دکتر علینقی مشایخی

دکتر علینقی مشایخی استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علینقی مشایخی

Dr. Alinaghi Mashayekhi

استاد دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی‌های سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 1
2 ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
3 ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت های بیمه (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 71
4 Developing a Framework for Analyzing the Causes of Corruption (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 15، شماره: 1
5 بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 57
6 تاثیر کاراکتر بر توانمندی های احساسی و اجتماعی: پژوهش پیمایشی روی دانشجویان حوزه مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 2
7 تحلیل پویایی نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک های علم و فناوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 50
8 تحول ساختار دولت از نگاه سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 18، شماره: 4
9 حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 53
10 حلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی ستاد و شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 18، شماره: 70
11 طراحی مدل پویایی شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 5، شماره: 2
12 مدلسازی دینامیکی کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت در شرکت های بیمه: رویکرد پویاشناسی سیستم (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
13 نوسازی استراتژیک، اجرای نوسازی های موازی و نقش اهرمی ساختار سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 33
14 نوسازی راهبردی، محیط نهادی و تعدیل وابستگی به منابع در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 20
15 واکاوی استراتژی کاهش هزینه و دارایی در احیای مالی بنگاه ها با استفاده از نظریه رانت اقتصادی و مدل سازی دینامیک سیستم ها (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت تناظر مدل های عامل مبنا و پویاشناسی سیستم در فرآیند مدلسازی یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
2 بررسی چالشهای صنعتی سازی ساخت و سازکشور ب ارویکرد دینامیکی و ارائه سیاست های مناسب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 بررسی دینامیک رشد و رواج تفکر سیستمیک در سازمان ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 بررسی روش سازمانهای صنعتی ایران در حوزه های کلیدی رشد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 بررسی موانع یادگیری و موتورهای رشد در دانشگاه های ایرانی مورد کاوی: دانشگاه علم و صنعت ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 تحقیقات پویاشناسی سامانه ها در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
7 توسعه متدولوژی ایجاد مدل های شبیه سازی چندمقیاسی مختلط عامل مبنا-پویاشناسی سیستم در سازمانهای یادگیرنده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 چالش بزرگ مدیریت کلان نیروی انسانی، استفاده از سرمایه های مهاجر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
9 سنجش و مقایسه میزان استفاده از اهرمهای کنترل مدیریتی در سه شرکت ایرانی دارای منطق خلق ارزش متفاوت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک