دکتر محمد حسین صبحیه

دکتر محمد حسین صبحیه دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد حسین صبحیه

Dr. Mohammadhosein Sobhiyah

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی و مدل سازی تاثیر مولفه های فرهنگی محیط نهادی بر عملکرد ابرپروژه های زیرساختی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
2 ارائه مدل نظری زمینه ای عملکرد پروژه بر پایه اعتماد در رابطه کارفرما و پیمانکار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 4
3 ارتقای بهره وری با رویکرد مدل یکپارچه مدیریت زنجیره تامین در پروژه های صنعت احداث (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 3
4 الگو اثرگذاری فرهنگ بر فرایندهای آغازین مدیریت پروژه:(مطالعه موردی صنعت ساخت ایران) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 3
5 الگوی نظری عملکرد طرح های توسعه محصول جدید در فضای نوآوری باز مبتنی بر قابلیتهای مدیریت طرح (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 4
6 انتقال بین سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم های بین المللی در صنعت نفت ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 1، شماره: 1
7 اندازه گیری سطح بلوغ مدیریت قرارداد در پیمانکاران EPC صنعت نفت ایران (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز سپانیر) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 12
8 ایجاد خلاقیت در دانشجویان مهندسی معماری بررسی سه مدل برای انتقال دانش از منظر دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 37
9 بررسی چالش های پیاده سازی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی مطالعه موردی سازمان نظام مهندسی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 2
10 بررسی چالش های تعارض منافع در نظام مهندسی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 3
11 بررسی چالش های تعارض منافع در نظام مهندسی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 4
12 بررسی چالش های مدیریت همکاری های فناورانه بین المللی در صنعت پتروشیمی ایران(مطالعه موردی:همکاری فناورانه درپروژهMTP) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 6
13 بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه مرحله ساخت پروژه های سدسازی وارایه راهکارهایی برای مدیریت این هزینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 15
14 بررسی مولفه های حکمرانی مطلوب در پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 4
15 تاثیر بکارگیری اصول مذاکره در حل و فصل تعارضات بین فردی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 4
16 تاثیر بکارگیری اصول مذاکره در حل و فصل تعارضات بین فردی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 3
17 تبار شناسی "شایستگی" در مدیریت پروژه: بررسی وضعیت عناصر شایستگی با تمرکز بر شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 7، شماره: 25
18 تبیین اولویت شایستگی های رفتاری مدیران پروژه در اثربخشی تیم های مجازی از منظر استاندارد ICB۴ (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 3
19 تبیین اولویت شایستگی های رفتاری مدیران پروژه در اثربخشی تیم های مجازی از منظر استاندارد ICB۴ (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 4
20 تبیین کارکردهای ارزش آفرین در سازمان های پروژه محور نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 1
21 تبیین همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه و تاثیر آن بر عملکرد پروژه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
22 تحلیل ارتباطات ذی نفعان در پروژه تقاطع با روگذرهای غیرهم سطح در شهر ارومیه با استفاده از ماتریس علاقه-قدرت و تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 37
23 تحلیل نیمه کمی نامتقارن فازی ، منطبق بر استراتژی سازمانی مدیریت ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 2، شماره: 3
24 تدوین مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 2
25 توسعه الگوی شایستگی مدیران در صنایع پروژه محور بخش دولتی با رویکرد تئوری داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
26 توسعه الگوی شایستگی مدیران در صنایع پروژه محور بخش دولتی با رویکرد تئوری داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
27 توسعه مدل نظری سازمان های یادگیرنده پروژه محور: رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 1
28 چارچوب موفقیت چندسطحی در پروژه های مشارکت بخش عمومی - خصوصی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
29 حاکمیت برنامه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر تهران با رویکرد شبکه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 53
30 درس آموخته های کلیدی در مدیریت پروژه های پیچیده، مطالعه موردی : توسعه فازهای پارس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 3، شماره: 7
31 روش تامین مالی پروژه محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 12
32 شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار (مورد مطالعه: پروژه های ساخت شهری تهران). (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 31
33 شناسائی قابلیت های پویا برای تدوین و اجرای استراتژی پرتفولیو: مطالعه موردی یک هلدینگ پایین دستی نفت وگاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 1
34 شناسایی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان های مبتنی بر پروژه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 53
35 شناسایی قابلیت های مدیریت طرح های توسعه ی محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 2
36 شناسایی مسیرهای ادعای منتهی به افزایش هزینه در پروژه هایDBF ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی پویایی سیستم (مطالعه موردی: پروژه های مترو کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 7، شماره: 2
37 شناسایی و بررسی چالش های پیاده سازی فرایندهای مدیریت پورتفولیوی پروژه در شرکت های مهندسین مشاور (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 3، شماره: 35
38 شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پیچیدگی محیطی پروژه های مشارکت عمومی خصوصی مطالعه موردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 3
39 طراحی و ساخت منعطف برای انجام پروژه های بزرگ صنعت احداث در شرایط محیطی پیچیده (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 4
40 عوامل بروز ادعا در یکی از پروژه های طرح و ساخت زیرزمینی ایران (پروژه تونل و زیرگذر شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 10، شماره: 1
41 عوامل فراسازمانی موثر بر تصمیم سازی و عملکرد اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 80
42 مؤلفه‌های حاکمیت موجود پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چندسازمانه در شراکت‌های مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 3
43 مدل تشریک مساعی بخش دولتی با بخش غیردولتی در پروژه های ساخت، بهره برداری، انتقال آزادراهی ایران (مطالعه چند موردی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 4
44 مدل شایستگی مدیران پروژه ی شرکت نفت و گاز پارس (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 17
45 مدل مفهومی انتقال بین سازمانی دانش مدیریت پروژه در کنسرسیوم های بین المللی صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
46 مدل نظری قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال در محیط پیچیده (مطالعه ی چندموردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 38، شماره: 3
47 مدلسازی یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه در پروژه های بین المللی صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 3
48 مفهوم سازی گونه شناسی استراتژی پروژه بر اساس متغیر اقتضایی محیط در پروژه های صنعت پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 4
49 موانع تشریک مساعی مطلوب بخش دولتی و غیردولتی در پروژه های ساخت، بهرهبرداری و انتقال آزادراهی ایران (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 35
50 موانع حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژه ها در سازمان های متولی زیرساخت های راه کشور (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 4
51 نظریه پردازی یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه در کنسرسیوم های بین المللی صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 3
52 نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 88
53 واکاوی موانع موفقیت فاز اختتام در پروژه های صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی: طرح های توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 2
54 وضعیت تحقق اهداف و برنامه های طرح مسکن مهر در بخش انبوه سازی پروژه یازده هزار واحدی مسکن مهر ماهدشت (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های دولت محوری در پیش صلاحیت پیمانکاران طرح وساخت(مقایسه تطبیقی رویکرد تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح ساخت در ایران آمریکا) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
2 آیا با روشهای معمول مدیریت پروژه میتوان پروژه های تحقیق وتوسعه را مدیریت کرد (بررسی روش های مناسب برای مدیریت پروژه های تحقیق وتوسعه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
3 اثر فرایند مدیریت پروژه بر استخراج شاخص های تولید، طبقه بندی و برسنجی اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
4 اثربخشی نظام مدیریت پروژه از طریق یکپارچه سازی فرایندهای مدیریت سبد پروژه، طرح و پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
5 ارائه چارچوب اقتضایی کارکردهای سازمان مادر برای پروژه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
6 ارائه مدل تحلیل تصادفی ریسک بر مبنای ماتریس احتمال، تاثیر و مدیریت پذیری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
7 ارائه مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت پروگرام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
8 ارایه روش تخمین ارزش افزوده حاصل از مرمت ساختمانهای تاریخی؛مطالعه موردی: عمارات مسعودیه و باغ فردوس در تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
9 ارایه مدلی بومی جهت سنجش بلوغ مدیریت سبد پروژه در سازمانهای پروژه محور (مطالعه موردی – شرکت مپنا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
10 ارتباط کسب و کار اصلی پیمانکاران ساخت با مدیریت پروژه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
11 ارزیابی دومدل تامین مالی ترکیبی در تامین مالی پروژه های نیروگاهی بخش خصوصی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
12 ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی در تأمین مالی پروژه های زیرساخت؛ مورد کاوی پروژه ی نیروگاه خصوصی عسلویه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
13 ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی در تأمین مالی پروژه های زیرساخت؛ موردکاوی پروژهی نیروگاه خصوصی عسلویه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
14 ارزیابی مدیریت ذینفعان طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
15 استراتژی توسعه و ارتقاء شایستگی مدیران پروژه در سازمانهای پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
16 افزایش اثر بخشی ارتباطات پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
17 اولویت بندی زمینه های بهبود سازمانی مدیریت پروژه در مدل 3 OPM با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
18 اهمیت رویکرد نهادمحور در مدیریت ابرپروژه ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
19 BOT امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
20 بررسی استانداردهای جهانی مدیریت پروژه، مقایسه تطبیقی متدولوژی Prince2 و راهنمای PMBOK 2004 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
21 بررسی اصلی ترین چالش ها در مدیریت پروژه پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP ) از دید سازمان تامین کننده (مطالعه موردی: پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP ) در یک شرکت بازرگانی خارجی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
22 بررسی اهمیت پیاده سازی سیستم مدیریت تغییر در پروژه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
23 بررسی بلوغ مدیریتی طرحهای سازمان آبمنطقهای تهران(نمونه موردی: طرح ماملو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
24 بررسی بورس و حکمرانی شرکتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
25 بررسی تاثیر مدیریت ذی نفعان در طرح انتقال آب زاینده رود به کاشان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
26 بررسی تاثیر مدیریت ریسک و مدیریت دعاوی بر درآمد پیمانکاران در پروژه های EPC (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
27 بررسی تعلق تاخیرات مالی کارفرمایان در قراردادهای طرح و ساخت با استفاده از مدل علی معلولی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
28 بررسی تلاش های انجام گرفته به منظور بهینه سازی مهندسی ارزش با اسـتفاده از مدیریت کیفیت فراگیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
29 بررسی چالش های تأمین مالی پروژه های نیروگاهی در مشارکت دولتی- خصوصی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران
30 بررسی چالش های تأمین مالی پروژه های نیروگاهی در مشارکت دولتی- خصوصی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
31 بررسی چالش های مدیریت درس آموخته ها در پروژه های صنعت نفت (مطالعه موردی؛ پروژه های کلیدی شرکت نفت) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
32 بررسی حوزه های دانش جدید در مدیریت پروژه های دفاعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
33 بررسی دلایل افزایش هزینه در طرحهای عمرانی در برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران و وزن دهی عوامل اصلی در دو مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
34 بررسی دلایل شکل گیری مشارکت مدنی موفق در صنعت ساخت ایران (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
35 بررسی دلایل عدم موفقیت عملکرد مشارکت مدنی درصنعت ساخت ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
36 بررسی راهکار تامین مالی سبد پروژههای نیروگاهی در بخش خصوصی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)
37 بررسی راهکار های بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه ها در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
38 بررسی روش طرح و ساخت ( مطالعه موردی : یک طرح سدسازی ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
39 بررسی روش های ارزیابی و انتخاب پورتفولیوی پروژه برای مدیریت موفق پورتفولیو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
40 بررسی سبک غالب تصمیم گیری مدیران ایرانی و انطباق نتایج با اصول حکمرانی خوب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
41 بررسی سیستم ارزیابی مقدماتی و مناسبترین روش انتخاب پیمانکار در مناقصات : پروژه های ۳ عاملی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
42 بررسی سیستم پیمانکاری مدیریت در یک طرح صنعتی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
43 بررسی سیستم های ارزیابی مقدماتی و فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکاران : پروژه های 3 عاملی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
44 بررسی ضرورت کاربرد راهنمای کیفیت در مدیریت پروژه : ایزو 10006 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
45 بررسی علل ایجاد ادعاهای قراردادی در شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
46 بررسی علل تاخیر در پروژه های تعمیرات اساسی خطوط لوله دریایی در صنعت نفت ایران - مطالعه موردی شرکت نفت فلات قاره (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
47 بررسی علل عمده تاخیر در خدمات مهندسین مشاور: مطالعه موردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
48 بررسی عوامل موثر بر تاخیرها یکی از پروژه تقویت فشار گاز پارس جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
49 بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان در مرحله طراحی پروژه های عمرانی کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
50 بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه ها در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
51 بررسی عوامل موثر بر موفقیت فاز اختتام در پروژههای صنعت احداث مرور ادبیات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
52 بررسی عوامل موثر در خلع ید و خاتمه قرارداد پیمانکاران ساختمانی (مطالعه موردی: هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
53 بررسی عوامل موثر در خلع ید و خاتمه قرارداد پیمانکاران ساختمانی (مطالعه موردی:شرکت تراز پی ریز، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
54 بررسی عوامل موثر در خلع ید و خاتمه قرارداد پیمانکاران ساختمانی مطالعه موردی: هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
55 بررسی فرآیندهای شروع پروژه و راهکارهای ارتقاء آن (مطالعه موردی: شرکتهای پیمانکاری ساختمانی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
56 بررسی فرایند مدیریت کنترل در مدیریت پورتفولیو تملک دارایی های سرمایه ای کشور در سازمان برنامه و بودجه ایران با استفاده از شاخص های استاندارد (MoP Axelos) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
57 بررسی فرصت ها ، چالش ها و ریسک ها در اجرای پروژه های برون مرزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
58 بررسی کارآمدی انتخاب سبد پروژه های سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ (مطالعه موردی: شرکت مهندسی "الف" در هلدینگ سرمایه گذاری "ب") (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
59 بررسی کارآمدی قراردادهای بیمه در پروژه هایEPC (مطالعه میدانی: صنعت نفت ایران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
60 بررسی کارآمدی مطالعات امکان سنجی مجتمع های تجاری، تفریحی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
61 بررسی کاربردی مدیریت ریسک؛ پروژه نیروگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
62 بررسی مبانی نظری سبک مدیران پروژه در صنعت ساخت ایران (بر اساس مدل ارزشهای رقابتی- (CVM) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
63 بررسی معیار های کیفیت خدمات مهندسین مشاور در مرحله طراحی پروژه های ساختمانی کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
64 بررسی معیارها و فاکتورهای موفقیت پروژه ها در نظام ا نجام طرح و ساخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
65 بررسی مقایسه ای شاخص های عملکرد ایمنی پیمانکاران بین المللی تولیدکننده نفت و گاز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز
66 بررسی موجودیت دفتر مدیریت پروژه PMO ( Project Management Office) در ایران: رویکرد توصیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
67 بررسی نحوه مدیریت تغییر در پروژه ها مطالعه موردی: صنعت سد سازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
68 بررسی نقش و ساختار بیمه در مدیریت ریسک های پروژه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
69 بررسی و طبقه بندی علل ایجاد تاخیرات در پروژه های عمرانی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش زمان تأخیر در پروژه (مطالعه موردی: پروژه اداری تجاری در شهر تهران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
70 بررسی و کاربرد تکنیکهای شناسایی ریسک پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
71 بهینه سازی اجرای پروژه با تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
72 پیاده سازی الگوی کاربردی مدیریت ریسک در شرکت اب منطقه ای خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
73 پیامد چند دهه طرح های عمرانی در توسعه نهادی صنفی صنعت احداث ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
74 پیشنهاد مدلی جهت ارزیابی موفقیت شغلی مدیر پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
75 پیشنهاد یک برنامه ریزى استراتژیک براى بهبود مهندسى ارزش با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
76 تامین مالی پروژههای شهری با رویکرد پروژه محوراسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها
77 تأمین مالی پروژه از طریق بازار سرمایه صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و پروژه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
78 تبیین چالشهای فرآیند مدیریت یکپارچگی پروژه مطالعهای موردی در شرکتهای تولیدی/صنعتی دولتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
79 تجربه نگاری پیرامون چالش ها و فرصت های تامین تدارکات در دوران تحریم (مطالعه موردی: طرح توسعه میدان نفتی مشترک) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
80 تحلیل ذینفعان در پروژه های توسعه شهری با رویکردهای خردگرایانه و تجربی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
81 تحلیل مدل های بلوغ به کار گرفته شده در مدیریت سبد پروژه ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
82 تدوین استراتژی پور تفولیوبا استفاده از ماتریس جذابیت بازار/موقعیت رقابتی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
83 تصمیم گیری با سطح قابل قبول تحمل ریسک: مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
84 تعامل بین پورتفولیو، طرح و پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
85 تفاوت رویکردهای ریاست و مدیریت در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
86 توسعه مدل اندازه گیری بلوغ مدیریت دانش به منظور تطابق با سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز OIEC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
87 توسعه مدل سازمانهای یادگیرنده پروژه محور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
88 جایگاه سازمانی و نظام اختیارات مجری طرح های کلان ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
89 چالش ها و راهکارهای تسهیل و گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
90 چالش های اجرای پروژههای بین المللی (مطالعه موردی پروژه فراساحلی هند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
91 چالش های گذار از سنت به مدرنیته در عملکرد تیم ها در کارگاه های ساختمانی ایران (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
92 چالشها و راهبردهای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای زیربنایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
93 چالشها و راهکارهای بکارگیری موثر مدیریتدانش در پروژههای سازمان کارفرمایی (مطالعه موردی؛ پروژه کلیدی صنعت نفت) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
94 حاکمیت در پروژه و پورتفولیو (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
95 رابطه رفتار اخلاقی مدیران با عملکرد کارکنان (مطالعه موردی یک سازمان پروژه محور ساختمانی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
96 رتبه بندی فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکاران با توجه به طبقـه بنـدی ریـالی پروژه ها : پروژه های 3 عاملی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
97 روش های آنالیز تأخیر در ادعاهای بر مبنای زمان و عوامل تأثیرگذار در انتخاب روشها (دریافت مقاله) همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
98 ساخت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
99 ساخت مجتمع های پتروشیمی: نقش پیش بینی منابع مالی در مرحله امکان سنجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
100 ساخت مجتمع های پتروشیمی: نقش پیش بینی منابع مالی در مرحله امکان سنجی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
101 ساماندهی انبوه طرحهای نیمه تمام عمرانی: ارایه مدل نظری برای ریشهیابی علل و حل مشکل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
102 سنجش عملکرد مدیریت پرتفولیوی پروژه در شهرداری تهران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
103 سیستم ارزشیابی مستمر عملکرد پیمانکاران CONTRACTORS PERFORMANCE CONTINUOS EVALUATION SYSTEMS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور
104 شراکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های نیروگاهی: مدیریت ریسک و افزایش ارزش پول خدمات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
105 شروع زودهنگام اجرای پروژه و راهکارهای آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
106 شناخت ویژگی های حکمرانی شرکتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
107 شناسایی ادعاهای تامین کننده مالی در پروژه های DBF با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
108 شناسایی پارامترهای حاکمیت پورتفولیوی پروژهدر جهت همسوسازی مدیریت پورتفولیوی پروژه با استراتژی سازمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
109 شناسایی توانمندسازهای سازمانی تاکتیکی جهت ارتقاء حکمرانی پروژه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
110 شناسایی چالشها و راهکارهای بهبود اثربخشی دفتر مدیریت پروژه(مطالعه موردی: صنعت نفت، گاز و پتروشیمی) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
111 شناسایی ریسک های بیمه پذیر در پروژه های سرمایه گذاری نیرو گاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
112 شناسایی ریسک های صدور خدمات فنی مهندسی پیمانکاران ایرانی در کشور عراق و ارایه راهکار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
113 شناسایی عوامل افزایش هزینه در پروژه های ساخت شهر تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
114 شناسایی عوامل عدم موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت طرح در کشورمطالعه موردی یکی از پروژه های بزرگ عمرانی کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
115 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های ساختمانی کوچک تا متوسط (مطالعه موردی: پروژه های ساختمانی شهرستان نور) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
116 شناسایی فاکتور های حیاتی موفقیت در پروژه های تغییر استراتژیک(مطالعه موردی:شرکت نوین سازان تمدن ماد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
117 شناسایی قابلیت های سازمان های پروژه محور در فضای نوآوری باز (مطالعه موردی: صنعت فضایی ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
118 شناسایی موانع و راهکارهای عمده ارتقاء کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان در مرحله طراحی پروژه های عمرانی کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
119 شناسایی و بررسی چالش های پیاده سازی فرایندهای مدیریت پورتفولیوی پروژه در شرکت های مهندسین مشاور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت
120 شناسایی و مدیریت ریسک ها در مجموع قراردادهای B.O.T نیروگاه های برق کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
121 ظرفیت سازی های لازم برای موفقیت پیمانکاران ایرانی در پروژه های بین المللی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
122 علت ها و راه حل های رفع مشکل انبوه طرحهای نیمه تمام عمرانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
123 عوامل بروز ادعا در پروژه های طرح ساخت راهکارهای کاهش آنها(مطالعه موردی: پروژه های عمرانی-زیرسطحی تهران) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
124 عوامل موثر بر افزایش سرعت ساخت در خطوط مترو مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
125 عوامل موثر بر تعریف پورتفولیوی پروژه ها در شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی، مطالعه موردی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
126 عوامل موثر برتاخیر دراجرای پروژ ه های عمرانی (مطالعه موردی: سامانه انتقال آب) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
127 فراتحلیل کیفی فاکتورهای اثرگذار بر مدیریت بهینه ی تیم های پروژه - محور مجازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
128 کاربرد روش «کلید در دست» در پروژه های صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
129 کارگروهی، عامل موفقیت مهندسی ارزش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
130 مبانی فرهنگ سازمانی(با رویکرد بررسی سازمان های پروژه محور) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
131 مبانی نظری تدوین استانداردهای مدیریت پروژه(مروری بر رویکردهای مختلف تدوین استانداردها) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
132 متدلوژی سنجش همسویی استراتژی کسب و کار و مدیریت پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
133 مدل بالندگی سازمانی درمدیریت پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
134 مدلسازی علل ادعاهای مشارکت پیمانکار و تامین کننده مالی در قراردادهای DBF با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
135 مدیریت استراتژیک شهری در حل مسائل شهرهای جدیدمطالعه موردی: شهرجدید هشتگرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
136 مدیریت پروژه حرفه ای و جایگاه آن در پروژه های عمرانی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
137 مدیریت دانش معکوس - تعاملی نو در (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
138 مدیریت ذینفعان پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
139 مدیریت روابط تامین کنندگان در سازمان های پروژه مدار مطالعه موردی: صنعت نفت و پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
140 مروری بر چالش های ابرپروژه ها و عوامل بروز آنها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
141 مروری بر حکمرانی سازگارانه پروژه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
142 مروری بر رویکردهای انتخاب سبد بهینه پروژه های صنعت ساخت بر اساس ریسک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
143 مروری بر عوامل بروز فساد در ابرپروژه ها و راهکارهای کاهش آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
144 مروری بر عوامل کلیدی موفقیت در اجرای پروژه هایپیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
145 مروری تحلیلی بر شایستگی مدیریت و حل تعارض، شایستگی ضروری مدیران پروژه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
146 مشکلات مربوط به فرایند مدیریت ادعا در ایران: از نظر پیمانکاران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
147 مقایسه اقدامات مدیریت منابع انسانی در ادبیات مدیریت عمومی و ادبیات مدیریت پروژه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
148 مقایسه تطبیقی جایگاه و اختیارات مجریان طرحهای کلان سد سازی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
149 مقایسه همسویی مدیریت پروژه و استراتژی کسب و کار بین سازمانهای کارفرمایی و پیمانکاری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
150 موانع بکارگیری استانداردهای مدیریت پروژه در مدیریت فرآیندهای کسب و کار سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
151 نقش حاکمیت پروژه در عملکرد پروژه های ملی- مذهبی کشور (مطالعه موردی- پروژه احداث مصلا) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
152 نقش کارفرما در عوامل مؤثر بر عملکرد پروژه های عمرانی از منظر سایر ارکان پروژه (مطالعه موردی: پروژه احداث قطار برقی آلفا) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
153 واگذاری خدمات مدیریت پروژه توسط پیمانکاران ساخت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
154 هم افزایی مدل بلوغ قابلیت (CMMI) و سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 در مدیریت کیفیت پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
155 همگرایی مهندسی ارزش و پیکره دانش مدیریت پروژه انجام مهندسی ارزش با توجه به حوزه های دانش استاندارد PMBOK (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری