ناصر مدیرشهلا

 ناصر مدیرشهلا

ناصر مدیرشهلا

Naser Modirshhla

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی انرژی الکتریکی مورد نیازدرفرایند احیاء CrVI توسط ZnO تثبیت شده برروی بسترشیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
2 افزایش فعالیت فتوکاتالیتیکی نانوذرات TiO2 توسط دوپینگ نقره به روش احیای شیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
3 بررسی امکان سنتز نانو کاتالیزورهای ترکیبی ZnO/SnO2 به روش هم رسوبی و بررسی فعالیت فوتو کاتالیزوری این ذرات (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
4 بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی در حذف یک آلاینده مدل از صنعت نساجی توسط فرایند فتواکسایش در یک فتوراکتور چرخشی مرکب از یک راکتور CSTR و یک فتوراکتور PFR (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
5 بررسی جذب سطحی بنفش بازی 2 از محلول های آبی بر روی خار گنگر: مطالعه پارامترهای عملیاتی و ترمودینامیکی وایزوترم های جذب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
6 بررسی جذب سطحی بنفش بازی 2 ازمحلولهای آبی برروی خارگنگر مطالعه پارامترهای عملیاتی و ترمودینامیکی وایزوترمهای جذب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
7 بررسی حذف رنگ بنفش بازی 2توسط جاذب خاک اره کربنیزه ازمحلولهای آبی درحضوراکسیژن: مطالعه پارامترهای عملیاتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
8 بررسی کارایی لایه های نازک از نانوذرات تیتانیم دی اکسید تثبیت شده برروی گلوله های شیشه ای در یک راکتور با بستر پرشده در حذف یک الاینده ی مدل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
9 بررسی کارایی نانوذرات تیتانیم دی اکسید تثبیت شده برروی صفحات شیشه ای درحذف کلرامفنیکل بعنوان یک الاینده مدل از ترکیبات دارویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
10 تهیه نانوکامپوزیت Pt/TiO2 به روش احیای نوری و شناسایی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
11 دوپینگ نانوذرات تیتانیم دی اکسید توسط نقره به روش تلقیح مایع و بررسی کارایی آن در حذف پنی سیلین از محیطهای آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
12 سنتز نانوذرات اکسید نیکل به روش ترسیب شیمیایی و بررسی کارایی این نانوذرات به عنوان یکنانوجاذب (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
13 سنتز نانوذرات اکسید نیکل درحضور سورفکتانت CTAB و بررسی کارایی جذب سطحی آن در حذف یک الاینده مدل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
14 سنتز نانوذرات Mg/ZnO-SnO2 و بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری این ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
15 سنتز نانوذرات ترکیبی TiO2/SiO2 به روشهای مختلف و مقایسه فعالیت فوتوکاتالیستی درحذف یک آلاینده مدل (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
16 مدلسازی تاثیر غلظت بحرانی آب اکسیژنه در تخریب فتواکسیداسیون یک رنگ مونو آزو از صنعت نساجی (دریافت مقاله) اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ
17 مدلسازی سینتیکی تخریب و رنگزدائی فتوکاتالیستی یک رنگ منوآزو از صنعت نساجی در فرآیند UV/TiO 2 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران