دکتر سیدحسن افتخار واقفی

دکتر سیدحسن افتخار واقفی Department of Anatomy, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

دکتر سیدحسن افتخار واقفی

Dr. Seyed Hassan Eftekhar-Vaghefi

Department of Anatomy, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.