محمدرضا چایی چی

 محمدرضا چایی چی استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

محمدرضا چایی چی

Mohamad Reza Chaei Chi

استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر عملکرد، نسبت برابری زمین و برخی از ویژگیهای کیفی علوفه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
2 اثر مدیریت تولید بر روند شکست سختی بذر در یونجه یکساله .(Medicago scutellata cv. Robinson) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
3 اثرسیستم های مختلف تغذیه بااستفاده ازکودسبزوزیوپونیکس برعملکرد کمی و کیفی آفتابگردان درکشت متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
4 ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه درکشت مخلوط نخود سیاه و جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط افزایشی سورگوم (Sorghum bicolor L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط آبیاری کامل و کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
6 ارزیابی عملکردعلوفه سورگوم ویونجه درکشت مخلوط وتاثیرآن برپویایی جمعیت علفهای هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
7 بررسی اثر تلقیح با کودهای زیستی و شیمیایی بر مقدار جذب عناصر معدنی ذرت علوفه ای سینگل کراس 540 تحت رژیم های مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
8 بررسی اثرات کشت مخلوط ذرت (mays Zea )و ماش سبز (radiata Vigna (بر کمیت علوفه و زیست توده علفهای هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
9 بررسی اثرات کود نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت علوفه ای در نظام کشت جنگل زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
10 بررسی تاثیر رقم، تلقیح بذر با تیوباسیلوس و اشکال مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
11 بررسی تاثیر روش های مختلف کاربرد باکتری های محرک رشد بر عملکرد سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید .(Sorghum bicolor var. Speed feed) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
12 بررسی تاثیرسطوح مختلف تنش شوری وخشکی برخصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه شلغم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
13 بررسی تاثیرکم آبیاری وکودهای فسفربرخصوصیات کمی و کیفی دورقم سورگوم دانه ای کیمیا وسپیده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 3
14 بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum L بومی اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
15 بررسی ویژگی های کیفی علوفه سورگوم و شنبلیله تحت تاثیرکودهای نیتروژنه زیستی، شیمیایی وتلفیقی درنظام کشت مخلوط افزایشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
16 برهمکنش گوگرد وباکتری تیوباسیلوس برکلونیزاسیون دوگونه قارچ میکوریزاورشد ذرت Zea mays Lدرشرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
17 تاثیر روش های مختلف حاصلخیزی خاک(آلی، تلفیقی و شیمیایی)روی کمیت و کیفیت علوفه گیاه کنگر فرنگیCynara scolymus (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
18 تاثیر سیستم های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذی های و کیفی علوفه دارو مطالعه موردی: کشت توام یونجه چندسالهMedicago sativa L. و رازیانه ((Foeniculum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
19 تاثیر قارچ ریشه و ترکیب های هیومیک برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
20 تاثیر کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
21 تاثیر کودهای زیستی فسفاته بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای (سینگل کراس 704 ) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
22 تاثیرمحلول پاشی باکتری های محرک رشد گیاه بر عملکرد علوفه و دانه سورگوم علوفه ای رقم اسپید فید (Sorghum bicolor var. Speed feed) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
23 تاثیرمدیریت بقایای گیاهی گندم برخصوصیات خاک وعملکرد آفتابگردان درسیستم کشت دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
24 تاثیرنظام های کم آبیاری وکودشیمیایی و زیستی فسفر برخصوصیات کمی و کیفی شلغم علوفه ای Brassica rapa L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 3
25 مطالعه اثر مدیریت تلفیقی کود فسفره بر خصوصیات رشدی و عملکرد علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن) (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
26 مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن (شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شبدر (alexandrinum Trifolium (در کشت مخلوط با ریحان (basilicum Ocimum ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
27 مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن بر عملکرد علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) در کشت مخلوط افزایشی با ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط اقلیمی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
28 مطالعه تاثیر برداشت تاخیری، تراکم بوته و شدت برداشت بر عملکردعلوفه و برخی از ویژگیهای رویشی یونجه یکساله گونه اسکوتلاتا (Medicago scutellata var Robinson) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
29 مطالعه عملکرد وکیفیت علوفه درکشت مخلوط سورگوم علوفه ای و خلردرشرایط کم ابیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
30 مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست توده رازیانه تحت تاثیر سیستم های مختلف کودی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
31 واکنش ریشه ارزن مرواریدی (Pennisetum americanum L.) به تنش خشکی وآبیاری مجدد بعدازدوره تنش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد و ترکیب اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicu L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
2 اثر سیستم های مختلف تغذیه تلفیقی با استفاده از زئوپونیکس و کود شیمیایی اوره بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
3 اثر شرایط تولید و نگهداری بذر بر روند شکست سختی بذر در یونجه یکساله (Medicago scutellata cv. Robinson) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر عوامل اقلیمی‘ زمان و شرایط نگهداری بر شکست سختی بذر در یونجه یکساله (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر منابع مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد دانه گیاه شوید (Anethum graveolens L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
6 ارزیابی برخی خصوصیات زراعی و فیتوشیمیایی در توده های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 ارزیابی هیبرید های جدید ذرت دو منظوره بر اساس کارایی مصرف آب و عملکرد دانه و علوفه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 انتخاب مناسب ترین هیبرید در بین 11 هیبرید جدید ذرت بر اساس عملکرد دانه و علوفه در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
9 بررسی اثر پیش کشت برخی گیاهان علوفه ای بهاره در کشت دوگانه بر روی عملکرد علوفه و خصوصیات عملکرد ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی اثر روش های کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان علوفه ای تابستانه (ذرت، سورگوم و ارزن علوفه ای) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 بررسی برخی واکنش های رشدی سورگوم به کادمیوم و باکتری های محرک رشد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
12 بررسی تاثیر تنش فلزات سنگین کادمیوم، نیکل، مس و سرب بر جوانه زنی و رشد گیاهچه جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
13 بررسی تاثیر کم آبیاری و منبع تامین فسفر بر کیفیت علوفه ریشه شلغم علوفه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 بررسی تاثیر کم آبیاری و منبع تامین فسفر بر کیفیت علوفه شاخساره شلغم علوفه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 بررسی تاثیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر کیفیت دانه دو رقم سورگوم دانه ای تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
16 بررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی (آلی، شیمیایی و تلفیقی)، بر شاخص سطح برگ و زیست توده اسفرزه (Plantago ovata Forsk)، تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 تاثیر آبیاری جویچه ای متناوب بر سبزینگی ارزن دم روباهی(Setaria italica) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 تاثیر برخی فلزات سنگین بر مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه کلزا Brassica napus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
19 تاثیر رژیم های آبیاری و سامانه های مختلف تغذیه بر محتوای عناصر غذایی در اندام های هوایی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
20 تاثیر روش های حاصلخیزی خاک (شیمیایی، تلفیقی و آلی) بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کنگر فرنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 تاثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن بر رشد و عملکرد گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
22 تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بربعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگرفرنگی Cynara scolymus (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تاثیر مراحل مخلتف برداشت و باقیمانده کودهای شیمیای وآلی برکمیت و کیفیت علوفه گیاه کنگرفرنگی (Cynara scolymus (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 تنوع ژنتیکی و جغرافیایی کلکسیون ژرم پلاسم جو وحشی (.Hordeum spontaneum L) در بانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 تنوع فنوتیپی خواب بذر در اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum بومی اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
26 مطالعه اثر باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذرکنگرفرنگی Cynara Scolymus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
27 مطالعه سودمندی تولید و کارایی استفاده از نور در کشت مخلوط جو( H. vulgare) و ماشک (V. desicarpa) در سطوح مختلف کود نیتروژن. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
28 مقایسه خصوصیات کیفی علوفه شاخساره و ریشه شلغم علوفه ای تحت تاثیر نظام کم آبیاری و کود بیولوژیک فسفر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
29 واکنش جوانه زنی و رشد گیاهچه یونجه یکساله Medicago scutellata Lتحت تنش فلزات سنگین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم