مجتبی آقای میر سلیم

 مجتبی آقای میر سلیم استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجتبی آقای میر سلیم

Mojtaba Agha Mir Salim

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.