محسن رستمی مال خلیفه

 محسن رستمی مال خلیفه خزانه دار انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی

محسن رستمی مال خلیفه

Mohsen Rostami malkhalifeh

خزانه دار انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Apply the best direction for ranking DWU bye Nonlinear algorithm (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
2 ارائه شاخص بهره وری مالم کوئیست برای واحد های تصمیم گیرنده با ساختار شبکه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
3 ارائه یک مدل جهت رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده به کمک بهترین وبدترین رتبه های واحدهای تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
4 ارایه الگویی جهت تخصیص مجدد منابع در ساختار شعبه های بانک پاسارگاد با تاکید بر کارایی و بهره وری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
5 ارایه مدل استوار تحلیل پوششی داده های بازه ای به منظور اندازه گیری کارایی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
6 ارایه مدل بدبینانه جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده در بدترین شرایط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
7 ارزیابی پایداری انواع لوله های مورد استفاده در شبکه فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
8 ارزیابی تراکم در واحدهایی با داده های منفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
9 ارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی دادههای دو مرحلهای با داده های فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
10 ارزیابی کارایی با استفاده از روش حاصل ضربی در سیستم های دومرحله ای با خروجی های نامطلوب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
11 ارزیابی کارایی سیستم های دومرحله ای با خروجی نامطلوب با استفاده از میانگین هندسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
12 ارزیابی کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها بر اساس خروجی نامطلوب، رتبه بندی اولیه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
13 ارزیابی واحدهای تصمیم گیری با استفاده از روش FDH در حضور داده های تصادفی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
14 استفاده از الگوریتم C4.5 برای تخمین مقادیر مجهول در ورودی ها و خروجی های واحد های تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
15 استفاده از روند متعامدسازی گرام اشمیت جهت کاهش بعد در محاسبه کارایی در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
16 استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی به منظور تولید وزن های غیر صفر در روش کارایی متقاطع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
17 انتخاب بهترین DMU با استفاده از روش TOPSIS و OWA و مقایسه دو روش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
18 انتخاب سیستم تحویل پروژه در پروژه های ساخت و ساز به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
19 انتخاب مسیرهای الگو با وزن دار کردن واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
20 اندازه گیری کارایی زیست محیطی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
21 اندازه گیری کارایی هتل ها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های استوار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 Review of the progress and regression of tax offices of Tehran province based on Malmquist index (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند
23 بررسی اثربخشی نسبی شرکت های بندرعباس در بخش ساخت و ساز براساس رویکرد DEA (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
24 بررسی دقیق تخصیص مجدد منابع در بین واحدها با اعمال محدودیت های تخصیص مجدد و تخصیص همزمان هزینه ثابت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
25 بررسی دو دوره مدیریتی به کمک شاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
26 بررسی روش رتبه بندی مونت کارلو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
27 بررسی کارایی به کمک واحدهای تصمیم گیرنده ی ایده آل و آنتی ایده آل در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
28 بررسی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده شبکه با داده های بازهای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
29 بررسی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده شبکه با مدل غیرشعاعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
30 بررسی وجود تراکم در محصولات میانی یک زنجیره تامین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
31 بهبود پوششی در تحلیل پوششی داده های نا دقیق(بازه ای) تحت بازده به مقیاس متغیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
32 بهبود کارایی متقاطع با وجود داده های بازه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
33 بهینه سازی استوار سبد سهام با استفاده از سنجه ریسک ارزش در معرض خطر شرطی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
34 پیدا کردن هزینه مناسب جهت کارا شدن واحد تحت ارزیابی در DEA به کمک بهینه سازی معکوس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
35 تخصیص هزینه ثابت جهت حفظ رتبه واحدهای تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
36 تخصیص هزینه ثابت جهت کسب بهترین رتبه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
37 تخصیصمجدد در سیستم تولیدات موازی بر پایه DEA با داده های فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
38 تخمین بهتر مقدار کارایی با استفاده از روش STEM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
39 تراکم در تحلیل پوششی داده ها با ورودی و خروجی نامطلوب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
40 تعیین بازه های پیشرفت و پسرفت با استفاده از مالمکوئیست و استفاده از بهترین و بدترین رتبه هر واحد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
41 حل مسایل برنامه ریزی غیرخطی و تصادفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
42 حل یک مرحله ای مدل ترکیبی DEA و جایگزینی اپسیلون بی نهایت کوچک غیرارشمیدسی با یک مقدار کوچک متناهی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
43 رتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده با داده های تصادفی از توزیع نرمال با کمک DEA (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
44 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از قویترین ابر صفحه MPSS (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
45 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا با استفاده از نرم بیضی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
46 رفع نشدنی بودن در مدل ابرکارایی با داده های صفر با تکنولوژی بازده به مقیاس ثابت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
47 روشی برای یافتن ابرصفحه های سازای یک مجموعه امکان تولید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
48 شاخص مالم کوئیست بازه ای واحدهای تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
49 شاخص های مالم کوئیست هزینه در حضور داده های منفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
50 طبقه بندی و تشخیص بافت های سرطانی از کیست های سینه با استفاده از تبدیل موجک و برنامه سازی ژنتیک (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برق
51 کارایی چند مرحله ای و شاخص بهره وری مالمکوئیست در سیستمهای تولید دو مرحله ای با داده های بازه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
52 کارایی غیر شعاعی زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
53 کاهش ورودی و خروجی در اندازه کارایی با استفاده از داده های بازه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
54 محاسبه بازده به مقیاس DMU ها با ورودی و خروجی منفی در DEA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
55 محاسبه شاخص بهره وری مالمکوئیست با استفاده از مدل غیر شعاعی راسل اصلاح شده با داده های فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
56 محاسبه کارایی در ساختارهای گسترش یافته ای شبکه ی دو مرحله ای با داده های فازی بازه ای نوع دوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
57 محاسبه کارایی متقاطع واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی وخروجی بازه ای به کمک واحدهای ایده ال و انتی ایده ال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
58 محاسبه کارایی واحد های تصمیم گیرنده دو مرحله ای با داده های فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
59 محاسبه ی بازده به مقیاس به کمک مدل های غیر شعاعی در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
60 محاسبه ی بازه ی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده دارای ورودی و خروجی های بازه ای با حضور دادههای منفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
61 مدل برنامه ریزی خطی صحیح با استفاده از مدل های چند هدفه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
62 مدل تحلیل پوششی داده های غیر قطعی به منظور ارزیابی عملکرد واحد ها تحت عدم قطعیت گسسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
63 مسایل واگذاری شبکه های دو مرحله ای تحلیل پوششی داده ها با وردی و خروجی های چندگانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
64 مکان یابی- تخصیص واحدهای کارا بر اساس تحلیل پوششی داده های بازه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
65 یافتن واحد کارامد در تحلیل پوششی داده ها به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
66 یک روش جدید برای ارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای نادقیق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
67 یک مدل MOLP جهت تخصیص هزینه ثابت از نوع ورودی خاص و بودجه ثابت از نوع خروجی خاص باحفظ کارایی هرواحد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
68 یک مدل MOLP جهت تخصیص هزینه ثابت باحفظ کارایی هرواحد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
69 یک مدل غیر شعاعی برای تعیین بازده به مقیاس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها