آ

1- دکتر احمد آئین ، عضو هیئت علمی- استادیار
2- دکتر حسین آئینه نگینی
3- دکتر صادق آئینه وند ، استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران
4- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
5- دکتر سید سعید آباد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
6- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
7- دکتر مهدی آبادی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
8- مینا آبادی
9- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
10- دکتر حسین آبادیان ، استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
11- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
12- حبیب آبدوست
13- دکتر محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
14- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
15- دکتر مهدیه آبروش ، استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران
16- دکتر ناصر آبروش ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
17- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
18- سارا آبرون
19- دکتر سعید آبرون ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
20- دکتر محب علی آبسالان ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
21- دکتر محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
22- دکتر هاجر آبیار ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
23- دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی ، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اردکان
24- دکتر عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
25- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
26- سید آرشام آتش زر
27- محمدعلی آتش سودا
28- دکتر شاهین آتشبار تهرانی
29- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
30- محمدرضا آتشین صدف
31- دکتر عاطفه آجری آیسک ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
32- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
33- دکتر شهره آجودانیان ، استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
34- دکتر بهرام آجورلو ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
35- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
36- پروفسور حسین آخانی ، استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران
37- دکتر شاهین آخوندزاده ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
38- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
39- دکتر الهام آخوندزاده نوقابی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
40- دکتر علی محمد آخوندعلی ، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
41- دکتر احمد آخوندی ، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد
42- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
43- دکتر علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
44- دکتر فرهاد آخوندی ، دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
45- دکتر محمدباقر آخوندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
46- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
47- دکتر مریم آخوندیان ، استادیار دانشگاه مازندران
48- پروفسور محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
49- دکتر مصطفی آدرسی ، استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
50- دکتر عفت آدم زاده ، دانشگاه پیام نور (همه مراکز)
51- دکتر علی آدمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
52- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
53- پروفسور عادل آذر ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
54- دکتر علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
55- پروفسور کریم آذربایجانی ، دانشگاه اصفهان
56- مائده آذربایجانی
57- دکتر محمدعلی آذربایجانی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
58- دکتر مسعود آذربایجانی ، استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
59- علیرضا آذربخت
60- علیرضا آذربخت بنکده
61- دکتر مرتضی آذربرمس ، استادیار دانشگاه صنعتی سهند
62- دکتر فریبرز آذرپناه ، گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز
63- دکتر یوسف آذرخش ، استادیار دانشگاه رازی
64- دکتر مریم آذرخشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
65- محمدتقی آذرشب
66- دکتر محمدعلی آذرشب ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
67- ایرج آذرفزا
68- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
69- دکتر فرهاد آذرمی آتاجان ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
70- دکتر آذرتاش آذرنوش ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
71- دکتر حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
72- دکتر علیرضا آذرهوش
73- دکتر امیر آذرون ، دانشگاه سیمون فریزر
74- دکتر آرش آذری ، دانشگاه رازی
75- دکتر احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
76- دکتر علاءالدین آذری ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
77- دکتر معرفت آذری ، رئیس نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
78- دکتر هاجر آذری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
79- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
80- دکتر رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
81- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
82- اسماعیل آذغ
83- دکتر رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
84- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
85- پروفسور مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
86- دکتر محمد جواد آذین فر
87- رضا آراد منش
88- نگار آرازشی
89- دکتر حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
90- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
91- محمد آراسته
92- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
93- دکتر زهرا آراستی ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
94- دکتر محمدرضا آراستی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
95- دکتر الهام آرام ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر
96- دکتر شهناز آرام ، استاد گروه بیماری های زنان و زایمان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
97- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
98- دکتر فرشید آرام ، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه - استادیار گروه شهرسازی
99- دکتر سیدحسین آرامی ، استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
100- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
101- وحید آرایی
102- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
103- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
104- دکتر بهروز آرزو ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
105- دکتر مجید آرزومند ، University of Larestan, Lar, ۷۴۳۱۷-۱۶۱۳۷, I. R. Iran
106- علیرضا آرش پور
107- دکتر شروین آرش لو ، دانشیار دانشگاه بیلکنت ترکیه
108- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
109- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
110- دکتر علی آرمان ، استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
111- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
112- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
113- مهندس فریدون آرمانفر ، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
114- پروفسور پرویز آرمانی ، دانشیار
115- دکتر سید عزیز آرمن ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
116- دکتر محمد آرمند ، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
117- دکتر علی آرمندنژاد ، استاد- دانشگاه ولی عصر رفسنجان
118- رحمان آرمیده
119- موسی آرمیده
120- محسن آرمین
121- دکتر علی آرمینیان ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
122- دکتر بهداد آرندیان ، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
123- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
124- دکتر بهاره آروین ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
125- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
126- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
127- دکتر هادی آروین بروجنی ، دانشکده مهندسی دانشگاه شهرکرد
128- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
129- دکتر محمد هادی آریائی منفرد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
130- علی آریاپور
131- دکتر سعید آریاپوران ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
132- دکتر احمد آریافر ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
133- دکتر شهرام آریافر ، استادیار بخش مهندسی صنایع
134- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
135- دکتر حسین آریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
136- دکتر حمیدرضا آریانپور ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
137- دکتر ابراهیم آریانی قیزقاپان ، فرهنگی آموزش و پرورش کرج، مدرس دانشگاه فرهنگیان
138- دکتر احسان آریانیان ، استادیار فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
139- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
140- افشین آریز
141- دکتر محمد آرین ، دانشگاه شهید بهشتی
142- احمد آرین تبار ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
143- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
144- مجید آرین زادگان
145- سالار آرین مقدم
146- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
147- برهان آزاد
148- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
149- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
150- دکتر تقی آزادارمکی ، استاد دانشگاه تهران
151- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
152- محسن آزادبخت
153- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
154- دکتر داود آزادفر ، دانشیار
155- دکتر پرویز آزادفلاح ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
156- دکتر بهزاد آزادگان ، گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
157- حمید آزادگان
158- دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
159- دکتر کیهان آزادمنش
160- دکتر امیرحسین آزادنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی
161- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
162- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
163- دکتر ابوالفضل آزادی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
164- دکتر امیر آزادی ، Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
165- امین آزادی
166- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
167- دکتر شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
168- دکتر علی رضا آزادی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
169- دکتر مجید آزادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
170- دکتر محبوبه آزادی ، Assistant Professor Of Department of Industrial Metallurgy, Faculty of Material & Metallurgical Engineering, Semnan university, Semnan, Iran
171- دکتر محمد آزادی ، دانشیار
172- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
173- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
174- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
175- دکتر قاسم آزادی احمدآبادی ، عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
176- دکتر مهرناز آزادی بویاغچی ، دانشیار گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
177- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
178- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
179- دکتر مصطفی آزادیان ، دکتری ادیان و عرفان
180- کیوان آزادیخواه
181- دکتر کریم آزالی علمداری ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
182- دکتر سید علی آزرم سا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
183- سمیه آزرمی
184- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
185- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران
186- دکتر یعقوب آژند ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره
187- دکتر پرویز آژیده ، Professor, University of Tabriz
188- دکتر آزیتا آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
189- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
190- دکتر فرزاد آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
191- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
192- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
193- محمد آستانه اصل
194- دکتر سجاد آستانی
195- فتح الله آسترکی
196- دکتر سعید آسعیدی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم ریاضی گروه:علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان
197- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
198- دکتر محمدامین آسودار ، استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
199- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
200- دکتر علی آشتاب ، دانشگاه ارومیه
201- مهدی آشتیانی
202- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
203- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
204- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل زمین سازه صدرا، رئیس هیات مدیره ساختار محیط دی - رئیس هیات امناء پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی
205- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
206- آیه آشفته یزدی
207- دکتر حسام الدین آشنا
208- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
209- پروفسور فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
210- دکتر حسین آشوری ، استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
211- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
212- دکتر محمد آشوری ، استاد دانشگاه تهران
213- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
214- دکتر محمدتقی آشوری ، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
215- حسین آشیانی ، کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
216- دکتر مازیار آصفی ، استاد گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
217- آیدین آغداشلو
218- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
219- دکتر الهام آفرنده ، دانشجوی دکترای کامپیوتر هوش مصنوعی- عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی توس
220- دکتر اکبر آفرینش خاکی
221- دکتر محمدحسین آق خانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
222- دکتر کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
223- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
224- دکتر حمیدرضا آقا بزرگ ، استاد، پژوهشگاه صنعت نفت
225- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
226- علی رضا آقا حسینی
227- دکتر علی آقا صفری ، جامعه المصطفی العالمیه
228- مهندس رضا آقا طاهر ، رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی
229- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
230- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
231- دکتر امیر آقا کوچک ، استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا
232- دکتر علی اکبر آقا کوچک ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
233- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
234- دکتر احسان آقا محمد آقایی ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
235- دکتر داوود آقا محمدی ، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
236- دکتر حمیدرضا آقا محمدیان ، استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
237- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
238- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
239- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
240- دکتر حسن آقا نظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
241- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
242- دکتر علیرضا آقائی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
243- علیرضا آقائی
244- دکتر مهرداد آقائی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی
245- دکتر اسماعیل آقائی زاده ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری - گروه جغرافیای دانشگاه گیلان
246- دکتر حسن آقائی نیا
247- دکتر محمدرضا آقاابراهیمی ، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
248- دکتر علیرضا آقابابا ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
249- احسان آقابابایی
250- دکتر راضیه آقابابایی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
251- دکتر سمیه آقابابایی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
252- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
253- دکتر کیوان آقابیک
254- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
255- دکتر کامله آقاجانلو ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
256- دکتر اسدالله آقاجانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی
257- پروفسور حسنعلی آقاجانی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران
258- دکتر حسین آقاجانی ، دانشیار دانشکده مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت
259- دکتر سعید آقاجانی ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
260- دکتر سیف اله آقاجانی ، دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
261- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
262- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
263- دکتر محمدعلی آقاجانی ، دانشیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
264- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
265- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
266- مهرداد آقاجانی
267- دکتر نصرالله آقاجانی ، استادیار دانشگاه باقرالعلوم
268- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
269- حسین آقاجانی اصفهانی
270- دکتر عباس آقاجانی بزازی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان
271- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
272- سعید آقاجانیان
273- دکتر محمود آقاحسینعلی شیرازی
274- دکتر حسین آقاحسینی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
275- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
276- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
277- ابوالفضل آقادادی
278- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
279- علی آقازادگان
280- دکتر جمشید آقازاده ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
281- دکتر هاشم آقازاده ، رئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران
282- دکتر مصطفی آقازاده قمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
283- دکتر شهلا آقازیارتی ، کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
284- ابوالفضل آقاسی
285- دکتر محمد آقاسی ، محقق ،نویسنده و مدرس دانشگاه
286- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
287- دکتر مهرداد آقاشریفیان اصفهانی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
288- دکتر مجید آقاعلیخانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
289- ژیلا آقاغفاری
290- دکتر علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
291- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
292- دکتر آزاده آقالطیفی ، استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی
293- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
294- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
295- علی آقامحمدی
296- سیدمحمدکاظم آقامیر
297- دکتر اسداله آقامیرکریمی ، استاد، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران
298- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
299- پروفسور سید محمودرضا آقامیری
300- دکتر علی آقانوری ، دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب
301- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
302- دکتر توکل آقایاری هیر ، دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
303- دکتر محسن آقایاری هیر ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
304- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
305- دکتر اصغر آقایی ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
306- پروفسور اصغر آقایی ، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
307- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
308- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
309- خانوم آقایی
310- سیدعلی آقایی
311- دکتر عبداله آقایی ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
312- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
313- دکتر مجید آقایی ، مربی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم
314- دکتر محمد جعفر آقایی ، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
315- محمدرضا آقایی
316- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
317- دکتر نازیلا آقایی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
318- دکتر نجف آقایی ، هیات علمی و دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
319- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
320- دکتر حسین آقایی جنت مکان ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
321- دکتر علی آقایی جودکی ، سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
322- دکتر مهرداد آقایی خفری
323- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
324- دکتر مسلم آقایی طوق
325- آرش آقایی فر
326- حسین آقایی نیا
327- دکتر همیرا آگاه ، استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
328- دکتر وحید آگاه ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
329- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
330- حامد آگاهی
331- دکتر حسین آگهی ، دانشیار دانشگاه رازی
332- یاسمین آل آقا
333- علیرضا آل ابراهیم
334- دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
335- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
336- دکتر علیرضا آل امین
337- دکتر علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
338- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
339- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
340- دکتر سیدامیر آل داوود ، Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran
341- دکتر سهیل آل رسول ، مدیرعامل مهندسین مشاور رهاب
342- دکتر سوسن آل رسول ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
343- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
344- دکتر مریم آل عصفور ، دانشیار بخش گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز
345- رویا آل عمران
346- دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
347- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
348- جعفر آل کثیر
349- آیدا آل هاشمی
350- دکتر اشرف آل یاسین ، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی تهران
351- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
352- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
353- دکتر عبدالله آلبوغبیش ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
354- دکتر مسعود آلگونه ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
355- دکتر احمدعلی آماده ، استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
356- دکتر حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
357- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
358- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
359- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
360- احمد آموزشی
361- دکتر ژاله آموزگار ، استاد دانشگاه تهران
362- دکتر طیبه آموزگار ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان
363- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
364- دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
365- دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار دانشگاه مازندران
366- پروفسور محمد آهنجان
367- دکتر ندا آهنجیده ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی شهرکرد
368- دکتر محمدرضا آهنچیان ، استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
369- دکتر عباسعلی آهنگر ، استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
370- دکتر نادر آهنگر
371- دکتر محمدرسول آهنگران ، استاد، دانشگاه تهران
372- دکتر سعیده آهنگری
373- دکتر عبدالمجید آهنگری ، دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
374- دکتر معصومه آهنگری ، استادیار گروه زمین شناسی
375- دکتر لاله آهنی ، استادیار گروه هنرهای اسلامی- فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز
376- دکتر علی آهون منش ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
377- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
378- دکتر پرویز آهی ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
379- مجید آوج ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان
380- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
381- سروش آوخ
382- دکتر مهران آوخ کیسمی ، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- دانشیار
383- دکتر فریبا آوریده ، عضو هیات مدیره انجمن دیپلماسی و آب ایران
384- کیامهر آویژه
385- دکتر بهزاد آویشن ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
386- محمدباقر آیانی
387- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
388- دکتر هدا آیت ، استادیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
389- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
390- دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، استاد (بازنشسته) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
391- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
392- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
393- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
394- دکتر مجید رضا آیت الهی ، استاد مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
395- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
396- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
397- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
398- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
399- علی آیتی
400- دکتر اسماعیل آیتی
401- دکتر بیتا آیتی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
402- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
403- دکتر علی آیتی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
404- دکتر محسن آیتی ، دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
405- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
406- دکتر سجاد آیدنلو ، استاد، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران
407- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
408- دکتر سیمون آیوازیان ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
409- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
410- اعظم آیین فر ، مدیر اجرایی

ا

1- دکتر جلیل ا فاروقی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
2- دکتر رضا اباذری ، عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
3- دکتر زهرا اباذری ، دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
4- دکتر سعید اباذری ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
5- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
6- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
7- دکتر تقی ابتکار
8- دکتر معصومه ابتکار ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
9- دکتر نویدرضا ابجدی ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
10- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
11- دکتر خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
12- دکتر حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
13- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
14- دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
15- نیازعلی ابراهیم پاک
16- دکتر حبیب ابراهیم پور ، استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی
17- دکتر داود ابراهیم پور ، استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
18- دکتر رضا ابراهیم پور ، گروه علوم شناختی، پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه صنعتی شریف
19- دکتر رضا ابراهیم پور ، Faculty of Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
20- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
21- صادق ابراهیم پور
22- قدسیه ابراهیم پور
23- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
24- دکتر مریم ابراهیم پور
25- دکتر حسین ابراهیم پور کومله ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
26- حسین ابراهیم پور کومله ، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
27- دکتر احمد ابراهیم زاده ، معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
28- امیر ابراهیم زاده
29- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
30- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
31- دکتر فاطمه ابراهیم زاده ، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
32- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
33- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
34- دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی ، استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
35- دکتر علی ابراهیم نژاد ، استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.
36- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
37- دکتر وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
38- دکتر محمد ابراهیمپور نمین
39- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
40- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
41- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد،
42- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
43- ابوالقاسم ابراهیمی
44- دکتر افشین ابراهیمی ، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
45- دکتر افشین ابراهیمی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
46- دکتر ایلناز ابراهیمی
47- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
48- پریسا ابراهیمی
49- دکتر جعفر ابراهیمی ، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
50- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
51- دکتر حسین ابراهیمی ، عضوهیات علمی
52- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
53- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
54- دکتر خدایار ابراهیمی ، استادیار
55- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
56- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
57- دکتر رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
58- دکتر رضا ابراهیمی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج
59- دکتر زهره ابراهیمی ، مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
60- دکتر سپیده ابراهیمی ، دکتری ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
61- دکتر سجاد ابراهیمی ، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
62- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
63- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
64- دکتر سید ابراهیم ابراهیمی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
65- دکتر سید عباس ابراهیمی ، استادیار موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
66- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
67- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
68- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
69- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
70- دکتر شیما ابراهیمی ، دانشیار آموزش زبان فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد
71- طاهر ابراهیمی
72- حجة الاسلام عباسعلی ابراهیمی
73- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
74- عطاالله ابراهیمی
75- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
76- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
77- علیرضا ابراهیمی
78- دکتر علیرضا ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه آموزشی فرآیندهای ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
79- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
80- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استادیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، پژوهشگاه افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان
81- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
82- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
83- دکتر لیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
84- دکتر محسن ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
85- دکتر محسن ابراهیمی
86- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
87- پروفسور محمدمهدی ابراهیمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
88- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
89- دکتر مرضیه ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
90- دکتر مریم ابراهیمی ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
91- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
92- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم
93- دکتر مهدی ابراهیمی ، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
94- دکتر مهدی ابراهیمی ، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
95- دکتر مهدی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
96- دکتر نادرقلی ابراهیمی ، عضو هیأت علمی پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری
97- دکتر یعقوب ابراهیمی ، معاون آموزشی دانشگاه مارلیک نوشهر
98- دکتر رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
99- دکتر اکبر ابراهیمی اورنگ ، استادیار،گروه علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه فرهنگیان،تهران.
100- دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک ، دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
101- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
102- دکتر محسن ابراهیمی خوسفی ، استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
103- دکتر محمد ابراهیمی دباغ ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
104- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد دانشگاه تهران
105- دکتر احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
106- نرجس ابراهیمی غانمی
107- دکتر طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
108- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
109- دکتر مسعود ابراهیمی کچویی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
110- دکتر عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی ، استادیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
111- مریم ابراهیمی کیا
112- دکتر محسن ابراهیمی مقدم ، Faculty of Computer Science and Engineering, SB university, Evin Ave,Tehran, Iran
113- دکتر حسین ابراهیمی ناغانی ، استادیار صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه تربیت مدرس
114- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
115- دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
116- دکتر سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی ، دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مازندران
117- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
118- دکتر حامد ابراهیمیان ، دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
119- دکتر حجت الله ابراهیمیان
120- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
121- دکتر محمد رضا ابراهیمیان ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه کار واحد قزوین
122- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
123- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
124- دکتر شیوا ابری فام
125- پروفسور کارن ابری نیا ، University of Tehran, Iran
126- دکتر احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
127- دکتر حمید ابریشمی ، استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
128- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
129- دکتر مهدی ابزری ، استاد دانشگاه اصفهان
130- دکتر سید علیرضا ابطحی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ازاد نجف اباد
131- سید مجتبی ابطحی
132- دکتر سیدحسین ابطحی ، استاد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
133- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
134- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
135- دکتر معصومه السادات ابطحی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
136- مهدی ابطحی
137- دکتر سیدمهدی ابطحی فروشانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
138- سید محمدرضا ابن الرسول
139- دکتر مجید ابن الرضا
140- دکتر مجید ابن علی حیدری ، دانشیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
141- دکتر حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
142- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
143- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
144- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
145- دکتر رضا ابوئی ، دانشگاه یزد
146- دکتر محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
147- دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی ، استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
148- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
149- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
150- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
151- محمد ابوالحسنی
152- دکتر محمد مهدی ابوالحسنی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
153- دکتر منصوره ابوالحسنی ، دکتری رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران
154- دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
155- فاطمه ابوالحسنی طرقی
156- دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی ، هیئت علمی دانشکده مدیریت
157- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
158- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
159- دکتر زینب ابوالفضلی ، دانشگاه کوثر
160- دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
161- دکتر حسن ابوالقاسمی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
162- دکتر شهنام ابوالقاسمی ، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
163- پروفسور عباس ابوالقاسمی ، استاد- دانشگاه گیلان
164- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
165- دکتر محمود ابوالقاسمی ، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
166- دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی ، دانشگاه تهران
167- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
168- احمد ابوترابی
169- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
170- دکتر روح اله ابوجعفری
171- شبان ابوحسین
172- دکتر احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
173- دکتر داریوش ابوحمزه ، مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت
174- دکتر مهرنوش ابوذری ، استادیار، دانشگاه تهران
175- دکتر حمیدرضا ابوطالبی ، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
176- مینا ابوطالبی ، گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه ایی
177- دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی ، گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه اصفهان
178- دکتر امید ابوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
179- دکتر خدیجه ابول پور ، دانشگاه آزاد شیراز
180- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
181- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
182- دکتر اسمعیل ابونوری ، استاد تمام
183- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
184- دکتر محمد ابویی اردکان ، دانشیار
185- دکتر وحید ابویی مهریزی
186- سامان ابی زاده
187- دکتر آرزو ابیضی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
188- دکتر خدایار ابیلی ، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
189- بهزاد اتابکی
190- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
191- دکتر منصوره اتحادیه
192- دکتر حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
193- دکتر ناهید اتقیا ، دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)
194- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
195- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
196- دکتر احسان اثنی عشری ، دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت، انگلستان
197- دکتر حمیده اثنی عشری ، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
198- دکتر محمدمهدی اثنی عشری
199- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری ، دانشیار علوم اقتصادی
200- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
201- سید امیر اجاق ، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
202- دکتر سید مهدی اجاق ، دانشیار
203- دکتر حمید اجتهادی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
204- دکتر محمدرضا اجتهادی ، رئیس انجمن فیزیک ایران
205- دکتر مصطفی اجتهادی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
206- دکتر سید حسین اجتهد ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - کنترل دانشگاه کاشان
207- دکتر سالار اجتهد کاشانی ، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
208- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
209- دکتر رسول اجل لوئیان ، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
210- دکتر رضا قلی اجلالی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
211- عبدالمهدی اجلالی
212- دکتر علیرضا اجلالی
213- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
214- دکتر احسان احتشام نژاد
215- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
216- دکتر علی احتشامی ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
217- دکتر علی حسین احتشامی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
218- مجید احتشامی
219- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
220- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
221- دکتر مجید احتیاط ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
222- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
223- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
224- دکتر محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
225- دکتر پرویز احدی ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
226- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
227- دکتر حمیدرضا احدی ، استاديار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی راه آهن
228- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
229- دکتر علی محمد احدی ، دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد
230- فاطمه احدی
231- دکتر محمدرضا احدی ، دانشیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
232- ایمان احدی اخلاقی
233- دکتر ابراهیم احدی قورتولمش ، پژوهشگر تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی/سازمان حج و زیارت
234- دکتر جواد احدیان ، دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
235- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
236- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
237- دکتر مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
238- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
239- دکتر سیدرضا احسان پور ، استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
240- دکتر پرویز احسان زاده ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
241- دکتر علی اکبر احسانپور ، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
242- افسانه احسانی
243- دکتر علی رضا احسانی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
244- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
245- دکتر محمد احسانی ، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
246- دکتر محمد حسین احسانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان
247- دکتر محمدرضا احسانی ، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
248- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
249- عبدالوهاب احسانی راد
250- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
251- محمدمهدی احسانی فر
252- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
253- مهدی احسانیان منفرد
254- دکتر ستاره احسنت ، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
255- دکتر حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
256- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
257- دکتر قدسی احقر ، استاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات
258- منوچهر احقر
259- دکتر محمد احمد پناه ، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
260- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
261- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
262- دکتر حامد احمد زاده ، استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
263- دکتر آرزو احمدآبادی ، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی از دانشگاه خوارزمی تهران و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
264- دکتر زهرا احمدآبادی ، استادیار - گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
265- علی احمدآبادی
266- دکتر مجتبی احمدآبادی ، قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
267- دکتر سید ابوتراب احمدپناه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
268- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
269- بهروز احمدپور
270- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
271- دکتر محسن احمدپور ، دانشگاه مازندران
272- دکتر محمود احمدپور داریانی ، استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
273- دکتر امیرمحمد احمدزاده ، معاون هیئت تحقیقات لرزه ای
274- مهندس جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
275- دکتر خالد احمدزاده ، استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
276- رسول احمدزاده
277- سید مصطفی احمدزاده ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
278- دکتر عزیز احمدزاده ، مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه
279- علی احمدزاده
280- دکتر محمد امیر احمدزاده ، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
281- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
282- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
283- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
284- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
285- دکتر فاطمه احمدلو ، استادیار پژوهش، بخش تحقیقات صنوبر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
286- دکتر فرهاد احمدنژاد ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
287- محمدرضا احمدنسب
288- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
289- دکتر شیرین احمدنیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
290- دکتر فاطمه احمدنیا ، دانشگاه محقق اردبیلی
291- دکتر حسین احمدوند ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
292- دکتر شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
293- دکتر علی محمد احمدوند ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
294- دکتر گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
295- دکتر مصطفی احمدوند ، استاد دانشگاه یاسوج گروه ترویج و توسعه روستایی
296- احمد احمدی
297- دکتر آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
298- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
299- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
300- حجة الاسلام احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
301- دکتر اردشیر احمدی ، دانشیار مهندسی صنایع
302- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
303- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
304- دکتر اکرم احمدی ، معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
305- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
306- دکتر امین احمدی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
307- دکتر امین احمدی ، استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
308- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
309- دکتر پرویز احمدی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
310- دکتر پروین احمدی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
311- دکتر ثریا احمدی ، جهاد دانشگاهی
312- دکتر جعفر احمدی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
313- دکتر جعفر احمدی ، Ferdowsi University of Mashhad, Iran
314- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تریبت مدرس
315- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
316- دکتر حبیب احمدی ، استاد تمام دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران
317- دکتر حبیب اله احمدی ، استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
318- دکتر حجت احمدی
319- دکتر حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
320- دکتر حسین احمدی ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
321- دکتر حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
322- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
323- حجة الاسلام حمید احمدی
324- دکتر خدابخش احمدی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
325- خلیل احمدی ، استادیار
326- دکتر رضا احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین
327- دکتر روح الله احمدی ، دانشیار دانشکده فناوری‌های نوین گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
328- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
329- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
330- سلیمان احمدی ، دانشیار
331- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
332- دکتر سیداحمد احمدی ، استاد مشاوره دانشگاه اصفهان
333- مهندس سیدبدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس
334- دکتر سیدعبدالحمید احمدی ، دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی
335- دکتر سیروس احمدی ، استاد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
336- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
337- دکتر شهرام احمدی ، دانشگاه پیام نور
338- دکتر شهرام احمدی
339- دکتر شهین احمدی
340- دکتر شیرین احمدی ، دکترای روانشناسی
341- عاطفه احمدی
342- دکتر عبادالله احمدی ، استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.
343- دکتر عباس احمدی ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
344- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
345- دکتر عباسعلی احمدی ، دانشیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
346- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
347- دکتر عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه رازی
348- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
349- دکتر علی اصغر احمدی ، استادیار دانشگاه تهران
350- دکتر علی محمد احمدی ، استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
351- دکتر علیرضا احمدی ، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
352- دکتر عمران احمدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
353- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
354- دکتر غلامعلی احمدی ، دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
355- دکتر فاطمه احمدی ، Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
356- دکتر فتاح احمدی ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
357- دکتر فرشید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
358- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
359- دکتر فریال احمدی ، استادیار
360- دکتر فریبا احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
361- دکتر فضل اله احمدی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
362- فیروزه احمدی
363- دکتر کامبیز احمدی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
364- دکتر گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
365- دکتر مالک احمدی ، دانشیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشکده مهارت و کارآفرینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
366- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
367- دکتر محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
368- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
369- دکتر محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
370- محمد احمدی
371- دکتر محمد تقی احمدی ، دانشیار گروه نانوفیزیک دانشگاه ارومیه
372- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
373- دکتر محمدتقی احمدی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
374- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
375- دکتر محمدرحیم احمدی ، دانشیار، گروه مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه الزهرا (س)
376- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
377- دکتر محمدرضا احمدی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
378- دکتر محمدمهدی احمدی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
379- دکتر محمدنبی احمدی ، ریاست دانشگاه رازی
380- دکتر محمود احمدی ، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
381- دکتر مرتضی احمدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
382- دکتر مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
383- دکتر منیژه احمدی ، دانشگاه زنجان
384- مهرداد احمدی
385- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
386- نگار احمدی ، فرد مهم علمی
387- دکتر نیما احمدی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
388- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
389- دکتر وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
390- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
391- دکتر خدیجه احمدی آملی ، Associate Professor - Payame Noor University
392- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
393- دکتر زهرا احمدی اردکانی ، مربی گروه مشاوره دانشگاه اردکان
394- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
395- دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی ، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
396- دکتر زهرا احمدی افزادی ، دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی-عضو علمی دانشگاه پیام نور
397- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر مجموعه تفریحی و توریستی آبدرمانی گنو بندر عباس -مشاور اقتصادی فرمانداری شهرستان نمین -شهردار سابق شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
398- زهرا احمدی بروغنی ، مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
399- دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
400- دکتر فاطمه احمدی بویاغچی
401- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
402- دکتر مهدی احمدی پور
403- دکتر بهنام احمدی پور جونقانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
404- دکتر رضوان احمدی پیام ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
405- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
406- دکتر محمد رضا احمدی دارانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه شهرکرد
407- محمد احمدی راد ، پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران
408- پروفسور سجاد احمدی زاد ، استاد دانشگاه
409- سوران احمدی زاد
410- دکتر حسن احمدی زاده ، استادیار دانشگاه کاشان
411- سجاد احمدی زاده
412- دکتر سید سعید رضا احمدی زاده ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
413- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
414- دکتر حسین احمدی سفیدان ، دانشيار دانشگاه تبريز
415- دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری ، دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
416- جعفر احمدی شالی
417- محمود احمدی شریف ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
418- دکتر جواد احمدی شکوه ، University of Sistan and Baluchestan
419- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
420- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
421- دکتر محسن احمدی طهور ، دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
422- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
423- دکتر حمیدرضا احمدی فر ، استادیار دانشگاه گیلان
424- دکتر علیرضا احمدی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
425- دکتر علی محمد احمدی قراچه ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
426- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
427- مجید احمدی کچایی
428- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
429- دکتر حسن احمدی گاولیقی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
430- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
431- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
432- دکتر فرهنگ احمدی گیوی ، دانشیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
433- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
434- دکتر اسماعیل احمدی مقدم ، ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی
435- دکتر هاجر احمدی مقدم ، استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
436- دکتر مجید احمدی ملاوردی ، دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
437- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
438- دکتر مهدی احمدی نجف آبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه آموزشی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر
439- دکتر بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
440- دکتر مژگان احمدی ندوشن ، رئیس مرکز تحقیقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
441- دکتر نوید احمدی نسب ، استادیار رشته بیوتکنولوژی گیاهی-نانوبیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان
442- دکتر سیروس احمدی نوحدانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
443- دکتر خدابخش احمدی نوده ، استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بقیه الله اعظم (عج)، تهران، ایران
444- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
445- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
446- دکتر عبدالرسول احمدیان ، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
447- دکتر قدرت احمدیان ، دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
448- دکتر مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
449- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
450- دکتر محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
451- دکتر مهدی احمدیان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
452- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
453- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
454- دکتر محمد اخباری ، دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
455- دکتر مریم اخباری ، پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی
456- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
457- دکتر سیدمصطفی اختراعی طوسی ، مدیر تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی
458- دکتر علی اخترپور ، دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
459- دکتر علی اکبر اختری ، دانشگاه رازی
460- دکتر محمدرضا اختصاصی ، استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
461- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
462- دکتر رضا اختیاری امیری ، استادیار دانشگاه مازندران
463- دکتر امیرحسین اخروی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد
464- دکتر مجید اخشابی ، استادیار گروه هنر دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق
465- دکتر محمدرضا اخگر
466- دکتر مهدی اخگری ، استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور فردوس
467- افشین اخلاص پور
468- دکتر ابراهیم اخلاصی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
469- دکتر احمد اخلاصی ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
470- احمد اخلاصی
471- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
472- دکتر توحید اخلاقی ، دانشيار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
473- حسین اخلاقی
474- رحمت اله اخلاقی ، دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی
475- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
476- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
477- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
478- دکتر آفرین اخوان ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد
479- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
480- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
481- دکتر امیرناصر اخوان ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
482- دکتر پیمان اخوان ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم
483- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
484- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
485- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
486- دکتر مهدی اخوان ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
487- حمیدرضا اخوان ارمکی
488- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
489- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
490- پروفسور محمدعلی اخوان بهابادی ، استاد ممتاز مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی) دانشگاه تهران
491- دکتر مهناز اخوان تفتی ، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
492- دکتر مریم السادات اخوان حجازی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
493- مریم اخوان خرازیان
494- دکتر عباس اخوان سپهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
495- مصطفی اخوان صفار
496- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
497- دکتر مسعود اخوان فرد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
498- دکتر بهرام اخوان کاظمی ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
499- دکتر مسعود اخوان کاظمی ، استاد تمام
500- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
501- دکتر زهره اخوان مقدم ، دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
502- دکتر مهری اخوان ملایری ، دانشگاه الزهرا
503- محمود اخوان مهدوی
504- دکتر سیدتقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
505- سید محمد مهدی اخوت
506- دکتر سیدمحمود اخوت ، استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
507- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
508- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
509- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
510- دکتر زهرا اخوی
511- دکتر محمدمهدی اخویان ، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ
512- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
513- دکتر عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
514- دکتر نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
515- نرگس ادبی ، مربی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنراسلامی تبریز
516- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
517- دکتر حسین ادریس ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
518- دکتر ابراهیم ادهمی ، دانشگاه یاسوج
519- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
520- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
521- دکتر یوسف ادیب ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
522- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
523- عبدالرئوف ادیب زاده
524- دکتر فرزاد ادیبان ، پژوهشگر
525- پیمان ادیبی
526- شادی ادیبی‌فرد
527- دکتر مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
528- سینا ارادتی
529- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
530- حسین ارباب ، مربی دانشکده:دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
531- دکتر شهرام ارباب
532- دکتر عباس ارباب ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
533- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
534- دکتر فریدون اربابی
535- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
536- دکتر مسعود اربابی ، استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
537- هانی اربابی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
538- دکتر وحید اربابی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
539- دکتر آزاده اربابی سبزواری ، عضو هیات علمی واحد اسلامشهر
540- اکبر اربابیان
541- پیمان اربابیان ، کارشناسی ارشد روانشناسی
542- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
543- سارا ارجمند
544- دکتر بهناز ارجمند کرمانی ، استادیار دانشگاه ازاد مکانیک _تبدیل انرژی
545- مهندس روح الله ارجمند نیا ، كارشناس ارشد نرم افزار كامپيوتر
546- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
547- علی ارحامی
548- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
549- زهراسادات اردستانی
550- دکتر مجتبی اردستانی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
551- دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول
552- راضیه اردکانی
553- سعید اردکانی
554- دکتر سیدحسن اردکانی ، استاد، گروه دین شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب
555- دکتر طاهره اردکانی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
556- دکتر محمدرضا اردکانی ، استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
557- دکتر رضا اردکانیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
558- امیرهوشنگ اردلان
559- دکتر داریوش اردلان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
560- دکتر علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
561- نادر اردلان
562- دکتر شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
563- محمدجواد ارده
564- دکتر یدالله اردوخانی ، استاد ریاضی کاربردی -آنالیز عددی گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا
565- دکتر سیدمسعود ارزاقی ، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
566- دکتر محمدحسین ارزانش ، استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
567- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
568- دکتر حامد ارزانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
569- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
570- دکتر حسین ارزانی ، استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
571- دکتر کاظم ارزانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
572- دکتر مهدی ارزنلو ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
573- سولماز ارژنگی
574- دکتر محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
575- دکتر جعفر ارشاد ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
576- دکتر فربیا ارشاد ، استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز
577- دکتر فرهنگ ارشاد ، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
578- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
579- دکتر علی ارشادی ، استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
580- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
581- محمدحسین ارشادی ، استادیار
582- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
583- دکتر نسرین ارشدی ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
584- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
585- دکتر علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
586- دکتر عباس ارغان ، دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
587- دکتر حسام الدین ارغند
588- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
589- دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی ، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
590- دکتر بهشید ارفع نیا ، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
591- دکتر مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
592- دکتر ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
593- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
594- دکتر نسرین اروج زاه ، عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
595- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
596- دکتر فاطمه اروجی ، دانشیار-دانشگاه تبریز
597- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
598- دکتر علی ارومیه ای ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
599- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
600- دکتر سجاد ازگلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
601- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
602- پروفسور مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
603- دکتر مهدی ازوجی ، استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
604- دکتر علیرضا اژدری ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
605- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
606- دکتر محمود اژدری ، معمار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی
607- دکتر مهدی اژدری مقدم ، استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
608- دکتر جواد اژه ای ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
609- سمیه اسبکیان
610- دکتر داوود اسپرهم ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
611- محمد علی اسپنانی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان شهرکرد
612- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
613- مهدی استاد احمد
614- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
615- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
616- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
617- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
618- دکتر حسن استادحسین ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
619- آذین السادات استادرمضان
620- سعید رضا استادزاده
621- دکتر علی استادهاشمی ، استادیار و رئیس کل بیمه مرکزی
622- اویس استادی ، پژوهشکده اسلام تمدنی
623- دکتر بختیار استادی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
624- هوشنگ استادی
625- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
626- دکتر حسین استادی سفیدان
627- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
628- دکتر محمد مهدی استثنایی ، مربی - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)
629- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
630- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
631- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
632- دکتر یاسمین استوار ایزدخواه ، دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
633- دکتر کوروش استوار سنگری ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
634- فرهاد استوان
635- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
636- دکتر مهرداد استیری ، دانشکده مدیریت کسب وکار دانشگاه تهران
637- سید رضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
638- دکتر آرش اسحاقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور بیرجند
639- دکتر زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
640- دکتر علی اسحاقی ، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
641- دکتر مجید اسحاقی ، استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
642- دکتر محمد اسحاقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
643- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
644- دکتر جواد اسحاقی راد ، استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
645- دکتر علی اسحق بیگی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
646- دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی ، ستادیار طب کار گروه طب کار، دانشکده پزشکی بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
647- دکتر ابراهیم اسداغی ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
648- توفیق اسداف ، استادیار
649- دکتر احسان اسداللهی
650- الله شکر اسداللهی
651- دکتر خدابخش اسداللهی ، استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی
652- دکتر الله شکر اسداللهی تجرق ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
653- دکتر سهراب اسداله زاده
654- امین اسدالهی
655- دکتر زهرا اسدالهی ، دانشگاه لرستان
656- فرشته اسدالهیان بناب
657- دکتر مرتضی اسدامرجی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
658- دکتر سعید اسدپور ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
659- علی اسدپور
660- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
661- دکتر مسعود اسدپور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
662- کریم اسدپور زینالی
663- حمید اسدزاده
664- دکتر احمد اسدزاده ، دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
665- دکتر حسن اسدزاده ، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران
666- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
667- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
668- عبدالله اسدزاده جاریحانی
669- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
670- ابراهیم اسدی
671- دکتر احمدعلی اسدی ، دانشگاه هنر شیراز
672- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
673- دکتر اسماعیل اسدی ، هيات علمي دانشگاه تبريز
674- امیرحسین اسدی
675- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
676- دکتر پیام اسدی
677- دکتر حامد اسدی ، استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
678- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
679- حسن اسدی
680- مهندس حسن اسدی ، قائم مقام دانشگاه کار واحد قزوین
681- حسن اسدی
682- مهندس حسن اسدی
683- دکتر حسین اسدی ، دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران
684- دکتر حسین اسدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
685- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
686- دکتر حمید اسدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
687- زهرا اسدی
688- دکتر سعید اسدی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شاهد
689- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
690- سیده کبری اسدی
691- دکتر شاهرخ اسدی ، دانشگاه تهران
692- دکتر شهریار اسدی ، دانشگاه شیراز
693- دکتر عباس اسدی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
694- علیرضا اسدی
695- دکتر غلامحسین اسدی ، دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
696- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
697- دکتر فرهاد اسدی ، دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
698- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
699- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
700- محمدامین اسدی
701- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
702- دکتر مریم اسدی
703- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
704- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
705- دکتر مصطفی اسدی ، استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
706- دکتر مهیار اسدی ، استادیار دانشکده هنرهای تجسمی- دانشگاه تهران
707- دکتر یاسمن اسدی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
708- دکتر مهدی اسدی آقبلاغی ، استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
709- دکتر اسماعیل اسدی بروجنی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
710- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
711- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
712- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
713- دکتر ابراهیم اسدی خشوئی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
714- دکتر هادی اسدی رحمانی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
715- دکتر ساناز اسدی رحمتی
716- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
717- دکتر مهدی اسدی قالهری ، عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی بهداشت محیط
718- دکتر غلامرضا اسدی کرم ، استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
719- هرمز اسدی کوه آباد
720- دکتر اسدالله اسدی گرمارودی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
721- سیدمحمد اسدی نژاد
722- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
723- دکتر محمدرضا اسدی یونسی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
724- الهه اسدیان
725- فریده اسدیان
726- قاسم اسدیان
727- دکتر اصغر اسدیان اوغانی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
728- مهسا اسرافیلی
729- دکتر مهدی اسرافیلی دیزجی ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
730- دکتر سیدامیر اسعد فاطمی
731- دکتر علیرضا اسعدی ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
732- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
733- دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی
734- مهدی اسعدی شالی ، مسولIT و کارشناس شبکه دانشکده فیزیک
735- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
736- دکتر امیر حسن اسعدیان ، مربی گروه کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
737- مهرداد اسفنانی
738- دکتر عیسی اسفنجاری کناری ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
739- دکتر سعید اسفنده ، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
740- مسعود اسفندياري
741- دکتر ابوالفضل اسفندی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
742- دکتر محمودرضا اسفندیار ، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
743- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
744- دکتر رجب اسفندیاری ، Associate Professor of Imam Khomeini International University
745- دکتر زهرا اسفندیاری ، گروه صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
746- دکتر شهاب اسفندیاری ، دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
747- دکتر فریبا اسفندیاری ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
748- دکتر محمد اسفندیاری ، مسئول قرارگاه علوم عقلی حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب مسئول قرارگاه علوم عقلی حوزه علمیه خراسان"
749- حجة الاسلام محمد اسفندیاری ، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب
750- حجة الاسلام محمد اسفندیاری ، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب
751- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
752- دکتر مرضیه اسفندیاری ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
753- دکتر مصطفی اسفندیاری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
754- دکتر مهدی اسفندیاری ، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
755- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
756- دکتر منصور اسفندیاری بیات ، دکتری
757- الهام اسفندیاری فرد
758- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
759- دکتر محمدهمت اسفه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
760- اعظم اسفیجانی
761- حمیدرضا اسکاش
762- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
763- بهروز اسکندرپور
764- دکتر محمدجواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
765- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
766- دکتر مهتا اسکندرنژاد
767- دکتر بهاءالدین اسکندری ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
768- دکتر حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
769- دکتر حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
770- دکتر حمیدرضا اسکندری ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
771- دکتر راضیه اسکندری ، مربی مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
772- دکتر سهیل اسکندری ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
773- دکتر علی اسکندری ، دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان
774- دکتر فرزاد اسکندری ، ستاد آمار کاربردی و علم دادها. گروه آمار، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه. دانشگاه علامه طباطبائی
775- دکتر فرزاد اسکندری ، عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
776- دکتر کیوان اسکندری ، استادیار
777- دکتر مجتبی اسکندری ، دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)
778- دکتر محمدرضا اسکندری ، استاديار و کارشناس رسمی دادگستری و مميزی ايمنی راه
779- مسعود اسکندری
780- دکتر مصطفی اسکندری ، استادیار گروه مواد دانشگاه شهید چمران
781- ندا اسکندری ، دکترای شهرسازی
782- دکتر زهرا اسکندری تربقان ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
783- دکتر محمد اسکندری ثانی ، دانشگاه بیرجند
784- پروفسور جعفر اسکندری جم ، استاد دانشگاه مالک اشتر
785- دکتر مرتضی اسکندری قادی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
786- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
787- دکتر بهروز اسکویی ، دانشگاه تهران
788- مهرداد اسکویی
789- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
790- دکتر آن اسگارد ، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
791- کریم اسگندری
792- دکتر علیرضا اسلام ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
793- دکتر مریم اسلام پناه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
794- بهدیس اسلام نور
795- دکتر کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
796- دکتر ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
797- دکتر ابوالفضل اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
798- دکتر احمدعلی اسلامی ، گروه آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
799- پروفسور اسفندیار اسلامی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
800- پروفسور اسفندیار اسلامی
801- دکتر اسماعیل اسلامی ، استادیار، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
802- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
803- دکتر ایمان اسلامی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
804- دکتر حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
805- دکتر روح اله اسلامی ، دانشگاه فردوسی مشهد
806- دکتر سعید اسلامی ، Associate Professor, Islamic Azad University, Chalous Branch
807- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
808- پروفسور سید غلامرضا اسلامی ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
809- دکتر سید وحید اسلامی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
810- دکتر سیدیحیی اسلامی ، استادیار دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا
811- دکتر عبدالمجید اسلامی ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
812- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
813- دکتر علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
814- دکتر فاطمه اسلامی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
815- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
816- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
817- محسن اسلامی
818- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
819- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
820- دکتر محمدرضا اسلامی ، گروه زبان و ادبیات عربی
821- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
822- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
823- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
824- دکتر محمدعلی اسلامی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
825- دکتر محمود اسلامی ، استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای
826- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
827- دکتر منصور اسلامی ، دانشیار دانشگاه مازندران
828- دکتر ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
829- سیدحسن اسلامی اردکانی
830- دکتر حسین اسلامی مفیدآبادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه
831- دکتر سعید اسلامیان ، استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
832- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
833- دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور ، استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی
834- دکتر بهروز اسماعیل پور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
835- پوریا اسماعیل پور
836- حسن اسماعیل پور
837- دکتر حیدر اسماعیل پور ، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی ( فلسفه و تربیت اسلامی)، دانشگاه پیام نور فارس
838- دکتر خلیل اسماعیل پور ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
839- دکتر مجید اسماعیل پور ، دانشیار
840- دکتر یحیی اسماعیل پور
841- دکتر امید اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
842- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
843- دکتر شیدا اسماعیل زاده ، Associate Prof. Department of chemistry, Darab Branch, Islamic Azad University
844- عباس اسماعیل زاده
845- دکتر علی اسماعیل زاده ، دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
846- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
847- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
848- مهربان اسماعیل زاده ، -
849- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
850- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
851- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
852- رضا اسماعیل زاده کناری
853- دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم ، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
854- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
855- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
856- دکتر احمد اسماعیلی ، Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, Iran
857- امیدعلی اسماعیلی
858- دکتر امیرحسین اسماعیلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
859- امین اسماعیلی
860- بهرام اسماعیلی ، پرسنل دانشگاه فرهنگیان
861- دکتر جعفر اسماعیلی ، دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه
862- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
863- رضوان اسماعیلی
864- سمیرا اسماعیلی
865- دکتر شاهرخ اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه کردستان
866- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
867- دکتر علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
868- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
869- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
870- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
871- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
872- دکتر محسن اسماعیلی
873- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
874- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
875- دکتر محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
876- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
877- مژگان اسماعیلی
878- دکتر مصطفی اسماعیلی ، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
879- مهدی اسماعیلی
880- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
881- هادی اسماعیلی
882- صالح اسماعیلی درکه
883- دکتر عباس اسماعیلی ساری ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
884- دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد ، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی
885- دکتر احسان اسماعیلی طاهری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
886- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
887- غریبه اسماعیلی کیا
888- دکتر علی اسماعیلی ندیمی
889- ابراهیم اسماعیلی هریسی
890- دکتر آیدا اسماعیلیان
891- دکتر مجید اسماعیلیان ، استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران
892- دکتر اباذر اسمعلی عوری ، استاد محقق اردبیلی
893- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
894- دکتر جمال اسمعیل زاده وفائی
895- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد ، دانشیار دانشگاه بیرجند
896- فضل اله اسمعیلی ، عضوهیأت علمی دانشگاه پیام نور
897- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
898- دکتر مرتضی اسمعیلی ، استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران
899- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
900- دکتر کبرا اسمعیلی بریران ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
901- دکتر ایمان اسمعیلی پایین افراکتی ، استادیار دانشگاه مازندران
902- دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار ، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
903- فرحناز اسمعیلی رادور
904- جان الکساندر اسمیت
905- رضا اسودی
906- دکتر پیام اشتری ، دانشگاه زنجان
907- حسن اشتری
908- دکتر صدیقه اشتری ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی،بخش تحقیقات گیاه پزشکی
909- مهرداد اشتری
910- امیر اشتری لرکی
911- دکتر کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
912- دکتر احسان اله اشتهاردیان ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
913- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
914- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
915- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
916- دکتر محسن اشجاری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
917- دکتر مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
918- دکتر داریوش اشرافی ، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
919- مجید اشرافی
920- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
921- شهرام اشراق
922- پروفسور آرمان اشراقی ، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
923- پروفسور احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
924- دکتر حسین اشراقی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
925- دکتر فرشید اشراقی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
926- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
927- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
928- دکتر علی اشرف جعفری ، استاد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
929- دکتر افشین اشرف زاده ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
930- دکتر رضا اشرف زاده ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
931- دکتر محمدرضا اشرف زاده ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
932- دکتر علی اشرف صادقی ، استاد، دانشگاه تهران
933- علی اشرف صدرالدینی
934- دکتر محمد علی اشرف گنجویی
935- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
936- دکتر امیر اشرفی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
937- دکتر بزرگمهر اشرفی ، دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود
938- دکتر حسین اشرفی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
939- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
940- دکتر سید علیرضا اشرفی ، استاد دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
941- دکتر سیدمحمد اشرفی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
942- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
943- دکتر علی اشرفی ، استادیار سنجش از دور و GIS دانشگاه بیرجند
944- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
945- دکتر حسن اشرفی ریزی ، استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
946- دکتر آرزو اشرفی زاده ، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تهران، ایران
947- دکتر علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
948- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
949- دکتر جواد اشرفی هلان ، Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
950- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
951- طاهره اشک تراب
952- شبیر اشکپور مطلق
953- دکتر همایون اشکورجیری ، دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی یزد
954- سیدعدنان اشکوری
955- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
956- دکتر علی اصانلو ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
957- دکتر علی اصانلو ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
958- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
959- دکتر علی اصغر آل شیخ ، استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
960- دکتر علی اصغر رواسی ، استاد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
961- دکتر علی اصغر علوی ، استاد دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ایران
962- دکتر علی اصغر کیا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
963- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
964- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
965- دکتر حسین اصغرپور ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
966- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
967- دکتر اکبر اصغرزاده ، دانشیار دانشگاه مازندران و انجمن آمار ایران
968- دکتر اکبر اصغرزاده بناب ، استادیار گروه مطالعات علم و فناوری دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
969- مرتضی اصغرنیا
970- دکتر اباذر اصغری
971- دکتر احمد اصغری ، دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
972- دکتر امید اصغری ، عضو هیات مدیره انجمن مهندسی ایران
973- دکتر بهور اصغری ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
974- دکتر جواد اصغری
975- دکتر حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
976- دکتر حمیدرضا اصغری ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
977- دکتر زینب اصغری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس
978- دکتر سعید اصغری ، دانشیار پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران
979- دکتر سید امیر اصغری
980- دکتر سید مهدی اصغری ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
981- دکتر صیاد اصغری ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
982- دکتر عبدالرضا اصغری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
983- پروفسور علی اصغری ، دانشگاه محقق اردبیلی
984- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
985- دکتر کیوان اصغری ، دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
986- دکتر محسن اصغری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف)
987- دکتر محمد اصغری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز
988- محمد رضا اصغری ، مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
989- دکتر محمدرضا اصغری
990- دکتر مریم اصغری ، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
991- دکتر مسعود اصغری ، استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه
992- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
993- دکتر محمد باقر اصغری آقامشهدی
994- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
995- دکتر یوسف اصغری بایقوت ، استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
996- دکتر سید امین اصغری پری
997- دکتر سید امین اصغری پری ، Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Al Anbia University of Technology,
998- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
999- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
1000- دکتر عزت اله اصغری زاده ، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
1001- دکتر اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
1002- دکتر صیاد اصغری سراسکانرود ، استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی
1003- دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی ، دانشیار دانشگاه تبریز
1004- دکتر اصغر اصغری مقدم ، دانشگاه تبریز
1005- محمد علی اصغری مقدم
1006- دکتر محمدعلی اصغری مقدم
1007- دکتر حسین اصغریان ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
1008- پروفسور علی اصغر اصغریان جدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1009- دکتر رضا اصفهانی ، استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1010- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
1011- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1012- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1013- دکتر مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
1014- دکتر مهدی اصفهانی ، استاديار - گروه علوم ورزشي دانشگاه امام رضا (ع)
1015- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
1016- دکتر داوود اصفهانیان ، استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز
1017- دکتر وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
1018- دکتر سمیرا اصل شیرین ، عضو هیئت علمی، گروه مهندسی شیمی، واحد بروجرد
1019- دکتر چنگیز اصلاحچی ، استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی
1020- دکتر محمدرضا اصلاحچی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1021- دکتر محمدعلی اصلانخانی ، استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
1022- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
1023- دکتر جعفر اصلانی ، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1024- دکتر خالد اصلانی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1025- سردار اصلانی
1026- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
1027- دکتر فیروز اصلانی ، دانشیار/ حقوق عمومی دانشگاه تهران
1028- دکتر محمدرضا اصلانی ، استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
1029- مرتضی اصلانی نژاد
1030- دکتر یاشار اصلانیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
1031- دکتر حسین اصلی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
1032- دکتر مهدی اصلی نژاد
1033- دکتر امیررضا اصنافی ، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
1034- دکتر محمد اصولیان
1035- دکتر جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1036- دکتر حسن اصیلیان ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1037- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
1038- دکتر زهرا اطلس باف ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1039- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1040- دکتر جواد اطمینان ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1041- دکتر فیصل اطمینان ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
1042- دکتر سید اسدالله اطهری ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1043- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1044- دکتر زینب السادات اطهری اصفهانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
1045- امیرمهدی اعتباری
1046- دکتر فرهاد اعتباری
1047- دکتر اکبر اعتباریان ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
1048- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1049- مجید اعترافی
1050- دکتر ایرج اعتصام ، استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
1051- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1052- مریم اعتضادالسلطنه ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1053- سید غلامرضا اعتماد
1054- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
1055- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
1056- دکتر وحید اعتماد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
1057- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
1058- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
1059- بهزاد اعتمادی
1060- دکتر حسین اعتمادی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1061- امیر اعتمادی بزرگ
1062- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
1063- دکتر مجتبی اعتمادی نیا ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
1064- دکتر سیدمحمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1065- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
1066- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
1067- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
1068- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1069- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
1070- دکتر علیرضا اعرافی ، رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم
1071- دکتر نازنین اعزاز شهابی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
1072- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
1073- رضا اعطائی زاده
1074- دکتر نوید اعطار شرقی ، استادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
1075- دکتر سعید اعظم ، دانشگاه اصفهان
1076- محمد اعظم زاده ، استادیار
1077- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
1078- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
1079- موسی اعظمی
1080- نسرین سادات اعظمی
1081- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
1082- حسین اعظمی چهاربرج
1083- دکتر اکبر اعظمیان جزی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1084- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
1085- دکتر علی اصغر اعلم الهدی ، ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف
1086- علی اعلمی
1087- دکتر محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1088- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
1089- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
1090- دکتر شهین اعوانی ، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
1091- دکتر غلامرضا اعوانی ، استاد فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
1092- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
1093- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1094- محمدرضا افتخار
1095- دکتر محمدرضا افتخار ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
1096- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
1097- مهرداد افتخار اردبیلی
1098- دکتر سیدحسن افتخار واقفی ، Department of Anatomy, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
1099- دکتر گودرز افتخارجهرمی ، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
1100- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
1101- دکتر اصغر افتخاری ، استاد
1102- دکتر اکبر افتخاری ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز
1103- سید ابوذر افتخاری ، استاد
1104- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
1105- سید علی افتخاری
1106- دکتر علی افتخاری ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
1107- دکتر قاسم افتخاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1108- دکتر محمدحسن افتخاری ، گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1109- دکتر مصلح افتخاری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
1110- دکتر مهدی افتخاری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1111- مهران افتخاری
1112- دکتر نها افتخاری ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1113- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
1114- دکتر بیژن افتخاری یکتا
1115- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
1116- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1117- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
1118- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1119- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
1120- دکتر علی افخمی ، استاد، دانشگاه تهران
1121- محمد افخمی اردکانی
1122- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1123- دکتر عباس افخمی عقداء ، Professor, Bu-Ali Sina University
1124- دکتر مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
1125- دکتر همایون افرابندپی ، Senior Machine Learning Researcher at Nokia
1126- دکتر حسن افراخته ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی
1127- پریا افراز ، کارشناس
1128- صبا افراز ، دانشجوی کارشناسی ارشد
1129- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
1130- پیمان افراسیاب
1131- محبوب افراسیاب
1132- دکتر علی اکبر افراسیاب پور ، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1133- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
1134- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
1135- مه لقا افراسیابی
1136- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
1137- دکتر مسعود افرند ، استادیار مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی واحد نجف آباد
1138- دکتر کامبیز افروز ، عضو هیات علمی دانشگاه کرمان
1139- دکتر عبدالکریم افروزه ، دانشیار گروه مهندسی برق، مجتمع آموزش عالی لارستان
1140- محسن افروزه
1141- دکتر عماد افروغ
1142- دکتر محمد افروغ ، گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک
1143- دکتر رقیه افرونده ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
1144- دکتر امیر افسر ، استادیار ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1145- دکتر سید احمدرضا افسری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
1146- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
1147- سعید افسری فرد
1148- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
1149- دکتر عباس افشار ، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
1150- قهرمان افشار
1151- ابراهیم افشار زنجانی
1152- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
1153- دکتر فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1154- دکتر عزیزالله افشار کرمانی ، دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1155- دکتر کامران افشار مهاجر ، دانشیار دانشکده:هنرهای تجسمی
1156- دکتر بهروز افشار نجفی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین
1157- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
1158- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
1159- ابوالفضل افشاری
1160- دکتر اصغر افشاری ، دانشیار مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)
1161- بهرام افشاری
1162- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1163- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
1164- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
1165- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا
1166- علی افشاری
1167- دکتر فرزاد افشاری ، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
1168- دکتر محسن افشاری ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
1169- دکتر مرتضی افشاری ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1170- دکتر مریم افشاری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- مدیر کلینیک های حقوقی و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
1171- دکتر مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
1172- مجید افشاری راد ، هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
1173- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1174- دکتر سید علیرضا افشانی ، استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
1175- دکتر مینو افشانی ، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
1176- دکتر حسن افشین ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند
1177- دکتر وحید افشین مهر ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
1178- دکتر محمدمهدی افصحی
1179- دکتر پیمان افضل ، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
1180- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
1181- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1182- دکتر رضا افضل زاده
1183- دکتر عفت السادات افضل طوسی ، استاد تمام
1184- دکتر افسانه افضلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:محیط زیست دانشگاه کاشان
1185- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
1186- دکتر علی افضلی ، دانشگاه تهران
1187- دکتر فرشته افضلی ، عضو هیأت علمی گروه مترجمی زبان عربی دانشگاه دامغان
1188- دکتر کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
1189- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
1190- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
1191- دکتر مریم افضلی دلیگانی ، استادیار دانشگاه کاردیف انگلستان
1192- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
1193- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
1194- خسرو افضلیان
1195- دکتر آتوسا افغان ، رئیس هیئت مدیره انجمن معماران استان اصفهان
1196- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
1197- دکتر سید مرتضی افقه ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1198- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
1199- دکتر رضا افقی
1200- احمد علی افکاری
1201- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
1202- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1203- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
1204- دکتر حسین افلاکی فرد ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
1205- پروفسور شهریار افندی زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
1206- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1207- دکتر مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1208- دکتر حجت اقبال ، دانشگاه تبریز
1209- منوچهر اقبال
1210- دکتر فرناز اقبال پور
1211- دکتر افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک دانشگاه رازی
1212- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
1213- دکتر حسین اقبالی ، استادیار دانشگاه ایوان کی
1214- دکتر عباس اقبالی ، استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1215- دکتر محمد اقبالی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال دانشگاه کاشان
1216- دکتر ناصر اقبالی ، Associate Prof, Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
1217- بیژن اقتصاد
1218- سوده اقتصاد
1219- محمد اقتصاد
1220- دکتر حسین اقدامی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1221- دکتر جواد اقدس طینت ، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
1222- دکتر سیدهادی اقدسی ، دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
1223- دکتر عباس اقدسی ، استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
1224- دکتر محمد اقدسی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1225- دکتر محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
1226- دکتر مهناز اقدسی ، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
1227- یعقوب اقدم مزرعه ، استادیار
1228- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
1229- دکتر رضا اقنوم ، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
1230- دکتر فرشاد اقوامی ، 'گروه زبان انگلیس ، واحد سمنان ، دانشگاه ازاد اسلامی
1231- دکتر مهدی اکابری تفتی ، استادیار دانشگاه میبد
1232- اردشیر اکبر آبادی
1233- دکتر علی اکبر بابایی ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1234- دکتر علی اکبر دهقان ، استادیار دانشکده بهداشت
1235- دکتر علی اکبر رسولی ، استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
1236- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1237- دکتر علی اکبر نونهال نهر ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1238- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
1239- دکتر افشین اکبرپور
1240- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
1241- دکتر محمد اکبرپور ، دانشگاه رازی
1242- دکتر محمدرضا اکبرپور ، استاد، دانشکده مهندسی مواد ، گروه مهندسی، دانشگاه مراغه
1243- دکتر وحید اکبرپور ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1244- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
1245- دکتر عباس اکبرپور نیک
1246- دکتر پوریا اکبرزاده ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
1247- حبیب اکبرزاده
1248- دکتر حوران اکبرزاده ، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
1249- دکتر عباس اکبرزاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1250- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
1251- دکتر غلامعلی اکبرزاده ، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
1252- دکتر کاوه اکبرزاده ، استاديار - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)
1253- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
1254- دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
1255- دکتر مژده اکبرزاده للکامی ، دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1256- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1257- دکتر ابراهیم اکبری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
1258- دکتر احمد اکبری ، استاد دانشکده معماری و هنر گروه:فرش دانشگاه کاشان
1259- دکتر احمد اکبری ، استاد بازنشسته گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
1260- دکتر الهام اکبری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1261- دکتر امید اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1262- دکتر امید اکبری ، استاديار - گروه زبان انگليسي دانشگاه امام رضا (ع)
1263- دکتر امیر اکبری ، استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
1264- دکتر بهزاد اکبری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1265- دکتر بهمن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
1266- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
1267- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
1268- دکتر تقی اکبری ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
1269- دکتر جلال اکبری ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی
1270- دکتر حسن اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
1271- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
1272- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
1273- دکتر حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1274- دکتر حسین اکبری ، دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
1275- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
1276- دکتر رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
1277- دکتر رضا اکبری ، استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
1278- دکتر رضا اکبری ، دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
1279- رضا اکبری
1280- دکتر رضا اکبری ، استاد، دانشگاه امام صادق
1281- دکتر زهرا اکبری
1282- سید انور اکبری
1283- دکتر عباس اکبری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان
1284- علیمراد اکبری
1285- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1286- غلامعلی اکبری
1287- دکتر فاطمه اکبری ، دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1288- دکتر کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
1289- مجتبی اکبری
1290- مجید اکبری
1291- دکتر محسن اکبری ، استادیار
1292- دکتر محسن اکبری
1293- دکتر محمد اکبری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1294- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1295- دکتر محمداسماعیل اکبری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1296- دکتر محمدرضا اکبری ، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
1297- دکتر محمدرضا اکبری ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1298- دکتر محمدعلی اکبری ، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
1299- دکتر محمدقاسم اکبری ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1300- دکتر محمود اکبری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
1301- مرتضی اکبری
1302- دکتر مرتضی اکبری ، دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
1303- مژگان اکبری
1304- دکتر منوچهر اکبری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
1305- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
1306- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
1307- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
1308- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
1309- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
1310- دکتر نعمت اله اکبری ، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان
1311- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
1312- دکتر رضا اکبری بنگر ، استادیار، گروه تخصصی طراحی لباس، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
1313- دکتر محمد اکبری بورنگ ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
1314- دکتر محمدرضا اکبری جوکار ، دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع
1315- دکتر سعیده اکبری داریان
1316- دکتر محسن اکبری زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
1317- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
1318- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1319- دکتر حسین اکبری فرد ، رئیس دانشگاه شهید باهنر و رئیس گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
1320- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
1321- دکتر مصطفی اکبری قمی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
1322- دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی ، دانشیار دانشگاه تهران
1323- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1324- دکتر شبنم اکبری نامدار ، هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
1325- دکتر مسلم اکبری نیا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
1326- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1327- دکتر رضا اکبریان ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1328- دکتر رضا اکبریان ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز
1329- دکتر عبدالرسول اکبریان ، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی ایران
1330- دکتر فاطمه اکبریان ، استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک
1331- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
1332- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
1333- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
1334- محمد جعفر اکرام جعفری
1335- دکتر علی اکبر اکرامی ، استاد (بازنشسته) دانشگاه صنعتی شریف
1336- دکتر محمود اکرامی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
1337- محمد اکرم
1338- دکتر روح الله اکرمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
1339- دکتر روح اله اکرمی ، هیئت علمی دانشگاه قم
1340- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
1341- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
1342- دکتر غلامرضا اکرمی ، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
1343- دکتر موسی اکرمی ، استاد گروه فلسفە، دانشگاه آزاد اسلامی
1344- دکتر میرجلیل اکرمی
1345- دکتر محمد اکوان ، دانشیار
1346- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1347- محمد الباجی
1348- دکتر جلال البادی ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1349- دکتر امیر البدوی ، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
1350- زهرا البرز
1351- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
1352- دکتر فریبا البرزی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
1353- دکتر پرویز البرزی ورکی ، دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران
1354- ابراهیم التجائی
1355- دکتر مهشید التماسی ، استدایار علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
1356- رضا التیامی نیا
1357- دکتر فاطمه الحانی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1358- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1359- دکتر سیدحسام الدین ذگردی ، دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1360- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
1361- دکتر جمال الدین سهیلی ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1362- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
1363- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
1364- دکتر شمس السادات زاهدی ، استاد دانشگده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
1365- پروفسور آریا الستی ، استاد تمام
1366- دکتر احمد الستی ، استادیار
1367- دکتر کیوان الستی ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1368- محمد مهدی الشریف
1369- دکتر لعیا الفت ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
1370- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
1371- محمد الله اکبری ، جامعه المصطفی العالمیه
1372- توفیق اللهویرانلو
1373- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1374- دکتر رحمت اله اللهیاری ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
1375- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1376- دکتر حجت اله الماسی ، سرپرست دفتر وزارتی وزارت آموزش‌وپرورش
1377- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
1378- دکتر مرتضی الماسی ، استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
1379- دکتر نجادعلی الماسی ، استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
1380- دکتر محمد الماسی کاشی ، Department of Physics, Faculty of Science, University of Kashan, Kashan, Iran
1381- پروفسور سید علی المدرسی ، استاد
1382- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
1383- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
1384- محمد الموتی
1385- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
1386- پروفسور علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1387- دکتر حبیب اله حمزه زرقانی ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1388- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1389- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
1390- دکتر زهره اله دادی دستجردی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
1391- دکتر علی اله رسانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
1392- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1393- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
1394- دکتر سیف اله ملایی پاشایی ، استادیار، دانشگاه پیام نور
1395- غدیر اله وردی
1396- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
1397- دکتر توفیق اله ویرنلو ، گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
1398- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
1399- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1400- دکتر سیدمحمود الهام بخش ، عضو هیات علمی دانشگاه یزد
1401- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
1402- دکتر محمدرضا الهامی ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1403- دکتر پژمان الهامی طالشمیکائیل ، استاد دانشگاه-عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
1404- دکتر توفیق الهویرانلو ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
1405- دکتر حسین الهی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
1406- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1407- دکتر علیرضا الهی ، دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران
1408- دکتر محبوبه الهی
1409- دکتر مسعود الهی ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
1410- دکتر مهدی الهی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
1411- دکتر ناصر الهی ، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1412- دکتر ناصر الهی ، دانشیار اقتصاد بین الملل
1413- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
1414- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
1415- دکتر علی الهی تبار ، استادیار گروه تاریخ تمدن مجتمع تاریخ سیره و تاریخ تمدن اسلامی
1416- حجة الاسلام مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
1417- دکتر محمد حسن الهی زاده ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1418- دکتر مجید الهی شیروان ، Department of English Language Teaching, University of Bojnord, Bojnord, Iran
1419- دکتر محمدرضا الهی فرد ، دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1420- حجة الاسلام حسین الهی نژاد ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
1421- دکتر عباسعلی الهیاری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1422- دکتر فریدون الهیاری ، استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
1423- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
1424- فاطمه الهیان
1425- دکتر امین الوانچی
1426- دکتر سید مهدی الوانی ، استاد - دانشگاه علامه طباطبایی
1427- دکتر محسن الویری ، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
1428- دکتر حسین الیاسی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
1429- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
1430- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
1431- دکتر فاضل الیاسی
1432- دکتر محمدرضا الیاسی
1433- دکتر مهدی الیاسی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
1434- دکتر ژانت الیزابت بلک ، دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
1435- سید محمدرضا امام ، دانشیار
1436- دکتر محمدرضا امام ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1437- دکتر یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
1438- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
1439- دکتر زهرا امام جمعه ، استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
1440- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
1441- دکتر سیدمحمدرضا امام جمعه ، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1442- دکتر عباسعلی امام جمعه ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
1443- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1444- محمدعلی امام هادی
1445- دکتر محمد حسن امام وردی ، استاديار - گروه حقوق دانشگاه امام رضا (ع)
1446- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
1447- دکتر سیدشهاب امامزاده ، عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه خوارزمی
1448- دکتر سارا امامقلی پور ، استاد اقتصاد
1449- دکتر سعید امامقلی زاده ، دانشگاه شمال
1450- دکتر صمد امامقلی زاده
1451- جمشید امامی
1452- دکتر حسن امامی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1453- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
1454- دکتر حسین امامی ، Majlesi Branch, Islamic Azad University, Iran
1455- حسین امامی
1456- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
1457- سعید امامی
1458- دکتر سید مجتبی امامی ، استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
1459- دکتر سیداحمد امامی ، Department of Traditional Pharmacy, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences
1460- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
1461- پروفسور سیدمحمدامین امامی ، استاد تمام دانشگاه هنر اصفهان
1462- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
1463- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
1464- کامران امامی
1465- محسن امامی
1466- دکتر محمد امامی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1467- دکتر محمد امامی ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
1468- محمد امامی
1469- دکتر مرتضی امامی ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:معارف اسلامی دانشگاه کاشان
1470- مریم امامی ، کارشناس نشریه
1471- دکتر نصرالله امامی ، استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
1472- دکتر محمدرضا امامی آزادی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1473- دکتر محمدجواد امامی اسکاردی
1474- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
1475- سوزان امامی پور
1476- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
1477- سیدشجاع الدین امامی رئوف
1478- دکتر سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
1479- سید عمادالدین امامی فر
1480- آریو امامی فر
1481- دکتر سیدنظام الدین امامی فر ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1482- دکتر محمد امامی کورنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1483- دکتر علی امامی میبدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1484- دکتر مجید امامی میبدی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1485- دکتر محمود امامی نمینی
1486- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
1487- دکتر مسعود امان ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1488- دکتر عباس امان الهی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1489- دکتر حمید امانلو ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
1490- دکتر مسعود امانلو ، Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
1491- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
1492- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
1493- دکتر رضا امانی ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1494- غلامرضا امانی
1495- محمدرضا امانی
1496- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
1497- دکتر نیما امانی ، دانشیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
1498- وحید امانی
1499- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
1500- دکتر محمد امانی تهران ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
1501- جمشید امانی تهرانی
1502- دکتر روحاله امانی مهر
1503- دکتر مصطفی امتی ، مربی
1504- گیتی امتیازی
1505- دکتر مرجان امجد ، استادیار
1506- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
1507- دکتر رویا امجدی فرد ، دانشیار گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
1508- دکتر سونیا امجدیان
1509- دکتر احمد امدادی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
1510- مهندس علی امرائی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
1511- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
1512- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی اردکان
1513- دکتر نرگس امرالهی بیوکی ، عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
1514- آرش امرایی
1515- دکتر بابک امرایی ، استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1516- دکتر علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
1517- دکتر مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
1518- دکتر محمد امری اسرمی ، استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، دانشگاه سمنان، https://mamriasrami.profile.semnan.ac.ir/#about_me
1519- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
1520- دکتر عیسی امن خانی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران
1521- نبي اميدي
1522- دکتر فتح اله امی ، استاد، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
1523- دکتر محمدحسین امید ، گروه آموزشی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
1524- دکتر محمود امید ، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1525- ملیحه امید
1526- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
1527- دکتر محمود امید سالار ، استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا
1528- دکتر فراز امیدبخش ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1529- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
1530- پرویز امیدنیا
1531- دکتر ابراهیم امیدوار ، استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
1532- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
1533- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
1534- دکتر حمید امیدوار ، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی (MERC)، مشکین دشت، البرز، ایران&دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1535- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
1536- دکتر کمال امیدوار ، استاد گروه جغرافیای دانشگاه یزد
1537- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
1538- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
1539- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
1540- پروفسور آرش امیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1541- دکتر آمنه امیدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1542- ابوذر امیدی
1543- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1544- دکتر جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
1545- پروفسور حشمت امیدی ، استاد تمام دانشگاه شاهد
1546- رسول امیدی
1547- دکتر عبدالله امیدی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1548- دکتر علیرضا امیدی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1549- دکتر محمدرضا امیدی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
1550- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
1551- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
1552- دکتر مصطفی امیدی بیدگلی ، استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
1553- دکتر بهزاد امیدی کاشانی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1554- دکتر محمد امیدی نژاد ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
1555- دکتر فرانک امیدیان
1556- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
1557- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
1558- دکتر سعید امیدیان دهنو ، استادیار گروه معارف دانشگاه صنعتی قم
1559- دکتر سعید امیر ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1560- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1561- مهرداد امیر آقایی
1562- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
1563- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1564- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
1565- دکتر مهدی امیر سرداری ، استادیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم زمین
1566- دکتر سعید امیر طاهری ، استادیار معارف اسلامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1567- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1568- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
1569- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
1570- دکتر سیدرضا امیرآبادی زاده ، مربی دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1571- دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1572- دکتر احمد امیرابادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
1573- دکتر مهدی امیرابادیزاده ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1574- دکتر ابوالقاسم امیراحمدی ، استاد ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
1575- دکتر علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1576- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1577- دکتر الهام امیرحاجلو ، گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی
1578- دکتر سعید امیرحاجلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1579- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1580- دکتر طیبه امیرخانی ، استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
1581- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1582- پروفسور رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
1583- دکتر محمدرضا امیرسیف الدینی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر
1584- دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1585- دکتر سید حسین امیرشاهی
1586- دکتر سید حسین امیرشاهی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1587- دکتر میراحمد امیرشاهی ، دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران
1588- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
1589- دکتر حسین امیرعبداللهیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1590- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1591- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1592- دکتر مجید امیرفخریان ، Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
1593- دکتر مسعود امیرمعافی ، بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1594- دکتر حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
1595- دکتر رضا امیرنیا ، دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه
1596- دکتر ابراهیم امیری ، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
1597- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
1598- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1599- دکتر امیرحسین امیری ، استاد و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
1600- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
1601- دکتر جهانگیر امیری ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
1602- دکتر حامد امیری ، دانشگاه پیام نور
1603- دکتر حسن امیری
1604- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
1605- زهرا امیری
1606- دکتر سروش امیری ، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
1607- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
1608- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
1609- علی امیری
1610- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1611- دکتر فرزاد امیری ، دانشگاه کرمانشاه
1612- دکتر فوژان امیری
1613- مجتبی امیری
1614- دکتر مجتبی امیری ، دانشیار دانشگاه‌تهران
1615- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
1616- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
1617- دکتر محمدجواد امیری
1618- دکتر محمدجواد امیری ، هیات علمی گروه مهندسی آب، آبیاری و زهکشی دانشگاه فسا
1619- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1620- حجة الاسلام مصطفی امیری ، دانشجوی دکتری رشته فقه جزایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی-استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1621- دکتر مقصود امیری ، استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
1622- مهرداد امیری
1623- موسی امیری
1624- میلاد امیری
1625- ناصر امیری
1626- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
1627- دکتر هادی امیری ، ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران
1628- ویدا امیری
1629- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
1630- سیدمحمد مهدی امیری پور
1631- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
1632- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1633- دکتر سید محمدرضا امیری طهرانی زاده ، استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1634- دکتر مجتبی امیری مجد ، دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر
1635- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
1636- رویا امیری نژاد
1637- دکتر محمد امیریوسفی ، دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران
1638- دکتر احمد امین ، استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1639- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
1640- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1641- دکتر فرشته امین ، استادیار دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی
1642- محمد امین
1643- دکتر محمدمهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
1644- دکتر ندا امین ، دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
1645- دکتر محمد امین ابریشمی راد ، استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
1646- دکتر امید امین الرعایایی یمینی
1647- دکتر علی اکبر امین بیدختی ، گروه مدیریت دانشگاه سمنان
1648- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
1649- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
1650- دکتر الهام امین زاده ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
1651- دکتر رضا امین زاده ، استاديار - گروه علوم ورزشي دانشگاه امام رضا (ع)
1652- رضا امین زاده
1653- دکتر میلاد امین زاده
1654- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
1655- دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی ، استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
1656- دکتر امین امین زاده گوهری ، هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
1657- دکتر فرهام امین شرعی ، رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست انسانی و توسعه پایدار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- هیات علمی فناور
1658- دکتر فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1659- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار موسسه آموزش عالی مهر البرز
1660- دکتر حمزه امین طهماسبی ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
1661- دکتر هاله امین طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
1662- نگوا امین عارف
1663- دکتر محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1664- دکتر محمد امین فرد
1665- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران
1666- عباس امین منصور
1667- پروفسور محمد هادی امین ناجی ، استاد
1668- دکتر محمدرضا امین ناصری ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1669- دکتر صالح امین یاوری ، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
1670- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1671- دکتر محمد علی امین یزدی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1672- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
1673- شیوا امینی
1674- مصطفی امینی
1675- دکتر آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
1676- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
1677- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1678- دکتر امیرحسین امینی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1679- دکتر امین امینی ، استادیار دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1680- دکتر جلال امینی ، گروه سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران
1681- دکتر جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
1682- دکتر حمیده امینی
1683- پروفسور داوود امینی ، Department of English, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
1684- رحمان امینی
1685- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
1686- دکتر روح اله امینی ، دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
1687- دکتر سعید امینی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
1688- دکتر سید مسعود امینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1689- دکتر سیدجواد امینی ، دانشیار
1690- دکتر سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1691- دکتر شاهرخ امینی
1692- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
1693- دکتر عبدالحسین امینی ، استاد دانشگاه تهران
1694- دکتر عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
1695- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
1696- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
1697- دکتر علیرضا امینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1698- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
1699- دکتر غزاله امینی
1700- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
1701- دکتر فرشته امینی
1702- دکتر کامران امینی ، Associate Professor of Materials Engineering, Islamic Azad University ,Majlesi Branch ,Majlesi , Iran
1703- پروفسور کیوان امینی ، پروفسور گروه ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه
1704- مجید امینی
1705- محبوبه امینی ، کارشناسی ارشد
1706- دکتر محمد امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه مهر البرز
1707- دکتر محمد امینی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
1708- دکتر محمد امینی ، دانشگاه فردوسی مشهد
1709- دکتر محمدتقی امینی ، دانشگاه پیام نور
1710- دکتر مرتضی امینی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1711- دکتر ملیحه امینی ، دانشگاه جیرفت
1712- منوچهر امینی
1713- مهدی امینی
1714- دکتر مهدی امینی ، استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1715- دکتر میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1716- نوروز امینی
1717- دکتر نوروز امینی ، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
1718- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1719- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
1720- دکتر کامبد امینی حسینی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1721- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
1722- دکتر حسین علی امینی خواه میبدی
1723- محسن امینی خوزانی
1724- حسن امینی راد
1725- دکتر محمد امینی راد ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1726- محمد امینی زاده ، استادیار
1727- سیمین امینی زارع ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
1728- دکتر محمد حسین امینی فرد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1729- پروفسور صدیقه امینی کافی آباد ، عضو هیات علمی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
1730- طاهر امینی گلستانی
1731- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1732- دکتر رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
1733- علی امینی نژاد
1734- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
1735- دکتر بهادر امینیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1736- غلامعلی امینیان
1737- دکتر حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
1738- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
1739- محمدرضا انبیائی ، دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران
1740- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
1741- دکتر اردشیر انتظاری ، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
1742- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
1743- علیرضا انتظاری
1744- رضا انتظاری ملکی
1745- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
1746- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
1747- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1748- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1749- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
1750- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
1751- دکتر مرتضی انحصاری ، Department of Chemistry, Faculty of science.
1752- دکتر رضا اندام ، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
1753- دکتر عطیه اندخشیده ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1754- حجة الاسلام امرالله اندرزیان
1755- دکتر نیما انزابی نژاد ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
1756- محمدامین انسان
1757- رضا انشایی
1758- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1759- باقر انصاری
1760- حسن انصاری
1761- دکتر حسین انصاری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
1762- دکتر رامین انصاری ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1763- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1764- زمیفرا انصاری ، مربی هیئت علمی فنی
1765- دکتر عبدالحمید انصاری ، دانشگاه یزد
1766- دکتر علیرضا انصاری ، دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی
1767- دکتر مجتبی انصاری ، استاد گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1768- دکتر محسن انصاری ، دانشگاه صنعتی شریف
1769- محمد سعید انصاری
1770- دکتر محمدرضا انصاری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1771- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1772- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
1773- دکتر مهدی انصاری
1774- نرگس انصاری
1775- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1776- یاسر انصاری
1777- دکتر علی انصاری اردلی ، استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1778- کریم انصاری اصل
1779- علیرضا انصاری چهارسوقی
1780- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1781- دکتر پرویز انصاری راد ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
1782- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1783- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1784- حمید انصاریان
1785- خلیل انصاریان
1786- دکتر علی اکبر انصاریان ، Professor, English Department, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
1787- دکتر مجتبی انصاریان ، استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران
1788- سیدجواد انگجی
1789- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1790- دکتر سیداحمد انوار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1791- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1792- مهندس محمد انوار
1793- دکتر سعید انواری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامۀ طباطبائی
1794- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1795- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1796- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استاد، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس
1797- دکتر سعید انورخطیبی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1798- دکتر حسن انوری ، استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
1799- دکتر علی انوری ، دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تربیت مدرس
1800- دکتر محمدکاظم انوری فرد ، University of Guilan
1801- دکتر منیره انوشه ، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
1802- پروفسور علیرضا انوشیروانی
1803- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1804- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1805- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1806- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
1807- دکتر مهدی اهری مصطفوی
1808- قاسم اهنگری
1809- دکتر علی اوتارخانی
1810- دکتر شهین اوجاقعلی زاده
1811- دکتر فریدون اوحدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1812- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1813- دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال.
1814- دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1815- دکتر زهرا اوراقی اردبیلی ، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
1816- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1817- دکتر حمزه اورعی ، استادیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1818- دکتر هاشم اورعی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1819- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1820- دکتر محمد اورکی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
1821- علیرضا اورنگی
1822- دکتر احد اوریا ، دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
1823- دکتر شاهین اوستان ، دانشگاه تبریز
1824- علی اوسط رشتچیان
1825- فرخنده اوشال
1826- دکتر محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1827- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1828- دکتر اسماعیل اولی ، رئیس مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان تهران
1829- دکتر علیرضا اولی پور
1830- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1831- دکتر هادی اولیا ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1832- دکتر پرویز اولیاء ، استاد، دانشگاه شاهد
1833- دکتر مجید اولیاء ، دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1834- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1835- محمدرضا اولیاء
1836- پروفسور محمدصالح اولیاء ، استاد
1837- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1838- دکتر منوچهر اولیازاده ، دانشگاه تهران
1839- دکتر حمیدرضا اولیایی ، دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج
1840- دکتر هلن اولیایی نیا ، استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان
1841- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1842- دکتر نازمحمد اونق ، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
1843- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1844- دکتر کامران اویسی ، دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
1845- مصطفی اویسی
1846- عليرضا ايرانشاهي
1847- دکتر پویان ایار ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
1848- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1849- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1850- دکتر علی ایاسه ، دانشیار گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه تبریز
1851- دکتر حمیدرضا ایپک چی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
1852- دکتر سیامک ایپکچی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست گروه آموزشی سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1853- احسان ایپکی
1854- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1855- محمد حمید ایجازی
1856- غلامرضا ایراجیان
1857- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1858- دکتر خدیجه ایران دوست ، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1859- دکتر سلیمان ایران زاده ، استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
1860- دکتر نعمت الله ایران زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
1861- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1862- دکتر پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1863- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1864- دکتر مهدی ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1865- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1866- دکتر علیرضا ایرانبخش ، ‏استاد تمام دانشگاه و مدیر کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی‏
1867- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1868- نفیسه ایرانپور
1869- دکتر مجید ایرانپور مبارکه ، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور
1870- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1871- دکتر عبدالله ایرانخواه ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
1872- عبداله ایرانخواه
1873- دکتر کیومرث ایراندوست ، استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان
1874- دکتر نعمت اله ایرانزاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
1875- دکتر علی ایرانمنش ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1876- علی ایرانمنش ، استاد
1877- لیلا ایرانمنش
1878- لیلی ایرانمنش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
1879- دکتر مجید ایرانمنش ، Director General of IT for Science and Technology Iran
1880- دکتر محمدعلی ایرانمنش
1881- دکتر مهدی ایرانمنش ، مجتمع آموزش عالی زرند
1882- دکتر الناز ایرانی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1883- دریادار شهرام ایرانی
1884- غلامرضا ایرانی
1885- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1886- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1887- دکتر هما ایرانی بهبهانی ، استاد، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
1888- دکتر شهزاد ایرانی پور ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
1889- ابوالفضل ایرانی خواه
1890- دکتر محسن ایرانی رهقی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1891- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1892- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1893- دکتر جواد ایروانی ، دانشیار، گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1894- شاهرخ ایروانی
1895- دکتر شهین ایروانی ، دانشیارمبانی فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران
1896- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1897- دکتر فرشید ایروانی قدیم ، دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
1898- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1899- دکتر حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1900- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1901- دکتر علی ایزانلو ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1902- دکتر محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1903- دکتر امین ایزد پناه ، استادیار دانشگاه شیراز
1904- عبدالرضا ایزد پناه
1905- دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1906- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1907- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1908- دکتر امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1909- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1910- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1911- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1912- دکتر حجت ایزدخواستی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
1913- حبیب ایزدخواه
1914- دکتر سیدسجاد ایزدهی ، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1915- دکتر بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1916- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1917- جواد ایزدی
1918- دکتر زهرا ایزدی ، استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1919- عباسعلی ایزدی
1920- علی ایزدی
1921- دکتر فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1922- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1923- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1924- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1925- دکتر مرتضی ایزدی ، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1926- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1927- دکتر محمد ایزدی خواه ، Department of Mathematics, Islamic Azad University, Arak Branch
1928- دکتر ابراهیم ایزدی دربندی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
1929- علی ایزدی دربندی
1930- دکتر سیده مریم ایزدی دهکردی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
1931- روح الله ایزدی زو
1932- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1933- پروفسور علی اکبر ایزدی فرد ، دکترای فقه و حقوق اسلامی
1934- الهام ایزدی نیا
1935- ناصر ایزدی نیا
1936- دکتر منا ایزدیان ، عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
1937- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1938- محمد حسین ایکانی
1939- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1940- مهندس حسین ایگدر ، کارمند بانک شهر
1941- دکتر سعید ایل بیگی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
1942- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1943- دکتر محمد ایلخانی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
1944- دکتر علی ایلخانی پور ، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1945- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1946- مهندس پریا ایلدرآبادی
1947- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1948- دکتر محمدتقی ایمان ، استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
1949- دکتر علی ایمان پور ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1950- دکتر محمدتقی ایمان پور ، استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1951- دکتر منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1952- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1953- جاوید ایمانپور نمین
1954- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1955- دکتر بهرام ایمانی ، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
1956- بهزاد ایمانی
1957- دکتر سعید ایمانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
1958- دکتر عبدالمجید ایمانی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
1959- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1960- دکتر علی اکبر ایمانی ، استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
1961- دکتر نادیه ایمانی ، گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
1962- دکتر مریم ایمانی آرانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1963- دکتر نرگس ایمانی پور ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
1964- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1965- دکتر محمدحسین ایمانی خشخو ، Professor,University of Science and Culture, Tehran, Iran
1966- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1967- مرتضی ایمانی راد
1968- دکتر رضا ایمانی رستابی
1969- دکتر جواد ایمانی شاملو ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
1970- دکتر ماهرخ ایمانی مقدم ، استاد رادیولوژی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران
1971- دکتر مهدی ایمانی مقدم ، استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران
1972- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1973- دکتر محسن ایمانی نائینی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
1974- دکتر حسین ایمانیان ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1975- مرتضی ایمانیان
1976- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1977- دکتر محسن ایمنی ، دانشیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
1978- دکتر کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
1979- دکتر علیرضا ایوانی ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
1980- دکتر سیدعلی ایوب زاده ، استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس
1981- دکتر شمس اله ایوبی ، پرفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
1982- دکتر ساموئل ایوفمی اولالکان آدییه

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- دکتر امیر بابائی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان
4- دکتر سولماز بابائی ، دانشگاه مراغه
5- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
6- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
7- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
8- دکتر سامان بابائی کفاکی ، هیات علمی دانشگاه سمنان
9- دکتر ایمان بابائیان ، عضو علمی پژوهشکده اقلیم شناسی
10- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
11- آناهیتا باباپور
12- عزیز باباپور
13- دکتر جلیل باباپور خیرالدین ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز
14- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- دکتر سعیده باباجانی محمدی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فردوس
16- دکتر فرهاد باباجمالی ، استادیار گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
17- دکتر سید رحمان باباحیدری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
18- دکتر اشرف باباخانلو ، دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
19- زهرا باباخانلو
20- دکتر علی باباخانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
21- دکتر ملیحه باباخانی ، هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
22- دکتر نرگس باباخانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
23- دکتر رامین بابادائی سامانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
24- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
25- حسین بابازاده
26- دکتر عباس بابازاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
27- دکتر عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
28- دکتر امین بابازاده سنگر ، هیات علمی٫ استادیار٫ مدیر دپارتمان گروه های مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
29- دکتر صادق باباشاه ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
30- دکتر جبار باباشاهی
31- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
32- دکتر مصباح بابالار ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
33- علی اکبر بابالو
34- دکتر فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
35- دکتر سید مرتضی بابامیر ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
36- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
37- دکتر بهمن بابایار رازلیقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
38- مهدى بابایى زاده
39- علیرضا بابایی
40- دکتر ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
41- دکتر ام السلمه بابایی ، دانشیار - دانشگاه پیام نور
42- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
43- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
44- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
45- ساسان بابایی
46- دکتر عصمت بابایی ، استاد گروه آموزشی زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی
47- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
48- دکتر علیرضا بابایی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
49- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
50- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
51- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
52- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
53- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
54- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار
55- دکتر محمود بابایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
56- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
57- دکتر مهدی بابایی ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
58- ناصر بابایی
59- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
60- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
61- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
62- دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
63- دکتر فرزام بابایی سمیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران
64- دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
65- دکتر اسدالله بابایی فرد ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
66- حاجی بابایی مقدم
67- دکتر روشن بابایی همتی ، استادیار، دانشگاه گیلان
68- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
69- هلنا ماریا باپتیستا الویس
70- دکتر مسعود باتر ، دانشگاه زابل
71- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
72- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
73- مینا باجگاه
74- بدريه باختري
75- دکتر محمد باخرد ، Faculty of Chemistry, Shahrood University of Technology, Shahrood, IRAN
76- دکتر یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
77- دکتر جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
78- دکتر محمدعلی بادامچی زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
79- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
80- بهروز بادامی
81- دکتر رخساره بادامی ، دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
82- دکتر احمد بادکوبه هزاوه ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
83- دکتر علیرضا بادله ، دانشیار تکنولوی آموزشی دانشگاه فرهنگیان
84- دکتر زیاد باده یان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
85- دکتر ضیاءالدین باده یان ، دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی
86- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
87- دکتر مهرعلی باران چشمه ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
88- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
89- دکتر احمد باران زاده ، استادیار رشته مهندسی برق کنترل دانشگاه هرمزگان
90- دکتر حسین بارانی ، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
91- دکتر حسین بارانی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
92- صمد بارانی
93- دکتر غلامعباس بارانی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
94- قاسم بارانی
95- دکتر قاسم بارانی ، Department of English Language Teaching, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
96- دکتر محمد بارانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
97- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
98- مرضیه بارانی
99- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
100- دکتر مجتبی بارانی مطلق ، دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
101- دکتر سید جمال بارخدا ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان
102- دکتر صمد باروج
103- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
104- دکتر بهنام باریک بین ، دانشیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
105- دکتر مهدی باریکانی ، استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
106- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
107- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
108- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
109- دکتر جلال بازرگان ، رئیس دانشگاه زنجان
110- دکتر کامبیز بازرگان ، دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
111- دکتر کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
112- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
113- شهرزاد بازرگان حجازی
114- دکتر رضا بازرگان لاری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران
115- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
116- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
117- دکتر مهدی بازرگانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
118- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
119- دکتر سعید بازگیر
120- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
121- حجت الله بازوبندی
122- دکتر محمدحسن بازوبندی ، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
123- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
124- پروفسور محمدحسن بازیار ، Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran
125- دکتر بهنام بازیگران ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
126- دکتر مرجان باژن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
127- مینو باسامی
128- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
129- اعظم باستان‌فرد
130- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
131- دکتر سوسن باستانی ، استاد دانشگاه الزهرا
132- علی باستی
133- دکتر مسلم باشتنی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
134- دکتر محمد باشکوه ، دانشیار
135- محمد باشکوه اجیرلو
136- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
137- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
138- دکتر احمد باصری ، عضو هيئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
139- پریسا باصری
140- دکتر مهدی باصولی ، رییس دانشگاه علم و فرهنگ
141- دکتر سعید باطبی ، گروه فیزیک دانشکده علوم
142- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
143- دکتر محمدرضا باطنی ، دانشگاه تهران
144- دکتر فرشته باعزت ، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه مازندران
145- مصطفی باغ میرانی ، دانشگاه کاشان
146- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
147- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
148- مهدی باغبان
149- دکتر فهیمه باغبان آرانی ، Associate Professor of Genetics, Department of Genetics & Biotechnology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch Tehran, Iran
150- دکتر سجاد باغبان ماهر ، استادیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
151- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
152- مهندس رضا باغبانی ، عضو هیات علمی، گروه مهندسی کشاورزي، دانشگاه فنی و حرفه اي، تهران، ایران
153- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
154- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
155- دکتر محمدعلی باغستانی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
156- محمد باغستانی کوزه گر
157- دکتر ناصر باغستانی میبدی ، دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
158- دکتر سعید باغشاهی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
159- دکتر مصطفی باغشیخی مفرد ، استادیار گروه مکانیک- انرژی دانشگاه صنعتی قم
160- دکتر تابان باغفلکی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
161- دکتر مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
162- حمیدرضا باغیانی
163- دکتر سیدمحمود بافقی ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر یزد
164- دکتر محمدرضا بافنده ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی متالورژی دانشگاه کاشان
165- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
166- دکتر علیرضا بافنده زنده ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
167- دکتر نادر باقر زاده ، University of California Irvine (UCI)
168- دکتر علیرضا باقر شمیرانی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
169- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
170- دکتر راحب باقرپور ، دانشگاه صنعتی اصفهان
171- دکتر طاهره باقرپور ، مدیر گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
172- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
173- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
174- دکتر جمشید باقرزاده ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه
175- حمید باقرزاده
176- دکتر قدسیه باقرزاده ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
177- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
178- دکتر محمدعلی باقرزاده ، استادیار گروه مهندسی قدرت و کنترل - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
179- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
180- دکتر احد باقرزاده خلخالی ، Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
181- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
182- مظفر باقرزاده همايي
183- محمد باقرنیافر
184- دکتر ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
185- دکتر ابوالفضل باقری ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
186- دکتر احمد باقری ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
187- دکتر احمد باقری ، استاد
188- دکتر اسماعیل باقری
189- دکتر اصغر باقری ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
190- دکتر افسانه باقری ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
191- دکتر بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
192- دکتر پرویز باقری ، دانشیار دانشگاه ایلام
193- دکتر حبیب باقری
194- دکتر حسن باقری ، Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
195- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
196- دکتر رامین باقری ، موسسه آموزش عالی شرق گلستان
197- دکتر رحیم باقری ، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
198- دکتر رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
199- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
200- دکتر رضا باقری ، دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع (گیاهان دارویی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
201- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
202- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
203- سیدرامتین باقری
204- دکتر سیدمحمد باقری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
205- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
206- دکتر شهلا باقری ، دانشگاه خوارزمی
207- دکتر عبدالرضا باقری ، استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
208- دکتر عبدالعلی باقری ، استادیار گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
209- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
210- علی باقری
211- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
212- علیرضا باقری
213- دکتر فاطمه باقری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
214- دکتر فریبرز باقری
215- کمال الدین باقری
216- محمد باقری ، استادیار
217- محمد باقری
218- دکتر محمدحسین باقری ، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
219- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
220- مرتضی باقری
221- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
222- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
223- دکتر مسلم باقری ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
224- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
225- دکتر معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
226- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
227- دکتر مهری باقری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
228- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
229- نوید باقری
230- دکتر حیدر باقری اصل ، استاد دانشگاه تبریز
231- دکتر رضا باقری اصل ، رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
232- دکتر ناصر باقری بیدهندی ، استادیار گروه تاریخ
233- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
234- پروفسور علی اکبر باقری خلیلی ، استاد تمام
235- دکتر شاداب باقری خولنجانی ، استادیار دانشکده مهندسی پلیمر
236- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
237- دکتر علی باقری زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
238- دکتر هادی باقری سبزوار ، عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه حکیم سبزواری
239- دکتر ابوالفضل باقری فرد ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
240- دکتر علی باقری کشکولی ، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
241- محمدباقر باقری کنی ، استاد
242- دکتر کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
243- دکتر ناصر باقری مقدم ، عضو هیات علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
244- دکتر جعفر باقری نژاد
245- کامیار باقری نژاد
246- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
247- دکتر حسن باقری یزدی ، استادیار. گروه علوم پایه. دانشگاه فرهنگیان
248- دکتر حسین باقریان ، عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
249- دکتر رضا باقریان ، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
250- دکتر نجمه باقریان ، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
251- دکتر سجاد باقریان دهکردی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
252- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
253- پروفسور امین باقی زاده ، دانشیار
254- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
255- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
256- دکتر علی باکوئی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
257- زهره بال
258- مهسا سادات بالادهی
259- هومن بالازاده
260- حسین بالاشیر
261- دکتر محمدعلی بالافر
262- دکتر ساسان بالغی زاده ، دانشگاه شهید بهشتی
263- دکتر فرزاد بالو
264- دکتر روزبه بالونژادنوری
265- دکتر فهیما بالویی ، دکتری مدیریت آموزشی
266- دکتر طراوت بامداد ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
267- دکتر کوروش بامداد
268- دکتر محمد بامنی مقدم
269- دکتر عبدالحمید بامنیری ، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی آلی دانشگاه کاشان
270- دکتر عباس بانج شفیعی ، استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
271- دکتر حسین بانژاد ، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
272- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
273- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
274- دکتر محمدتقی بانکی
275- دکتر علی اصغر بانویی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
276- بهرام بانی نسب
277- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
278- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
279- دکتر ناصر باهنر ، استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
280- تقی باهو طرودی
281- دکتر احسان باورساد ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان
282- بلقیس باورصاد
283- دکتر پرویز باورصاد ، دکتر استادیار رئیس سابق دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
284- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
285- مهندس سعید بای
286- دکتر محمد بای بوردی ، استاد و مدرس دانشگاه
287- نیما بایرام زاده ، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
288- دکتر ویلما بایرام زاده ، دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
289- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
290- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
291- مریم بایه
292- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
293- دکتر محمود بت شکن ، دانشگاه اصفهان
294- دکتر محسن بت شکنان دهکردی ، دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
295- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
296- دکتر حسین بجانی ، مدیر مسئول فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی- دکترای مدیریت و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
297- زهرا بچه‌نو
298- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
299- دکتر حسن بحرالعلوم ، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
300- دکتر مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
301- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
302- دکتر فرید بحرپیما ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
303- عباس بحری ، مجری طرح
304- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
305- دکتر سیدحسین بحرینی
306- دکتر عباس بحرینی ، Neurosurgeon, Shiraz, Iran.
307- دکتر محمدجواد بحرینی ، استادیار
308- دکتر منیژه بحرینی زاد ، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
309- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
310- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
311- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
312- دکتر نفیسه بحیرائی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
313- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
314- دکتر احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
315- بیدار بخت
316- مصطفی بختیار
317- دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی ، استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
318- دکتر محمدرضا بختیارزاده ، دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران
319- محمدرضا بختیاری
320- دکتر بهرام بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
321- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
322- دکتر حسن بختیاری ، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
323- دکتر حسن بختیاری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
324- حسن بختیاری
325- حسین بختیاری
326- دکتر رضا بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه رازی کرمانشاه
327- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
328- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
329- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
330- دکتر شهلا بختیاری ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
331- دکتر صادق بختیاری ، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
332- علی بختیاری
333- دکتر لطفعلی بختیاری ، استاد دانشگاه علوم انتظامی امین
334- دکتر مجید بختیاری
335- دکتر محمد بختیاری ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
336- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
337- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
338- مینا بختیاری
339- دکتر نوبخت بختیاری
340- دکتر روح اله بختیاری دوست ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم
341- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
342- دکتر مقصود بخشاوند ، معاون پژوهش
343- دکتر احمد بخشایش اردستانی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
344- علیرضا بخشایی
345- طاها بخشپوری
346- دکتر شهرناز بخشعلی زاده ، مدیر گروه معلولیت جسمی و حرکتی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
347- محسن بخشنده
348- محمد بخشنده
349- عباس بخشنده بالی
350- دکتر حمیدرضا بخشنده فرد ، دانشیار گروه آموزشی، مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
351- دکتر عباس بخشنده نصرت ، استاد دانشگاه خوارزمی
352- دکتر ابراهیم بخشوده ، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
353- دکتر محمد بخشوده ، استاد
354- دکتر آرش بخشی ، رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
355- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
356- دکتر احمد بخشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
357- دکتر بی تا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
358- زهرا بخشی
359- سعیدرضا بخشی
360- دکتر علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
361- علی بخشی
362- دکتر قدیر بخشی ، رییس مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل فراجا
363- دکتر محمد رضا بخشی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
364- دکتر محمود بخشی ، دانشگاه بجنورد
365- دکتر عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
366- دکتر محمد بخشی جویباری ، استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
367- دکتر غلامرضا بخشی خانیکی
368- دکتر رسول بخشی دستجردی
369- دکتر اباصلت بداغی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
370- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
371- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
372- دکتر ابراهیم بدخشان ، دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان
373- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
374- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
375- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
376- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
377- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
378- دکتر بیت الله بدرلو ، استادیار گروه عمران-سازه دانشگاه صنعتی قم
379- دکتر بیت اله بدرلو
380- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
381- سید علی بدری
382- دکتر سیدامین بدری ، University of Guilan
383- دکتر سیدعلی بدری ، دانشیار- دانشگاه تهران
384- عاطفه بدری
385- دکتر یعقوب بدری آذرین ، استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز
386- دکتر حسین بدری پور ، اداره کل منابع طبیعی
387- دکتر رحیم بدری گرگری ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
388- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
389- دکتر کاظم بدو ، دانشگاه ارومیه
390- دکتر سهیل بدوحی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
391- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
392- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
393- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
394- دکتر علیرضا بدیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
395- دکتر فوژان بدیعی ، دانشیار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
396- دکتر نعیم بدیعی ، استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
397- دکتر ام البنین بذرافشان ، دانشیار دانشگاه هرمزگان
398- دکتر جواد بذرافشان ، دانشگاه تهران
399- دکتر جواد بذرافشان ، دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
400- دکتر آمنه بذرافشان فدافن ، دانشيار - گروه حسابداري دانشگاه امام رضا (ع)
401- دکتر بهادر بذرافشان مقدم ، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربت حیدریه
402- کاوه بذرافکن
403- دکتر مهتا بذرافکن
404- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
405- سعید برآبادی
406- احمد براآنی
407- دکتر مریم براتعلی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
408- دکتر علیرضا براتلو ، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
409- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
410- دکتر امیر نظام براتی ، استادیار حقوق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
411- دکتر حسن براتی ، دانشیار گروه برق
412- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
413- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
414- رضا براتی ، ریس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
415- سارا براتی
416- دکتر فرج الله براتی ، استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
417- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
418- دکتر فرید براتی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
419- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
420- محمد براتی
421- دکتر محمد براتی ، استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی دانشگاه کاشان
422- دکتر مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
423- مهندس مهدی براتی ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
424- دکتر ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
425- نرگس براتی ، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
426- دکتر هادی براتی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
427- دکتر محمود براتی خوانساری ، استاد، دانشگاه اصفهان
428- دکتر سوسن براتی قهفرخی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
429- دکتر محمود براتیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش- دکتری علوم دفاعی استراتژیک
430- دکتر رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
431- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
432- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
433- دکتر عبدالله برادران ، Associate Professor ,Department of English Language Islamic Azad University, Central Tehran ,Iran
434- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
435- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
436- دکتر رسول برادران حسن زاده ، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
437- عبدالاحد برادران خلخالی
438- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
439- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
440- دکتر حمیدرضا برادران کاشانی ، دانشگاه اصفهان
441- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
442- احمد برادران هاشمی
443- کیان براری
444- معصومه براری
445- میثم براری ، مربی گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
446- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
447- عباس براعتی
448- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
449- دکتر احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
450- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
451- دکتر حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
452- دکتر یعقوبعلی برجی ، عضو هیات علمی جامعت المصطفی
453- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
454- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
455- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
456- دکتر محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
457- دکتر معصومه برخورداری شریف آباد ، دکترای پرستاری
458- زهرا بردال
459- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
460- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
461- دکتر سیدکاظم بردبار ، Assistant Professor in Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
462- منصوره بردبار
463- دکتر بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
464- دکتر مریم بردوده
465- دکتر ابراهیم برز آبادی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
466- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
467- پویا برزگر
468- دکتر رحیم برزگر ، استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
469- دکتر زینب برزگر ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
470- شهرام برزگر
471- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
472- علی برزگر
473- دکتر محسن برزگر ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
474- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
475- دکتر محمد رضا برزگر بفرویی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
476- محمدرضا برزگران
477- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
478- کاظم برزگربفرویی
479- دکتر عباس برزگرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
480- دکتر محمد مهدی برزگری
481- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
482- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
483- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
484- دکتر رجبعلی برزویی ، دانشگاه شهید بهشتی
485- دکتر رضا برزویی ، استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
486- دکتر محمدرضا برزویی ، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
487- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
488- دکتر فرناز برزین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
489- دکتر محسن برغمدی
490- هادی برغمدی
491- حمید برقبانی
492- دکتر معصومه برقچی ، استاديار - گروه شهرسازي و معماري دانشگاه امام رضا
493- دکتر زهره برقعی ، مدیر جامعه الزهرا س
494- دکتر زهره برقعی ، مدیر جامعه الزهرا(س)
495- دکتر سید مهدی برقعی
496- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
497- دکتر مجید برقیان
498- ناصر برک پور
499- دکتر سید مسعود برکاتی ، University Sistan and Baluchestan
500- سیدمسعود برکاتی
501- دکتر بهزاد برکت ، دانشیار دانشگاه گیلان
502- دکتر سید مسعود برکت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
503- بهرنگ برکتین
504- دکتر ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
505- حسن برگزین
506- دکتر مرتضی برمکی ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
507- دکتر رضا برنجکار ، استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
508- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
509- علی برهان زهی سرحدی
510- دکتر سید هادی برهانی ، استادیار دانشگاه تهران
511- پروفسور فریبا برهانی ، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
512- دکتر محسن برهانی
513- دکتر مسعود برهانی ، استادیار، گروه تحقیقات مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
514- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
515- علیرضا برهانی داریان
516- دکتر محمود برهانی زرندی ، استاد دانشگاه یزد
517- دکتر اوشا برهمند
518- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
519- دکتر مهدی بروجردنیا
520- دکتر مصطفی بروجردی
521- دکتر امین میرزا بروجردیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
522- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
523- جورج بروفاس
524- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
525- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
526- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
527- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
528- دکتر صفورا برومند
529- دکتر محمدرضا برومند
530- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
531- ناصر برومند
532- دکتر عباس برومند اعلم ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
533- دکتر شهزاد برومند جزی ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
534- پروفسور ارشام برومند سعید
535- علی برومند نیا
536- دکتر سعید برومندنسب ، استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران
537- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
538- دکتر خیراله بروین ، جامعه الطهران
539- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
540- دکتر فرامرز بریمانی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
541- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
542- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
543- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
544- موسی بزرگ اصل
545- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
546- دکتر امید بزرگ حداد ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
547- عیسی بزرگ زاده
548- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
549- دکتر محمد امین بزرگزاده
550- داوود بزرگمهر
551- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
552- دکتر وحید بزرگی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
553- دکتر علی بزرگی امیری ، دانشگاه تهران
554- دکتر حسین بزرگیان
555- دکتر علیرضا بزرگیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
556- دکتر سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
557- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
558- دکتر مهناز بزمی ، ریاست پردیس شهید هاشمی نژاد
559- دکتر خدارحم بزی
560- سودابه بساک نژاد ، پروفسور روانشناسی
561- دکتر هادی بستام
562- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
563- دکتر عبدالامیر بستانی ، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
564- دکتر قاسم بستانی ، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
565- عقیله بستانی اصل ، کارشناس ارشد حسابداری- مدرس دانشگاه- مولف
566- الیاس بستگانی
567- دکتر مهرنوش بسته نگار ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
568- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
569- دکتر حسن بسکابادی ، دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
570- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
571- مرتضی بسیج
572- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
573- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
574- دکتر حسین بشارتی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
575- شاهین بشارتی ، مربی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
576- دکتر مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
577- دکتر سجاد بشرپور ، استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
578- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
579- مسلم بشکار
580- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
581- دکتر کیومرث بشلیده ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
582- دکتر حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
583- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
584- دکتر رامین بشیر خداپرستی ، دانشگاه ارومیه
585- دکتر حدیث بشیری ، دانشیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
586- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
587- دکتر علی بشیری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
588- دکتر محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
589- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
590- دکتر مهدی بشیری ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
591- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
592- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
593- دکتر سیدجلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
594- عبدالعلي بصيري
595- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
596- محمدیاسین بصیرت ، دانش پژوه /مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی
597- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
598- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
599- دکتر محمدکاظم بصیرتی ، دانشکده فنی مهندسی
600- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
601- عبدالحسن بصیره
602- دکتر حمیدرضا بصیری ، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
603- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
604- دکتر محمد احسان بصیری ، دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
605- دکتر محمد حسین بصیری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
606- دکتر محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
607- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
608- دکتر مهدی بصیری ، استاد
609- دکتر محمد بصیری صدر ، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
610- حسن بصیری هریس ، مشاور خانواده قوه قضائیه،رتبه علمی پژوهشگر تخصصی حقوق،جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق
611- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
612- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
613- دکتر سیده زهرا بطحائی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
614- دکتر سید علیرضا بطحایی
615- دکتر سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
616- دکتر مجید بغدادی ، دانشیار دانشگاه تهران
617- عبدالحسین بغلانی
618- دکتر سعید بقائی ، استادیار موسسه آموزش عالی شرق گلستان
619- دکتر ساره بقائی راوری ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
620- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
621- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
622- پویا بقایی مقدم
623- دکتر ندا بقیعی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
624- دکتر عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
625- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
626- دکتر محمد هادی بکایی ، استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
627- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
628- دکتر مهدی بکرانی ، دانشگاه صنعتی قم
629- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
630- ریکیک بل بابا
631- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
632- دکتر علی بلاغی ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
633- دکتر اسماعیل بلالی ، دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
634- دکتر غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
635- دکتر محمدرضا بلالی ، استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
636- دکتر آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
637- مهدی بلالی مود
638- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
639- دکتر میثم بلباسی ، دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
640- دکتر لطفعلی بلبلی
641- پدرام بلبلی زاده
642- دکتر حسن بلخاری قهی ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
643- دکتر فتح اله بلداجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
644- دکتر صاحبعلی بلند نظر ، استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
645- احمد بلندنظر
646- مهندس سجاد بلندنظر ، کارشناس ارشد - مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری اصفهان
647- غلامحسین بلندیان
648- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
649- شعله بلوچ
650- دکتر محمود بلوچ ، استادیار دانشگاه پیام نور
651- دکتر حسین بلوچی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان
652- دکتر سعید بلوچیان ، دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
653- دکتر طیبه بلوردی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
654- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
655- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
656- دکتر علیرضا بلوریان ، Students Research Committee, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
657- دکتر علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
658- دکتر صادق بلوکی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
659- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
660- سعید بلیانی
661- دکتر لیدا بلیلان ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
662- دکتر اکرم بمانی خرانق ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
663- دکتر محمدرضا بمانیان ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
664- دکتر محسن بمبائی ­چی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
665- دکتر امین بنائی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
666- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
667- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
668- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
669- علی بنائیان
670- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
671- دکتر نوشین بنار
672- شیلا بناری
673- رضا بنازاده
674- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
675- دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی ، استادیار، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
676- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
677- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
678- دکتر احمد بناکار ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
679- دکتر اشکان بنان ، دانشگاه لرستان
680- دکتر محمد بنان ، پژوهشگر دکتری
681- محمدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
682- دکتر محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
683- دکتر محمد بنایان اول ، استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
684- امین بنایی
685- احمدرضا بنایی اسماعیلی ، پژوهشگر فرهنگی و مدیریت شهری شهرداری تهران
686- مهدی بنایی جهرمی
687- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
688- دکتر علیرضا بندانی ، استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
689- دکتر علیرضا بندرآباد ، دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
690- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
691- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
692- دکتر علی بنده حق ، استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز
693- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
694- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
695- دکتر حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
696- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
697- دکتر صبحی بنی اردلانی ، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
698- زهرا بنی اسد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
699- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
700- دکتر مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
701- دکتر محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
702- منصوره بنی اسدی
703- دکتر نازنین بنی اسدی ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
704- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
705- دکتر محمدابراهیم بنی حبیب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
706- دکتر ابراهیم بنی طالبی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
707- دکتر بهاره بنی طالبی دهکردی ، دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
708- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
709- دکتر حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
710- دکتر بهمن بنی مهد ، دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
711- دکتر سیدامیر بنی مهد ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
712- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
713- دکتر سیدهادی بنی هاشمی ، دکتری مهندسی مکانیک
714- دکتر ضیاالدین بنی هاشمی ، استاد، دانشگاه شیراز
715- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
716- دکتر ضیاء الدین بنیادی ، استادیار دانشکده بهداشت
717- ناصر بنیادی
718- دکتر مجتبی بنیادیان ، استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
719- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
720- دکتر پریناز بنیسی ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران
721- دکتر صمد بنیسی ، دانشگاه باهنر کرمان
722- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
723- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
724- حمید بهادر قدوسی
725- دکتر شهاب بهادران ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
726- دکتر علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
727- آرمان بهادری
728- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
729- هادی بهادری
730- بهرام بهادری بیرگانی
731- دکتر علی بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
732- دکتر محمد بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
733- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
734- امیدرضا بهادری نژاد
735- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
736- دکتر آرش بهار ، دانشیار
737- دکتر امید بهار ، دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
738- دکتر مهری بهار ، دانشیار دانشگاه تهران
739- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
740- دکتر جواد بهارارا ، استاد
741- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
742- محمد بهارلو ، مدیر اجرایی
743- ناصر بهارلو
744- دکتر هادی بهارلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
745- دکتر ذکریا بهارنژاد ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
746- دکتر محمد بهاروند ، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی
747- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
748- شمس الدین بهاری
749- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
750- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
751- دکتر عباسعلی بهاری اردشیری
752- دکتر مهرداد بهاری پور ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
753- دکتر نازبانو فرزانه بهالگردی ، استاديار - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)
754- دکتر روشنا بهباش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
755- دکتر حمید بهبهانی ، Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
756- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
757- هما بهبهانی
758- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
759- دکتر امید بهبودی ، استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران
760- دکتر داود بهبودی ، استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز
761- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
762- دکتر محسن بهپور ، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی تجزیه دانشگاه کاشان
763- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
764- پروفسور نادره بهتاش ، Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
765- دکتر سید علی اکبر بهجت نیا ، استاد مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
766- دکتر فاطمه بهجتی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
767- دکتر ابراهیم بهداد ، Professor, Department of Agronomy,Isfahan(Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran
768- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
769- دکتر فاطمه بهدانی ، استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
770- دکتر محمدعلی بهدانی ، دانشگاه بیرجند
771- دکتر علیرضا بهراد ، استاد- دانشگاه شاهد
772- دکتر عباس بهرام ، عصو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
773- دکتر مرتضی بهرام ، Professor, Urmia University
774- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
775- محرم بهرام خو
776- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
777- دکتر محمدرضا بهرام زاده ، استادیار
778- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
779- دکتر محسن بهرام نژاد
780- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
781- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
782- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
783- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
784- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
785- دکتر جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
786- دکتر حسینعلی بهرامی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
787- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
788- شهاب بهرامی ، استادیار
789- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
790- دکتر عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
791- عبدا... بهرامی ، استاد
792- دکتر عبدالرحمن بهرامی ، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
793- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
794- علی بهرامی
795- دکتر علی بهرامی ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
796- دکتر علیرضا بهرامی ، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
797- دکتر فریبا بهرامی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
798- دکتر محسن بهرامی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
799- محمد بهرامی ، استادیار
800- دکتر محمد امین بهرامی ، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
801- دکتر محمدحسین بهرامی ، استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه
802- مژگان بهرامی
803- دکتر مهدی بهرامی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
804- نجمه بهرامی
805- هادی بهرامی
806- دکتر هادی بهرامی احسان ، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی، دانشگاه تهران
807- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
808- دکتر سحر بهرامی خورشید ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
809- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
810- دکتر محمود بهرامی زاده ، University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
811- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
812- دکتر نادر بهرامی فر ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
813- دکتر بیتا بهرامی قصر ، دانشگاه اراک
814- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
815- امیر محمد بهرامی مداح ، دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی (ره) تبریز
816- سجاد بهرامی مقدم
817- دکتر صحبت بهرامی نژاد ، استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
818- کیمیا بهرامی نژاد ، سر دبیر | نشریه علمی ترویجی – حرفه ای ( فصلنامه) گیاهپزشک
819- دکتر آرمین بهرامیان ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
820- دکتر احمدرضا بهرامیان ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
821- دکتر مجتبی بهرامیان ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
822- نسرین بهرامیان
823- دکتر بهنام بهرک ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
824- دکتر محمدرضا بهرنگی ، استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
825- دکتر داوود بهره پور
826- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
827- دکتر عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
828- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
829- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
830- دکتر جواد بهروان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
831- دکتر حسین بهروان ، استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
832- دکتر ربیع بهروز اشکیکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
833- دکتر سینا بهروزی خورگو
834- بهروز بهروزی راد
835- دکتر مرتضی بهروزی فر ، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران
836- دکتر غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
837- محمد بهروزیان نژاد
838- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
839- دکتر امیرحسین بهروش ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
840- دکتر علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
841- دکتر ترحم بهزاد ، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
842- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
843- دکتر مصطفی بهزادفر ، استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت
844- دکتر امین بهزادمهر ، Professor of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
845- جانعلی بهزادنسب
846- دکتر بهزاد بهزادنیا ، استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
847- دکتر رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
848- دکتر سیامک بهزادی ، عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
849- مرضیه بهزادی
850- مریم بهزادی
851- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
852- دکتر مرتضی بهزادی فر ، رییس سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی خراسان‌ شمالی
853- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
854- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
855- دکتر احمد بهشتی ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
856- امیر خسرو بهشتی
857- دکتر ستاره بهشتی ، استادیار گروه هنرهای موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا
858- دکتر سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
859- دکتر سیدامیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
860- مهندس سیدمحمد بهشتی ، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی
861- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
862- دکتر علیرضا بهشتی ، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
863- دکتر محمدباقر بهشتی ، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز
864- پروفسور محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
865- محمدرضا بهشتی
866- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
867- دکتر علی بهشتی آل آقا ، دانشگاه رازی
868- دکتر سیدبهرام بهشتی اول ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
869- ابراهیم بهشتی جاوید
870- محسن بهشتی سرشت
871- دکتر ملیکه بهشتی فر ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
872- حسین بهشتی نژاد
873- دکتر محمدعلی بهشتی نیا ، دانشگاه سمنان
874- دکتر مهدی بهفر ، Associate Professor, Urmia University, Urmia, Iran
875- دکتر کیاچهر بهفرنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
876- دکتر بابک بهفروز ، استادیار، (مدیر پژوهش و فناوری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، اصفهان
877- علی بهفروز
878- اعظم بهلول ، مربی صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
879- دکتر علی بهلولی
880- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
881- دکتر هما بهمدی ، عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
882- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
883- عبدالله بهمن پوری
884- دکتر جواد بهمنش ، استاد دانشگاه ارومیه
885- دکتر مهرداد بهمنش ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
886- میثم بهمنش
887- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت
888- دکتر بهمن بهمنی ، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
889- پریسا بهمنی
890- دکتر سجاد بهمنی
891- فرانک بهمنی ، دکتر
892- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
893- دکتر محسن بهمنی ، دانشیار مهندسی صنایع مبلمان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
894- دکتر محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
895- دکتر مهدی بهمنی اسکویی ، استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
896- دکتر زهرا بهمنی دهکردی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
897- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
898- دکتر بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
899- بیوک بهنام ، استادیار
900- حمید بهنام
901- ساناز بهنام
902- سعید بهنام ، کارشناس مطالعات فناوریهای نوین
903- ناصر بهنام پور
904- دکتر مجتبی بهنام تقدسی ، استاديار - گروه برق و الكترونيك دانشگاه امام رضا (ع)
905- گلسا بهنام راد
906- دکتر گلسا بهنام راد ، استادیار موسسه آموزش عالی توس
907- دکتر مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
908- دکتر فرهاد بهنام فر ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
909- دکتر محمد بهنام فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند
910- محمدحسن بهنام فر
911- دکتر علی بهنام فرد ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
912- دکتر علی اصغر بهنام قادر
913- دکتر حمیدرضا بهنام وشانی ، Instructor of Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
914- دکتر الناز بهنود ، استادیار
915- پروفسور عبدالکریم بهنیا ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز (پدر علم قنات ایران)
916- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
917- دکتر مسیح بهنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوئین زهرا
918- دکتر ابوالفضل بهنیافر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
919- نسرین بهنیافرد
920- دکتر مهدی بهیاری
921- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
922- بو عالم بواشش
923- خسرو بوالحسنی
924- دکتر جعفر بوالهری ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
925- دکتر سیدمحمدعلی بوترابی
926- دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
927- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
928- دکتر سحر بوذری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
929- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
930- دکتر یحیی بوذری نژاد ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
931- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
932- دکتر فرشاد بوربور اژدری ، استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
933- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
934- دکتر خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار گروه جغرافیای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
935- دکتر دانیال بوستان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
936- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
937- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
938- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
939- دکتر علیرضا بوشهری
940- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
941- دکتر قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
942- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
943- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
944- دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد ، دانشیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور
945- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
946- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
947- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
948- دکتر محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
949- دکتر علی رضا بیابان نورد سروستانی ، مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
950- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
951- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
952- دکتر غلامحسین بیابانی
953- محمدرضا بیابانی ، دبیر اجرایی
954- دکتر احمد بیات ، عضو هیات علمی دانشگاه تفرش
955- دکتر بابک بیات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
956- دکتر بهرام بیات ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
957- دکتر حسن بیات ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
958- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
959- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
960- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
961- دکتر کریم بیات ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
962- دکتر محسن بیات ، دانشگاه لرستان
963- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
964- دکتر مسعود بیات ، دانشیار-دانشگاه زنجان
965- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
966- منصور بیات ، استاد تمام
967- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
968- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
969- دکتر علی بیات کشکولی ، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
970- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
971- دکتر مهدی بیاتی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی
972- نیلوفر بیاتی
973- دکتر علی بیاتی اشکفتکی ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
974- دکتر مریم بیاتی خطیبی ، گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
975- دکتر مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
976- لیلا بیان
977- علی اصغر بیانی
978- پروفسور فرهاد بیانی
979- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
980- دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
981- هادی بیت الهی
982- دکتر حامد بیتی ، دانشیار گروه معماری - معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز
983- دکتر ابوالفضل بیجاری ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
984- دکتر شیما بیجاری ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
985- دکتر محمود بیجن خان ، استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،
986- محمد حسین بیجه کشاورزی
987- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
988- دکتر بهروز بیدآباد ، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر
989- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
990- دکتر بهروز بیدختی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
991- دکتر محمدعلی بیدختی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
992- دکتر رسول بیدرام ، استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی هنر اصفهان
993- دکتر رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
994- دکتر سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
995- محمد بیدهندی
996- دکتر محمد بیدهندی ، دانشگاه اصفهان
997- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
998- دکتر اشرف بیرامی
999- پروفسور منصور بیرامی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
1000- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
1001- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
1002- دکتر رضا بیرانوند ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1003- دکتر صبا بیرانوند ، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان-آموزشکده دختران خرم آباد
1004- دکتر علی بیرانوند
1005- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
1006- دکتر نوشین بیرجندی ، استادیار دانشگاه لرستان
1007- دکتر بهروز بیرشک ، استاد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
1008- دکتر آرمان بیرقی کشکولی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
1009- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1010- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
1011- دکتر حمیدرضا بیژن زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
1012- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
1013- دکتر مسعود بیژنی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه ترویج و توسعه روستایی
1014- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1015- دکتر مرتضی بیشه نیاسر ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
1016- دکتر حمید بیضائی ، Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zabol, Zabol, Iran
1017- زهرا بیضائی
1018- دکتر احمد بیطرف ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
1019- مسعود بیطرفان
1020- مهدی بیطرفان
1021- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
1022- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
1023- دکتر فرزانه بیک زاده عباسی ، استادیار
1024- دکتر مهدی بیکدلو ، دانشگاه اراک
1025- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
1026- دکتر حامد بیکران بهشت ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1027- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1028- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
1029- دکتر حسین بیکی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
1030- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
1031- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
1032- دکتر صفر بیگ زاده ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
1033- دکتر حمیدرضا بیگ زاده شهرکی
1034- مهندس امیررضا بیگدلی ، دانشجوی دکتری
1035- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
1036- دکتر زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
1037- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
1038- دکتر شعله بیگدلی ، عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1039- عطااله بیگدلی
1040- دکتر علی بیگدلی ، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
1041- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1042- دکتر حسن بیگلری ، دانشیار دانشگاه تبریز
1043- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
1044- دکتر مهنوش بیگلری ، دانشیار دانشگاه رازی
1045- دکتر جمال بیگی ، دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
1046- دکتر حسن بیگی
1047- دکتر حمید بیگی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1048- سکینه بیگی
1049- دکتر هادی بیگی حیدرلو ، استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
1050- دکتر هادی بیگی حیدرلو ، استادیار دانشگاه ارومیه
1051- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1052- دکتر بیژن بینا ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1053- دکتر فاطمه بینازاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1054- محمد بینازاده
1055- دکتر بهزاد بینش ، دانشیار دانشگاه بناب
1056- دکتر حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
1057- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- دکتر زینب پاپی ، استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
4- سمیه پاپی
5- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
6- دکتر علیرضا پاچناری ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
7- دکتر اکبر پاد ، دانشگاه بجنورد
8- دکتر حمید پاداش زیوه ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
9- دکتر سیدسجاد پادام ، دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
10- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
11- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
12- دکتر حسن پارسا ، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
13- دکتر سهیل پارسا ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
14- دکتر سید احمد پارسا ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران
15- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
16- دکتر علی پارسا ، Cheetah
17- دکتر فرزاد پارسا ، دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان.
18- دکتر فروغ پارسا ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
19- دکتر مهدی پارسا ، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
20- دکتر محمدباقر پارسا پور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
21- دکتر محسن پارسا مقدم ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
22- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
23- دکتر مریم پارسائیان ، دانشگاه پیام نور (همه مراکز)
24- دکتر زهرا پارساپور ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
25- دکتر حمید پارسانیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
26- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
27- فرامرز پارسی
28- حسن پارسی پور
29- پروفسور فرخ پارسی زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
30- دکتر احمد پارسیان ، استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
31- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
32- سالواتوره پاریسی
33- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
34- دکتر علیرضا پازکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
35- دکتر شهرام پازوکی ، استاد پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران
36- دکتر فاطمه پازوکی
37- دکتر محمد پازوکی ، استاد، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی
38- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
39- هادی پازوکی طرودی
40- دکتر پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
41- دکتر صادق پاسبان ، مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
42- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
43- دکتر بهمن پاسبان اسلام
44- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
45- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
46- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
47- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
48- دکتر هادی پاسدار شهری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
49- دکتر رضا پاشا ، دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی
50- حجت اله پاشا پور
51- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
52- دکتر سجاد پاشائی ، استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
53- دکتر فیروز پاشائی ، دانشیار دانشگاه مراغه-تخصص هندسه و توپولوزی
54- دکتر امین پاشاامیری ، دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
55- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
56- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
57- دکتر غلامعلی پاشازاده ، دانشیار-دانشگاه تبریز
58- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
59- دکتر یوسف پاشازاده ، دانشگاه ارومیه
60- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
61- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
62- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
63- شیدا پاشایی
64- دکتر محمدرضا پاشایی
65- دکتر کامران پاشایی فخری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز . رئیس اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز.
66- دکتر امین پاشایی هولاسو ، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
67- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
68- دکتر عباس پاک ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
69- دکتر علی پاک ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
70- فاطمه پاک
71- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
72- دکتر سیدمهدی پاک ذات ، رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
73- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
74- دکتر محمد پاک سرشت ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
75- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
76- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
77- دکتر محمد مهدی پاک فطرت
78- سجاد پاک گهر
79- دکتر عسگر پاک مرام ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
80- دکتر محمدرضا پاک منش ، عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران
81- دکتر منصوره پاک نژادی
82- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
83- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
84- دکتر احمد پاکتچی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
85- دکتر حسین پاکدامن
86- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
87- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
88- دکتر مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
89- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
90- دکتر عباس پاکدل ، Associate Professor, Isfahan University of Technology, Iran
91- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
92- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
93- احمد پاکزاد
94- دکتر جهانشاه پاکزاد ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
95- دکتر سجاد پاکزاد ، استاديار دانشكده طراحي اسلامي، دانشگاه هنر اسلامي تبريز
96- دکتر شادی پاکزاد ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
97- دکتر مهری پاکزاد ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
98- دکتر مهدی پاکزاد بناب
99- عبدالرضا پاکشیر
100- دکتر محمود پاکشیر ، بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی –دانشگاه شیراز
101- محمد پاک‌نژاد
102- دکتر علی پاکیزه ، دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
103- سیرهار پال
104- دکتر مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
105- دکتر علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
106- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
107- الهام پایانی
108- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
109- رضا پایدار
110- شهرام پایدار ، دانشیار
111- دکتر محمد مهدی پایدار ، دانشيار مهندسي مواد و صنايع دانشگاه نوشیروانی بابل
112- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
113- دکتر امین پایدار اردکانی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
114- دکتر سید مجتبی پایدار اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان
115- دکتر آرزو پایدارفرد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
116- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
117- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
118- دکتر شهلا پایمزد
119- محمود پایندان
120- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
121- دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
122- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
123- دکتر بهنام پدرام ، دانشیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
124- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
125- دکتر مجید پدرام ، دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
126- دکتر مهدی پدرام ، استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
127- دکتر میرمحسن پدرام ، دانشگاه خوارزمی
128- دکتر ابراهیم پذیرا ، استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
129- دکتر عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
130- فرشید پذیرا
131- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
132- میلتون پرابو
133- دکتر جعفر پرتابیان
134- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
135- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
136- دکتر پروین پرتوی ، استاد دانشگاه هنر تهران
137- دکتر محمدتقی پرتوی ، استادیار تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
138- دکتر عباس پرچمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
139- روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری ، مربی گروه آموزشی طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
140- دکتر محمدحسن پرداختچی ، دانشگاه شهید بهشتی
141- دکتر عباس پرداختی ، Pharmaceutics Research Center, Neuropharmacology Institute, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
142- دکتر پرویز پرزور ، استادیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي
143- حسن پرسا
144- دکتر حسین پرستش ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
145- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
146- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
147- دکتر کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
148- دکتر امیر پرنیان ، استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری
149- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
150- مصطفی پرنیانی
151- دکتر عباس پرهام ، Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
152- دکتر فرشاد پرهام نیا ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرماناشاه، دانشگاه آزاد اسلامی
153- دکتر جهانگیر پرهمت ، استاد عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران، ایران
154- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
155- محمود پرهیزکار
156- دکتر سیدعباس پرهیزکاری ، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس
157- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
158- دکتر محمدمهدی پرهیزگار ، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور
159- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
160- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
161- آرمین پرهیزی
162- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
163- مهندس محسن پروازی ، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی گرایش طراحی شهری
164- دکتر کاوه پروانک ، دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
165- دکتر بهروز پروانه ، استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
166- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
167- دکتر عاطفه پرورش ریزی ، دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
168- دکتر هادی پروز ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
169- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
170- دکتر شاهرخ پرویزی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
171- علی پرویزی ، استاد
172- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
173- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
174- دکتر خیراله پروین ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
175- دکتر ستار پروین ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
176- دکتر سهیلا پروین ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
177- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
178- دکتر خلیل پروینی ، استاذ بجامعه تربیت مدرس
179- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
180- دکتر مهری پریرخ ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
181- پروفسور ناصر پریز ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
182- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
183- دکتر کاظم پریور
184- دکتر حمید پزشک ، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
185- دکتر پرنیان پزشکی ، استادیار مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
186- دکتر مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
187- صادق پژمان
188- صادق÷ پژمان
189- مهندس محمد علی پژمان فرد جهرمی ، کارشناسی ارشد
190- دکتر مهدیه پژوهان فر ، استادیار گروه معماری دانشگاه گلستان
191- دکتر رضا پژوهش ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
192- دکتر مهدی پژوهش ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
193- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
194- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
195- دکتر محمدرضا پژوهی الموتی ، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
196- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
197- دکتر پوریا پساوند ، استادیارفیزیولوژی ورزش (بیوشیمی و متابولیسم ورزشی)
198- سید جلال پسته ای
199- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
200- دکتر محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
201- فائزه پسندی
202- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
203- دکتر سید حمیدرضا پسندیده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
204- دکتر عباس پسندیده ، استاد تمام دانشگاه قرآن و حدیث
205- محمد پسندیده
206- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
207- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
208- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
209- دکتر داور پشت بست ، دکترای مهندسی عمران - گرایش زلزله
210- علی محمد پشت دار ، دانشیار
211- مهندس آزاده پشتکوه
212- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
213- دکتر لیلی پناغی ، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
214- محمد پناهنده
215- دکتر پریسا پناهی ، دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
216- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
217- روزبه پناهی
218- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
219- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
220- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
221- عماد پناهی
222- دکتر فاطمه پناهی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:بیابان زدائی دانشگاه کاشان
223- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
224- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
225- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
226- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
227- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
228- مهدی پناهی ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
229- دکتر مهرنوش پناهی ، استادیار بخش تحقیقات گیاه شناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
230- دکتر مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
231- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
232- دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو ، استاد دانشگاه گنبد کاووس
233- چیستا پناهی وقار
234- دکتر حسین پناهیان ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
235- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
236- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
237- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
238- دکتر فاطمه پنجه علی بیک ، Department of Mathematics, Faculty of Computer and Mathematical sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
239- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
240- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
241- کیان پهلوان افشاری
242- دکتر رسول پهلوان پور
243- دکتر حسن پهلوانزاده ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
244- دکتر محمد پهلوانی ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
245- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
246- دکتر مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
247- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
248- علیرضا پوحسنی
249- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
250- دکتر سمیرا پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
251- دکتر مسعود پور ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
252- دکتر تقی پور ابراهیم ، دانشگاه شهید بهشتی
253- علیرضا پور ابراهیمی
254- دکتر راضیه پور احمد جکتاجی ، دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
255- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
256- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
257- دکتر مهدی پور افشاری چنار
258- دکتر امید پور حیدری ، استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان
259- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
260- دکتر نادر پور محمود ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
261- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
262- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
263- دکتر محمدجواد پور وقار ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان
264- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
265- دکتر شراره پورابراهیم آبادی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
266- مهندس مهرک پورابراهیمی ، کارشناس امور اداری مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف
267- دکتر احمد پوراحمد ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
268- دکتر افشین پوراحمد ، گروه شیمی دانشکده علوم
269- احسان پوراسماعیل
270- یاسان الله پوراشرف
271- دکتر نصیبه پوراصغر
272- دکتر حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
273- جلال پورالعجل
274- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
275- دکتر مجید پورانوری ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
276- دکتر احمدعلی پوربابائی
277- دکتر حسن پوربابائی ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
278- حسن پوربابایی
279- حسن پورباغبان
280- دکتر حسن پوربافرانی
281- دکتر هادی پورباقر
282- دکتر کاظم پوربدخشان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
283- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
284- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
285- دکتر سید حسین پورتاکدوست ، استاد
286- دکتر ایو پورتر ، استاد دانشگاه اکس مارسی و عضو لابراتوار باستان شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
287- دکتر غلامحسین پورتقی ، دانشیار مهندسی بهداشت حرفه‌ای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات بهداشت نظامی پژوهشکده سبک زندگی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)
288- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
289- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی
290- دکتر ابراهیم پورجم ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
291- دکتر منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
292- امیرحسین پورجوهری
293- بهنام پورحسن
294- دکتر قاسم پورحسن ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
295- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
296- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
297- دکتر رضا پورحسین
298- دکتر محمدامین پورحسین قلی ، Associate Professor of Biostatistics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
299- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
300- سید علی پورحسینی ، مدیر مدرسه علمیه تخصصی معراج
301- دکتر لیلا پورحسینی ، استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندس کشاورزی -علوم باغبانی دانشگاه آزاد کرج
302- مهسا پورحقانی
303- دکتر مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
304- دکتر علیرضا پورخباز ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
305- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
306- ایوب پورخسروی
307- علیرضا پورخورشیدی
308- دکتر سعید پورداد ، Dry-land Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran
309- دکتر سیدسعید پورداد ، عضو هیئت علمی(استاد) موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
310- دکتر راضیه پوردربانی ، دانشگاه محقق اردبیلی
311- دکتر احمدرضا پوردستان ، رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا
312- آمنه پوررحیم
313- دکتر توحید پوررستم ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
314- دکتر حامد پوررستمی ، دانشیار؛ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران
315- دکتر ناهید پوررستمی ، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
316- دکتر هاتف پوررشیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
317- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
318- دکتر جواد پوررضا ، گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
319- دکتر حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
320- دکتر ناهید پوررضا ، Professor, Shahid Chamran University
321- دکتر محسن پوررضا بیلندی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
322- سعید پورروستایی
323- دکتر سعید پورروستایی اردکانی ، Assistant professor in Allameh Tabataba’i University
324- دکتر حسین پورزاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
325- دکتر حمیدرضا پورزمانی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
326- دکتر زهرا پورزمانی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
327- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
328- دکتر داریوش پورسراجیان ، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)
329- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
330- مهدی پورشا
331- دکتر عبدالعلی پورشاسب ، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
332- دکتر هادی پورشافعی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
333- دکتر امیر پورشاهرودی ، استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس
334- نرگس پورشاهی آقچه کند
335- اسماعیل پورشاهید
336- دکتر حمید پورشریفی ، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
337- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
338- دکتر خلیل پورشمسیان ، Department of Chemistry, Faculty of science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
339- وحید پورشهابی
340- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
341- ناصر پورصادق
342- دکتر رضا پورصالحی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
343- نسترن پورصالحی
344- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
345- دکتر کمیل پورضیائی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
346- دکتر نرگس پورطالب ، هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس فاطمه الزهرا (س) تبریز
347- دکتر رضا پورطاهری ، Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
348- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
349- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
350- دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
351- دکتر محسن پورعبادالهان کویچ ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
352- دکتر میثم پورعباس بیلندی ، مجتمع آموزش عالی گناباد
353- دکتر علی اصغر پورعزت ، استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
354- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
355- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
356- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
357- دکتر بهزاد پورغریب ، استادیار
358- مهندس مسعود پورغلام آمیجی ، دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
359- دکتر فرزاد پورغلامی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
360- دکتر محمدحسین پورغلامی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
361- دکتر علی اکبر پورفتح اله ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
362- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
363- دکتر عبدالوهاب پورقاز ، دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
364- جواد پورقاسم ، مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران
365- دکتر حسین پورقاسم ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد
366- دکتر حمیدرضا پورقاسمی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
367- دکتر حسین پورقاسمیان ، استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی قم
368- دکتر بهزاد پورقریب ، استادیار گروه زبان وادبیات انگلیسی - دانشگاه مازندران
369- دکتر رضا پورقلی ، School of mathematics and computer sienceses, Damghan University, P.O.Box ۳۶۷۱۵-۳۶۴, Damghan, Iran
370- دکتر غلامحسین پورقنبری ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
371- مهندس وحید پورقهرمان ، کارشناس ارشد
372- دکتر بابک پورقهرمانی ، دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
373- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
374- دکتر محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
375- دکتر محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
376- دکتر محسن پورکرمانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
377- دکتر مجتبی پورکریمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
378- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
379- محمد پورکیانی
380- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز
381- مهندس کیانوش پورمجیب ، مدیر عامل شرکت ساپکو
382- دکتر محمدرضا پورمجیدیان ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
383- دکتر سها پورمحمد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
384- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
385- دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
386- سمیه پورمحمدی
387- دکتر محمدرضا پورمحمدی ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
388- دکتر نصرالله پورمحمدی املشی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
389- پروفسور جعفر پورمحمود ، استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
390- دکتر حسنعلی پورمند ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
391- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
392- دکتر الهام پورمهابادیان ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
393- محمدصادق پورمهدی
394- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
395- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
396- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
397- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی
398- لیلا پورنجفی
399- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
400- دکتر رویا پورنقی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
401- دکتر نیما پورنگ ، عضو هیات موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور
402- فرزاد پورنور
403- دکتر مهدی پورهاشمی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها، مراتع کشور
404- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
405- احسان پوری
406- دکتر حسین پوری رحیم ، عضو هیئت مدیره موسسه انجمن جوشکاری وآزمایش های غیرمخرب ایران و سازمان ملی استاندارد ایران
407- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
408- دکتر مقصود پوریاری ، استادیار مرکز تحقیقات راه مسکن رئیس بخش لجستیک و مدیریت بحران
409- دکتر حمیدرضا پوریان
410- محمدرضا پوریای ولی
411- دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
412- دکتر ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
413- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
414- دکتر کاظم پوستینی
415- مهندس پارسا پویا ، مربی
416- دکتر علیرضا پویا ، استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
417- دکتر اعظم پویازاده ، دانشیار دانشگاه تهران
418- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
419- دکتر کامران پی نبر ، انیستیتو تکنولوژی جورجیا
420- دکتر میترا پیام بوساری
421- پائولو پیترو بیانسون
422- دکتر مازیار پیدا ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
423- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
424- پرویز پیران
425- زهرا پیران
426- دکتر علی پیران نژاد ، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی دانشگاه تهران
427- دکتر وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
428- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
429- دکتر شهره پیرانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
430- دکتر نصراله پیرانی ، دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
431- دکتر مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
432- دکتر رضا پیرایش ، دانشیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان
433- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
434- مهندس عباس پیراینده
435- خسرو پیرایی
436- دکتر محمدتقی پیربابایی ، استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
437- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
438- دکتر مهدی پیرحیاتی ، عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول
439- دکتر حسین پیرخراطی ، دانشیار گروه زمین شناسی
440- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
441- دکتر همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
442- پویان پیردیر
443- دکتر علی پیرزاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
444- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
445- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
446- دکتر سمیه پیرزادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
447- سجاد پیرسا
448- مجید پیرستانی
449- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
450- دکتر مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
451- دکتر یاسر پیرعلی ، استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
452- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
453- دکتر رسول پیرمحمدی ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
454- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
455- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
456- دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
457- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
458- دکتر مصطفی پیرمرادیان ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
459- دکتر حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
460- دکتر محمدرضا پیرهادی ، استادیار
461- دکتر وحید پیرهادی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
462- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
463- دکتر سهیلا پیروزفر ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
464- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
465- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
466- دکتر علی پیروی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
467- دکتر جمشید پیری ، استادیار
468- حسین پیری ، دانشگاه بناب
469- پروفسور خسرو پیری ، استاد تمام پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
470- دکتر مقصود پیری ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
471- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
472- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
473- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
474- دکتر اسماعیل پیش بهار ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
475- اسماعیل پیش بین
476- ایمان پیش بین
477- دکتر رضا پیش قدم ، استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
478- دکتر زهرا پیشگاهی فرد ، استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
479- امیرحسین پیشگویی
480- دکتر پروانه پیشنمازی
481- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
482- حمیدرضا پیشوایی
483- دکتر فریده پیشوایی ، مدرس جامعه الزهرا(س)
484- مهدی پیشوایی
485- دکتر میرسامان پیشوایی ، دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران
486- دکتر محسن پیشوایی علوی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
487- دکتر عادل پیغامی ، دانشیار دانشگاه امام صادق
488- دکتر رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
489- دکتر هادی پیغمبردوست ، استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تبریز
490- دکتر سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
491- فاطمه پیغمبری
492- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
493- دکتر سید مجید پیغمبری ستاری ، استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی ارومیه
494- دکتر جلال پیکانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز
495- حمیدرضا پیکری
496- دکتر نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
497- دکتر رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
498- ربابه خاتون پیله فروش ، مربی دانشکده معماری و هنر گروه:صنایع دستی دانشگاه کاشان
499- پروفسور بابک پیله ور
500- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
501- خسرو پیله وریان
502- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
503- دکتر بهرام پیمان نیا ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
504- مسلم پیمانی
505- دکتر مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
506- دکتر یعقوب پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
507- دکتر پدرام پیوندی ، دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

ت

1- دکتر محسن تابان
2- دکتر سعید تابش ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران
3- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
4- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
5- دکتر فریبا تابع بردبار
6- رویا تابعی ، ویراستار انگلیسی
7- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
9- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
10- دکتر محمد تاتار ، استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
12- دکتر علی تاج ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
13- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
14- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
15- دکتر بهجت تاج الدین ، دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
16- دکتر حسینعلی تاج الدین ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
17- دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
18- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
19- دکتر عباس تاج الدینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
20- دکتر کیهان تاج الدینی ، Professor, Sheffield Hallam University, UK
21- دکتر اسماعیل تاج بخش ، استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
22- دکتر خسرو تاج بخش ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
23- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس سازمان هواشناسی ایران
24- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
25- دکتر آژنگ تاج دینی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
26- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
27- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
28- سیمین تاج شریفی فر
29- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
30- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
31- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
32- دکتر سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند
33- گلنار تاجدار
34- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
35- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
36- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
37- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
38- دکتر افسانه تاجیک ، دکترای استعداد درخشان مشاوره و راهنمایی
39- دکتر حسین تاجیک ، Professor, Urmia University, Urmia, Iran
40- وحید تاجیک
41- وحید تادیبی
42- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
43- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
44- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
45- دکتر محمدجعفر تارخ ، استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
46- دکتر دانیال تارمست ، استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی
47- دکتر داود تارویردی زاده ، عضو هیات علمی - استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور
48- دکتر غفار تاری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
49- دکتر فتح اله تاری ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
50- دکتر ابوالفضل تاری زاده ، دانشیار دانشگاه مراغه
51- دکتر مهدی تازه ، دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
52- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
53- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
54- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
55- دکتر سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
56- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
57- امیر تبادکانی
58- اسفندیار تباشیر
59- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
60- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
61- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
62- دکتر مریم تبرزد ، Assistant Professor of Pharmaceutical Biotechnology, Protein Technology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Science, Iran
63- دکتر رسول تبری ، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
64- رضا تبریزی
65- دکتر نسیم تبریزی ، دانشیار صرع گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده هموگلوبینوپاتی بیمارستان بوعلی سینا ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
66- دکتر حمیدرضا تبریزی دوز ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
67- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
68- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
69- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
70- حسین تبیانیان
71- دکتر فرشاد تجاری ، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
72- دکتر ناصر تجبر
73- دکتر مهشید تجربه کار ، معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشیار بخش روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
74- دکتر محمدمسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
75- دکتر حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
76- دکتر حبیب تجلی ، Biophotonics Research Center, Islamic Azad University, Tabriz Branch,Tabriz, Iran
77- دکتر سیداحمد تجلی ، استادیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
78- دکتر جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
79- رویا تجملیان
80- دکتر محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
81- دکتر حسین تحقیقی ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
82- هوبه تحویلداری
83- دکتر هومان تحیری ، دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
84- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
85- دکتر بهزاد تخم چی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
86- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
87- اعظم تدین
88- دکتر بهاره تدین ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان
89- مهندس مجید تدین ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران (ژئوتکنیک) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
90- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
91- دکتر محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
92- پروفسور محمودرضا تدین ، استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
93- دکتر مهدی تدین ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
94- سید محمد مهدی تدین اسلامی ، دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته
95- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
96- دکتر میثم تراب مستعدی ، Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran-Iran
97- حسین ترابزاده خراسانی
98- دکتر امیر ترابی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
99- دکتر بهنام ترابی ، کاندیدای دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات
100- دکتر تقی ترابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
101- دکتر حامد ترابی ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
102- دکتر حسن ترابی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
103- دکتر حمزه ترابی ، Yazd University, Iran
104- دکتر سید علی ترابی ، استاد دانشگاه تهران
105- دکتر سیداویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
106- صدیقه ترابی
107- فاطمه ترابی
108- دکتر فاطمه ترابی ، دانشیار دانشگاه تهران
109- قدرت ترابی
110- محمد مهدی ترابی
111- دکتر محمدامین ترابی ، دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران
112- دکتر محمدعلی ترابی ، Associate professor , University of Tabriz
113- مرتضی ترابی
114- یوسف ترابی
115- دکتر مسعود ترابی آزاد ، استاد
116- دکتر کاملیا ترابی زاده
117- دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
118- دکتر ندا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
119- دکتر موسی ترابی گیگلو ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
120- دکتر علی ترابیان ، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
121- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
122- دکتر سروناز تربتی ، استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
123- بختیار ترتیبیان ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
124- مهندس حسین ترحمی اردکانی ، کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر
125- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
126- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
127- آرش ترک سامنی ، استادیار
128- دکتر بهروز ترک لادانی
129- فرشید ترکاشوند
130- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
131- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
132- دکتر احمد ترکمان ، استادیار، عضو هیات علمی
133- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
134- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
135- دکتر پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
136- دکتر فرح ترکمنی آذر ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
137- محمدرضا ترکی
138- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
139- دکتر ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
140- دکتر منصور ترکیان تبار ، استادیار گروه مدیریت، واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
141- دکتر محمد ترکیهای اصفهانی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان
142- مهدی ترمه باف ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
143- دکتر حسنعلی ترنج ، پژوهشگر مستقل
144- دکتر حافظ تره باری ، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
145- دکتر محمد مهدی تسخیری ، استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم
146- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
147- دکتر علی تسلیمی ، دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
148- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
149- دکتر محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
150- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
151- بهنام تشکری
152- دکتر سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
153- دکتر احمد تشکینی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
154- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
155- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
156- دکتر میثاق تصوری
157- دکتر نرگس تعظیمی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان
158- دارا تفضلی
159- دکتر عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
160- شجاع تفکری رضایی
161- شاهین تفنگدارزاده
162- دکتر حسین تقدس ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
163- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
164- دکتر مهدی تقدسی ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
165- دکتر مجید تقدیر ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
166- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
167- پروفسور محمد حسین تقدیسی ، استاد
168- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
169- مهندس کاظم تقندیکی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
170- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
171- دکتر محمدرضا تقوا ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
172- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
173- دکتر علی اکبر تقوایی ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
174- دکتر مسعود تقوایی ، استاد، دانشگاه اصفهان
175- دکتر منصور تقوایی ، دانشگاه شیراز
176- ویدا تقوایی
177- دکتر علی تقوایی نیا ، دانشیار دانشگاه یاسوج
178- دکتر مریم تقوایی یزدی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
179- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
180- دکتر حسین تقوی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
181- دکتر حسین تقوی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
182- رضا تقوی
183- سید علی تقوی
184- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
185- دکتر سید محمدرضا تقوی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز
186- دکتر عابد تقوی ، استادیار دانشگاه مازندران
187- عادل تقوی
188- دکتر علی تقوی ، رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان
189- دکتر علی تقوی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
190- علی تقوی ، ریاست نمایندگی گرگان در جامعه المصطفی
191- دکتر لعبت تقوی ، دانشیار گروه محیط زیست و انرژی
192- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
193- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
194- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
195- دکتر مسعود تقوی ، مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر
196- دکتر مهدی تقوی ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
197- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
198- دکتر امیر تقوی پور ، استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
199- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
200- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
201- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
202- پروفسور محمدتقی تقوی فرد ، استاد
203- دکتر محمدامین تقوی فردود ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
204- دکتر بهاره تقوی نژاد ، استادیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه اصفهان
205- دکتر احسان تقی پور ، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
206- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
207- دکتر حسین تقی پور ، استادیار دانشگاه ولایت
208- دکتر شهرام تقی پور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
209- علی اکبر تقی پور
210- دکتر علیرضا تقی پور ، دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان
211- دکتر فائزه تقی پور ، مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
212- دکتر کیومرث تقی پور ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز
213- دکتر لیلا تقی پور ، دانشگاه جهرم
214- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
215- دکتر صمد تقی پور بروجنی ، استاد تمام مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
216- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
217- دکتر محمد تقی پور(متولد تالش) ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
218- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
219- محمد جواد تقی پوریان ، دکتری مدیریت بازرگانی
220- دکتر یوسف تقی پوریانی گیلانی
221- دکتر وحید تقی خانی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
222- دکتر ابوالقاسم تقی زادفانید ، استادیار دانشگاه تبریز
223- دکتر ابراهیم تقی زاده ، استاد دانشگاه پیام نور تهران
224- دکتر اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
225- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
226- دکتر رحیم تقی زاده ، دانشگاه صنعتی ارومیه
227- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
228- دکتر قاسم تقی زاده
229- کتایون تقی زاده
230- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
231- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
232- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
233- دکتر محمدرضا تقی زاده ، دانشکده مدیریت صنعتی و نوآوری دانشگاه تهران
234- معصومه تقی زاده ، کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
235- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
236- دکتر مینا تقی زاده ، دانشگاه اراک
237- دکتر نصیر تقی زاده ، University of Guilan
238- دکتر هدایت الله تقی زاده ، استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
239- دکتر هدایت اله تقی زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
240- پروفسور هوشنگ تقی زاده ، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
241- دکتر هوشنگ تقی زاده ، استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
242- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
243- دکتر مریم تقی زاده دهکردی ، استادیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
244- دکتر مهرداد تقی زاده منظری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
245- دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
246- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
247- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
248- دکتر ابراهیم تقی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
249- دکتر فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
250- دکتر فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
251- دکتر علی اکبر تقیلو ، دانشیار گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
252- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
253- دکتر حسین تک تبار فیروزجائی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم
254- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
255- دکتر عظیمه تکریمی
256- دکتر ناصر تکمیل همایون ، استاد بازنشسته پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
257- دکتر عبدالقادر تکه ئی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
258- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
259- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
260- دکتر حسن تلاشان ، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
261- دکتر مهدی تلخابلو ، استادیار گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی دانشکده علوم زمین
262- دکتر مجید تلخابی ، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
263- دکتر هادی تلخابی ، دکترا دانشگاه مهرالبرز
264- دکتر عبدالرسول تلوری ، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
265- محمدرضا تمامگر
266- دکتر الناز تمجید ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
267- دکتر علیرضا تمجید یامچلو ، استادیار
268- دکتر علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
269- محمدرضا تمدن
270- دکتر سعید تمدنی جهرمی ، عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
271- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
272- دکتر محمدرضا تمنایی فر ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان
273- عباس تمیزی
274- دکتر مرتضی تمیزی فر ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت
275- دکتر احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
276- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
277- دکتر حمید تنکابنی ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
278- میلاد تنها
279- دکتر زهرا تنها معافی ، دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
280- فرهاد تنهای رشوانلو
281- دکتر فرهاد تنهای رشوانلو ، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد
282- دکتر بهاره تنهایی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
283- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
284- دکتر مرتضی تهامی پور
285- دکتر مرتضی تهامی پورزرندی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
286- محمد مهدی تهرانچی
287- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
288- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
289- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
290- هادی تهرانی
291- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
292- دکتر علی تهرانی فر ، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
293- دکتر یحیی تهمتن ، دانشیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی
294- دکتر علیرضا تهور ، دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
295- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
296- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
297- دکتر مجید توانا ، دانشگاه لاسال
298- دکتر مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
299- دکتر محمدعلی توانائی ، دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
300- دکتر احمد توانایی ، Assistant Professor, Faculty Member of Language Center, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
301- دکتر حسین توانایی ، استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
302- دکتر زهرا توانگر ، دانشیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
303- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
304- مجتبی توانگر
305- معصومه توانگر
306- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
307- دکتر جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
308- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
309- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
310- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
311- دکتر عبدالعلی توجهی ، دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
312- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
313- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
314- دکتر سمیه توحیدلو ، استاديار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
315- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
316- دکتر ارسطو توحیدی ، دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
317- دکتر محمدعلی توحیدی ، آمر گروه پژوهشی فقه دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
318- دکتر ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
319- دکتر سیدستار توحیدی فر ، استادیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
320- علی توحیدی مقدم
321- دکتر رجب توحیدیان ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
322- دکتر شراره تودد
323- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
324- دکتر حیدر تورانی ، استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
325- دکتر سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
326- دکتر مهدی تورانی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
327- دکتر محمود تورچی ، استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
328- دکتر محمدعلی تورنگی
329- دکتر حسین توزنده جانی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
330- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
331- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
332- دکتر محمدمهدی توسلی ، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
333- دکتر منوچهر توسلی نائینی
334- ایرج توسلیان
335- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
336- علی توفیق ، کارشناس نشریه الهیات شهر
337- دکتر فیروز توفیق ، عضو شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
338- امید توفیقی
339- دکتر حسن توفیقی ، دانشیار دانشگاه تهران
340- دکتر شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
341- علی اصغر توفیقی
342- دکتر پیوند توفیقی بروجنی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
343- دکتر جعفر توفیقی داریان ، استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس
344- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
345- دکتر رضا توکل افشاری ، استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران
346- دکتر سیدمحمدعلی توکل کوثری ، استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
347- علی توکلان
348- دکتر آذین توکلی ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
349- احسان توکلی
350- دکتر امید توکلی
351- امید توکلی
352- حمیدرضا توکلی
353- رضا توکلی
354- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
355- علی توکلی
356- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
357- غلامحسین توکلی
358- دکتر غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
359- دکتر فائزه توکلی
360- فایزه توکلی
361- ماه گل توکلی
362- دکتر محسن توکلی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
363- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
364- دکتر مرتضی توکلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
365- دکتر منصور توکلی ، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
366- دکتر میترا توکلی ، دانشیار
367- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
368- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
369- دکتر هامان توکلی ، گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
370- پروفسور وحید توکلی ، دانشیار دانشگاه تهران
371- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
372- دکتر سیدسعید توکلی افشاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
373- دکتر سیدمهدی توکلی افشاری ، استاد دانشگاه آلبرتا( University of Alberta) Electrical & Computer Engineering Department
374- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
375- دکتر محمد توکلی زاده راوری ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
376- محمدرضا توکلی شوشتری
377- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
378- محمدرضا توکلی صابری
379- دکتر علی توکلی کاشانی
380- دکتر علی توکلی گلپایگانی ، Research Center of Engineering and Technology, Standards Research Institute
381- دکتر رضا توکلی مقدم ، استاد، دانشگاه تهران، ایران
382- دکتر جمیله توکلی نیا ، عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، رییس دانشکده دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
383- دکتر تیمور توکلی هشتجین ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
384- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
385- امیر توکمه چی
386- دکتر روح الله تولایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
387- روح الله تولایی
388- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
389- دکتر سیدعباس تولایی ، Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah Medical University, Tehran, Iran
390- دکتر سیمین تولایی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
391- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
392- نوین تولایی ، دانشیار
393- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
394- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
395- سید مجید تولیت ابوالحسنی
396- نویرا تومانیان
397- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
398- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری‌مدیریت‌بازرگانی‌ومدرس‌دانشگاه‌هادرتهران‌وسازمان‌ها-دارای‌چهارمدرک‌کارشناسی‌ارشد وسه‌مدرک‌لیسانس- نویسنده،مشاورشرکت‌هاوداورمقالات-آشناباچندزبان
399- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
400- دکتر بابک تیمورپور ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
401- دکتر کاوه تیمورنژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
402- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
403- دکتر ابراهیم تیموری ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
404- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
405- دکتر ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
406- حمید رضا تیموری
407- مهندس سحر تیموری
408- دکتر سعید تیموری
409- دکتر شراره تیموری
410- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
411- فاطمه تیموری
412- فرشته تیموری
413- دکتر محمود تیموری ، دکتری معماری
414- دکتر مصطفی تیموری ، استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
415- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
416- دکتر مهدی تیموری ، دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
417- دکتر مهرداد تیموری ، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
418- مهرداد تیموری
419- دکتر هادی تیموری ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
420- دکتر یونس تیموری ، گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی
421- رضا تیموری فعال ، استاد
422- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
423- دکتر رمضان تیموری یانسری ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
424- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- دکتر حامد ثابت ، دانشیار گروه مهندسی مواد ومتالورژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر راضیه ثابت ، Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences.
4- دکتر سید عبدالحمید ثابت ، رئیس دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
5- سید محمد ثابت ، مدیر اجرایی نشریه آموزه های فقه و اصول مقارن، کارشناس پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب-سطح ۴ رشته فقه مقارن حوزه علمیه خراسان
6- دکتر عباس ثابت ، مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی آپادانا
7- دکتر محمدصادق ثابت ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
8- دکتر مهرداد ثابت ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
9- دکتر مژگان ثابت تیموری ، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
10- علی ثابتی پور ، مربی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان
11- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
12- دکتر مرضیه ثاقب جو ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
13- دکتر خسرو ثاقب طالبی ، استاد، بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
14- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
15- دکتر سیدمهدی ثاقبیان ، استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
16- دکتر محسن ثالثی ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
17- دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
18- دکتر فرهاد ثبوتی ، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ی زنجان
19- مهندس محمدجواد ثبوتی ، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
20- پروفسور یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
21- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
22- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
23- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
24- دکتر علی ثقفی ، استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
25- دکتر فاطمه ثقفی ، دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.
26- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
27- دکتر محمدجواد ثقفی ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
28- دکتر محمود رضا ثقفی ، گروه آموزشی، معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
29- مراد ثقفی
30- دکتر هادی ثقفی اصفهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
31- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
32- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
33- اکبر ثقفیان
34- دکتر بهرام ثقفیان ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
35- دکتر حسن ثقفیان ، استادیار
36- دکتر حسن ثقفیان
37- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
38- دکتر علی ثقه الاسلامی ، دانشیار رفتار حرکتی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
39- دکتر علیرضا ثقه الاسلامی ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
40- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
41- دکتر مرضیه ثمره هاشمی ، استادیار بخش مهندسی آب
42- داود ثمری
43- دکتر جعفر ثمری صفا ، دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان
44- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
45- دکتر لیلا ثمنی ، استادیار دانشگاه الزهرا
46- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
47- دکتر ابراهیم ثنائی
48- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
49- محمد ثناگویی زاده
50- نوید ثنایی
51- باقر ثنایی ذاکر
52- دکتر فاطمه ثواب ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
53- دکتر جهانبخش ثواقب ، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان
54- دکتر علی اصغر ثیاب قدسی ، دانشیار گروه زمین شناسی

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- دکتر قاسم جابری پور ، Shahid Beheshti University
5- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
6- محسن جاجرمی زاده
7- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
8- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
9- کاوه جاسب
10- دکتر محمدرضا جاسبی ، دانشجو دکتری تخصصی معماری
11- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
12- دکتر سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
13- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
14- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
15- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
16- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
17- سحر جامی
18- مهندس محسن جامی ، دانشجوی دکتری
19- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
20- دکتر مونا جامی پور ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)
21- دکتر فاطمه جان احمدی ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
22- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
23- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
24- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- رکسانا جان قربان
26- دکتر ابومسلم جان نثاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
27- مهندس مجید جان نثاری لادانی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفه ای تهران ایران
28- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
29- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
30- دکتر مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
31- دکتر محسن جانجان ، سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان
32- دکتر احمد جانسیز ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
33- عسکر جانعلی زاده
34- دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی
35- دکتر علیرضا جانفدا ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
36- دکتر محمد جانفدا ، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد
37- پرهام جانفشان
38- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
39- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
40- دکتر حسین جانمحمدی
41- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
42- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
43- دکتر محسن جاهد ، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
44- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
45- دکتر سهیلا جاهدی ، استادیار موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم
46- محمد جاودان
47- دکتر موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
48- دکتر موسی جاودان ، عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
49- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
50- دکتر تقی جاودانی گندمانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
51- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
52- دکتر حامد جاودانیان ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
53- دکتر محسن جاوری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان
54- دکتر امیرحسین جاوید ، دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
55- دکتر حسین جاوید ، استاديار گروه علوم آزمايشگاهي، علوم پزشكي وارستگان
56- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
57- دکتر علی جاوید ، Department of Chemistry, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IRAN
58- دکتر محمدجواد جاوید ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
59- دکتر یونس جاوید ، استادیار دانشگاه خوارزمی
60- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
61- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
62- علی جاویدانه
63- دکتر فرهاد جاویدراد ، استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
64- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
65- دکتر محمد جاویدی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
66- دکتر ملیحه جاویدی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
67- دکتر نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
68- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
69- دکتر امین جایدری ، دانشگاه لرستان
70- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
71- دکتر کامکار جایمند ، Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forest and Rangelands, P.O. Box ۱۳۱۸, Tehran, Iran
72- دکتر محمد جبارپور ، استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
73- دکتر یونس جبارزاده ، استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
74- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
75- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
76- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
77- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
78- دکتر امید جباری ، دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
79- دکتر امین جباری ، استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
80- دکتر ایرج جباری ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه رازی
81- دکتر حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
82- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
83- حمید جباری
84- مهندس سینا جباری ، کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف
85- دکتر صداقت جباری ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا
86- دکتر علی جباری
87- دکتر علی جباری ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
88- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
89- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
90- دکتر محمدرضا جباری ، دانشیار، گروه تاریخ، موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی
91- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
92- حجة الاسلام مهدی جباری ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان شوط
93- دکتر نجم الدین جباری ، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، ایران
94- نسیم جباری ، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز
95- دکتر نگین جباری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
96- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
97- عباسعلی جباری ثانی
98- تقی جباری فر
99- دکتر منصور جباری قره باغ ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
100- دکتر مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
101- دکتر بهمن جباریان امیری ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
102- دکتر محمدصفر جبرئیلی ، دانشیار کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
103- دکتر فرخنده جبل عاملی ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
104- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
105- دکتر مهدی جبل عاملی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
106- دکتر امیر جبلی ، دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-عضو گروه سرمایه انسانی پژوهشکده راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه هوایی شهید ستاری/ دانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی
107- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
108- پروفسور پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
109- دکتر خدیجه جدا
110- دکتر ستار جداری سلامی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
111- لیلا جدیدی ، مدیر اجرایی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
112- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
113- دکتر اکبر جدیدی محمدابادی ، عضو هیات علمی دانشگاه
114- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
115- دکتر محمد جدیری عباسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
116- دکتر آرمین جراحی
117- مهدی جراحی دربان ، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل
118- محمد جرادت
119- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
120- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
121- سیدحمید جزایری
122- علی جزایری
123- دکتر نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
124- دکتر بهرام جزی ، استاد دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
125- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
126- دکتر عاطفه جعفر پور
127- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
128- دکتر مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
129- امیر جعفرپور
130- دکتر بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
131- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
132- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
133- دکتر معصومه جعفرپور ، استاد علوم دانشگاه بیرجند
134- ندا جعفرپور ، کارشناس
135- دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی ، استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
136- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
137- دکتر بابک جعفرزاد اسلامی ، استادیار دانشکده عمران – دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی
138- جعفر جعفرزاده
139- دکتر حامد جعفرزاده ، دانشگاه تبریز
140- دکتر حامد جعفرزاده ، استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قوچان
141- دکتر حسین جعفرزاده ، دانشیار دانشگاه
142- علی جعفرزاده
143- دکتر علی اصغر جعفرزاده ، استاد، دانشگاه تبریز
144- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
145- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
146- میثم جعفرزاده
147- دکتر احمد جعفرزاده افشاری ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
148- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
149- فروزنده جعفرزاده پور
150- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
151- دکتر زهرا جعفرزاده کرمانی ، استاديار - گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه امام رضا (ع)
152- سهیل جعفرصالحی
153- دکتر صمد جعفرمدار ، استاد دانشگاه ارومیه
154- دکتر احمد جعفرنژاد ، استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
155- دکتر احمد جعفرنژاد ، استادیار مهندسی کشاورزی
156- امیرعلی جعفرنژاد
157- حسين جعفري
158- حسين جعفري
159- سيداصغر جعفري
160- دکتر آذرنوش جعفری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.
161- دکتر آرزو جعفری ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
162- دکتر ابوالفضل جعفری ، استادیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
163- دکتر اسداله جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
164- دکتر اسماعیل جعفری ، دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
165- دکتر اصغر جعفری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان
166- دکتر اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
167- دکتر اعظم جعفری ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
168- دکتر افشار جعفری ، دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی
169- دکتر افشین جعفری ، دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور
170- امین جعفری
171- مهندس بهیه جعفری ، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه
172- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
173- دکتر پوریا جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
174- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
175- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
176- دکتر جمیل جعفری ، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
177- جواد جعفری
178- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
179- دکتر حسن جعفری ، Shahid Rajaee Teacher Training University., Iran
180- حسین جعفری
181- دکتر حسین جعفری ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
182- حسین جعفری
183- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
184- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
185- دکتر رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
186- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
187- دکتر سعید جعفری ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
188- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
189- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
190- دکتر سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
191- دکتر سیدمحمدباقر جعفری ، دانشگاه تهران
192- دکتر سیروس جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
193- دکتر شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
194- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
195- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
196- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
197- علی جعفری
198- دکتر علی جعفری ، استاد/مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
199- دکتر علی جعفری ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
200- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
201- علی اصغر جعفری
202- دکتر علی اکبر جعفری ، استاد روابط بین الملل دانشگاه مازندران.
203- دکتر علی اکبر جعفری ، Yazd University, Iran
204- دکتر علی اکبر جعفری
205- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
206- دکتر عیسی جعفری ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور
207- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
208- غلام حسین جعفری
209- دکتر فیروز جعفری ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
210- دکتر کاظم جعفری ، دکتری مدیریت منابع انسانی
211- کبری جعفری
212- دکتر لیلا جعفری ، استادیار دانشگاه هرمزگان
213- دکتر محسن جعفری ، استادیار گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی
214- پروفسور محمد جعفری ، گروه آموزشی مهندسی مناطق خشک و کوهستانی
215- محمد جعفری
216- دکتر محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
217- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
218- محمد صادق جعفری ، پژوهشگر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
219- دکتر محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
220- مهندس محمدرضا جعفری
221- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
222- دکتر محمدمهدی جعفری ، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
223- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
224- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
225- مرتضی جعفری
226- دکتر مرتضی جعفری ، معاون پژوهشی و سرپرست گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی
227- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
228- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
229- دکتر مهدی جعفری ، رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
230- دکتر نسرین جعفری
231- هدایت جعفری
232- دکتر حمیده جعفری پاورسی
233- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
234- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
235- دکتر سعید جعفری تیتکانلو ، استاديار - گروه مديريت دانشگاه امام رضا (ع)
236- دکتر ابوالفضل جعفری ثالث ، مربی
237- دکتر مجید جعفری خالدی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
238- دکتر شیما جعفری دهقی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
239- دکتر محمود جعفری دهقی ، استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
240- دکتر افشین جعفری دهکردی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
241- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
242- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
243- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
244- احسان جعفری فر
245- سمیر جعفری کاکاوند ، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
246- نسرین جعفری گلستان
247- محسن جعفری مذهب
248- دکتر علی جعفری مفید آبادی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
249- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
250- دکتر عباسعلی جعفری ندوشن ، دانشگاه میبد
251- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
252- دکتر محمدرضا جعفری نصر ، عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
253- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
254- سعيد جعفری نیا
255- دکتر رضا جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه قم
256- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
257- دکتر اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
258- دکتر علی اصغر جعفری ولنی ، دانشیار دانشگاه شهید مطهری
259- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
260- دکتر حمیدرضا جعفریان ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
261- دکتر رسول جعفریان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
262- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
263- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
264- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
265- دکتر یاسر جعفریان ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
266- دکتر علی جعفریان دهکردی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
267- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
268- هانیه سادات جعفریه ، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
269- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
270- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
271- دکتر سید عبدالمجید جلائی ، استاد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان
272- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
273- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
274- دکتر سید رضا جلال زاده ، دانشگاه خاتم
275- دکتر محمدرضا جلال کمالی ، Former Principal Scientist, International Maize and Wheat Improvement Centre (CIMMYT)
276- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
277- احمد جلالی
278- دکتر حسن جلالی
279- سپهر جلالی
280- دکتر سید مجتبی جلالی ، استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
281- دکتر سید محمد جلالی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
282- دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
283- دکتر علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
284- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
285- محمد امین جلالی
286- دکتر محمدامیر جلالی ، استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
287- دکتر محمود جلالی
288- وحیدرضا جلالی
289- دکتر امیر جلالی بیدگلی ، استادیار، دانشگاه قم
290- دکتر یدالله جلالی پندری ، دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران
291- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
292- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
293- دکتر علی جلالی دیزجی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
294- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
295- دکتر جلال جلالی سندی ، استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
296- دکتر جمشید جلالی شیجانی ، دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
297- پروفسور حسین جلالی فر ، Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
298- دکتر علیرضا جلالی فراهانی ، MD, Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
299- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
300- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
301- دکتر عمار جلالی منش ، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
302- دکتر سید حمید جلالی نائینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
303- دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی ، گروه برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی، موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی، ایران.
304- محمدرضا جلالی ندوشن
305- دکتر سعید جلالی هنرمند ، دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
306- دکتر احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
307- دکتر حمید جلالیان ، دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
308- دکتر عسکر جلالیان
309- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
310- دکتر محمدحسن جلالیان ، دانشیار، گروه فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز، ایران
311- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
312- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
313- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
314- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
315- دکتر رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
316- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
317- دکتر احسان جلیلوند
318- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
319- حمید جلیلوند
320- محسن جلیلوند
321- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
322- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
323- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
324- دکتر سعید جلیلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
325- دکتر سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
326- دکتر صابر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
327- دکتر عادل جلیلی ، استاد، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
328- مهندس علیرضا جلیلی ، دانشگاه علوم انتظامی امین
329- دکتر مریم جلیلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
330- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
331- حمید جلیلی راثی
332- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
333- دکتر علی جلیلی شیشوان
334- سمانه جلیلی صدرآباد
335- هاشم جلیلی صفریان
336- دکتر علیرضا جلیلی فر ، Shahid Chamran University of Ahvaz
337- دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
338- دکتر ناهید جلیلی مرند ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
339- عزیز جلیلی هریس ، فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
340- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
341- دکتر شهرام جلیلیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
342- پروفسور علیرضا جلیلیان ، استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت
343- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
344- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
345- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
346- دکتر شاهرخ جم ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
347- دکتر مهدی جم پور ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
348- دکتر زیبا جم زاد ، استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
349- دکتر منصور جم زاد ، Sharif University of Technology
350- الهام جم زاده
351- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
352- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
353- دکتر راضیه جماعتی اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
354- دکتر مجید جمال امیدی
355- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
356- فریبرز جمالزاد فلاح
357- دکتر ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
358- دکتر بهدخت جمالی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خرد بوشهر
359- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
360- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
361- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
362- دکتر علی اکبر جمالی ، گروه مهندسی شیمی دانشگاه امام حسین
363- غلامرضا جمالی
364- فرید جمالی
365- دکتر یوسف جمالی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
366- مسعود جمالی آشتیانی
367- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
368- دکتر فرید جمالی شینی ، Department of Physics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
369- مهدی جمالی نژاد
370- ابوذر جمالی نیا
371- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
372- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
373- رسول جمشيدي
374- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
375- دکتر زهرا جمشیدزاده ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
376- بهاره جمشیدی
377- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
378- دکتر احمدرضا جمشیدی ، مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
379- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
380- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
381- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
382- دکتر امین رضا جمشیدی ، استاديار گروه مهندسي مكانيزاسيون دانشگاه آزاد اسلامي شهيد سليماني (كرمان)
383- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
384- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
385- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
386- سلیمان جمشیدی
387- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
388- سهیل جمشیدی ، دانشجوي كارشناسي ارشد
389- دکتر شروین جمشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
390- دکتر شهرام جمشیدی ، استاد، گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
391- پروفسور علی جمشیدی ، دانشگاه شیراز
392- دکتر مژده جمشیدی ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان
393- دکتر هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
394- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
395- مهندس محسن جمشیدی زرمهری ، کارشناس فناوری اطلاعات
396- دکتر احمد جمشیدی زنجانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
397- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
398- دکتر محمود جمشیدیان ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
399- دکتر همایون جمشیدیان ، استادیار
400- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، استاد تمام/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
401- دکتر محمود جمعه پور ، استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
402- دکتر نبی جمعه زاده ، Department of Medical Bacteriology, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran
403- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
404- دکتر فرهاد جمهری ، استادیار گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
405- دکتر سارا جمهوری ، دانشیار گروه آمار دانشگاه بیرجند
406- سید مهدی جمیلی
407- رزیتا جمیلی اسکویی
408- دکتر حسین جناآبادی ، استاد، رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
409- نسرین جناب آقا
410- دکتر سیداحمد جنابعالی جهرمی ، Professor; Department of Materials Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Iran
411- دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی ، استاد تمام دانشگاه شیراز و استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده مهندسی، گروه مواد نوین، مرودشت، ایران
412- بهروز جنت
413- دکتر الهام جنت دوست ، دانشگاه صنعتی ارومیه
414- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
415- محسن جنتی
416- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دکتری مهندسی برق – قدرت
417- دکتر محمد جنتی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
418- سیما جنتیان
419- پروفسور غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
420- دکتر تراب جنگی قهرمان ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
421- دکتر المیرا جنوی ، عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
422- حامد جنیدی
423- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
424-