مسعود توحید فر

 مسعود توحید فر دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

مسعود توحید فر

Masoud Tohid Far

دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهینه سازی شرایط انتقال ژن از طریق اگروباکتریوم به ارقام بومی گوجه فرنگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی دوره: 2، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ژن TPS به عنوان ژن کنترل داخلی در جنس Gossypium به منظور کمیت سنجی محصول تراریخته پنبه با استفاده از تکنیک Real-Time PCR (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 استفاده از بیو انفرماتیک برای بررسی مقایسه ای دو کروموزوم ژنوم بروسلا از نظر ژنهای ضروری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
3 بررسی اثر محیط کشت بر باززایی مستقیم مریستم انتهایی اکوتیپ های یونجه ایرانی (Medicago sativa) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 بررسی بیان vacuolar Na+/H+ antiportre gene در تعدادی از ژنوتیپ های کلزا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
5 بهینه سازی تراریزش در ریزجلبک با استفاده از ژن گزارشگر GUS به منظور تولید پروتئین نو ترکیب (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 پیشرفت به سوی تجاری سازی فن آوری تراریزش پلاستید (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
7 تراریزش گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از سازه سه گانه هادی ژن‌های مرتبط با بیماری‌زایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
8 تعیین موقعیت تاکسونومیکی عامل لکه برگی باکتریایی پامچال در استان مازندران (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
9 تعیین وضعیت زیگوسیتی گیاه پنبه تراریخته ایرانی توسط تکنیک Real-Time PCR (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 تلاقی رقم تراریخته کوکر با دو رقم تجاری ایرانی به منظور انتقال ژن کیتیناز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
11 حذف ژن نشانگر انتخابی از پلاسمید باینری اگروباکتریومی جهت تولید گیاهان تراریخته فاقد ژن نشانگر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
12 دست ورزی ژنتیکی ریزجلبک Chlorella vulgaris ، از طریق دستگاه تفنگ ژنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 شناسایی یک پروتئین فرضی ژنوم بروسلا به عنوان هدف دارویی بالقوه برای بیماری بروسلوز از طریق بیوانفورماتیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
14 شناساییmiRNAهای دخیل در سیگنالینگ خشکی ریشه برنج با استفاده از توالی یابی با کارایی بالا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 طراحی و ساخت سازه کلروپلاستی حاوی ژن های بتائین آلدهید دهیدروژناز( BADH) و فلاودکسین (FLD) جهت ایجاد مقاومت به تنش های غیر زنده برای انتقال به گیاه برنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
16 طراحی و ساخت وکتورهای کلروپلاستی به منظور تولید پروتئین های نوترکیب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 کاربرد پروتئومیکس در ارزیابی ایمنی گیاهان تراریخته (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
18 مخاطرات محیطی محصولات تراریخته (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 مروری جامع بر تغییر بیان miRNAها در پاسخ به تنشهای غیرزیستی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 معرفی روشی آسان برای دستیابی به DNAی گیاهی برای آنالیزPCR به منظور اثبات تراریختی گیاهان باززاشده (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
21 معرفی و ارزیابی ژن TPS به عنوان ژن کنترل داخلی در جنس Gossypium به منظور کمیت سنجی محصول تراریخته پنبه با استفاده از تکنیک Real-Time PCR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
22 واکسن های گیاهی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی