دکتر جمشید پیری

دکتر جمشید پیری استادیار

دکتر جمشید پیری

Dr. Jamshid Piri

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment and Simulation of Evaporation Front Depth and Intensity from Different Soil Surface Conditions Regarding Diverse Static Levels (دریافت مقاله) مجله بهره وری مصرف آب دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 4
3 Prediction of Water Level Fluctuations of Chahnimeh Reservoirs in Zabol Using ANN, ANFIS and Cuckoo Optimization Algorithm (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
4 Probabilistic Modeling and Estimation of Flow Rate of Sewage Treatment Plant Using Monte Carlo Hybrid Method (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 6
5 بهینه سازی سیستم پمپاژ فاضلاب در شرایط جریان متغیر با مدل الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 1
6 حذف رنگ راکتیو قرمز از فاضلاب توسط خاکستر اصلاح شده گیاه حنظل (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 103
7 مدل سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه های زاهدان و بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 16، شماره: 3
8 مقایسه کارآیی مدل های تلفیقی NN-ARX و ANFIS با GA-GT جهت تخمین تبخیر روزانه از تشت در شرایط اقلیمی خشک و گرم بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
9 مقایسه و کاربرد شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم در پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی: شهرستان هیرمند) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 25
10 واسنجی داده های باران سری 3B43 ماهواره TRMM در استان هرمزگان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روش های زمین آماری در تهیه نقشه های کیفی آب های زیرزمینی دشت سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی و تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از لایسیمترهای زهکش دار در منطقه سیستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
3 اندازه گیری طول مراحل تبخیر در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
4 اندازه گیری عمق جبهه و مقدار تبخیر از سطح خاک باوجود سطح ایستابی متفاوت (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
5 اندازه گیری مقدار تبخیر از سطح ایستابی کم عمق در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
6 Economical evaluation and comparing gravitational systems and the systems which are under the pressure of water distribution network in Sistan region (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 Measuring and Simulation Front Depth, Evaporation Rate from Soil Surface Regarding Diverse Static Surfaces (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 برآورد مکانی پارامترهای کیفی آب های زیر زمینی دشت سیستان با استفاده از روش های زمین آمار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
9 بررسی اثرات اقتصادی خشکسالی بر روی کشاورزان روستایی شهرستان زهک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 بررسی اثرات خشکسالی بر میزان مهاجرت در بین کشاورزان روستایی شهرستان زهک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 بررسی پراکنش مکانی زمانی بارندگی با استفاده از روشهای زمین آماری در مناطق جنوب و جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
12 بررسی تاثیر آبگیری موقت بر خصوصیات شیمیایی خاک تالاب هامون هیرمند (دریافت مقاله) کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون
13 بررسی توانایی دو روش شبکههای عصبی مصنوعی و ماشینهای بردار پشتیبان در پیشبینی طوفانهای گرد و خاک شهر زابل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
14 بررسی توزیع مکانی دو پارامتر pH و EC رودخانه سیستان در طی دوره خشکسالی 1376-86 با استفاده از روش های میان یابی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
15 بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
16 بررسی مسائل فنی و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
17 بررسی و مقایسه تبخیر و تعرق برآورد شده از طشت تبخیر تا مقادیر ET0 لایسیمتر در منطقه سیستان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
18 برهمکنش آب سطحی - آب زیرزمینی و مدلسازی آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
19 پایش روزانه خشکسالی شهر زابل با استفاده از سیستم استنتاج عصبی – فازی تطبیقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
20 پیش بینی بارش سالانه استان سیستان وبلوچستان (مطالعه موردی: زابل و ایرانشهر) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
21 پیشبینی خشکسالی شهرستان ایرانشهر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
22 شبیه سازی تبخیر از ایستگاه هواشناسی زهک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی((ANNs (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
23 شبیه سازی تبخیر مخازن چاه نیمه زابل با استفاده از مدل دینامیکی شبکه عصبی ومعادلات تجربی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
24 شبیه سازی دمای خاک در اعماق مختلف با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی ژنتیک (ANN-GA) و شبکه عصبی (ANN) (منطقه موردی: ایستگاه سینوپتیک زابل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
25 شبیه سازی دمای خاک در اعماق مختلف با استفاده از شبکه عصبی (ANN) و مدل شبکه استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) منطقه موردی: ایستگاه سینوپتیک زابل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
26 شبیه سازی عمق جبهه و مقدار تبخیر از سطح خاک با وجود سطح ایستابی متفاوت (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
27 شبیهسازی اثرات پارامتر محیطی باد بر روی توزیع زمانی و مکانی غلظت آلاینده در مخازن سطحی با استفاده از مدلCE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
28 شبیهسازی اثرات دمای هوا بر رفتار آلودگی در مخازن سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
29 کارآیی مدل شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی ( مطالعه موردی: دشت سیستان، منطقه جزینک ) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 مقایسه دقت شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره در پیش بینی بارندگی سالانه زاهدان وخاش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
31 مقایسه سیستمهای هوش مصنوعی ( ANNs و ANFIS) در برآورد میزان تبخیر از تشتک - مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک چابهار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
32 واسنجی داده های باران سری ۳B۴۳ ماهواره TRMM در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی