دکتر مرضیه اسفندیاری

دکتر مرضیه اسفندیاری دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر مرضیه اسفندیاری

Dr. Marziyeh Esfandiari

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر انتونوکس بر شدت درد زایمان در زنان مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه، سال ۱۳۸۶ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 17، شماره: 1
2 آنالیز اثرات سرریز جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی در کشورهای مناپ (رهیافت رگرسیون پانل فضایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 12، شماره: 38
3 اثر نرخ بهره بر تابع سرمایه گذاری: مقایسه کشورهای عمده دارای سیستم بانک داری اسلامی و متعارف (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 10، شماره: 37
4 Effect of Relative Redistribution on Environmental Pollution in Oil-Exporting Countries (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 16، شماره: 1
5 Investigating the impacts of technological innovation and renewable energy on environmental pollution in countries selected by the International Renewable Energy Agency: A quantile regression approach (دریافت مقاله) مجله علوم زیستی خاورمیانه دوره: 18، شماره: 2
6 بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 8، شماره: 1
7 بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 26، شماره: 17
8 بررسی اثرات نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه: روش رگرسیون چندکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی تاثیر انرژی های تجدیدپذیر و نوآوری های فنی و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۲۲۸۵۹۵۴.۱۳۹۹.۱۰.۴۰.۲.۱ (دریافت مقاله)
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 40
10 بررسی تاثیر حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با تاکید بر توسعه بازار سهام رویکرد مدل (PVAR GMM) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 18، شماره: 39
11 بررسی تاثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد سیستم بانکی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 24
12 بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی: با تاکید بر تغییرات رژیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 26، شماره: 18
13 بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا با تاکید بر عوامل نهادی، سرمایه انسانی و عقب ماندگی نسبی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 27، شماره: 3
14 بررسی عوامل موثر بر رشد بهره وری کل عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی و انرژی های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 12، شماره: 23
15 بررسی نقش سیاست هدفگذاری تورم در اثرگذاری شوک های نفتی بر تجارت خارجی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
16 بررسی وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 14، شماره: 53
17 پیامدهای بارداری در زنان باردار با تست چالش گلوکز غیرطبیعی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 15، شماره: 4
18 تاثیر باروری بر رفاه خانوار در ایران، با توجه به سرمایه انسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 6، شماره: 1
19 تاثیر توزیع مجدد نسبی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 18، شماره: 71
20 تجارت، اضافه ارزش مهارت و شکاف جنسیتی دستمزد: شواهدی از صنایع تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 4، شماره: 4
21 تحلیل اثرات سرریز فضایی مخارج نظامی در رویارویی با جرم وجنایت و نیروهای فرامنطقه ای تروریسم در کشورهای منا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 2
22 تحلیل کوتاهمدت و بلندمدت دلایل تفاوت بهرهوری کل عوامل در آسیای شرقی و غربی: بررسی آثار اصلی و تعاملی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 24، شماره: 3
23 توزیع درآمد روستایی و اثرات آن بر مهاجرت های روستا شهری در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 0
24 رابطه مخارج عمومی با تروریسم و جرم و جنایت در کشورهای منطقه MENA؛ رویکرد خود رگرسیون برداری پانلی (P-VAR) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 4
25 نقش تغییر ساختاری در تحریک رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 8، شماره: 27
26 نقش توسعه مالی در ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
27 نقش صنایع دستی بر میزان اشتغال زایی بانوان بلوچ و پیشبرد اقتصاد منطقه (مطالعه موردی: سوزندوزی شهرستان ایرانشهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی سرمایه بانک ها براساس استانداردهای بین المللی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
2 ارزیابی عملکرد شبکه بانکی کشور بابکارگیری مدل GMS (دریافت مقاله) بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی :با موضوع: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی
3 اقتصاد مقاومتی، ساز و کار و روش های اجرایی (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
4 الگوی رفتاری سپر سرمایه بانک ها (دریافت مقاله) ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
5 Minimum wage and industrial employment in Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 برآورد تابع تقاضای انرژی های تجدید پذیر در ایران با استفاده از روش ARDL (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
7 بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت مسکن (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
8 بررسی عوامل موثر بر مهاجرت های روستایی در استان های شرقی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
9 تاثیر حداقل دستمزد بر بیکاری در ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
10 تامین مالی وثیقه ای در دامنه محدود دارایی های منقول وثیقه سپاری در بخش بانکی ایران (دریافت مقاله) بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی :با موضوع: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی
11 تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
12 تحلیل ساز کار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره های رکود رونق (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
13 تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی :با موضوع: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی
14 تدوین راهبردهای توسعه فرآوری خرما در سیستان و بلوچستان با روش آینده پژوهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
15 توزیع درآمد روستایی و اثرات آن بر مهاجرت های روستا شهری در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
16 عوامل موثر بر استفاده خانوارهای شهری از کارتهای بانکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
17 مقایسه بستر تامین مالی وثیقه ای بر پایه انواع دارایی های منقول قابل وثیقه سپاری در شبکه بانکی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
18 نظام حقوقی وثایق منقول در تامین مالی کسب وکارها (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
19 نقش توسعه بازارهای مالی در اثر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو D-8 با تاکید بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
20 واکاوی عوامل موثر بر توسعه صادرات خرما در جنوب شرق ایران (مورد مطالعه : استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات کاربردی علوم انسانی در مدیریت،مهندسی صنایع ، اقتصاد و حسابداری