دکتر محمدعلی توانائی

دکتر محمدعلی توانائی دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمدعلی توانائی

Dr. Mohammad Ali Tavanaie

دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.