آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- دکتر مهدی آبادی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
4- مینا آبادی
5- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
6- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
7- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
8- حبیب آبدوست
9- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
10- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
11- دکتر مهدیه آبروش ، استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران
12- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
13- سارا آبرون
14- دکتر سعید آبرون ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
15- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
16- دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی ، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اردکان
17- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
18- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
19- سید آرشام آتش زر
20- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
21- محمدرضا آتشین صدف
22- دکتر عاطفه آجری آیسک ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
23- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
24- دکتر بهرام آجورلو ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
25- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
26- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
27- شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
28- دکتر الهام آخوندزاده نوقابی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
29- دکتر علی محمد آخوندعلی ، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
30- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
31- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
32- دکتر فرهاد آخوندی
33- دکتر محمدباقر آخوندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
34- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
35- پروفسور محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
36- دکتر علی آدمی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
37- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
38- دکتر عادل آذر ، استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
39- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
40- مائده آذربایجانی
41- دکتر محمدعلی آذربایجانی ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
42- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
43- علیرضا آذربخت
44- علیرضا آذربخت بنکده
45- محمدتقی آذرشب
46- دکتر محمدعلی آذرشب ، استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران.
47- ایرج آذرفزا
48- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
49- دکتر فرهاد آذرمی آتاجان ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
50- دکتر آذرتاش آذرنوش ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
51- دکتر حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
52- دکتر امیر آذرون ، دانشگاه سیمون فریزر
53- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
54- دکتر علاءالدین آذری ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
55- دکتر هاجر آذری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
56- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
57- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
58- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
59- اسماعیل آذغ
60- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
61- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
62- محمد جواد آذین فر
63- رضا آراد منش
64- نگار آرازشی
65- پروفسور حمیدرضا آراسته ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
66- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
67- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
68- محمدرضا آراستی
69- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
70- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
71- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
72- وحید آرایی
73- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
74- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
75- دکتر بهروز آرزو ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
76- علیرضا آرش پور
77- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
78- محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
79- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
80- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
81- مهندس فریدون آرمانفر ، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
82- پروفسور پرویز آرمانی ، دانشیار
83- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
84- دکتر محمد آرمند ، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
85- رحمان آرمیده
86- موسی آرمیده
87- محسن آرمین
88- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
89- دکتر بهاره آروین ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
90- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
91- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
92- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
93- دکتر محمد هادی آریائی منفرد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
94- علی آریاپور
95- دکتر سعید آریاپوران ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
96- دکتر احمد آریافر ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
97- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
98- دکتر حسین آریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
99- دکتر حمیدرضا آریانپور ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
100- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
101- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
102- مجید آرین زادگان
103- سالار آرین مقدم
104- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
105- برهان آزاد
106- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
107- دکتر تقی آزاد ارمکی ، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
108- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
109- دکتر پرویز آزاد فلاح ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران
110- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
111- محسن آزادبخت
112- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
113- دکتر داود آزادفر ، دانشیار
114- دکتر بهزاد آزادگان ، گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
115- حمید آزادگان
116- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
117- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
118- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
119- امین آزادی
120- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
121- دکتر شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
122- دکتر علی رضا آزادی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
123- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
124- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
125- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
126- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
127- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
128- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
129- کیوان آزادیخواه
130- دکتر کریم آزالی علمداری ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
131- دکتر سید علی آزرم سا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
132- سمیه آزرمی
133- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
134- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
135- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
136- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
137- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
138- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
139- محمد آستانه اصل
140- سجاد آستانی
141- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
142- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
143- مهدی آشتیانی
144- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
145- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
146- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
147- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
148- آیه آشفته یزدی
149- حسام الدین آشنا
150- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
151- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
152- دکتر محمد آشوری ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
153- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
154- محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
155- مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
156- حسین آشیانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
157- مازیار آصفی
158- آیدین آغداشلو
159- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
160- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
161- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
162- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
163- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
164- علی رضا آقا حسینی
165- دکتر علی آقا صفری ، جامعه المصطفی العالمیه
166- مهندس رضا آقا طاهر ، رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی
167- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
168- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
169- دکتر علی اکبر آقا کوچک ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
170- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
171- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
172- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
173- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
174- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
175- اسماعیل آقائی زاده
176- محمدرضا آقاابراهیمی ، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
177- احسان آقابابایی
178- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
179- سیدکیوان آقابیک ایگلی
180- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
181- دکتر حسنعلی آقاجانی ، استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
182- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
183- دکتر سعید آقاجانی ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
184- فاطمه آقاجانی
185- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
186- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
187- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
188- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
189- مهرداد آقاجانی
190- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
191- حسین آقاجانی اصفهانی
192- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
193- حسین آقاحسینی
194- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
195- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
196- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
197- علی آقازادگان
198- دکتر جمشید آقازاده ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
199- ابوالفضل آقاسی
200- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
201- دکتر مجید آقاعلیخانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
202- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
203- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
204- داوود آقامحمدی
205- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
206- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
207- علی آقامحمدی
208- دکتر حمیدرضا آقامحمدیان ، استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
209- سیدمحمدکاظم آقامیر
210- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
211- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
212- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
213- دکتر توکل آقایاری هیر ، دانشیار
214- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
215- اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
216- دکتر اصغر آقایی ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
217- پروفسور اصغر آقایی ، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
218- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
219- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
220- خانوم آقایی
221- سیدعلی آقایی
222- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
223- دکتر محمد جعفر آقایی ، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
224- محمدرضا آقایی
225- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
226- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
227- دکتر حسین آقایی جنت مکان ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
228- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
229- آرش آقایی فر
230- حسین آقایی نیا
231- همیرا آگاه
232- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
233- یاسمین آل آقا
234- علیرضا آل ابراهیم
235- دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
236- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
237- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
238- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
239- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
240- دکتر سوسن آل رسول ، استاد گروه عرفان اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
241- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
242- رویا آل عمران
243- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
244- آیدا آل هاشمی
245- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
246- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
247- دکتر عبدالله آلبوغبیش ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
248- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
249- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
250- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
251- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
252- ژاله آموزگار
253- دکتر طیبه آموزگار ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان
254- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
255- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
256- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
257- عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
258- دکتر سعیده آهنگری
259- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
260- مجید آوج ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان
261- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
262- سروش آوخ
263- کیامهر آویژه
264- محمدباقر آیانی
265- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
266- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
267- دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
268- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
269- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
270- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
271- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
272- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
273- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
274- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
275- علی آیتی
276- دکتر بیتا آیتی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
277- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
278- دکتر علی آیتی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
279- دکتر محسن آیتی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
280- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
281- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
282- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
283- سیمون آیوازیان
284- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
285- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- دکتر جلیل ا فاروقی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
2- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
3- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
4- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
5- دکتر معصومه ابتکار ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
6- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
7- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
8- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
9- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
10- اساما ابراهیم ازوی
11- نیازعلی ابراهیم پاک
12- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
13- حبیب ابراهیم پور
14- دکتر حسین ابراهیم پور
15- دکتر رضا ابراهیم پور ، دانشگاه شهید رجائی، تهران، ایران
16- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
17- صادق ابراهیم پور
18- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
19- امیر ابراهیم زاده
20- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
21- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
22- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
23- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
24- علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
25- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
26- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
27- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
28- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
29- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد،
30- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
31- ابوالقاسم ابراهیمی
32- دکتر افشین ابراهیمی ، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
33- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
34- پریسا ابراهیمی
35- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
36- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
37- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
38- دکتر خدایار ابراهیمی ، استادیار
39- رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
40- رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
41- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
42- دکتر زهره ابراهیمی ، مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
43- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
44- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
45- دکتر سید ابراهیم ابراهیمی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
46- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
47- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
48- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
49- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
50- طاهر ابراهیمی
51- حجة الاسلام عباسعلی ابراهیمی
52- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
53- عطاالله ابراهیمی
54- عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
55- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
56- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
57- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
58- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
59- محسن ابراهیمی
60- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
61- محمدمهدی ابراهیمی
62- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
63- مرضیه ابراهیمی
64- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
65- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
66- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
67- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
68- دکتر مهدی ابراهیمی ، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
69- دکتر مهدی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
70- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
71- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
72- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
73- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
74- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
75- صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
76- دکتر مسعود ابراهیمی کچویی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
77- مریم ابراهیمی کیا
78- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
79- دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
80- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
81- دکتر حامد ابراهیمیان ، دانشیار، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
82- دکتر حجت الله ابراهیمیان
83- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
84- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
85- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
86- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
87- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
88- دکتر حمید ابریشمی ، استاد دانشگاه تهران
89- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
90- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
91- سید مجتبی ابطحی
92- سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
93- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
94- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
95- سید محمدرضا ابن الرسول
96- دکتر مجید ابن الرضا
97- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
98- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
99- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
100- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
101- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
102- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
103- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
104- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
105- محمد ابوالحسنی
106- زهرا ابوالحسنی چیمه
107- دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
108- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
109- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
110- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
111- عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
112- پروفسور عباس ابوالقاسمی ، استاد- دانشگاه گیلان
113- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
114- دکتر محمود ابوالقاسمی ، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
115- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
116- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
117- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
118- شبان ابوحسین
119- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
120- دکتر داریوش ابوحمزه ، مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت
121- دکتر حمیدرضا ابوطالبی ، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
122- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
123- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
124- اسمعیل ابونوری ، استاد تمام
125- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
126- بهزاد اتابکی
127- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
128- منصوره اتحادیه
129- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
130- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
131- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
132- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
133- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری ، دانشیار علوم اقتصادی
134- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
135- دکتر حمید اجتهادی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
136- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
137- عبدالمهدی اجلالی
138- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
139- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
140- مجید احتشامی
141- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
142- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
143- دکتر مجید احتیاط ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
144- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
145- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
146- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
147- دکتر پرویز احدی ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
148- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
149- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
150- فاطمه احدی
151- دکتر محمدرضا احدی ، دانشیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
152- ایمان احدی اخلاقی
153- ابراهیم احدی قورتولمش ، پژوهشگر تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی/سازمان حج و زیارت
154- جواد احدیان ، دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
155- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
156- محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
157- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
158- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
159- دکتر سیدرضا احسان پور ، استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
160- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
161- دکتر علی اکبر احسانپور ، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
162- افسانه احسانی
163- دکتر علی رضا احسانی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
164- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
165- دکتر محمد احسانی ، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
166- محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
167- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
168- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
169- محمدمهدی احسانی فر
170- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
171- مهدی احسانیان منفرد
172- دکتر ستاره احسنت ، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
173- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
174- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
175- دکتر قدسی احقر ، استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
176- منوچهر احقر
177- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
178- دکتر محمد احمد پناه ، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
179- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
180- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
181- دکتر حامد احمد زاده ، استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
182- دکتر علی محمد احمد وند ، استاد دانشگاه امام حسین
183- علی احمدآبادی
184- دکتر مجتبی احمدآبادی ، قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
185- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
186- دکتر سید ابوتراب احمدپناه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
187- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
188- بهروز احمدپور
189- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
190- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
191- مهندس حامد احمدزاده ، دانشجوی phd
192- رسول احمدزاده
193- علی احمدزاده
194- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
195- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
196- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
197- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
198- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
199- محمدرضا احمدنسب
200- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
201- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
202- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
203- احمد احمدی
204- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
205- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
206- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
207- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
208- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
209- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
210- دکتر اکرم احمدی ، معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
211- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
212- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
213- دکتر پرویز احمدی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
214- جعفر احمدی
215- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تریبت مدرس
216- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
217- دکتر حجت احمدی
218- حسن احمدی
219- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
220- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
221- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
222- دکتر خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم،تهران،ایران
223- خلیل احمدی ، استادیار
224- دکتر روح الله احمدی ، دانشیار دانشکده فناوری‌های نوین گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
225- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
226- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
227- سلیمان احمدی ، دانشیار
228- سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
229- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
230- سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
231- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
232- دکتر سیدعبدالحمید احمدی ، دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی
233- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
234- شیرین احمدی
235- عاطفه احمدی
236- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
237- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
238- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
239- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
240- دکتر علی محمد احمدی ، استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
241- دکتر علیرضا احمدی ، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
242- دکتر عمران احمدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
243- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
244- دکتر فتاح احمدی ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
245- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
246- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
247- دکتر فضل اله احمدی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
248- فیروزه احمدی
249- دکتر گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
250- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
251- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
252- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
253- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
254- محمد احمدی
255- محمد احمدی
256- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
257- دکتر محمدتقی احمدی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
258- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
259- دکتر محمدرحیم احمدی ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
260- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
261- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
262- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
263- دکتر محمود احمدی ، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
264- دکتر مرتضی احمدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
265- دکتر مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
266- مهرداد احمدی
267- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
268- دکتر نیما احمدی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
269- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
270- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
271- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
272- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
273- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
274- دکتر زهرا احمدی اردکانی ، مربی گروه مشاوره دانشگاه اردکان
275- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
276- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، مشاور اقتصادی فرمانداری شهرستان نمین -شهردار شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
277- زهرا احمدی بروغنی ، مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
278- دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
279- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
280- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
281- پروفسور سجاد احمدی زاد ، استاد دانشگاه
282- سوران احمدی زاد
283- سجاد احمدی زاده
284- دکتر سید سعید رضا احمدی زاده ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
285- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
286- جعفر احمدی شالی
287- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
288- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
289- اسماعیل احمدی فر
290- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
291- علی محمد احمدی قراچه
292- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
293- مجید احمدی کچایی
294- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
295- دکتر حسن احمدی گاولیقی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
296- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
297- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
298- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
299- دکتر مجید احمدی ملاوردی ، دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
300- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
301- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
302- دکتر سیروس احمدی نوحدانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
303- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
304- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
305- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
306- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
307- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
308- دکتر مهدی احمدیان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
309- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
310- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
311- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
312- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
313- دکتر علی اخترپور ، دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
314- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
315- افشین اخلاص پور
316- دکتر ابراهیم اخلاصی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
317- احمد اخلاصی
318- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
319- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
320- دکتر توحید اخلاقی ، دانشيار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
321- حسین اخلاقی
322- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
323- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
324- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
325- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
326- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
327- دکتر پیمان اخوان ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- رییس انجمن علمی مدیریت دانش ایران
328- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
329- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
330- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
331- حمیدرضا اخوان ارمکی
332- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
333- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
334- مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
335- مریم اخوان خرازیان
336- دکتر عباس اخوان سپهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
337- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
338- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
339- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
340- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
341- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
342- سید محمد مهدی اخوت
343- سید محمود اخوت ، استاد
344- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
345- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
346- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
347- زهرا اخوی
348- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
349- دکتر عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
350- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
351- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
352- دکتر حسین ادریس ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
353- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
354- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
355- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
356- عبدالرئوف ادیب زاده
357- پیمان ادیبی
358- شادی ادیبی‌فرد
359- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
360- سینا ارادتی
361- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
362- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
363- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
364- هانی اربابی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
365- دکتر وحید اربابی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
366- اکبر اربابیان
367- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
368- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
369- علی ارحامی
370- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
371- زهراسادات اردستانی
372- دکتر مجتبی اردستانی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
373- سعید اردکانی
374- دکتر طاهره اردکانی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
375- محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
376- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
377- امیرهوشنگ اردلان
378- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
379- نادر اردلان
380- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
381- محمدجواد ارده
382- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
383- دکتر سیدمسعود ارزاقی ، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
384- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
385- دکتر حامد ارزانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
386- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
387- دکتر حسین ارزانی ، استاد گروه آموزشی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
388- دکتر کاظم ارزانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
389- دکتر مهدی ارزنلو ، دانشیار، دانشگاه تبریز
390- سولماز ارژنگی
391- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
392- دکتر جعفر ارشاد ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
393- دکتر فربیا ارشاد ، استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز
394- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
395- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
396- محمدحسین ارشادی ، استادیار
397- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
398- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
399- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
400- دکتر عباس ارغان ، دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
401- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
402- دکتر بهشید ارفع نیا ، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
403- سیدمحمد ارفعی
404- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
405- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
406- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
407- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
408- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
409- دکتر علی ارومیه ای ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
410- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
411- دکتر سجاد ازگلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
412- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
413- مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
414- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
415- مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
416- دکتر جواد اژه ای ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
417- سمیه اسبکیان
418- دکتر داود اسپرهم ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
419- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
420- مهدی استاد احمد
421- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
422- عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
423- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
424- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
425- سعید رضا استادزاده
426- اویس استادی ، پژوهشکده اسلام تمدنی
427- دکتر بختیار استادی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
428- هوشنگ استادی
429- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
430- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
431- گلن استفن پاتتن
432- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
433- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
434- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
435- فرهاد استوان
436- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
437- سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
438- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
439- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
440- دکتر مجید اسحاقی گرجی ، استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
441- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
442- توفیق اسداف ، استادیار
443- الله شکر اسداللهی
444- خدابخش اسداللهی
445- سهراب اسداله زاده
446- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
447- امین اسدالهی
448- فرشته اسدالهیان بناب
449- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
450- علی اسدپور
451- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
452- دکتر مسعود اسدپور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
453- حمید اسدزاده
454- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
455- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
456- عبدالله اسدزاده جاریحانی
457- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
458- ابراهیم اسدی
459- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
460- دکتر اسماعیل اسدی ، هيات علمي دانشگاه تبريز
461- امیرحسین اسدی
462- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
463- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
464- حسن اسدی
465- دکتر حسین اسدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
466- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
467- دکتر حمید اسدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
468- زهرا اسدی
469- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
470- سیده کبری اسدی
471- علیرضا اسدی
472- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
473- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
474- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
475- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
476- محمدامین اسدی
477- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
478- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
479- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
480- دکتر مصطفی اسدی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
481- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
482- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
483- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
484- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
485- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
486- هرمز اسدی کوه آباد
487- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
488- دکتر محمدرضا اسدی یونسی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
489- الهه اسدیان
490- فریده اسدیان
491- قاسم اسدیان
492- دکتر اصغر اسدیان اوغانی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
493- مهسا اسرافیلی
494- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
495- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
496- دکتر امیر حسن اسعدیان ، مربی گروه کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
497- مهرداد اسفنانی
498- مسعود اسفندياري
499- دکتر محمودرضا اسفندیار ، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
500- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
501- دکتر شهاب اسفندیاری ، دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
502- دکتر فریبا اسفندیاری ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
503- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
504- مرضیه اسفندیاری
505- دکتر مصطفی اسفندیاری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
506- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
507- الهام اسفندیاری فرد
508- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
509- اعظم اسفیجانی
510- حمیدرضا اسکاش
511- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
512- دکتر محمدجواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
513- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
514- دکتر بهاءالدین اسکندری ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
515- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
516- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
517- دکتر حمیدرضا اسکندری ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
518- دکتر فرزاد اسکندری ، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
519- دکتر مجتبی اسکندری ، دانشیار مدیریت دانشگاه امام حسین (ع)
520- مسعود اسکندری
521- دکتر مصطفی اسکندری ، استادیار گروه مواد دانشگاه شهید چمران
522- ندا اسکندری ، پژوهشگر دکتری شهرسازی
523- دکتر زهرا اسکندری تربقان ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
524- دکتر محمد اسکندری ثانی ، دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
525- جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
526- دکتر کیوان اسکندری چراتی ، استادیار
527- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
528- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
529- مهرداد اسکویی
530- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
531- کریم اسگندری
532- دکتر علیرضا اسلام ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
533- امیرحسین اسلام پناه
534- بهدیس اسلام نور
535- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
536- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
537- ابوالفضل اسلامی
538- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
539- دکتر ایمان اسلامی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
540- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
541- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
542- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
543- دکتر سید وحید اسلامی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
544- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
545- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
546- دکتر فاطمه اسلامی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
547- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
548- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
549- محسن اسلامی
550- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
551- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
552- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
553- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
554- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
555- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
556- منصور اسلامی
557- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
558- سیدحسن اسلامی اردکانی
559- حسین اسلامی مفیدآبادی
560- سعید اسلامیان
561- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
562- دکتر سیدسعید اسلامیان ، دانشگاه صنعتی اصفهان
563- ابوالقاسم اسماعیل پور
564- دکتر بهروز اسماعیل پور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
565- پوریا اسماعیل پور
566- دکتر امید اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
567- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
568- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
569- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
570- مهربان اسماعیل زاده ، -
571- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
572- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
573- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
574- رضا اسماعیل زاده کناری
575- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
576- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
577- احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
578- امیدعلی اسماعیلی
579- دکتر امیرحسین اسماعیلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
580- امین اسماعیلی
581- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
582- رضوان اسماعیلی
583- سمیرا اسماعیلی
584- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
585- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
586- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
587- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
588- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
589- دکتر محسن اسماعیلی ، استاد دانشگاه تهران
590- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
591- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
592- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
593- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
594- مژگان اسماعیلی
595- مهدی اسماعیلی
596- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
597- صالح اسماعیلی درکه
598- دکتر عباس اسماعیلی ساری ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
599- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
600- غریبه اسماعیلی کیا
601- دکتر علی اسماعیلی ندیمی
602- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
603- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد ، دانشیار دانشگاه بیرجند
604- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
605- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
606- دکتر کبرا اسمعیلی بریران ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
607- دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار ، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
608- فرحناز اسمعیلی رادور
609- جان الکساندر اسمیت
610- رضا اسودی
611- حسن اشتری
612- مهرداد اشتری
613- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
614- دکتر احسان اله اشتهاردیان ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
615- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
616- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
617- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
618- دکتر مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
619- دکتر داریوش اشرافی ، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
620- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
621- شهرام اشراق
622- پروفسور آرمان اشراقی ، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
623- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
624- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
625- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
626- دکتر افشین اشرف زاده ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
627- رضا اشرف زاده
628- دکتر محمدرضا اشرف زاده ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
629- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
630- علی اشرف صدرالدینی
631- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
632- دکتر امیر اشرفی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
633- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
634- سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
635- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
636- دکتر علی اشرفی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
637- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
638- دکتر حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
639- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
640- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
641- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
642- شبیر اشکپور مطلق
643- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
644- دکتر علی اصانلو ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
645- مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
646- دکتر علی اصغر آل شیخ ، استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
647- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استادتمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
648- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
649- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
650- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
651- دکتر حسین اصغرپور ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
652- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
653- مرتضی اصغرنیا
654- جواد اصغری
655- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
656- دکتر سید مهدی اصغری ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
657- دکتر صیاد اصغری ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
658- دکتر عبدالرضا اصغری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
659- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
660- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
661- محسن اصغری
662- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
663- محمد رضا اصغری ، مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
664- دکتر محمدرضا اصغری
665- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
666- محمد باقر اصغری آقامشهدی
667- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
668- دکتر یوسف اصغری بایقوت ، استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
669- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
670- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
671- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
672- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
673- ابراهیم اصغری کلجاهی
674- دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی ، دانشیار دانشگاه تبریز
675- دکتر اصغر اصغری مقدم ، استاد دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
676- محمد علی اصغری مقدم
677- محمدعلی اصغری مقدم
678- دکتر حسین اصغریان ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
679- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
680- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
681- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
682- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
683- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
684- دکتر وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
685- دکتر چنگیز اصلاحچی ، استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی
686- دکتر محمدرضا اصلاحچی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
687- ابراهیم اصلانی
688- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
689- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
690- سردار اصلانی
691- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
692- دکتر فیروز اصلانی ، دانشیار/ حقوق عمومی دانشگاه تهران
693- محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
694- مرتضی اصلانی نژاد
695- دکتر امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
696- محمد اصولیان
697- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
698- دکتر حسن اصیلیان ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
699- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
700- دکتر زهرا اطلس باف ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
701- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
702- دکتر جواد اطمینان ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
703- دکتر فیصل اطمینان ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
704- دکتر سید اسدالله اطهری ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
705- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
706- امیرمهدی اعتباری
707- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
708- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
709- دکتر ایرج اعتصام ، Professor University of Tehran, Tehran, Iran
710- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
711- سید غلامرضا اعتماد
712- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
713- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
714- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
715- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
716- بهزاد اعتمادی
717- دکتر حسین اعتمادی ، استاد- دانشگاه تربیت مدرس
718- امیر اعتمادی بزرگ
719- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
720- دکتر احسان اعجازی ، دکتری علوم سیاسی
721- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
722- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
723- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
724- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
725- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
726- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
727- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
728- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
729- رضا اعطائی زاده
730- نوید اعطار شرقی
731- محمد اعظم زاده ، استادیار
732- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
733- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
734- موسی اعظمی
735- نسرین سادات اعظمی
736- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
737- حسین اعظمی چهاربرج
738- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
739- علی اعلمی
740- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
741- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
742- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
743- دکتر شهین اعوانی ، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
744- دکتر غلامرضا اعوانی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
745- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
746- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
747- محمدرضا افتخار
748- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
749- مهرداد افتخار اردبیلی
750- دکتر گودرز افتخارجهرمی ، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
751- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
752- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
753- دکتر اصغر افتخاری ، استاد
754- سید ابوذر افتخاری ، استاد
755- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
756- سید علی افتخاری
757- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
758- دکتر مصلح افتخاری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
759- مهران افتخاری
760- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
761- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
762- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
763- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
764- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
765- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
766- دکتر علی افخمی ، استاد، دانشگاه تهران
767- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
768- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
769- دکتر عباس افخمی عقداء ، استاد شیمی تجزیه - رئیس دانشگاه بین المللی سازمان همکاری های اقتصادی گروه هشت(D۸)
770- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
771- دکتر حسن افراخته ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی
772- پریا افراز ، کارشناس
773- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
774- پیمان افراسیاب
775- محبوب افراسیاب
776- دکتر علی اکبر افراسیاب پور ، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
777- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
778- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
779- مه لقا افراسیابی
780- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
781- محسن افروزه
782- دکتر رقیه افرونده ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
783- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
784- سعید افسری فرد
785- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
786- پروفسور عباس افشار ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
787- دکتر عباس افشار ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
788- قهرمان افشار
789- ابراهیم افشار زنجانی
790- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
791- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
792- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
793- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
794- ابوالفضل افشاری
795- بهرام افشاری
796- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
797- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
798- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
799- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا
800- علی افشاری
801- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
802- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
803- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
804- مجید افشاری راد ، هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
805- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار، دانشگاه شیراز
806- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
807- دکتر مینو افشانی ، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
808- دکتر حسن افشین
809- پیمان افضل
810- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
811- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
812- دکتر عفت السادات افضل طوسی ، استاد تمام
813- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
814- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
815- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
816- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
817- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
818- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
819- خسرو افضلیان
820- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
821- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
822- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
823- احمد علی افکاری
824- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
825- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
826- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
827- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
828- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
829- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
830- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
831- منوچهر اقبال
832- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
833- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
834- بهشته اقبالی
835- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
836- دکتر ناصر اقبالی ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
837- بیژن اقتصاد
838- سوده اقتصاد
839- محمد اقتصاد
840- دکتر حسین اقدامی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
841- دکتر سیدهادی اقدسی ، دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
842- دکتر محمد اقدسی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
843- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
844- دکتر مهناز اقدسی ، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
845- یعقوب اقدم مزرعه ، استادیار
846- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
847- دکتر رضا اقنوم ، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
848- دکتر فرشاد اقوامی ، 'گروه زبان انگلیس ، واحد سمنان ، دانشگاه ازاد اسلامی
849- اردشیر اکبر آبادی
850- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
851- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
852- دکتر علی اکبر نونهال نهر ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
853- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
854- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
855- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
856- حبیب اکبرزاده
857- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
858- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
859- محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
860- دکتر مژده اکبرزاده للکامی ، دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
861- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
862- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
863- دکتر احمد اکبری ، استاد
864- دکتر احمد اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
865- دکتر الهام اکبری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
866- دکتر امید اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
867- دکتر بهزاد اکبری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
868- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
869- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
870- دکتر تقی اکبری
871- دکتر حسن اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
872- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
873- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
874- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
875- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
876- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
877- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
878- دکتر رضا اکبری ، دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
879- عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
880- علیمراد اکبری
881- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
882- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
883- غلامعلی اکبری
884- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
885- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
886- مجتبی اکبری
887- مجید اکبری
888- محسن اکبری ، استادیار
889- محسن اکبری
890- دکتر محمد اکبری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
891- محمد اسماعیل اکبری
892- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
893- دکتر محمدرضا اکبری ، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
894- محمدعلی اکبری
895- دکتر محمدقاسم اکبری ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
896- مرتضی اکبری
897- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
898- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
899- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
900- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
901- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
902- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
903- دکتر نعمت اله اکبری ، استاد تمام علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان
904- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
905- دکتر محمد اکبری بورنگ ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
906- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
907- دکتر سعیده اکبری داریان
908- دکتر محسن اکبری زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
909- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
910- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
911- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
912- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
913- دکتر شبنم اکبری نامدار ، هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
914- دکتر مسلم اکبری نیا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
915- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
916- دکتر رضا اکبریان ، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
917- دکتر فاطمه اکبریان ، استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک
918- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
919- سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
920- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
921- محمد جعفر اکرام جعفری
922- محمد اکرم
923- دکتر روح الله اکرمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
924- دکتر روح اله اکرمی ، هیئت علمی دانشگاه قم
925- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
926- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
927- میرجلیل اکرمی
928- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
929- دکتر امیر البدوی ، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
930- زهرا البرز
931- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
932- دکتر پرویز البرزی ورکی ، دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران
933- ابراهیم التجائی
934- دکتر فاطمه الحانی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
935- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
936- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
937- دکتر سیدحسام الدین ذگردی ، دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
938- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
939- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
940- دکتر کمال الدین نیکنامی ، استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران
941- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
942- احمد الستی ، استادیار
943- محمد مهدی الشریف
944- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
945- لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
946- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
947- دکتر ذبیح الله رضایی ، استاد، دانشگاه ممفیس آمریکا، آمریکا
948- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
949- دکتر لطف الله فروزنده ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
950- آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
951- توفیق اللهویرانلو
952- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
953- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
954- حجت اله الماسی
955- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
956- نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
957- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
958- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
959- محمد الموتی
960- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
961- دکتر حبیب اله حمزه زرقانی ، دانشیار، دانشگاه شیراز
962- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
963- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
964- دکتر زهره اله دادی دستجردی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
965- دکتر علی اله رسانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
966- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
967- دکتر احسان اله کبیر ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
968- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
969- دکتر حکمت اله ملاصالحی ، دانشیار دانشگاه تهران
970- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
971- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
972- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
973- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
974- محمدرضا الهامی ، استاد
975- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
976- دکتر علیرضا الهی ، دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران
977- دکتر محبوبه الهی
978- دکتر مهدی الهی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
979- دکتر ناصر الهی ، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
980- دکتر ناصر الهی ، دانشیار اقتصاد بین الملل
981- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
982- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
983- دکتر علی الهی تبار ، استادیار گروه تاریخ تمدن مجتمع تاریخ سیره و تاریخ تمدن اسلامی
984- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
985- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
986- دکتر محمد حسن الهی زاده ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
987- دکتر محمدرضا الهی فرد ، دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
988- حسین الهی نژاد
989- دکتر عباسعلی الهیاری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
990- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
991- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
992- فاطمه الهیان
993- دکتر سیدمهدی الوانی ، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی
994- دکتر محسن الویری ، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
995- دکتر حسین الیاسی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
996- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
997- علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
998- دکتر فاضل الیاسی
999- دکتر مهدی الیاسی
1000- سید محمدرضا امام ، دانشیار
1001- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
1002- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
1003- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
1004- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
1005- دکتر عباسعلی امام جمعه ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
1006- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1007- محمدعلی امام هادی
1008- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
1009- جمشید امامی
1010- حجة الاسلام و المسلمین محمد امامی
1011- دکتر حسن امامی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1012- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
1013- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
1014- سعید امامی
1015- دکتر سید مجتبی امامی ، استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
1016- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
1017- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
1018- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
1019- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
1020- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
1021- کامران امامی
1022- محسن امامی
1023- دکتر محمد امامی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1024- محمد امامی
1025- مریم امامی ، کارشناس نشریه
1026- دکتر نصرالله امامی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
1027- دکتر نصرالله امامی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
1028- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
1029- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
1030- سیدشجاع الدین امامی رئوف
1031- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
1032- سید عمادالدین امامی فر
1033- آریو امامی فر
1034- دکتر علی امامی میبدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1035- دکتر مجید امامی میبدی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1036- دکتر محمود امامی نمینی
1037- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
1038- دکتر مسعود امان ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1039- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
1040- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
1041- دکتر رضا امانی ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1042- غلامرضا امانی
1043- محمدرضا امانی
1044- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
1045- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
1046- گیتی امتیازی
1047- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
1048- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
1049- آرش امرایی
1050- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
1051- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
1052- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
1053- نبي اميدي
1054- دکتر فتح اله امی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1055- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
1056- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
1057- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
1058- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
1059- پرویز امیدنیا
1060- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
1061- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
1062- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
1063- کمال امیدوار
1064- کمال امیدوار
1065- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
1066- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
1067- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
1068- دکتر آمنه امیدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1069- ابوذر امیدی
1070- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1071- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
1072- رسول امیدی
1073- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
1074- محمود امیدی
1075- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
1076- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
1077- دکتر بهزاد امیدی کاشانی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1078- فرانک امیدیان
1079- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
1080- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
1081- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1082- مهرداد امیر آقایی
1083- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
1084- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1085- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
1086- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1087- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
1088- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
1089- دکتر احمد امیرابادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
1090- دکتر مهدی امیرابادیزاده ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1091- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
1092- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1093- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1094- دکتر سعید امیرحاجیلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1095- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1096- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1097- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
1098- دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1099- دکتر میراحمد امیرشاهی ، دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران
1100- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
1101- دکتر حسین امیرعبداللهیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1102- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1103- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1104- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
1105- رضا امیرنیا
1106- دکتر ابراهیم امیری ، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
1107- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
1108- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1109- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
1110- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
1111- زهرا امیری
1112- دکتر سروش امیری ، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
1113- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
1114- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
1115- علی امیری
1116- دکتر علی نقی امیری ، استاد دانشگاه تهران
1117- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1118- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
1119- مجتبی امیری
1120- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
1121- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1122- دکتر مقصود امیری ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
1123- موسی امیری
1124- میلاد امیری
1125- ناصر امیری
1126- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
1127- دکتر هادی امیری ، ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران
1128- ویدا امیری
1129- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
1130- سیدمحمد مهدی امیری پور
1131- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
1132- احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1133- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
1134- رویا امیری نژاد
1135- دکتر محمد امیریوسفی ، دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران
1136- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
1137- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1138- دکتر فرشته امین ، استادیار
1139- محمد امین
1140- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
1141- دکتر ندا امین ، دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
1142- امید امین الرعایایی یمینی
1143- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
1144- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
1145- دکتر الهام امین زاده ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
1146- رضا امین زاده
1147- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
1148- دکتر فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1149- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار
1150- دکتر حمزه امین طهماسبی ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
1151- نگوا امین عارف
1152- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1153- ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
1154- عباس امین منصور
1155- دکتر محمدهادی امین ناجی ، دانشیار
1156- دکتر محمدرضا امین ناصری ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1157- دکتر صالح امین یاوری ، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
1158- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1159- دکتر محمد علی امین یزدی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1160- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
1161- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
1162- شیوا امینی
1163- مصطفی امینی
1164- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
1165- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
1166- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1167- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
1168- حمیده امینی
1169- داوود امینی ، استادیار
1170- رحمان امینی
1171- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
1172- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1173- عباس امینی
1174- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
1175- دکتر عبدالحسین امینی ، استاد دانشگاه تهران
1176- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
1177- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
1178- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
1179- دکتر علیرضا امینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1180- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
1181- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
1182- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1183- مجید امینی
1184- دکتر محمدتقی امینی ، دانشگاه پیام نور
1185- دکتر مسعود امینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1186- منوچهر امینی
1187- مهدی امینی
1188- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1189- نوروز امینی
1190- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1191- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
1192- دکتر کامبد امینی حسینی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1193- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
1194- محسن امینی خوزانی
1195- حسن امینی راد
1196- محمد امینی زاده ، استادیار
1197- دکتر محمد حسین امینی فرد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1198- طاهر امینی گلستانی
1199- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1200- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
1201- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
1202- دکتر بهادر امینیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1203- غلامعلی امینیان
1204- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
1205- منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
1206- محمدرضا انبیائی
1207- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
1208- دکتر اردشیر انتظاری ، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
1209- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
1210- علیرضا انتظاری
1211- رضا انتظاری ملکی
1212- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
1213- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
1214- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1215- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1216- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
1217- اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
1218- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
1219- دکتر عطیه اندخشیده ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1220- حجة الاسلام امرالله اندرزیان
1221- دکتر نیما انزابی نژاد ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
1222- محمدامین انسان
1223- رضا انشایی
1224- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1225- حسن انصاری
1226- دکتر حسین انصاری ، استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
1227- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1228- عبدالحمید انصاری
1229- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1230- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1231- محمد سعید انصاری
1232- دکتر محمدرضا انصاری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1233- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1234- منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1235- نرگس انصاری
1236- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1237- یاسر انصاری
1238- کریم انصاری اصل
1239- علیرضا انصاری چهارسوقی
1240- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1241- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1242- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1243- حمید انصاریان
1244- خلیل انصاریان
1245- سیدجواد انگجی
1246- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1247- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1248- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1249- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1250- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1251- دکتر سعید انورخطیبی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1252- علی انوری
1253- دکتر محمدکاظم انوری فرد ، University of Guilan
1254- دکتر منیره انوشه ، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
1255- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1256- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1257- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1258- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
1259- قاسم اهنگری
1260- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1261- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1262- زهرا اوراقی اردبیلی
1263- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1264- دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1265- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1266- علیرضا اورنگی
1267- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
1268- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
1269- علی اوسط رشتچیان
1270- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1271- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1272- علیرضا اولی پور
1273- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1274- دکتر هادی اولیا ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1275- دکتر پرویز اولیاء ، استاد، دانشگاه شاهد
1276- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1277- محمدرضا اولیاء
1278- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1279- مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1280- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1281- مصطفی اویسی
1282- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1283- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1284- احسان ایپکی
1285- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1286- محمد حمید ایجازی
1287- غلامرضا ایراجیان
1288- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1289- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1290- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1291- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1292- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1293- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
1294- دکتر علیرضا ایرانبخش ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1295- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1296- نفیسه ایرانپور
1297- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1298- عبداله ایرانخواه
1299- دکتر سلیمان ایرانزاده ، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
1300- سید محمد ایرانمنش
1301- دکتر علی ایرانمنش ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1302- لیلا ایرانمنش
1303- دکتر محمد ایرانمنش
1304- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1305- دکتر الناز ایرانی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1306- راضیه ایرانی
1307- غلامرضا ایرانی
1308- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1309- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1310- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1311- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1312- دکتر جواد ایروانی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1313- شاهرخ ایروانی
1314- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1315- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1316- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1317- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1318- دکتر علی ایزانلو ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1319- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1320- عبداله ایزد پناه
1321- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1322- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1323- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1324- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1325- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1326- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1327- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1328- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
1329- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1330- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1331- جواد ایزدی
1332- عباسعلی ایزدی
1333- علی ایزدی
1334- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1335- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1336- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1337- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1338- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1339- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1340- محمد ایزدی خواه
1341- علی ایزدی دربندی
1342- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1343- دکتر علی اکبر ایزدی فرد ، استاد دانشگاه مازندران
1344- ناصر ایزدی نیا
1345- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1346- محمد حسین ایکانی
1347- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1348- دکتر سعید ایل بیگی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
1349- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1350- محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
1351- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1352- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1353- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1354- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1355- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1356- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1357- جاوید ایمانپور نمین
1358- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1359- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1360- دکتر عبدالمجید ایمانی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
1361- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1362- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1363- محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1364- مرتضی ایمانی راد
1365- رضا ایمانی رستابی
1366- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1367- دکتر محسن ایمانی نائینی ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
1368- مرتضی ایمانیان
1369- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1370- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- آناهیتا باباپور
9- عزیز باباپور
10- دکتر جلیل باباپور خیرالدین ، استاد تمام دانشگاه تبریز
11- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
12- سعیده باباجانی محمدی
13- دکتر علی باباخانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
14- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
15- حسین بابازاده
16- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
17- دکتر صادق باباشاه ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
18- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
19- دکتر مصباح بابالار ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
20- علی اکبر بابالو
21- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
22- پروفسور گیورک باباملک قره پتیان ، استاد دانشکده مهندسی برق گروه آموزشی قدرت دانشگاه علم و صنعت
23- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
24- مهدى بابایى زاده
25- علیرضا بابایی
26- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
27- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
28- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
29- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
30- ساسان بابایی
31- علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
32- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
33- دکتر علیرضا بابایی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
34- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
35- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
36- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
37- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
38- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
39- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
40- دکتر مهدی بابایی ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
41- ناصر بابایی
42- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
43- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
44- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
45- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
46- دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران
47- حاجی بابایی مقدم
48- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
49- هلنا ماریا باپتیستا الویس
50- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
51- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
52- مینا باجگاه
53- بدريه باختري
54- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
55- دکتر یونس بادآورنهندی ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
56- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
57- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
58- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
59- بهروز بادامی
60- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
61- کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
62- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
63- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
64- دکتر حسین بارانی ، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
65- دکتر حسین بارانی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
66- صمد بارانی
67- دکتر غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
68- قاسم بارانی
69- دکتر محمد بارانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
70- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
71- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
72- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
73- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
74- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
75- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
76- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
77- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
78- کامبیز بازرگان
79- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
80- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
81- شهرزاد بازرگان حجازی
82- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
83- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
84- مهدی بازرگانی
85- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
86- سعید بازگیر
87- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
88- حجت الله بازوبندی
89- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
90- پروفسور محمدحسن بازیار
91- مینو باسامی
92- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
93- اعظم باستان‌فرد
94- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
95- دکتر محرم باستانی
96- دکتر مسلم باشتنی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
97- محمد باشکوه ، دانشیار
98- محمد باشکوه اجیرلو
99- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
100- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
101- پریسا باصری
102- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
103- مصطفی باغ میرانی ، دانشگاه کاشان
104- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
105- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
106- مهدی باغبان
107- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
108- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
109- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
110- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
111- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
112- محمد باغستانی کوزه گر
113- دکتر تابان باغفلکی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
114- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
115- حمیدرضا باغیانی
116- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
117- علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
118- ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
119- نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
120- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
121- دکتر طاهره باقرپور ، مدیر گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
122- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
123- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
124- دکتر جمشید باقرزاده ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه
125- دکتر قدسیه باقرزاده ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
126- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
127- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
128- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
129- مظفر باقرزاده همايي
130- محمد باقرنیافر
131- ابوالفضل باقری
132- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
133- احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
134- احمد باقری ، استاد
135- دکتر اصغر باقری ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
136- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
137- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
138- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
139- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
140- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
141- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
142- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
143- سیدرامتین باقری
144- دکتر سیدمحمد باقری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
145- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
146- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
147- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
148- علی باقری
149- علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
150- علیرضا باقری
151- دکتر فاطمه باقری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
152- کمال الدین باقری
153- محمد باقری ، استادیار
154- محمد باقری
155- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
156- مرتضی باقری
157- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
158- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
159- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
160- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
161- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
162- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
163- نوید باقری
164- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
165- دکتر محمدحسین باقری افشردی ، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
166- دکتر ناصر باقری بیدهندی ، استادیار گروه تاریخ
167- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
168- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
169- دکتر علی باقری کشکولی ، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
170- محمدباقر باقری کنی ، استاد
171- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
172- ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
173- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
174- دکتر نجمه باقریان ، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
175- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
176- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
177- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
178- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
179- دکتر علی باکوئی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
180- زهره بال
181- فرزانه بالاجه
182- مهسا سادات بالادهی
183- هومن بالازاده
184- دکتر محمدعلی بالافر
185- رائو بالوسو
186- دکتر طراوت بامداد ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
187- کوروش بامداد
188- محمد بامنی مقدم
189- دکتر حسین بانژاد ، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
190- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
191- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
192- محمد تقی بانکی
193- دکتر علی اصغر بانویی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
194- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
195- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
196- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
197- تقی باهو طرودی
198- بلقیس باورصاد
199- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
200- دکتر محمد بای بوردی ، مدرس دانشگاه
201- محمد بایبوردی
202- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
203- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
204- مریم بایه
205- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
206- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
207- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
208- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
209- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
210- دکتر فرید بحرپیما ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
211- عباس بحری ، مجری طرح
212- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
213- دکتر عباس بحرینی ، Neurosurgeon, Shiraz, Iran.
214- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
215- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
216- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
217- دکتر نفیسه بحیرائی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
218- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
219- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
220- بیدار بخت
221- مصطفی بختیار
222- دکتر حسنعلی بختیار نصرابادی ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان
223- دکتر محمدرضا بختیارزاده ، دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران
224- محمدرضا بختیاری
225- بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
226- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
227- دکتر حسن بختیاری ، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
228- دکتر حسن بختیاری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
229- حسین بختیاری
230- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
231- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
232- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
233- دکتر صادق بختیاری ، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
234- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
235- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
236- مینا بختیاری
237- فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
238- دکتر نورمحمد بخشانی ، استاد روان شناسی بالینی دانشگاه زاهدان
239- دکتر احمد بخشایش اردستانی ، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
240- علیرضا بخشایی
241- طاها بخشپوری
242- محسن بخشنده
243- محمد بخشنده
244- عباس بخشنده بالی
245- دکتر عباس بخشنده نصرت ، استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
246- محمد بخشوده ، استاد
247- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
248- دکتر احمد بخشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
249- دکتر بی تا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
250- زهرا بخشی
251- سعیدرضا بخشی
252- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
253- علی بخشی
254- دکتر محمد رضا بخشی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
255- محمود بخشی
256- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
257- دکتر محمد بخشی جویباری ، استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
258- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
259- اباصلت بداغی
260- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
261- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
262- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
263- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
264- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
265- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
266- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
267- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
268- سید علی بدری
269- دکتر سیدامین بدری ، University of Guilan
270- دکتر سیدعلی بدری ، دانشیار- دانشگاه تهران
271- عاطفه بدری
272- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
273- کاظم بدو
274- دکتر سهیل بدوحی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
275- کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
276- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
277- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
278- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
279- کاوه بذرافکن
280- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
281- سعید برآبادی
282- احمد براآنی
283- دکتر علیرضا براتلو ، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
284- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
285- امیر نظام براتی ، استادیار حقوق
286- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
287- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
288- سارا براتی
289- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
290- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
291- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
292- محمد براتی
293- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
294- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
295- دکتر هادی براتی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
296- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
297- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
298- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
299- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
300- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
301- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
302- دکتر رسول برادران حسن زاده ، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
303- عبدالاحد برادران خلخالی
304- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
305- اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
306- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
307- احمد برادران هاشمی
308- کیان براری
309- معصومه براری
310- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
311- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
312- عباس براعتی
313- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
314- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
315- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
316- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
317- دکتر یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
318- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
319- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
320- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
321- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
322- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
323- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
324- منصوره بردبار
325- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
326- دکتر مریم بردوده
327- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
328- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
329- پویا برزگر
330- شهرام برزگر
331- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
332- علی برزگر
333- دکتر محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
334- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
335- دکتر محمد رضا برزگر بفرویی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
336- محمدرضا برزگران
337- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
338- کاظم برزگربفرویی
339- دکتر محمد مهدی برزگری
340- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
341- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
342- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
343- رجبعلی برزویی
344- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
345- محسن برغمدی
346- هادی برغمدی
347- حمید برقبانی
348- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
349- ناصر برک پور
350- سیدمسعود برکاتی
351- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
352- حسن برگزین
353- دکتر رضا برنجکار ، استاد دانشگاه تهران، رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث
354- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
355- آیدین برنجیان
356- علی برهان زهی سرحدی
357- پروفسور فریبا برهانی ، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
358- مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
359- علیرضا برهانی داریان
360- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
361- دکتر امین میرزا بروجردیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
362- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
363- جورج بروفاس
364- بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
365- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
366- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
367- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
368- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
369- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
370- ناصر برومند
371- دکتر عباس برومند اعلم ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
372- پروفسور ارشام برومند سعید
373- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
374- علی برومند نیا
375- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
376- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
377- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
378- فرامرز بریمانی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
379- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
380- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
381- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
382- موسی بزرگ اصل
383- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
384- دکتر امید بزرگ حداد ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
385- عیسی بزرگ زاده
386- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
387- دکتر محمد امین بزرگزاده
388- داوود بزرگمهر
389- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
390- علی بزرگی امیری
391- حسین بزرگیان
392- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
393- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
394- دکتر خدارحم بزی
395- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
396- دکتر عبدالامیر بستانی ، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
397- دکتر قاسم بستانی ، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
398- الیاس بستگانی
399- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
400- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
401- مرتضی بسیج
402- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
403- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
404- دکتر حسین بشارتی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
405- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
406- دکتر سجاد بشرپور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
407- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
408- مسلم بشکار
409- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
410- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
411- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
412- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
413- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
414- مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
415- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
416- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
417- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
418- سید جلال الدین بصام
419- عبدالعلي بصيري
420- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
421- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
422- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
423- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
424- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
425- عبدالحسن بصیره
426- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
427- دکتر محمد حسین بصیری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
428- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
429- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
430- مهدی بصیری ، استاد
431- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
432- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
433- دکتر سیده زهرا بطحائی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
434- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
435- عبدالحسین بغلانی
436- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
437- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
438- پویا بقایی مقدم
439- دکتر ندا بقیعی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
440- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
441- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
442- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
443- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
444- ریکیک بل بابا
445- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
446- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
447- دکتر محمدرضا بلالی ، استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
448- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
449- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
450- دکتر حسن بلخاری ، استاد گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
451- دکتر فتح اله بلداجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
452- دکتر صاحبعلی بلند نظر ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان غربی ، ایران.
453- احمد بلندنظر
454- مهندس سجاد بلندنظر ، کارشناس ارشد - مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری اصفهان
455- غلامحسین بلندیان
456- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
457- شعله بلوچ
458- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
459- جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
460- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
461- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
462- دکتر صادق بلوکی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
463- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
464- سعید بلیانی
465- دکتر اکرم بمانی خرانق ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
466- دکتر محمدرضا بمانیان ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
467- عفت بمبئی چی
468- دکتر محسن بمبائی ­چی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
469- دکتر امین بنائی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
470- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
471- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
472- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
473- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
474- شیلا بناری
475- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
476- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
477- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
478- دکتر احمد بناکار ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
479- محمدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
480- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
481- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
482- امین بنایی
483- مهدی بنایی جهرمی
484- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
485- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
486- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
487- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
488- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
489- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
490- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
491- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
492- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
493- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
494- دکتر مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
495- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
496- منصوره بنی اسدی
497- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
498- دکتر محمدابراهیم بنی حبیب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
499- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
500- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
501- دکتر سیدامیر بنی مهد ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
502- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
503- دکتر ضیاالدین بنی هاشمی ، استاد، دانشگاه شیراز
504- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
505- ناصر بنیادی
506- دکتر مجتبی بنیادیان ، استاد گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
507- مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
508- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
509- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
510- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
511- حمید بهادر قدوسی
512- علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
513- آرمان بهادری
514- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
515- هادی بهادری
516- بهرام بهادری بیرگانی
517- دکتر علی بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
518- دکتر محمد بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
519- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
520- امیدرضا بهادری نژاد
521- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
522- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
523- دکتر جواد بهارارا ، استاد
524- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
525- دکتر هادی بهارلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
526- دکتر ذکریا بهارنژاد ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
527- عباسعلي بهاري اردشيري
528- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
529- شمس الدین بهاری
530- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
531- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
532- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
533- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
534- هما بهبهانی
535- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
536- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
537- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
538- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
539- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
540- دکتر فاطمه بهجتی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
541- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
542- دکتر محمد علی بهدانی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
543- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
544- دکتر علیرضا بهراد ، استاد- دانشگاه شاهد
545- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
546- محرم بهرام خو
547- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
548- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
549- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
550- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
551- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
552- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
553- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
554- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
555- دکتر حسینعلی بهرامی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
556- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
557- شهاب بهرامی ، استادیار
558- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
559- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
560- عبدا... بهرامی ، استاد
561- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
562- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
563- علی بهرامی
564- علیرضا بهرامی
565- محسن بهرامی ، استاد
566- محمد بهرامی ، استادیار
567- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
568- دکتر محمدحسین بهرامی ، استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه
569- دکتر مهدی بهرامی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
570- نجمه بهرامی
571- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
572- دکتر هادی بهرامی احسان ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران
573- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
574- دکتر سحر بهرامی خورشید ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
575- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
576- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
577- دکتر نادر بهرامی فر ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
578- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
579- سجاد بهرامی مقدم
580- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
581- دکتر احمدرضا بهرامیان ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
582- دکتر بهنام بهرک ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
583- دکتر محمدرضا بهرنگی ، استاد تمام، گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران
584- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
585- منا بهره دار
586- عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
587- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
588- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
589- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
590- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
591- دکتر ربیع بهروز اشکیکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
592- بهروز بهروزی راد
593- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
594- محمد بهروزیان نژاد
595- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
596- دکتر امیرحسین بهروش ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
597- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
598- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
599- مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
600- جانعلی بهزادنسب
601- مرضیه بهزادی
602- مریم بهزادی
603- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
604- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
605- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
606- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
607- امیر خسرو بهشتی
608- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
609- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
610- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
611- مهندس سید محمد بهشتی ، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی
612- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
613- دکتر علیرضا بهشتی ، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
614- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
615- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
616- محمدرضا بهشتی
617- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
618- ابراهیم بهشتی جاوید
619- حسین بهشتی نژاد
620- دکتر کیاچهر بهفرنیا
621- علی بهفروز
622- علی بهلولی
623- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
624- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
625- عبدالله بهمن پوری
626- دکتر مهرداد بهمنش ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
627- میثم بهمنش
628- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
629- پریسا بهمنی
630- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
631- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
632- دکتر زهرا بهمنی دهکردی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
633- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
634- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
635- بیوک بهنام ، استادیار
636- حمید بهنام
637- ناصر بهنام پور
638- گلسا بهنام راد
639- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
640- دکتر محمد بهنام فر ، استاد گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
641- محمدحسن بهنام فر
642- دکتر علی بهنام فرد ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
643- دکتر حمیدرضا بهنام وشانی ، Instructor of Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
644- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
645- نسرین بهنیافرد
646- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
647- بو عالم بواشش
648- خسرو بوالحسنی
649- سیدمحمدعلی بوترابی
650- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
651- دکتر سحر بوذری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
652- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
653- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
654- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
655- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
656- دکتر دانیال بوستان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
657- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
658- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
659- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
660- علیرضا بوشهری
661- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
662- امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
663- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
664- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
665- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
666- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
667- دکتر محمود بی جن خان ، استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،
668- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
669- احمد بی طرف
670- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
671- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
672- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
673- دکتر علی رضا بیابان نورد ، رئیس مرکز پژوهش های اسلامی( حرم مطهر شاهچراغ ع)-مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
674- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
675- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
676- بهرام بیات
677- دکتر بهرام بیات ، استاد تمام-دانشگاه عالی دفاع ملی
678- دکتر حسن بیات ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
679- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
680- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
681- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
682- دکتر کریم بیات ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
683- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
684- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
685- منصور بیات ، استاد تمام
686- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
687- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
688- دکتر علی بیات کشکولی ، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
689- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
690- نیلوفر بیاتی
691- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
692- مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
693- لیلا بیان
694- فرهاد بیانی
695- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
696- دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
697- هادی بیت الهی
698- دکتر ابوالفضل بیجاری ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
699- دکتر شیما بیجاری ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
700- محمد حسین بیجه کشاورزی
701- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
702- دکتر بهروز بیدآباد ، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر
703- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
704- دکتر محمدعلی بیدختی ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
705- دکتر رسول بیدرام ، استادیار گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
706- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
707- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
708- محمد بیدهندی
709- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
710- پروفسور منصور بیرامی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
711- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
712- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
713- دکتر رضا بیرانوند ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
714- علی بیرانوند ، مربی
715- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
716- دکتر بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
717- دکتر آرمان بیرقی کشکولی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
718- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
719- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
720- دکتر حمیدرضا بیژن زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
721- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
722- دکتر مسعود بیژنی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
723- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
724- زهرا بیضائی
725- مسعود بیطرفان
726- مهدی بیطرفان
727- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
728- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
729- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
730- مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
731- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
732- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
733- دکتر حسین بیکی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
734- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
735- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
736- دکتر صفر بیگ زاده ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
737- مهندس امیررضا بیگدلی ، دانشجوی دکتری
738- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
739- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
740- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
741- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
742- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
743- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
744- جمال بیگی
745- سکینه بیگی
746- محمدحسن بیگی
747- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
748- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
749- بیژن بینا ، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
750- محمد بینازاده
751- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
752- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
4- دکتر زینب پاپی ، استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
5- سمیه پاپی
6- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
7- دکتر سیدسجاد پادام ، دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
8- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
9- بهزاد پارسا
10- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
11- دکتر سهیل پارسا ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
12- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
13- دکتر فروغ پارسا ، دانشیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
14- دکتر مهدی پارسا ، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
15- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
16- دکتر محمدباقر پارسا پور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
17- دکتر محسن پارسا مقدم ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
18- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
19- دکتر زهرا پارساپور ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
20- دکتر حمید پارسانیا ، دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
21- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
22- فرامرز پارسی
23- حسن پارسی پور
24- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
25- فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
26- سالواتوره پاریسی
27- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
28- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
29- فاطمه پازوکی
30- محمد پازوکی ، دانشیار
31- محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
32- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
33- هادی پازوکی طرودی
34- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
35- دکتر صادق پاسبان ، مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
36- محمدرضا پاسبان ، دانشیار
37- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
38- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
39- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
40- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
41- دکتر هادی پاسدار شهری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
42- دکتر رضا پاشا ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز
43- حجت اله پاشا پور
44- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
45- دکتر امین پاشاامیری ، دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
46- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
47- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
48- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
49- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
50- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
51- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
52- شیدا پاشایی
53- دکتر کامران پاشایی فخری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
54- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
55- فاطمه پاک
56- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
57- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
58- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
59- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
60- سجاد پاک گهر
61- دکتر عسگر پاک مرام ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
62- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
63- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
64- دکتر احمد پاکتچی ، سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری
65- دکتر حسین پاکدامن
66- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
67- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
68- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
69- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
70- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
71- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
72- احمد پاکزاد
73- عبدالرضا پاکشیر
74- محمد پاک‌نژاد
75- سیرهار پال
76- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
77- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
78- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
79- الهام پایانی
80- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
81- رضا پایدار
82- شهرام پایدار ، دانشیار
83- محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
84- دکتر امین پایدار اردکانی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
85- دکتر سید مجتبی پایدار اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان
86- دکتر آرزو پایدارفرد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
87- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
88- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
89- محمود پایندان
90- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
91- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
92- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
93- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
94- دکتر مجید پدرام ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
95- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
96- دکتر ابراهیم پذیرا ، استاد پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
97- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
98- فرشید پذیرا
99- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
100- میلتون پرابو
101- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
102- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
103- حسن پرسا
104- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
105- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
106- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
107- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
108- مصطفی پرنیانی
109- دکتر جهانگیر پرهمت ، استاد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
110- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
111- محمود پرهیزکار
112- دکتر سیدعباس پرهیزکاری ، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس
113- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
114- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
115- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
116- آرمین پرهیزی
117- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
118- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
119- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
120- دکتر شاهرخ پرویزی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
121- علی پرویزی ، استاد
122- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
123- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
124- دکتر خیراله پروین ، استاد/ گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
125- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
126- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
127- دکتر خلیل پروینی ، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
128- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
129- مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
130- دکتر ناصر پریز ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
131- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
132- دکتر حمید پزشک ، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
133- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
134- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
135- صادق پژمان
136- صادق÷ پژمان
137- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
138- دکتر رضا پژوهش ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
139- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
140- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
141- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
142- سید جلال پسته ای
143- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
144- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
145- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
146- دکتر عباس پسندیده ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
147- محمد پسندیده
148- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
149- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
150- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
151- علی محمد پشت دار ، دانشیار
152- مهندس آزاده پشتکوه
153- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
154- دکتر لیلی پناغی ، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
155- محمد پناهنده
156- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
157- روزبه پناهی
158- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
159- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
160- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
161- عماد پناهی
162- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
163- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
164- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
165- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
166- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
167- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
168- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
169- دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو ، استاد دانشگاه گنبد کاووس
170- چیستا پناهی وقار
171- دکتر حسین پناهیان ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
172- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
173- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
174- محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
175- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
176- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
177- دکتر حسن پهلوانزاده ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
178- دکتر محمد پهلوانی ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
179- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
180- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
181- احسان پهلوانی فرد
182- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
183- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
184- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
185- دکتر سمیرا پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
186- دکتر مسعود پور ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
187- علیرضا پور ابراهیمی
188- دکتر احمد پور احمد ، دانشگاه تهران
189- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
190- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
191- دکتر مهدی پور افشاری چنار
192- دکتر امید پور حیدری ، استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان
193- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
194- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
195- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
196- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
197- دکتر علی اصغر پور عزت ، استاد مدیریت دانشگاه تهران
198- دکتر نادر پور محمود ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
199- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
200- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
201- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
202- هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
203- دکتر شراره پورابراهیم ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
204- احسان پوراسماعیل
205- یاسان الله پوراشرف
206- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
207- جلال پورالعجل
208- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
209- حسن پوربابایی
210- دکتر حسن پوربابایی ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
211- حسن پورباغبان
212- حسن پوربافرانی
213- دکتر کاظم پوربدخشان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
214- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
215- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
216- سید حسین پورتاکدوست ، استاد
217- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
218- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
219- دکتر ابراهیم پورجم ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
220- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
221- امیرحسین پورجوهری
222- بهنام پورحسن
223- دکتر قاسم پورحسن ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
224- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
225- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
226- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
227- مهسا پورحقانی
228- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
229- دکتر علیرضا پورخباز ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
230- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
231- علیرضا پورخورشیدی
232- ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
233- دکتر جواد پوررضا ، گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
234- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
235- دکتر محسن پوررضا بیلندی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
236- سعید پورروستایی
237- دکتر سعید پورروستایی اردکانی ، Assistant professor in Allameh Tabataba’i University
238- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
239- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
240- مهدی پورشا
241- دکتر عبدالعلی پورشاسب ، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
242- دکتر هادی پورشافعی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
243- دکتر امیر پورشاهرودی ، استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس
244- اسماعیل پورشاهید
245- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
246- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
247- وحید پورشهابی
248- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
249- ناصر پورصادق
250- دکتر رضا پورصالحی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
251- نسترن پورصالحی
252- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
253- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
254- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
255- دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
256- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
257- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
258- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
259- بهزاد پورغریب ، استادیار
260- دکتر محمدحسین پورغلامی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
261- دکتر علی اکبر پورفتح اله ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
262- محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
263- دکتر غلامحسین پورقنبری مروست ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
264- مهندس وحید پورقهرمان ، کارشناس ارشد
265- دکتر بابک پورقهرمانی ، دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
266- دکتر بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
267- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
268- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
269- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
270- دکتر محسن پورکرمانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
271- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
272- محمد پورکیانی
273- فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
274- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
275- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
276- دکتر حسنعلی پورمند ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
277- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
278- دکتر الهام پورمهابادیان
279- محمدصادق پورمهدی
280- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
281- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
282- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
283- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
284- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
285- لیلا پورنجفی
286- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
287- دکتر رویا پورنقی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
288- فرزاد پورنور
289- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
290- احسان پوری
291- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
292- محمدرضا پوریای ولی
293- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
294- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
295- مهندس پارسا پویا ، مربی
296- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
297- علی پویان
298- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
299- بابك پيله ور
300- دکتر کامران پی نبر ، انیستیتو تکنولوژی جورجیا
301- دکتر میترا پیام بوساری
302- پائولو پیترو بیانسون
303- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
304- پرویز پیران
305- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
306- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
307- دکتر نصراله پیرانی ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
308- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
309- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
310- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
311- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
312- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
313- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
314- پویان پیردیر
315- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
316- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
317- سجاد پیرسا
318- مجید پیرستانی
319- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
320- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
321- دکتر یاسر پیرعلی ، استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
322- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
323- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
324- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
325- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
326- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
327- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
328- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
329- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
330- حسین پیری ، دانشگاه بناب
331- دکتر مقصود پیری ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
332- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
333- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
334- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
335- اسماعیل پیش بین
336- ایمان پیش بین
337- دکتر رضا پیش قدم ، استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
338- دکتر زهرا پیشگاهی فرد ، استاد گروه جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران
339- امیرحسین پیشگویی
340- دکتر پروانه پیشنمازی
341- احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
342- حمیدرضا پیشوایی
343- مهدی پیشوایی
344- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
345- دکتر عادل پیغامی ، دانشیار دانشگاه امام صادق
346- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
347- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
348- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
349- فاطمه پیغمبری
350- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
351- دکتر جلال پیکانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز
352- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
353- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
354- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
355- خسرو پیله وریان
356- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
357- مسلم پیمانی
358- دکتر مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
359- دکتر پدرام پیوندی ، دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

ت

1- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- فریبا تابع بردبار
4- رویا تابعی ، ویراستار انگلیسی
5- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
8- دکتر محمد تاتار ، IIEES
9- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
10- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
11- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
12- بهجت تاج الدین
13- دکتر حسینعلی تاج الدین ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
14- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
15- دکتر ضیاءالدین تاج الدین ، استاد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس، ایران
16- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
17- دکتر خسرو تاج بخش ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
18- سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
19- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
20- سحر تاج بخش مسلمان
21- دکتر آژنگ تاج دینی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
22- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
23- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
24- سیمین تاج شریفی فر
25- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
26- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
27- دکتر سید محمد تاجبخش فخرآبادی ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
28- گلنار تاجدار
29- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
30- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
31- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
32- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
33- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
34- وحید تادیبی
35- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
36- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
37- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
38- محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
39- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
40- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
41- دکتر مهدی تازه ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
42- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
43- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
44- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
45- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
46- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
47- امیر تبادکانی
48- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
49- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
50- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
51- دکتر رسول تبری ، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
52- رضا تبریزی
53- دکتر نسیم تبریزی ، دانشیار صرع گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده هموگلوبینوپاتی بیمارستان بوعلی سینا ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
54- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
55- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
56- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
57- حسین تبیانیان
58- دکتر فرشاد تجاری ، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
59- ناصر تجبر
60- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
61- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
62- دکتر جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
63- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
64- دکتر محمدحسن تحریریان ، Sheikhbahaee University
65- هوبه تحویلداری
66- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
67- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
68- محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
69- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
70- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
71- میثم تراب مستعدی
72- حسین ترابزاده خراسانی
73- امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
74- دکتر حمزه ترابی ، Yazd University, Iran
75- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
76- دکتر سید علی ترابی ، استاد دانشگاه تهران
77- صدیقه ترابی
78- فاطمه ترابی
79- دکتر فاطمه ترابی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران
80- فیروزه ترابی
81- قدرت ترابی
82- محمد مهدی ترابی
83- مرتضی ترابی
84- یوسف ترابی
85- دکتر مسعود ترابی آزاد ، دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
86- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
87- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
88- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
89- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
90- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
91- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
92- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
93- آرش ترک سامنی ، استادیار
94- بهروز ترک لادانی
95- فرشید ترکاشوند
96- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
97- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
98- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
99- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
100- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
101- محمدرضا ترکی
102- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
103- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
104- دکتر منصور ترکیان تبار ، استادیار گروه مدیریت، واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
105- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
106- علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
107- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
108- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
109- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
110- بهنام تشکری
111- دکتر احمد تشکینی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
112- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
113- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
114- دکتر میثاق تصوری
115- دارا تفضلی
116- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
117- شجاع تفکری رضایی
118- شاهین تفنگدارزاده
119- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
120- دکتر مهدی تقدسی ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
121- دکتر مجید تقدیر ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
122- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
123- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
124- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
125- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
126- دکتر محمد رضا تقوا ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
127- دکتر علی اکبر تقوائی ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
128- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
129- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
130- ویدا تقوایی
131- مریم تقوایی یزدی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
132- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
133- رضا تقوی
134- سید علی تقوی
135- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
136- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
137- دکتر لعبت تقوی ، دانشیار گروه محیط زیست و انرژی
138- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
139- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
140- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
141- دکتر مهدی تقوی ، Professor, Allameh Tabatabaiee Univesity
142- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
143- دکتر امیر تقوی پور ، استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
144- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
145- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
146- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
147- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
148- علی اکبر تقی پور
149- دکتر فائزه تقی پور ، مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
150- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
151- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
152- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
153- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
154- دکتر یوسف تقی پوریانی گیلانی
155- ابراهیم تقی زاده
156- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
157- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
158- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
159- دکتر قاسم تقی زاده
160- کتایون تقی زاده
161- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
162- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
163- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
164- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
165- دکتر نصیر تقی زاده ، University of Guilan
166- پروفسور هوشنگ تقی زاده ، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
167- دکتر هوشنگ تقی زاده ، استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
168- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
169- دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
170- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
171- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
172- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
173- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
174- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
175- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
176- افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
177- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
178- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
179- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
180- دکتر حسن تلاشان ، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
181- دکتر مجید تلخابی ، مدیر مجتمع آموزش عالی فقه
182- محمدرضا تمامگر
183- دکتر مصطفی تمتاجی
184- دکتر الناز تمجید ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
185- دکتر علیرضا تمجید یامچلو ، استادیار
186- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
187- محمدرضا تمدن
188- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
189- عباس تمیزی
190- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
191- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
192- میلاد تنها
193- دکتر زهرا تنها معافی ، دانشیار، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
194- فرهاد تنهای رشوانلو
195- دکتر بهاره تنهایی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
196- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
197- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
198- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
199- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
200- هادی تهرانی
201- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
202- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
203- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
204- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
205- دکتر مجید توانا ، دانشگاه لاسال
206- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
207- حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
208- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
209- مجتبی توانگر
210- معصومه توانگر
211- ارکان توپال
212- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
213- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
214- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
215- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
216- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
217- دکتر عبدالعلی توجهی ، هیئت علمی دانشگاه شاهد
218- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
219- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
220- سمیه توحیدلو
221- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
222- دکتر ارسطو توحیدی ، دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
223- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
224- علی توحیدی مقدم
225- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
226- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
227- دکتر مهدی تورانی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
228- دکتر حسین توزنده جانی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
229- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
230- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
231- دکتر منوچهر توسلی نائینی
232- ایرج توسلیان
233- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
234- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
235- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
236- فیروز توفیق
237- امید توفیقی
238- دکتر حسن توفیقی ، دانشیار دانشگاه تهران
239- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
240- علی اصغر توفیقی
241- دکتر جعفر توفیقی داریان ، استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس
242- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
243- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
244- دکتر رضا توکل افشاری ، استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران
245- علی توکلان
246- دکتر آذین توکلی ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
247- احسان توکلی
248- امید توکلی
249- امید توکلی
250- حمیدرضا توکلی
251- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
252- علی توکلی
253- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
254- غلامحسین توکلی
255- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
256- فائزه توکلی
257- فایزه توکلی
258- ماه گل توکلی
259- دکتر محسن توکلی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
260- محمد جواد توکلی
261- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
262- دکتر مرتضی توکلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
263- دکتر منصور توکلی ، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
264- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
265- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
266- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
267- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
268- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
269- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
270- محمدرضا توکلی شوشتری
271- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
272- محمدرضا توکلی صابری
273- دکتر رضا توکلی مقدم ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران
274- دکتر جمیله توکلی نیا ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
275- دکتر تیمور توکلی هشتجین ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
276- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
277- امیر توکمه چی
278- دکتر روح الله تولایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
279- روح الله تولایی
280- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
281- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
282- دکتر سیمین تولایی ، استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
283- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
284- نوین تولایی ، دانشیار
285- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
286- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
287- چنگ تونگ ، استاد
288- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
289- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه ها در شهر تهران-دارای دو مدرک کارشناسی ارشد(حقوق مالی- مدیریت مالی) -عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان - نویسنده،مشاور وداور مقالات- آشنا با چند زبان
290- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
291- دکتر بابک تیمورپور ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
292- کاوه تیمورنژاد
293- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
294- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
295- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
296- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
297- حمید رضا تیموری
298- سحر تیموری
299- سعید تیموری
300- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
301- فاطمه تیموری
302- فرشته تیموری
303- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
304- دکتر مهدی تیموری ، دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
305- رضا تیموری فعال ، استاد
306- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
307- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر محمدصادق ثابت ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
4- مهرداد ثابت
5- دکتر مژگان ثابت تیموری ، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
6- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7- دکتر مرضیه ثاقب جو ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
8- دکتر خسرو ثاقب طالبی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
9- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
10- دکتر محسن ثالثی ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
11- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
12- فرهاد ثبوتی
13- مهندس محمدجواد ثبوتی ، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
14- یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
15- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
16- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
17- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
18- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
19- دکتر علی ثقفی ، استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
20- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
21- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
22- دکتر محمدجواد ثقفی ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
23- مراد ثقفی
24- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
25- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
26- دکتر بهرام ثقفیان ، استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
27- حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
28- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
29- دکتر علی ثقه الاسلامی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
30- دکتر علیرضا ثقه الاسلامی ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
31- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
32- داود ثمری
33- جعفر ثمری صفا
34- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
35- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
36- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
37- نوید ثنایی
38- باقر ثنایی ذاکر
39- دکتر فاطمه ثواب ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
40- دکتر جهانبخش ثواقب ، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- محسن جاجرمی زاده
6- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
7- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
8- کاوه جاسب
9- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
10- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
11- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
12- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
13- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
14- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
15- سحر جامی
16- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
17- دکتر فاطمه جان احمدی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران
18- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
19- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
20- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
21- دکتر ابومسلم جان نثاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
22- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
23- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
24- مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
25- دکتر محسن جانجان ، سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان
26- دکتر احمد جانسیز ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
27- عسکر جانعلی زاده
28- حیدر جانعلی زاده چوب بستی
29- دکتر علیرضا جانفدا ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
30- پرهام جانفشان
31- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
32- کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
33- حسین جانمحمدی
34- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
35- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
36- دکتر محسن جاهد ، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
37- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
38- محمد جاودان
39- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
40- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
41- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
42- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
43- دکتر امیرحسین جاوید ، دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
44- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
45- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
46- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
47- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
48- فرهاد جاویدراد
49- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
50- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
51- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
52- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
53- دکتر محمد جبارپور ، استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
54- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
55- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
56- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
57- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
58- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
59- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
60- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
61- حمید جباری
62- علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
63- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
64- دکتر محمدرضا جباری ، دانشیار گروه تاریخ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
65- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
66- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
67- نسیم جباری ، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز
68- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
69- عباسعلی جباری ثانی
70- تقی جباری فر
71- مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
72- دکتر بهمن جباریان امیری ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
73- دکتر فرخنده جبل عاملی ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
74- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
75- دکتر امیر جبلی ، دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-دانشجوی دوره تخصصی حکمرانی دانشگاه عالی دفاع ملی(مدرسه حکمرانی شهیدبهشتی)-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ودانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی
76- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
77- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
78- لیلا جدیدی ، مدیر اجرایی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
79- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
80- دکتر اکبر جدیدی محمدابادی ، عضو هیات علمی دانشگاه
81- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
82- محمد جرادت
83- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
84- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
85- سیدحمید جزایری
86- علی جزایری
87- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
88- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
89- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
90- دکتر احمد جعفر نژاد چقوشی ، استاد دانشگاه تهران
91- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
92- امیر جعفرپور
93- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
94- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
95- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
96- دکتر معصومه جعفرپور ، استاد علوم دانشگاه بیرجند
97- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
98- جعفر جعفرزاده
99- دکتر حامد جعفرزاده ، استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قوچان
100- علی جعفرزاده
101- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
102- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
103- میثم جعفرزاده
104- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
105- فروزنده جعفرزاده پور
106- نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
107- سهیل جعفرصالحی
108- دکتر صمد جعفرمدار ، استاد دانشگاه ارومیه
109- امیرعلی جعفرنژاد
110- حسين جعفري
111- حسين جعفري
112- سيداصغر جعفري
113- دکتر آذرنوش جعفری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.
114- دکتر آرزو جعفری ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
115- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
116- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
117- دکتر اعظم جعفری ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
118- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
119- امین جعفری
120- مهندس بهیه جعفری ، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه
121- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
122- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
123- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
124- جواد جعفری
125- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
126- حسین جعفری
127- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
128- حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
129- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
130- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
131- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
132- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
133- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
134- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
135- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
136- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
137- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
138- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
139- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
140- علی جعفری
141- علی جعفری
142- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
143- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
144- علی اصغر جعفری
145- علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
146- دکتر علی اکبر جعفری ، Yazd University, Iran
147- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
148- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
149- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
150- غلام حسین جعفری
151- کبری جعفری
152- محمد جعفری
153- محمد جعفری
154- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
155- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
156- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
157- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
158- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
159- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
160- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
161- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
162- مرتضی جعفری
163- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
164- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
165- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
166- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
167- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
168- دکتر مجید جعفری خالدی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
169- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
170- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
171- احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
172- پروفسور احمد جعفری صمیمی ، استاد
173- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
174- احسان جعفری فر
175- نسرین جعفری گلستان
176- محسن جعفری مذهب
177- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
178- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
179- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
180- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
181- سعيد جعفری نیا
182- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
183- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
184- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
185- رسول جعفریان
186- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
187- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
188- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
189- دکتر علی جعفریان دهکردی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
190- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
191- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
192- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
193- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
194- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
195- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
196- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
197- حسن جلالی
198- سپهر جلالی
199- دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی ، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
200- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
201- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
202- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
203- محمد امین جلالی
204- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
205- وحیدرضا جلالی
206- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
207- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
208- دکتر علی جلالی دیزجی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
209- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
210- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
211- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
212- فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
213- محمود جلالی کروه
214- دکتر عمار جلالی منش ، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
215- دکتر سید حمید جلالی نائینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
216- سیداحمدرضا جلالی نائینی
217- محمدرضا جلالی ندوشن
218- سعید جلالی هنرمند
219- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
220- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
221- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
222- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
223- دکتر سیدعبدالمجید جلایی ، استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
224- محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
225- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
226- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
227- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
228- پروین جلیلوند
229- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
230- حمید جلیلوند
231- محسن جلیلوند
232- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
233- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
234- رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
235- دکتر سعید جلیلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
236- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
237- دکتر صابر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
238- دکتر عادل جلیلی ، استاد پژوهش، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
239- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
240- حمید جلیلی راثی
241- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
242- سمانه جلیلی صدرآباد
243- هاشم جلیلی صفریان
244- علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
245- دکتر علیرضا جلیلی فرد ، Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz
246- دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
247- دکتر ناهید جلیلی مرند ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
248- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
249- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
250- پروفسور علیرضا جلیلیان ، استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت
251- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
252- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
253- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
254- دکتر شاهرخ جم ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
255- دکتر مهدی جم پور ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
256- دکتر منصور جم زاد ، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
257- الهام جم زاده
258- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
259- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
260- دکتر راضیه جماعتی اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
261- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
262- فریبرز جمالزاد فلاح
263- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
264- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
265- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
266- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
267- فرید جمالی
268- دکتر یوسف جمالی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
269- مسعود جمالی آشتیانی
270- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
271- دکتر فرید جمالی شینی ، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
272- مهدی جمالی نژاد
273- ابوذر جمالی نیا
274- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
275- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
276- رسول جمشيدي
277- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
278- بهاره جمشیدی
279- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
280- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
281- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
282- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
283- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
284- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
285- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
286- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
287- سلیمان جمشیدی
288- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
289- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
290- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
291- دکتر احمد جمشیدی زنجانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
292- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
293- همایون جمشیدیان ، استادیار
294- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، استاد/ دانشگاه تهران
295- دکتر محمود جمعه پور ، استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
296- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
297- دکتر سارا جمهوری ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
298- سید مهدی جمیلی
299- رزیتا جمیلی اسکویی
300- نسرین جناب آقا
301- حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
302- بهروز جنت
303- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
304- محسن جنتی
305- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دکتری مهندسی برق – قدرت
306- دکتر محمد جنتی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
307- سیما جنتیان
308- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
309- حامد جنیدی
310- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
311- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
312- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
313- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
314- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
315- عباس جهان بخشی
316- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
317- علی جهان بینی
318- دکتر احمد جهان لتیباری ، استاد
319- عاطفه جهان محمدی ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
320- محمدرضا جهان میری
321- حمید جهانبخش
322- دکتر سعید جهانبخش اصل ، استاد- دانشگاه تبریز
323- جلال جهانبخشی
324- آرزو جهانبین
325- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
326- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
327- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
328- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
329- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
330- دکتر محسن جهانشاهی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی IEEE Senior member
331- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
332- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
333- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
334- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
335- نصرالله جهانگرد
336- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
337- جواد جهانگیر
338- دکتر غلامحسین جهانگیر ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
339- محمد حسین جهانگیر
340- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
341- دکتر هاشم جهانگیر ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
342- دکتر سکینه جهانگیرزاده ، استادیار گروه مهندسی برق - موسسه آموزش عالی کارون
343- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
344- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
345- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
346- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
347- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
348- محسن جهانگیری
349- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
350- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
351- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
352- عليرضا جهاني
353- دکتر داود جهانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
354- عباسقلی جهانی
355- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
356- دکتر مهدی جهانی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
357- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
358- دکتر فاطمه جهانی شکیب ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
359- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
360- دکتر مجتبی جهانیان ، PhD Student Mojtaba Jahanian
361- دکتر شهیده جهانیان سادات محله ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
362- نوید جهدی
363- نوید جهدی
364- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
365- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
366- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
367- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
368- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
369- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
370- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
371- اکبر جوادی
372- ایرج جوادی
373- دکتر سامان جوادی
374- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
375- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
376- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
377- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
378- دکتر محسن جوادی ، استاد دانشگاه قم
379- محمد جوادی
380- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
381- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
382- دکتر مرتضی جوادی اصطهباناتی
383- دکتر محمد جوادی پور ، دانشیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
384- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
385- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
386- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
387- فرناز جوادی گرگری
388- دکتر محمد جوادی مال آباد ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
389- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
390- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
391- مهندس حجت اله جوادیان ، ریاست مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو
392- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
393- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
394- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
395- مجید جوادیان زاده
396- دکتر سهیلا جوادیان فرزانه ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
397- عباس جوارشکیان
398- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
399- فرهاد جوان
400- دکتر جعفر جوان ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
401- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
402- دکتر محمد جوان ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
403- محمدرضا جوان
404- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
405- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
406- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
407- علی جوان فروزنده
408- جواد جوان مجیدی
409- دکتر محمد جوان نیک خواه ، استاد، دانشگاه تهران
410- دکتر محمد حسن جوانبخت ، دانشیار علوم تغذیه گروه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
411- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
412- دکتر سپیده جوانشیر ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
413- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
414- دکتر محمد جوانشیر گیو ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
415- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
416- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
417- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
418- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
419- نادر جوانی
420- محمود جوانی پور
421- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
422- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
423- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
424- سعید جواهرزاده
425- فرید جواهرزاده
426- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
427- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
428- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
429- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
430- محمدرضا جودت
431- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
432- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
433- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
434- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
435- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
436- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
437- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
438- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
439- دکتر بهرام جوکار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
440- علی اکبر جوکار
441- مهدی جوکار
442- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
443- دکتر فریبرز جولای ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران
444- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
445- سمیه جولایی
446- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
447- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
448- دکتر وحید جوهری مجد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
449- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
450- مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- دکتر مرتضی چاجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
2- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
3- ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
4- فیلیکس چان ، استاد
5- محمدتقی چاوشی
6- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
7- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
8- رامیار چتانی
9- علی چراغعلی خانی ، استادیار
10- علی چراغی
11- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
12- دکتر جواد چزگی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
13- دکتر جهانگیر چشم آور ، استادیار آنالیز دانشگاه پیام نور
14- کیانوش چقامیرزا
15- مجید چگنی
16- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
17- دکتر غلامرضا چگنی زاده ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
18- دکتر محمدعلی چلونگر ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
19- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
20- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
21- اسماعیل چمنی
22- دکتر امین چمنی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
23- دکتر ریحانه چمنی ، استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
24- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
25- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
26- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
27- چینگ چنگ لی
28- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
29- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
30- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
31- فرهاد چنگیزی
32- وحید چنگیزی
33- بنویت چنیاس
34- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار دانشگاه دفاع ملی
35- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
36- منوچهر چهاردولی
37- دکتر سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
38- دکتر عبدالکریم چهرگانی راد ، استاد، آزمایشگاه زبست شناسی سلول گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان، ایران
39- شیما چهره ئی
40- دکتر فاطمه چهکندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
41- دکتر مجید چهکندی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
42- دکتر آزاده چوب فروش زاده ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
43- دکتر شهلا چوبچیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
44- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
45- پروفسور علی رضا چوبینه ، استاد
46- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
47- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
48- شمهونا چودهاری
49- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
50- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
51- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
52- محمد جواد چیت ساز
53- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
54- علیرضا چیت سازیان
55- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
56- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
57- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سلما حائری ، هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
2- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
3- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
4- محمدرضا حائری مازندرانی
5- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
6- دکتر محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
7- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
9- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
10- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
11- غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- مهران حاتم
13- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
14- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
15- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
16- دکتر جواد حاتمی ، استاد گروه علوم تربیتی -تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس
17- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
18- دکتر علی اصغر حاتمی ، هیئت علمی دانشگاه شیراز
19- فرزاد حاتمی
20- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
21- محمدرضا حاتمی
22- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
23- عادل حاتمی مربینی
24- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
25- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
26- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
27- دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی ، استاد دانشگاه اصفهان
28- محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
29- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
30- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
31- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
32- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
33- اصغر حاج سقطی
34- خسرو حاج صادقی
35- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
36- دکتر عباسعلی حاج کریمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
37- دکتر نادر حاجلو ، Professor, General Psychology Department, University of Mohagegh Ardabili
38- علي حاجي آقا بزرگي
39- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
40- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
41- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
42- دکتر رضا حاجی آقایی ، دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
43- محسن حاجی آقایی
44- مصطفی حاجی آقایی کشتلی
45- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
46- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
47- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
48- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
49- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
50- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
51- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
52- خلیل حاجی پور
53- وحید حاجی پور
54- دکتر محسن حاجی تبار ، استادیار
55- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
56- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
57- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
58- دکتر علی حاجی خانی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
59- دکتر ابراهیم حاجی دولو ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
60- طیبه حاجی رضایی
61- دکتر ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشکده علوم پزشکی گروه بیو استاتیک دانشگاه تربیت مدرس
62- مهندس احمد حاجی زاده ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
63- دکتر سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس
64- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
65- محمدامین حاجی زاده ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
66- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
67- اکبر حاجی زاده مقدم ، دانشیار
68- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
69- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
70- حسین حاجی سلطانی
71- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
72- دکتر علی حاجی شمسایی ، دانشگاه ازاد اسلامی
73- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
74- دکتر مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
75- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
76- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
77- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
78- دکتر حمیدرضا حاجی قنبر ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
79- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
80- دکتر حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
81- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
82- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
83- عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
84- دکتر رحمت حاجی مینه ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
85- دکتر علی حاجی نژاد ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
86- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
87- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
88- دکتر خدیجه حاجیان ، استادیار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
89- الهه حاجیان حیدری
90- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، استاد مدعو دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
91- زهره حاجیان فروشانی
92- دکتر علیرضا حاجیان نژاد ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
93- ابراهیم حاجیانی
94- دکتر محمود حاجیانی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
95- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
96- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
97- سید داود حاجی‌میررحیمی
98- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
99- معصومه حافظ رضازاده
100- مجتبیض حافظ مکی
101- محمد رضا حافظ نیا
102- دکتر محمدرضا حافظ نیا ، دانشگاه تربیت مدرس
103- احمد حافظی ، مدرس
104- اکرم حافظی
105- رحمت الله حافظی
106- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
107- فردین حافظی
108- دکتر محمدرضا حافظی ، ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
109- مهندس سولماز حافظی زاده
110- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
111- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
112- دکتر مهدی حامد سقایان ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
113- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
114- سمانه حامدی ، استادیار
115- شمیسا حامدی
116- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
117- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
118- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
119- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
120- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
121- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
122- پروفسور فرح حبیب ، استاد تمام
123- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
124- رضا حبیب اله گرمابکی
125- دکتر راضیه حبیب پور ، استادیار گروه پژوهشی صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
126- دکتر اصحاب حبیب زاده ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
127- دکتر توکل حبیب زاده ، هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
128- طاهر حبیب زاده
129- دکتر محمدجعفر حبیب زاده ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
130- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
131- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
132- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
133- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
134- عـزیزاله حبیبی
135- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
136- بهروز حبیبی
137- بیوک حبیبی ، پروفسور
138- پروفسور جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
139- حمیدرضا حبیبی
140- خسرو حبیبی
141- دکتر زهره حبیبی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
142- سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
143- دکتر عبدالحمید حبیبی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران
144- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
145- دکتر علیرضا حبیبی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه رازی
146- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
147- دکتر فهیمه حبیبی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
148- کیومرث حبیبی
149- محمدحسین حبیبی
150- دکتر محمود حبیبی ، نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
151- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
152- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
153- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
154- هنگامه حبیبی
155- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
156- جواد حبیبی تبار
157- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
158- مهدی حبیبی دوست
159- صابر حبیبی سوادکوهی
160- آرش حبیبی لشکری
161- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
162- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
163- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
164- سمیه حجابی
165- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
166- الهه حجازی ، دانشیار
167- دکتر جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
168- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
169- دکتر رضوان حجازی ، استاد- دانشگاه الزهراء
170- سحاب حجازی
171- سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
172- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
173- مجید حجازی
174- دکتر نصرت حجازی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
175- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
176- دکتر زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
177- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
178- عیسى حجت ، استاد تمام
179- دکتر عیسی حجت ، استاد دانشگاه تهران، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
180- محمدمهدی حجت
181- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
182- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
183- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
184- دکتر یوسف حجت ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
185- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
186- سعید حجتی
187- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
188- دکتر سید محمد علی حجتی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
189- دکتر سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
190- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
191- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
192- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
193- وحید حجتی نیکو
194- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
195- دکتر محمد حجی پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
196- رحیم حداد
197- رضا حداد
198- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
199- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
200- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
201- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
202- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
203- دکتر غلامرضا حدادچی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
204- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
205- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
206- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
207- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
208- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
209- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
210- هدی حدیدی ، کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
211- دکتر سعید حدیدی مود ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
212- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
213- بهمن حری امینی
214- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
215- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
216- مهدی حریری ، استادیار
217- دکتر نجلا حریری ، استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
218- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
219- دکتر شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
220- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
221- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
222- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
223- وحیده حسامی ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
224- عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
225- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
226- دکتر رضا حسان ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات
227- دکتر مصطفی حسرتی ، دانشیار، دانشگاه رازی
228- دکتر ابوالفضل حسن آبادی
229- دکتر علی حسن آبادی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
230- میرزا حسن الزمان
231- دکتر علی حسن بگی ، دانشیار دانشگاه اراک
232- دکتر ابراهیم حسن بیگی ، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
233- دکتر محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
234- جعفر حسن پور
235- دکتر حسن حسن پور ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
236- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
237- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
238- زینب حسن پور
239- شهاب حسن پور
240- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
241- دکتر مهدی حسن پور ، استاد گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
242- سمیه حسن پور دربان
243- محمد حسن زاده
244- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
245- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
246- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
247- حامد حسن زاده
248- دکتر حسن حسن زاده ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
249- حسین حسن زاده ، استادیار
250- حمیدرضا حسن زاده
251- رضا حسن زاده
252- دکتر رمضان حسن زاده ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
253- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
254- عاطفه حسن زاده
255- عليرضا حسن زاده
256- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
257- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
258- دکتر علیرضا حسن زاده ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
259- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
260- دکتر محمد حسن زاده ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
261- دکتر نادر حسن زاده ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
262- نیما حسن زاده ، استاد مشاور و موسس انجمن علمی اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی
263- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
264- حمید حسن زاده اصفهانی
265- دکتر محمدکاظم حسن زاده اقدم ، University of Guilan
266- علی حسن زاده خوئی
267- مجتبی حسن زاده دلوئی
268- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
269- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
270- دکتر رضا حسن ساجدی ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
271- کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
272- دکتر عامل حسن مظاهری ، جامعه المصطفی العالمیه
273- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
274- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
275- دکتر صادق حسن نیا ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
276- دکتر علی حسن نیا ، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
277- دکتر محمدرضا حسندخت ، استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.
278- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
279- طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
280- حامد حسنلو
281- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
282- دکتر محمد حسنوند ، دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه های تهران
283- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
284- دکتر رضا حسنوی ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
285- آرمان حسنی ، استادیار
286- دکتر ابوالفضل حسنی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
287- امیر حسنی
288- دکتر بهروز حسنی ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایزان
289- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
290- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
291- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
292- سیدرضا حسنی
293- دکتر عباس حسنی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه
294- حجة الاسلام عبداله حسنی
295- علی حسنی
296- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
297- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
298- محمدجواد حسنی
299- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
300- محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
301- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
302- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
303- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
304- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
305- مصطفی حسنیان ، دانش آموخته مهندسی اقیانوس شناسی از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
306- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
307- دکتر علیرضا حسیبی ، رئیس قسمت فضای سبز شهرداری منطقه 12 تهران
308- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
309- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
310- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
311- دکتر داوود حسین پور ، دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
312- سعید حسین پور
313- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
314- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
315- مرتضی حسین پور امام
316- محمدجواد حسین پورفرد
317- دکتر مسعود حسین چاری ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
318- عباسعلی حسین خانزاده
319- الهام حسین خانی
320- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
321- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
322- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
323- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
324- حسن حسین زاده
325- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
326- سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
327- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
328- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
329- دکتر غلامعلی حسین زاده ، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
330- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
331- متین حسین زاده
332- دکتر محبوبه سادات حسین زاده ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
333- مریم حسین زاده
334- دکتر وحید حسین زاده ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
335- یوسف حسین زاده تروان
336- پروفسور علی حسین زاده دلیر ، استاد دانشکده كشاورزی دانشگاه تبریز
337- کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
338- دکتر معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار دانشگاه الزهرا
339- سارا حسین زاده قشلاقی
340- دکتر علی حسین زاده کاشان ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
341- دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر ، استاد
342- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
343- دکتر فرهاد حسین زاده لطفی ، Professor of Operation Research, Science and Research Branch, Islamic Azad University
344- دکتر محمد حسین کرمی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
345- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
346- علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
347- دکتر زهرا حسین نژاد ، رئیس انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
348- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
349- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
350- دکتر مرتضی حسینعلی بیگی ، استادیار
351- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
352- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
353- دکتر نرگس حسینمردی ، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
354- خداداد حسینی
355- سید حمزه حسینی
356- سید علی حسینی
357- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
358- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
359- دکتر بهشید حسینی ، استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
360- بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
361- پریسا حسینی
362- پیام حسینی
363- حامد حسینی
364- دکتر حسین حسینی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
365- زینب السادات حسینی
366- سلمان حسینی
367- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
368- سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
369- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
370- سید تیمور حسینی
371- سید جلال حسینی
372- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
373- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
374- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
375- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
376- دکتر سید سعید حسینی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
377- سید سلیمان حسینی
378- دکتر سید شمس الدین حسینی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
379- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
380- سید طاهر حسینی
381- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
382- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
383- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
384- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
385- دکتر سید علی حسینی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
386- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
387- دکتر سید فخرالدین حسینی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
388- سید کریم حسینی
389- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
390- دکتر سید محسن حسینی ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
391- دکتر سید محمد حسینی ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
392- دکتر سید محمد حسینی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
393- دکتر سید محمد حسینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
394- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
395- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
396- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
397- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
398- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
399- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
400- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
401- سید ناصر حسینی
402- دکتر سید یعقوب حسینی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
403- دکتر سیداحمد حسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
404- دکتر سیداحمد حسینی
405- دکتر سیداحمد حسینی ، گروه آموزشی مدیریت (بازرگانی و دولتی) دانشگاه شاهد
406- دکتر سیداحمد حسینی ، هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
407- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
408- دکتر سیدحسن حسینی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
409- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
410- دکتر سیدحسین حسینی ، استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
411- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
412- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
413- دکتر سیدعباس حسینی ، استادیار گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
414- سیدعلی حسینی ، دانشیار
415- دکتر سیدمحمد حسینی ، استادیارگروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی واحد بابل-دانشگاه آزاد اسلامی
416- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
417- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
418- سیدمحمود حسینی
419- سیدهادی حسینی
420- سیدوحید حسینی ، استاد
421- عباس حسینی
422- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
423- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
424- دکتر محمد حسین حسینی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
425- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
426- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
427- معصومه حسینی
428- ملیحه سادات حسینی
429- دکتر مهدی حسینی ، دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی
430- دکتر میرزا حسن حسینی ، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
431- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
432- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
433- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
434- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
435- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
436- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
437- دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
438- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
439- دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.
440- دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
441- دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی
442- دکتر اکبر حسینی پور ، دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
443- حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
444- دکتر داود حسینی چفلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
445- دکتر بابک حسینی خلج ، استاددانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
446- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
447- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
448- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
449- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
450- دکتر سیدحسن حسینی سروری ، استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف
451- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
452- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
453- دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
454- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
455- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
456- موید حسینی صدر ، پروفسور
457- دکتر سیدمحمدرضا حسینی علی آباد ، مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
458- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
459- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
460- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
461- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
462- سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
463- سیداحمد حسینی کازرونی
464- سید حسین حسینی لواسانی
465- سید مصطفی حسینی مزینانی
466- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
467- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
468- سید علی حسینی میلانی
469- سیدمحمد حسینی نژاد
470- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
471- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
472- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
473- سید محمد حسینی نصر
474- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
475- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
476- دکتر بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
477- دکتر شاهرخ حسینی هاشمی ، استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران
478- دکتر سید جواد حسینی واشان ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
479- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
480- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
481- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
482- دکتر سیمین حسینیان ، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
483- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
484- دکتر نگار حسینیان
485- رویا حسینیان اصفهانی
486- سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
487- پژمان حسینیون
488- سولماز حسینیون
489- دکتر رامین حشمت ، Urology research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
490- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
491- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
492- دکتر محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
493- دکتر غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
494- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
495- غنی حشمتی تنکابنی
496- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
497- سعید حصارکی
498- جعفر حصاری ، مدرس دانشگاه و کارشناس پژوهش دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱ اردبیل
499- ایوب حضرتی
500- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
501- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
502- محمد حضوری
503- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
504- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
505- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
506- معصومه حق پرست
507- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
508- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
509- دکتر محمد حق پناهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
510- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
511- دکتر مریم حق روستا ، دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
512- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
513- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
514- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
515- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
516- دکتر علی حق طلب ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
517- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
518- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
519- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
520- دکتر غلامحسین حق نیا ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
521- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
522- احمد حقانی
523- محمد حقانی
524- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
525- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
526- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
527- علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
528- دکتر عبدالرحیم حقدادی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
529- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
530- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
531- دکتر علی حقی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
532- پروفسور محمودرضا حقی فام ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
533- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
534- دکتر سعید حقیر ، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران
535- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
536- حمید حقیقت
537- دکتر سید صادق حقیقت ، استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.
538- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
539- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
540- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
541- دکتر محمد حقیقی ، دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
542- محمد حقیقی ، استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
543- دکتر مریم حقیقی ، مدیر گروه پژوهشی
544- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
545- دکتر امین حقیقی پشتیری ، دانشیار گروه حرارت و سیالات دانشگاه گیلان
546- آزاده حکاک زاده
547- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
548- دکتر نصرالله حکمت ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
549- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
550- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
551- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
552- مسعود حکمی
553- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
554- دکتر احمد حکیم جوادی ، مدیرکل هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس
555- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
556- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
557- دکتر حمید حکیمی
558- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
559- خلیل حکیمی فر ، استادیار
560- دکتر مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
561- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
562- دکتر علی محمد حکیمیان ، عضو هیئت علمی
563- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
564- محمد حلاج
565- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
566- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
567- دکتر ایمان حلوایی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
568- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
569- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
570- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
571- دکتر حسین حمامی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
572- مرجان حمدالهی
573- دکتر سید محمدمهدی حمدی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
574- دکتر سیدمحمد حمدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
575- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
576- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
577- دکتر علی حمزه ، استاد دانشگاه شیراز
578- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
579- حمید حمزه ای
580- دکتر مهدی حمزه پور ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
581- سیدرضا حمزه لو
582- مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
583- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
584- دکتر ماجده حمود ، استاذه بجامعه دمشق
585- نجمه حمید
586- شهربانو حمیدپور
587- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
588- دکتر جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی كامپيوتر - مهندسي نرم افزار، دانشيار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
589- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
590- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
591- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
592- دکتر سمیه حمیدی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
593- سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
594- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
595- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
596- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
597- دکتر مهرزاد حمیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
598- دکتر زهره حمیدی اصفهانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
599- دکتر محمدتقی حمیدی بهشتی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
600- علي حمیدی زاده
601- دکتر محمدرضا حمیدی زاده ، استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
602- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
603- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
604- دکتر محسن حمیدیان پور
605- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
606- پریچهر حناچی
607- پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
608- سیمین حناچی
609- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
610- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
611- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
612- مرتضی حنیفه زاده
613- منصوره حور علی
614- فاطمه حورعلی
615- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
616- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
617- دکتر مهدی حیات زاده ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
618- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
619- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
620- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
621- زهرا حیاتی
622- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
623- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
624- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
625- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
626- دکتر منوچهر حیدر پور ، استاد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
627- نیما حیدر زاده
628- دکتر علیرضا حیدرئی ، دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران
629- ماشااله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
630- دکتر ماشااله حیدرپور ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
631- مهیار حیدرپور
632- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
633- محمد حیدرزاده
634- دکتر کیوان حیدرنژاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
635- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
636- دکتر علیرضا حیدرنیا ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
637- دکتر احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
638- دکتر اکبر حیدری ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
639- امید حیدری
640- امیر حیدری
641- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
642- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
643- دکتر حامد حیدری ، استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسه آموزش عالی مهر البرز
644- حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
645- حسن حیدری
646- دکتر حسن حیدری ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
647- دکتر حسن حیدری ، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
648- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
649- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
650- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
651- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
652- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
653- دکتر عبادالله حیدری ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱ اردبیل
654- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
655- دکتر عباس حیدری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
656- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
657- علی حیدری
658- علی حیدری
659- دکتر غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
660- فاطمه حیدری
661- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
662- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
663- دکتر محسن حیدری ، استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
664- دکتر محسن حیدری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
665- محمدمهدی حیدری ، دانشیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
666- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
667- دکتر محمود حیدری ، روانشناسی بکاربسته، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
668- مختار حیدری
669- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
670- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
671- منصور حیدری
672- مهدی حیدری
673- دکتر مهدی حیدری ، دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
674- نادر حیدری
675- دکتر نصرت حیدری ، گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی دانشگاه ارومیه
676- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
677- محسن حیدری بنی
678- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
679- دکتر حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
680- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
681- دکتر جلیل حیدری دهوئی ، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
682- کوروش حیدری شیرازی
683- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
684- مرتضی حیدری مظفر
685- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
686- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
687- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
688- دکتر قاسم حیدری نژاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
689- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
690- اسفندیار حیدریان
691- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
692- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
693- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
694- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
695- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- دکتر احمد علی خائف الهی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
2- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
3- دکتر احمد خاتمی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران
4- دکتر سید مهدی خاتمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
5- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- دکتر مهری خاتمی
7- دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، استاد تمام، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
8- دکتر ناصر خاجی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
9- دکتر جواد خادم ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
10- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
11- دکتر سارا خادم پیر ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
12- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
13- دکتر مجید خادم رضاییان ، استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
14- احمد خادم زاده ، استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
15- حمید خادم مسجدی
16- جعفر خادمی
17- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
18- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
19- دکتر عین الله خادمی ، استاد، گروه فلسفه و کلام ،دانشگاه شهید رجایی،تهران، ایران.
20- دکتر ملوک خادمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
21- دکتر حبیب اله خادمی اسلام ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
22- دکتر جعفر خادمی حمیدی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
23- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
24- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
25- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
26- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
27- دکتر عباس خاشعی سیوکی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
28- دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی ، دانشیار مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری دانشگاه علامه طباطبایی
29- نازیلا خاقانی
30- محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
31- امير خاكباز
32- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
33- سیمین خاکپور
34- محمدرضا خاکزاد
35- مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
36- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
37- دکتر احمد خاکساری ، دانشیار جبر دانشگاه پیام نور
38- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
39- دکتر علی خاکساری رفسنجانی ، استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران
40- مرضیه خاکستری ، دانشیار
41- ایمان خاکی ، استاد دانشگاه | مولف | تکنولوژیست آموزش و پژوهش
42- علی خاکی
43- میلاد خاکی
44- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
45- پروفسور علی خاکی صدیق ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
46- دکتر شهریار خالدی ، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
47- دکتر عبدالواحد خالدی درویشان ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
48- محمد خالدیان
49- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
50- دکتر محمدرضا خالصی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
51- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
52- دکتر علی خالق خواه
53- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
54- ابوالفتح خالقی ، استادیار
55- دکتر حسن خالقی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
56- فریبا خالقی سروش
57- علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
58- رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
59- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
60- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
61- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
62- دکتر احمد خامسان ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
63- فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
64- سیدهادی خامنه ای
65- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
66- دکتر ماشاءاله خامه چیان ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
67- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
68- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
69- دکتر شعبانعلی خان صنمی ، دانشیار معارف اسلامی گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
70- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
71- دکتر زینب خانجانی ، استاد دانشگاه تبریز
72- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
73- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
74- دکتر سیداحسان خاندوزی ، استادیار اقتصاد اسلامی
75- مصطفی خانزاده
76- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
77- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
78- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
79- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
80- محمدرضا خانلو
81- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
82- دکتر محمد خانه باد ، دانشیار گروه آموزشی زمين شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
83- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
84- حسن خانی
85- دکتر حسن خانی ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
86- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
87- دکتر روح الله خانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
88- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
89- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
90- دکتر مرتضی خانی دهنوئی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
91- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
92- دکتر هادی خانیکی ، استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
93- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
94- دکتر کاظم خاوازی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
95- دکتر رمضانعلی خاوری نژاد ، استاد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران
96- علیرضا خاوندی
97- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
98- محمدرضا خباز تمیمی
99- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
100- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
101- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
102- دکتر محمد خبیری ، دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
103- علیرضا ختایی ، استاد
104- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
105- دکتر داود خجسته ، University of Guilan
106- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
107- حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
108- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
109- رضا خجسته مهر
110- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
111- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
112- دکتر روشنک خدابخش ، دانشیار دانشگاه الزهراء
113- حمید خدابخشی
114- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
115- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
116- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
117- امین خدابخشیان
118- دکتر صابر خدابنده ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
119- دکتر سید اکبر خداپرست ، دانشیار ، دانشگاه گیلان
120- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
121- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
122- دکتر محمد کریم خداپناهی ، دانشگاه شهید بهشتی
123- دکتر سید حمید خداداد حسینی ، استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
124- دکتر فرهاد خداداد کاشی ، استاد دانشگاه پیام نور
125- ابوالحسن خدادادپور
126- دکتر سیدحمید خدادادحسینی ، استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
127- ایرج خدادادی
128- جواد خدادادی
129- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
130- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
131- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
132- دکتر احمد خدادادی دربان ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
133- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
134- علی اصغر خدادوست آرانی
135- دکتر بهروز خدارحمی ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
136- حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
137- دکتر محمدفرید خدارحمی ، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
138- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
139- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
140- عباس خدامرادی
141- محمد خدامرادی
142- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
143- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
144- حمیده خداویسی
145- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
146- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
147- دکتر ابراهیم خدایار ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
148- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
149- ابوذر خدایاری
150- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
151- دکتر عباس خدایاری
152- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
153- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
154- دکتر علی خدایی ، استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
155- غلامحسن خدایی
156- زینب خدری
157- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
158- غلامحسین خدری ، دانشیار
159- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
160- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
161- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
162- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
163- فاطمه خرازی افرا
164- محمد خرازی افرا
165- دکتر علیرضا خرازی پور ، استاد، دانشگاه گوتینگن، آلمان
166- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
167- مهرناز خراسانچی
168- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
169- سیدعلی خراسانی
170- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
171- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
172- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
173- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
174- دکتر سرور خراشادی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
175- دکتر محمد خراشادی زاده ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
176- دکتر سعید خراشادیزاده ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
177- دکتر سید محمد خراشادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
178- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
179- منوچهر خرایی
180- منیره خردادمهر
181- سعید خردمندی
182- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
183- دکتر سیاوش خرسندی ، دانشکده مهندسی کامپیوتر گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
184- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
185- حسن خرقانی
186- دکتر حسن خرقانی ، استاذ مشارک بالجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه
187- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
188- الهام خرم
189- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
190- سیروس خرم
191- سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
192- کاظم خرم دل
193- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
194- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
195- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
196- دکتر محمدباقر خرمشاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
197- بهاء الدین خرمشاهی
198- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
199- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
200- دکتر فائزه خرمیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
201- منوچهر خرمین
202- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
203- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
204- احمدرضا خزائی
205- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
206- مهندس محسن خزائی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
207- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
208- دکتر احمد رضا خزاعی ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
209- امین خزاعی
210- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
211- پروفسور زهرا خزاعی ، Professor of University of Qom
212- دکتر سمانه خزاعی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
213- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
214- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
215- دکتر ابولقاسم خزاعیان ، دانشیار
216- ایمان خزایی
217- پژمان خزایی
218- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
219- دکتر سعید خزایی ، Medical University of Isfahan
220- دکتر شیرزاد خزایی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
221- دکتر محمد خزایی ، استاد گروه گرافیک دانشگاه تربیت مدرس
222- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
223- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
224- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
225- مجید خزعلی
226- دکتر علی خزلی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
227- دکتر حسین خزیمه نژاد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
228- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
229- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
230- قدرت الله خسرو شاهی
231- امیر خسروانی
232- امیر خسروانی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
233- دکتر هوشنگ خسروبیگی ، دانشیار تاریخ دانشگاه پیام نور
234- دکتر عبدالحسین خسروپناه ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
235- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
236- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
237- نرجس خسروجردی
238- اصغر خسروشاهی اصل
239- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
240- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
241- دکتر احمد خسروی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
242- دکتر احمد خسروی ، استادیار گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
243- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
244- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
245- حسن خسروی
246- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
247- دکتر زهره خسروی ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
248- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
249- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
250- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
251- فریبرز خسروی
252- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
253- کیانوش خسروی
254- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
255- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
256- دکتر محمد حسین خسروی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
257- دکتر محمد حسین خسروی ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه تهران
258- محمدرضا خسروی
259- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
260- دکتر محمود خسروی ، دانشیار، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
261- دکتر محمود خسروی ، دانشیار جغرافیا طبیعی و اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
262- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
263- میثم خسروی
264- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
265- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
266- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
267- دکتر کورش خسروی دارانی ، استادیار شیمی فیزیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
268- مسلم خسروی زارگز ، مربی گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
269- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
270- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
271- عیسی خشرو رودبارکی
272- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
273- سلمان خضرایی
274- دکتر حامد خضرزاده ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
275- سید رضا خضری
276- دکتر سید احمدرضا خضری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
277- علیرضا خضریان
278- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
279- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
280- دکتر سمانه خطی ، استاد دانشگاه
281- محمد خطیب
282- دکتر محمدمهدی خطیب ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
283- نازیلا خطیب زنجانی
284- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
285- دکتر تکتم خطیبی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
286- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
287- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
288- داوود خطیبی تبار
289- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
290- دکتر محسن خطیبی نیا ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
291- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
292- حمید خلج
293- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
294- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
295- دکتر حمیدرضا خلجی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
296- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
297- ابوالفضل خلخالی
298- مریم خلخالی
299- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
300- دکتر جواد خلعتبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
301- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
302- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
303- امیرحسین خلوتی
304- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
305- محمدعلی خلیجی
306- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
307- دکتر مجتبی خلیفه ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
308- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
309- جعفر خلیل پور
310- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
311- دکتر سیدمحمدرضا خلیل نژاد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
312- اسمعیل خلیلی
313- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
314- رضا خلیلی
315- سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
316- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
317- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
318- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
319- محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
320- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
321- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
322- نصراله خلیلی
323- دکتر مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
324- بیژن خلیلی مقدم
325- دکتر صادق خلیلیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
326- مرتضی خمیری
327- جواد خمیس آبادی
328- علی خنجری
329- دکتر محمد خنجری صادق ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
330- محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
331- دکتر نجله خندق ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
332- حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
333- غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
334- دکتر خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
335- غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
336- دکتر داتیس خواجه ئیان ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
337- محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
338- محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
339- کاووس خواجه حسنی ، مدیر اجرائی
340- امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
341- محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
342- غلامرضا خواجه سروی ، استاد تمام-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
343- دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
344- محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
345- نادر خواجه‌احمدعطاری
346- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
347- احسان خواجویی
348- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
349- امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
350- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
351- رحمت اله خوارزمی
352- دکتر علیرضا خواستان ، دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
353- محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
354- محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
355- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
356- دکتر علی خوانین ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
357- دکتر علیرضا خوانین زاده ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
358- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
359- دکتر میترا خوبی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
360- محمد خوران
361- علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
362- دکتر محمدعلی خورسندیان ، دانشیار دانشگاه شیراز
363- صدیقه خورشید
364- دکتر علی محمد خورشید دوست ، استاد- دانشگاه تبریز
365- دکتر محسن خورشید زاده ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
366- عباس خورشیدی
367- دکتر کوروش خورشیدی ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران
368- دکتر محمدرضا خورشیدی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
369- مریم خورشیدی
370- عبدالحمید خورشیدیان
371- ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
372- دکتر داود خوزان ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
373- علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
374- رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
375- غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
376- دکتر بهادر خوش بیان ، رزیدنت رادیولوژی
377- علیرضا خوش تراش
378- محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
379- دکتر محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
380- نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
381- دکتر مریم خوش سخن مظفر ، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران
382- دکتر مسعود خوش سلیقه ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
383- هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
384- محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
385- دکتر سید مهدی خوش فطرت
386- ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
387- بهرام خوش نویسان
388- محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
389- علی خوشبخت
390- دکتر جعفر خوشبختی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
391- دکتر رحیم خوشبختی سرای ، استاد دانشگاه صنعتی سهند
392- محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
393- مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
394- حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
395- دکتر شمس الملوک خوشدل ، استادیار جبر دانشگاه پیام نور
396- کاظم خوشدل
397- مریم خوشفکر
398- دکتر فرزین خوشکار ، استادیار موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه
399- مانا خوشکام
400- مریم خوشنویس
401- دکتر رابعه خوشنویس زاده ، استادیار بیوفیزیک، گروه بیوشیمی بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، تهران، ایران
402- مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
403- دکتر امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
404- مهندس سیدمحمد خویی ، مدیر داخلي فصلنامه علمي مجلس و راهبرد
405- ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
406- مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
407- علی اکبر خیاط
408- دکتر مهدی خیاط ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
409- دکتر مجید خیاط خلقی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
410- سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
411- علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
412- محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
413- افشین خیام
414- دکتر سید مجتبی خیام نکوئی ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
415- سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
416- پروفسور محمد خیر
417- مهدی خیر اندیش ، دانشیار
418- محمد حسن خیرآور ، مشاور مدیریت
419- رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
420- علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
421- دکتر مژگان خیرالهی ازناوله ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
422- حامد خیرالهی میدانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اماکن ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
423- سید مهدی خیراندیش
424- عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
425- معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
426- مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
427- ایمان خیرخواه ، مدیر گروه دانشگاه
428- مهدی خیرمند
429- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
430- حسن خیری ، استاد یار
431- رامین خیری
432- سلیمان خیری
433- عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
434- هوشنگ خیری
435- حسین خیری استیار
436- دکتر محمد علی خیلی اردکانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

د

1- استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- زکیه دائمی
3- دکتر هاشم داداش پور ، دانشیار گروه طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
4- صادق داداشی
5- علیرضا داداشی
6- محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
7- فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
8- پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
9- احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
10- پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
11- دکتر مرضیه دادخواه آسمان ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
12- علیرضا دادرس
13- سجاد دادفر
14- سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
15- شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
16- علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
17- یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
18- یعقوب دادگر اصل
19- سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
20- ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
21- فضیله دادورخانی
22- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
23- حسین دارآفرین
24- دکتر جلیل دارا ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
25- بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
26- حجت الله دارابی
27- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
28- علی دارابی
29- دکتر علی دارابی ، دانشگاه صداوسیما
30- مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
31- بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
32- دکتر پریسا دارویی ، استادیار گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنر اصفهان
33- بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
34- رابرت داستال
35- محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
36- علی داسمه
37- لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
38- معصومه دامغانی
39- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
40- تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
41- دکتر الهام دانائی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
42- احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
43- ابوالفضل دانای
44- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
45- مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
46- حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
47- دکتر حسن دانایی فرد ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
48- شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
49- پروفسور عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
50- فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
51- میترا دانش پرور
52- داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
53- داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
54- دکتر محسن دانش مسگران ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
55- حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
56- فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
57- فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
58- عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
59- دکتر خسرو دانشجو ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
60- دکتر سارا دانشجو ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
61- دکتر فرهاد دانشجو ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
62- کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
63- افخم دانشفر ، دانشیار
64- فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
65- کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
66- امیر دانشگر
67- محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
68- سارا دانشمند
69- دکتر سعید دانشمند ، Associate Professor; Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University Majlesi Branch, Isfahan, Iran
70- مزدک دانشور
71- دکتر رضا دانشور ثانی ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
72- محمود دانشور کاخکی ، استاد
73- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
74- جهانبخش دانشیان ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
75- جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
76- سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
77- دکتر میثم داودآبادی فراهانی ، استادیار گروه سنجش از دور موسسه آموزش عالی حکمت قم، معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی حکمت قم
78- زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
79- البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
80- دکتر بهنام داودی ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
81- سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
82- ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
83- علیرضا داودیان
84- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
85- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
86- محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
87- رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
88- شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
89- دکتر علی داوری ، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
90- فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
91- کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
92- مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
93- مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
94- حامد داوری اردکانی ، استادیار
95- رضا داوری اردکانی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
96- فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
97- نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
98- غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
99- مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
100- محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
101- دکتر مسعود داوری نژاد مقدم ، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه
102- اسماعیل داوود آبادی
103- ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
104- ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
105- دکتر رزیتا داوودی ، Assistant Professor, Research Center for Patient Safety, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
106- سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
107- سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
108- علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
109- محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
110- محمد داوودی
111- محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
112- مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
113- دکتر محمد سعید دایر ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
114- ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
115- وان یانگ داییس
116- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
117- علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
118- دکتر عادل دباغ محمدی نسب ، استاد دانشگاه تبریز
119- روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
120- رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
121- مارسین دبوسکی
122- ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
123- بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
124- دکتر حکیمه دبیران
125- محمد دبیرمقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
126- دکتر بهاره دبیرمنش ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
127- حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
128- دکتر رحیم دبیری ، Department of Geology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
129- روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
130- شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
131- شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
132- سید حسین دخانچی
133- کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
134- دکتر سارا درباری کوزه کنان ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
135- سیدعلی دربانی
136- دکتر مسعود دربندی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
137- دکتر فریبرز درتاج ، استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
138- حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
139- حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
140- سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
141- سیدعلیرضا درخشان
142- شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
143- دکتر علی درخشان ، استادیار دانشگاه گلستان
144- دکتر فرناز درخشان ، استاديار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
145- دکتر مسعود درخشان ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
146- امیر درخشان مهر
147- نجلا درخشانی
148- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
149- رضا درخشنده
150- کتایون درخشنده
151- دکتر جلال درخشه ، استاد / دانشگاه امام صادق (ع)
152- دکتر صادق دردایی ، استادیار دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای دانشگاه تربیت مدرس
153- دکتر رضا دررودی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
154- دکتر علی درزی ، استاد، دانشگاه تهران
155- عبدالله درزی نفتچالی
156- احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
157- مریم درستکار
158- رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
159- حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
160- محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
161- فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
162- دردانه دُره
163- شکیبا درهگی
164- دکتر ولی درهمی ، استاد دانشگاه یزد
165- دکتر فریبرز درودی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
166- دکتر فاطمه درودیان ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
167- س دروسان
168- ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
169- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
170- جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
171- جهانگیر درویش بانی
172- دکتر رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
173- علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
174- محمد درویش زاده ، رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران
175- دکتر ابوالفضل درویشوند ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
176- اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
177- دکتر فرشاد درویشی ، استاد تمام، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران
178- فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
179- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
180- محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
181- هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
182- یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
183- علی درویشی بلوریان
184- داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
185- دکتر فرهاد درویشی سه تلانی ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
186- دکتر بهروز دری ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
187- حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
188- دکتر نجمه دری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
189- دکتر صادق دری نوگورانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
190- دکتر فرهاد دریانوش ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
191- تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
192- عباسعلی دریایی
193- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
194- احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
195- فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
196- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
197- دکتر کاظم دزفولیان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
198- بهادر دژاگه ، کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک و مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
199- فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
200- امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
201- محمود دژکام
202- صنم دژم
203- دکتر لعیا دژم ، مدیر ارتباط نشر واحد
204- فرزان دست بوس
205- دکتر بهروز دستار ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
206- سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
207- علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
208- دکتر محسن دستگیر ، استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور)
209- محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
210- دکتر مهدی دستورانی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
211- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
212- دکتر یاور دشت بانی ، دکتری علوم اقتصادی
213- دکتر زهرا دشت بزرگی ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران
214- تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
215- مجید دشتی ، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
216- مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
217- مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
218- علی دشتی شفیعی
219- سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
220- عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
221- سوده دشتیانه ، کارشناس ارشد- مربی
222- اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
223- حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
224- دکتر حبیب اله دعائی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
225- دکتر داوود دعاگویان ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
226- منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
227- دکتر معین دقیق ، هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
228- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
229- دکتر سعید دقیقی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
230- محمد دقیقی ، دانشیار
231- نیوشا دقیقی ماسوله
232- نیوشا دقیقی ماسوله ، کارشناس ارشد ایرانشناسی گرایش تاریخ از دانشگاه دولتی
233- دکتر محمدقربان دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
234- ماندانا دل آرا
235- دکتر علی دل پیشه ، Department of Child and Reproductive Health, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, UK.
236- دکتر مسعود دل خواه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
237- علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
238- علی دلاور
239- دکتر علی دلاور ، استاد تمام هیات علمی گروه سنجش و اندازه گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
240- دکتر مجید دلاور ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
241- محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
242- دکتر محمدآقا دلاور پور ، استادیار دانشگاه سمنان
243- حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
244- دکتر حمید دلاوری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
245- سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
246- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
247- حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
248- جواد دلجوی شهیر ، مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی - اجتماعی درجه
249- دکتر جلیل دلخواه ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
250- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
251- دکتر سیدحامد دلخوش ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
252- حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
253- مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
254- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
255- شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
256- ئاکو دلگشاد
257- دکتر ندا دلیر ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
258- نیره دلیر ، دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
259- لیلا دلیری
260- محمدرضا دلیری
261- مقصود دلیری
262- دکتر عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
263- سورش دمان ، استاد مدیریت
264- بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
265- عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
266- علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
267- عادل دنیایی
268- وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
269- محمدرضا ده بزرگی
270- امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
271- دکتر سحر ده یوری ، Assistant Professor, Islamshahr, Islamic Azad University
272- علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
273- بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
274- علی دهباشی
275- دکتر مهدی دهباشی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
276- دکتر مجید دهبیدی پور ، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
277- فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
278- دکتر مجتبی دهدار ، مشاور تحصیلی اموزش و پرورش
279- دکتر زهره دهدشتی شاهرخ ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی
280- سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
281- دکتر مجتبی دهستانی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
282- دکتر مریم دهستانی اردکانی ، دانشیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
283- عباس دهش ور
284- حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
285- غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
286- دکتر محمدرضا دهشیری ، استاد روابط بین الملل دانشکده وزارت امور خارجه، تهران، ایران
287- امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
288- حسین دهقان
289- دکتر حسین دهقان
290- حسین دهقان
291- رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
292- دکتر رضا دهقان ، دانش آموخته دکترای تخصصی کارآفرینی (گرایش آموزشی: مدیریت کسب و کار ـ گرایش پژوهشی: گردشگری سلامت)
293- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
294- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
295- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
296- مهندس صمد دهقان ، مدیر آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
297- علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
298- فاطمه دهقان
299- محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
300- مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
301- یوسف دهقان
302- محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
303- امین دهقان قهفرخی
304- دکتر بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
305- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
306- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
307- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
308- پروفسور مرتضی دهقان نژاد ، Associate professor Department of History University of Isfahan, Iran.
309- محمود دهقان نیری
310- امیرحسن دهقان نیری
311- دکتر محمود دهقان نیری ، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
312- دکتر محمود دهقان هراتی
313- دکتر رضا دهقانزاده ریحانی
314- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
315- امیراحمد دهقانی
316- حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
317- دکتر حمید دهقانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
318- روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
319- سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
320- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
321- علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
322- دکتر علی دهقانی ، استادیار دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
323- فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
324- ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
325- دکتر محسن دهقانی ، روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
326- محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
327- دکتر مسعود دهقانی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
328- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
329- دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد کسب وکار - دانش آموخته رشته کارآفرینی دانشگاه تهران
330- سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
331- عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
332- حسین دهقانی سانیج
333-