دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین

دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین

Dr. zia Tajeddin

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش نمود دستوری به فارسی آموزان غیر ایرانی: بررسی مقایسه ای روش های تدریس ساختاری و ارتباطی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 1
2 Beliefs about Non-Native Teachers in English as an International Language: A Positioning Analysis of Iranian Language Teachers’ Voices (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 2
3 Classroom Assessment Literacy for Speaking: Exploring Novice and Experienced English Language Teachers’ Knowledge and Practice (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 6، شماره: 3
4 Curricular Knowledge Base of Nonnative English Language Teachers (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 1
5 Defossilization of Fossilized Pragmatic Routines: Corpus-Driven Input-Based and Output-Based Instruction (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 2
6 Discoursal Structure of Class Opening and Closing in EFL Teachers' Talk: A Conversational Analytic Perspective (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 1
7 English Language Teachers’ Autonomy for Professional Development: A Narrative Account of Self-direction, Capacity, and Freedom (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 41، شماره: 1
8 Examining Washback of Language Assessment within an Educational Context: Voices from Teachers and Examiners (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
9 Foreign Language Education Policy (FLEP) in Iran: Unpacking State Mandates in Major National Policy Documents (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 39، شماره: 3
10 Functions and Strategies of Teachers’ Discursive Scaffolding in English-medium Content-based Instruction (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 8، شماره: 3
11 Gender representation and stereotyping in ELT textbooks: A critical image analysis (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 2
12 Instructional Scaffolding in Online Content-based Instruction: Intentions of Teachers’ Scaffolding (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 1
13 Intercultural Language Education in an EFL Context: Policymakers’ Beliefs, Knowledge, and Planning (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 15، شماره: 1
14 Interface between L۲ learners’ pragmatic performance, language proficiency, and individual/group ZPD (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 1
15 Interface between Linguistic Noticing and Fossilization of Grammatical, Lexical, and Cohesive Features among Advanced EFL Learners (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
16 Knowledge of L۲ Speech Acts: Impact of Gender and Language Learning Experience (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 2
17 L2 Learners’ Use of Metadiscourse Markers in Online Discussion Forums (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
18 Language Teachers' Identity Configurations and Their Resolution Strategies for Imposed Identity (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 15، شماره: 2
19 Non-Native EFL Teacher Educators’ Pedagogical Roles: Language Institute Managers’ Perceptions (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 1
20 Non-Native EFL Teacher Educators’ Recruitment and Professional Development: Policies and Strategies of Language Institutes' Managers (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 42، شماره: 3
21 Non-native teachers’ rating criteria for L۲ speaking: Does a rater training program make a difference? (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 1
22 Pragmatic Corrective Feedback in L۲ Classrooms: Investigating EFL Teachers' Perceptions and Instructional Practices (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 2
23 Pragmatic Rater Training: Does It Affect Non-native L۲ Teachers' Rating Accuracy and Bias? (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 4، شماره: 1
24 Production of apologies in English: Variation by L۲ proficiency and apology situations (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
25 Religious Teachers' Perceptions of Their Religious Identity: A Case of Iranian English Language Teachers (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 2
26 Scaffolding Comprehension and Recall Gaps:Effects of Paratextual Advance Organizers (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 1
27 Short-term and long-term impacts of individual and collaborative pragmatic output on speech act production (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
28 Sociological and Aesthetic Senses of Culture Represented in Global and Localized ELT Textbooks (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 36، شماره: 3
29 Teacher Autonomy for Professional Development: A Longitudinal Case Study of Novice EFL Teachers (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 13، شماره: 2
30 Teacher Scaffolding in English-Medium Content-Based Instruction: Modes of Classroom Interaction (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 3
31 The Construct of Interlanguage Pragmatic Learning Strategies: Investigating Preferences of High vs. Low Pragmatic Performers (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 33، شماره: 4
32 The Effect of Dynamic Assessment on EFL Learners' Acquisition of Request and Apology (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 2
33 The Impact of Deductive, Inductive, and L۱-Based Consciousness-Raising Tasks on EFL Learners' Acquisition of the Request Speech Act (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 33، شماره: 1
34 The Interface between Cultural Intelligence and Interlanguage Pragmatics: The Case of Gratitude Speech Act (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 4، شماره: 1
35 Unpacking the Nexus between Teachers' Awareness of Pragmatics Instruction and Their Classroom Practices (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 14، شماره: 2
36 بررسی تاثیر آموزش از طریق رایانه درمقایسه با روش سنتی بر میزان یادگیری زبان آموزان غیر فارسی زبان (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 1، شماره: 1
37 بررسی کتاب صدی الحیاه براساس هفت اصل آموزش زبان ارتباطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 2، شماره: 3
38 مقایسه دو روش اندازه گیری کلاسیک و سوال - پاسخ از نظر تاثیر خصوصیات آزمودنی ها بر ویژگی های سوال و بالعکس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The Analysis of Politeness Strategies Used in English Textbooks (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی