مهدی بشیری

 مهدی بشیری دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

مهدی بشیری

Mahdi Bashiri

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی و تحلیل شبکه محور چند بخشی ظرفیت دار و حل آن با الگوریتم پیشنهادی ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 4
2 A Bi-objective Mathematical Model for Designing the Closed-loop Supply Chain Network with Disruption in Production Centers (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
3 A Chance Constraint Approach to Multi Response Optimization Based on a Network Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 6، شماره: 12
4 A Heuristic Algorithm for Nonlinear Lexicography Goal Programming with an Efficient Initial Solution (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 15
5 ارتقای سطح کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهی با رویکرد کانو- گسترش کیفیت عملکرد (مطالعه موردی: اماکن ورزشی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 52
6 ارزیابی ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه با استفاده از مدل سروکوال (مطالعه موردی: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 11
7 Green Vehicle Routing Problem with Safety and Social Concerns (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 21
8 Heuristic Methods Based on MINLP Formulation for Reliable Capacitated Facility Location Problems (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 26، شماره: 3
9 Proposing Multi-Objective Mathematical Model for Design of Multi-Product Forward and Reverse Logistics Network (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 4
10 Re-configuration of the Relief Network Considering Uncertain Demand and Link Failure in an Earthquake: A Multi-stage Stochastic Programming (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 6
11 بهینه سازی فرآیند با چند سطح پاسخ به وسیله شبکه های عصبی برمبنای مفهوم مطلوبیت (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 4
12 بهینه سازی همزمان عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از طرح باکس - بنکن و برنامه ریزی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 1
13 پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و تعهد حرفه ای کارکنان: مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 2
14 تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 1
15 ترجیحات و موانع مشارکت فعالیت بدنی در معتادان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 28
16 تعیین سیاست ها ی زیست محیطی با طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته برپایه برنامه ریزی دوسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 3
17 حل مسئله مکانیابی پوشش سلسله مراتبی دارای پوشش تدریجی و شعاع پوشش متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 2
18 رابطه هوش هیجانی و کارآمدی مربیگری مربیان ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
19 رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تامین با متغیرهای فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 44
20 ساخت و روایی سنجی پرسشنامه جایگاه ورزش در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 15
21 طبقه بندی اقلیمی و تعیین مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی در سطح استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 4
22 طراحی مدل ریاضی زمانبندی امتحانات در دانشگاه و تحلیل جواب های حاصل از آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 44
23 کاربرد زمین آمار در پهنه بندی مناطق مستعد کشت زعفران در سطح استان خراسان رضوی براساس پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 2
24 مدل ریاضی جدیدی برای مسئله مکان یابی تخصیص تکی p- هاب مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 24، شماره: 68
25 مدل سازی و حل مسیله ی پوشش تدریجی پشتیبان سلسله مراتبی با در نظر گرفتن تسهیلات واسطه در حالت پویا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
26 مدلسازی ریاضی مساله مکان یابی P مرکز با در نظر گرفتن سلسله مراتب لانه ای و کاربرد الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات در حل آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 47
27 مسیریابی وسایل نقلیه برای توزیع کالاهای فسادپذیر با برنامه ریزی تخصیص نیروی انسانی در مسیرها (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پهنهبندی روند تغییرات سختی آب زیرزمینی دشتهای قروه و دهگلان با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
2 تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوزهی آبخیز صنوبر شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
3 A Generalized Consistent VRP with Optional Customers and Different Consistency Requirements (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
4 A genetic algorithm approach to cellular manufacturing system (CMS) considering the operation sequence for each type of the parts (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 A New Mathematical Model for a Robust Forward/Reverse Logistic Network Design (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
6 A New Solution Representation for Location-Routing Problem (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 A Novel DOE-Based Selection Operator for NSGA-II Algorithm (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
8 A Selective Covering-Inventory- Routing problem to the location of bloodmobile to supply stochastic demand of blood (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارائه استراتژی های بازاریابی در بازار گاز طبیعی کشور با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
10 ارائه مدلسازی ریاضی چندهدفه جهت طراحی شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در حالت چند محصولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
11 ارائه یک مدل بهینه سازی دو هدفه جهت طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن اختلال در مراکز تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
12 ارایه مدل تخصیص خدمه پرواز با در نظر گرفتن مهارت های چند گانه و حل مدل با ا ستفاده از الگریتم های فرا ابتکاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
13 ارایه مدل ترکیبی مسایل بهینه سازی چند پاسخه در سیستم های پویا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
14 ارایه مدل مسیریابی تولید با درنظرگرفتن محصولات فاسدشدنی با عمرگسسته و تقاضای تصادفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
15 ارایه یک روش ابتکاری برای حل مساله مکانیابی پوشش مبتنی برترکیب ستونهای ماتریس پوشش و توسعه آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 ارایه یک مدل مکانی ابی پوشش سلسله مراتبی مبتنی برپوشش تدریجی و شعاع متغیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 ارزیابی ارتباط روشهای مختلف برآورد سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: حوزه آبخیزکهنه شهرستان جغتای) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
18 ارزیابی پارامترهای اقلیمی موثر بر میزان دبیبا استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
19 ارزیابی پارامترهای فیزیوگرافی حوضه و ارتباط بین آنها با استفاده از تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
20 ارزیابی توان تفکیک علمکرد زعفران در خراسان رضوی با استفاده از پارامترهای اقلیمی و الگوریتم جنگل تصادفی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 ارزیابی روشهای مختلف تجربی در برآورد روانآب حوضه فریمانه خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
22 ارزیابی کارایی مدل AWBM در شبیه سازی بارش رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار اریه نیشابور) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 ارزیابی کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهها از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
24 ارزیابی نقش پارامترهای فیزیکی در تولید رسوب حوزه های خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 استفاده از الگوریتم دانتزیگ ولف برای حل مساله زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن هزینه های احتمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
26 الگوریتم ساخت جواب برای مسیله مسیریابی ظرفیت دار کمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
27 انتخاب کاراترین محل یک بازار دوره ای به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
28 انعکاس و توسعه سیستم مدیریت کیفیت در درون زنجیره تامین تحلیل تجربی شرکتهای ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
29 FUZZY PROGRAMMING MODEL FOR SUPPLIER LOCATION PROBLEM WITH COVERAGE DISTANCE APPROACH (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
30 Grey relational analysis method for MCDM with Interval-valued trapezoidal intuitionistic fuzzy (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 Incorporating the statistical criterion in multiple response optimization using an Interactive fuzzy programming (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
32 Modelling of a multi-period bi-objective model for configuring a relief network (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
33 multiA objective hybrid simulated annealing algorithm for location-routing problem (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
34 Multiple Simulation Response Surfaces for Robust Optimization In Inventory System (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
35 باغ های معلق عمودی بر بدنه فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
36 بررسی آزمایشگاهی رفتار بتن الیافی در برابر نفوذ گلوله (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
37 بررسی آزمایشگاهی رفتار بتن الیافی در برابر نفوذ گلوله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
38 بررسی اثر اعتماد مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل TAM (مطالعه موردی: بانک ملت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
39 بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران برپذیرش بانکداری اینترنتی برپایه مدل TAM مطالعه موردی: بانک ملت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک
40 بررسی اثر همجواری با گسل بر وسعت زمین لغزش ها در حوضه تویه دروار سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
41 بررسی اثرشدت های مختلف بارش برتولید رواناب ورسوب بااستفاده ازشبیه ساز باران مطالعه موردی: حوزه آبخیزصنوبر،تربت حیدریه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
42 بررسی ارتباط بین استحکام نهایی و استحکام تسلیم در حالت کوئنچ و تمپر برای فولاد AISI 4130 با استفاده از روش های آماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عملیات حرارتی
43 بررسی ارتباط شاخص های رواناب با عوامل فیزیوگرافی حوضه های آبخیز (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 بررسی پارامترهای اقلیمی و فیزیکی مؤثر بر ارتفاع رواناب حوزه با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
45 بررسی تاثیر کالبد فضای شهری درارتقای امنیت روانی شهروندان باتاکید برخاصیت هویت بخشی شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
46 بررسی تاثیرات بدنه های سبز در طراحی منظر شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
47 بررسی تغییرات زمانی و مکانی عامل فرسایندگی باران در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
48 بررسی رابطه گسل با فاصله از تاقدیس و ناودیس در حوزه قره قوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
49 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شوری در دشت قروه و دهکلان (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
50 بررسی شرایط اقلیمی بازار اصفهان ازسردرب قیصریه تابازارچه ریسمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
51 بررسی شرایط اقلیمی بازار قیصریه اصفهان ( از سر درب قیصریه تا بازارچه ریسمان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
52 بررسی عملیات بازپخت بر مقاومت به ضربه فولاد 30CrMnSi (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عملیات حرارتی
53 بررسی کیفیت زندگی شرکت کنندگان در کلاس های آمادگی جسمانی و ایروبیک استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
54 بررسی مساله مسیریابی امداد در حالت دو مرحله ای با تقاضا و زمان احتمالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
55 بررسی مساله مکان یابی بنادر خشک با در نظر گرفتن شبکه حمل ونقل چند وجهی و قابلیت جداسازی کالاها درشبکه لجستیک چند کالایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
56 بررسی مسئله مکان یابی محور متحرک با در نظر گرفتن استهلاک تسهیلات محور متحرک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
57 بررسی نقش سنگ شناسی در بروز زمین لغزش های محدوده سد بیدواز اسفراین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
58 بررسی ورودی بازار صفویه اصفهان با تمرکز بر شرایط اقلیمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
59 بررسی ویژگیهای کالبدی حیاط مرکزی در معماری بومی اقلیم گرم نمونه موردی : شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
60 بررسی هفت رویکرد بهینه سازی چند پاسخه و مقایسه عملکرد آن ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
61 برنامه ریزی و زمان بندی پروژه با محدودیت منابع با استفاده از ماتریس وابستگی روابط فازی فعالیت ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
62 بهینه سازی مطلوبیت مشتریان در ارائه خدمات با استفاده از تکنیک رگرسیون لجستیک ترتیبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
63 بهینه‌سازی مسائل چند پاسخه با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
64 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوضه با استفاده از پارامترهای اقلیمی و زمین شناسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
65 پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه النگ دره استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
66 پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از مدل فرآیند محور SINMAP (مطالعه موردی: محدوده سد بیدواز اسفراین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
67 پیش بینی و تحلیل وضعیت اقلیمی شهر تهران با استفاده از زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
68 تاثیر معماری و شهرسازی در کاهش جرم و افزایش امنیت اجتماعی در محیط های شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
69 تاثیر منظر شهری در کاهش جرم و افزایش امنیت اجتماعیدر ورودی شهرها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
70 تأثیر تعداد ساعات آفتابی بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
71 تحلیل زمان شروع و خاتمه پدیده خشکسالی هواشناسی در سطح استان خراسان رضوی به روش آنالیز بقاء (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 تعیین الگوی همبستگی متغیرهای هواشناسی و شناسایی متغیرهای اساسیبه روش تحلیل عاملی اکتشافی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
73 تولید گیاهان تراریخته به منظور ایجاد مقاومت به تنش سرما و یخ زدگی در گیاهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
74 جایگاه ادراکات حسی در پدیده شناسی فضای ساخته شده (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
75 حل مدل پویا برای مکان یابی هاب با تخصیص تکی با امکان بازسازی هاب ها و مشخص بودن طول عمر هر هاب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
76 حل مساله تخصیص نمایی با افزودن یک تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
77 حل مساله مکانیابی-تخصیص با و بدون ظرفیت با الگوریتم مبتنی بر روش تقریب هذلولی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
78 حل مسئله تشکیل سلول با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان ماشین آلات و تخصیص منابع انسانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
79 حل همزمان مسائل تشکیل سلول، تخصیص منابع انسانی و زمان بندی عملیات ها با در نظر گرفتن قابلیت SPEA-II اطمینان ماشین آلات بوسیله الگوریتم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
80 رابطه بین فعالیت بدنی، رضایت از زندگی و کیفیت زندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
81 رویکرد ٨ گانه در مدیریت فرآیند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
82 رویکرد حل مستقیم برای طراحی شبکه زنجیره تأمین با متغیرهای فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
83 زمان بندی پروژه با استفاده از ماتریس وابستگی روابط فازی فعالیت ها با داشتن منابع محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
84 زمان بندی پروژه با منابع محدود با استفاده از ماتریس وابستگی روابط فازی فعالیت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
85 شناخت منشا ناکارایی سیستمی متشکل از زیر سیستم های موازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
86 شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش ANP : مطالعه موردی؛ اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
87 طراحی اقتصادی و اقتصادی-آماری نمودار کنترلی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
88 طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در یک محیط فازی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
89 طراحی مجتمع مسکونی و تأثیر آن بر منظر شهری با رویکرد ادراکات حسی در بلند مرتبه ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
90 طراحی یک شبکه زنجیره تامین مستقیم/معکوس قابل اطمینان با در نظر گرفتن اختلال در مراکز تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
91 کارایی دانه بندی رسوب در منشأیابی رسوبات آبی حوزه آبخیز نوده گناباد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
92 کاربرد تحلیل پوششی داده ها درمکانیابی کارخانه با رویکرد برنامهریزی چندهدفه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
93 کاربرد تحلیل خوشه ای در تفکیک زیرحوزه های همگن بر اساس پارامترهای فیزیوگرافی و هیدرولوژیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
94 کاربرد زمین آمار در پهنه بندی مناطق مستعد کشت زعفران در سطح شهرستانهای تربت حیدریه، زاوه و مهولات بر اساس پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
95 کلاس بندی متغیرهای اقلیمی مؤثر بر عملکرد زعفران با استفاده از آنالیز نزدیک ترین همسایه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
96 ماژولاریته، نگرشی جدید درمسائل مکان یابی تسهیلات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
97 مدلسازی ریاضی جدید برای طراحی شبکه لجستیک حلقه بسته در حالت چند محصولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
98 مدلسازی مساله ی برنامه ریزی حمل و نقل با درنظر گرفتن ناسازگاری محصولات و مدیریت سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
99 مدلسازی و پیشبینی بارش ماهانه شهرستان سرخس با استفاده ازتحلیل سری زمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
100 مدلسازی و حل مساله ی حمل و نقل چندمحصولی با محصولات سازگار و ناسازگار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
101 مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک زنجیره ی تامین چند مرحله ای با استفاده از شش سیگمای ناب و فرآیند الکتر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
102 مدلی سلسله مراتبی برای کاربرد تحلیل پوششی داده ها در مکانیابی انبار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
103 مساله چند هدفه p- هاب مرکزی با در نظر گرفتن استهلاک در محیط فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
104 مساله مکان یابی چنددوره ای غیرقطعی هاب سلسله مراتبی بادرنظر گرفتن محدودیت احتمالی برای زمان سفرشبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
105 مساله مکانیابی پوشش سلسله مراتبی حداکثر دسترسی با صف بندی در شرایط پوشش تدریجی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
106 مساله مکانیابی مینیماکس احتمالی نقطه انتقال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
107 مسئله محور پوششی با در نظر گرفتن شعاع و فواصل زمانی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
108 مسئله ی مکانیابی مسیریابی با برداشت و تحویل هم زمان کالا با در نظر گرفتن ملاحظات بیمه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
109 مسیله دو هدفه مکانیابی تجهیزات امداد اضطراری با امکان استفاده از تجهیزات پشتیبان در حالت تقاضای تصادفی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
110 مسیله دوهدفه محافظت از دارایی های انتخابی در شرایط بحران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
111 مسیله مکانیابی-تخصیص رقابتی دوسطحی با در نظر گرفتن ترجیحات مشتری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
112 مسیلهی بهینه سازی یکپارچه ی مکانیابی و استقرار چند دوره ای برای اصلاح پیشگیرانه ی پوشش گیاهی و استقرار منابع مهار آتش (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
113 مطالعه موانع مشارکت اساتید و کارکنان دانشگاهها در برنامههای ورزش همگانی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
114 مقایسه نتایج حاصل از تکرارهای آزمایشی در مطالعه رواناب و رسوب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
115 مقدمه ای بر سنجش از دور و کاربرد آن در پردازش عوارض طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی
116 مکان یابی بنادرخشک با رویکرد مکان یابی هاب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
117 مکان یابی سلسله مراتبی مراکز خدمات پزشکی اضطراری 4 سطحی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
118 مکان یابی عرصه های مناسب پخش سیلاب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوزه آبخیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
119 مکانیابی محور با در نظر گرفتن پوشش قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
120 منشایابی رسوبات آبی با استفاده از سنگشناسیدر حوزه آبخیز نوده گناباد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
121 منظر ورودی شمال شهر اصفهان با رویکرد هویت بخشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
122 منظرورودی شمال شهر اصفهان بارویکرد هویت بخشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
123 موانع مشارکت کارکنان نیروهای مسلح در فعالیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
124 نقش ادراکات حسی در پدیده شناسی فضای ساخته شده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
125 ورزش و کیفیت زندگی در زنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
126 یک مدل پایدار برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه - بسته چند سطحی چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
127 یک مدل جدید برای ادغام تحلیل پوششی داده ها در مساله مکان یابی کارخانه با محدودیت ظرفیت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران