آفاق تابنده ساروی

 آفاق تابنده ساروی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

آفاق تابنده ساروی

Afahg Tabandeh saravi

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.