دکتر بهروز اسکویی

دکتر بهروز اسکویی دانشگاه تهران

دکتر بهروز اسکویی

Dr. Behrooz Oskooi

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۲D DC resistivity forward modeling based on the integral equation method and a comparison with the RES۲DMOD results (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 4
2 A Semi-Automatic ۲-D Linear Inversion Algorithm Including Depth Weighting Function for DC Resistivity Data: A Case Study on Archeological Data Sets of Pompeii (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 46، شماره: 4
3 ارتقاء تفکیک پذیری نتایج حاصل از برگردان دو بعدی داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 4
4 ارتقاء کارایی نوفه زدایی TV و GSTV در فضاهای RADWT و DTRADWT (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 5، شماره: 1
5 استفاده از داده دترمینان برای تصحیح جابه جایی ایستا در داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 4
6 استفاده از روش لی- اولدنبرگ در برگردان سه بعدی داده های مغناطیسی زمینی منطقه گزستان (استان یزد) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 1
7 Implications on oil trapping in the Kifl field of Iraq through geophysical investigations (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 56، شماره: 4
8 Two-Dimensional Magnetotelluric Modeling of the Sabalan Geothermal Field, North-West Iran (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 46، شماره: 4
9 برآورد عمق بی هنجاری های مغناطیسی زمینی با استفاده از روش واهمامیخت اویلر استاندارد در منطقه رشم، استان سمنان (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 2
10 برآورد عمق و شاخص ساختاری چشمه های مغناطیسی با استفاده از روشهای تحلیل چندمقیاسی و DEXP (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 42، شماره: 1
11 برآورد عمق و مکان بی هنجاری های حاصل از داده های الکترومغناطیس زمینی حوزه فرکانس با استفاده از روش تصویر برداری عمق از نقاط بینهایت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 7، شماره: 1
12 بررسی ساختار گسل مشا (جنوب البرز مرکزی) با استفاده از روش مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 3
13 بررسی ساختار مقاومت ویژه الکتریکی میدان زمین گرمایی سبلان با استفاده همزمان از داده های مگنتوتلوریک و الکترومغناطیس حوزه زمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
14 بررسی ساختارهای ناهمسانگرد الکتریکی دوبعدی با استفاده از داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 81
15 بررسی علل زایش دریاچه هویر (البرز مرکزی) براساس داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 2
16 بررسی مرز لایه ها و توده های زمین گرمایی منطقه سبلان با استفاده از برگردان دوبعدی داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 4
17 بررسی نتایج حاصل از اعمال الگوریتم وارون سازی اکام بر داده های الکترومغناطیس هوابرد در منطقه کلاته رشم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 85
18 بهبود کیفیت داده های میدان نفتی سه قنات با استفاده از یک روش آماری پایدار با نقطه شکست بالا برای پردازش داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 153
19 پردازش و تفسیر داده های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع زمین گرمایی با استفاده از دو روش اویلر و AN-EUL، شمال شرق محلات (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 4
20 تحلیل داده های مغناطیسی روی بازالت های منطقه پلور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 2
21 تخمین عمق، مکان و هندسه بی هنجاری های مغناطیسی به روش عددموج محلی بهبودیافته (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 1
22 تخمین میزان جابه جایی ایستا در داده های مگنتوتلوریک با استفاده از تانسور مغناطیسی افقی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 2
23 تضعیف نوفه تصادفی GPR توسط فیلتر ساویتزکی گولای در فضای موجک مختلط دوشاخه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 7، شماره: 4
24 تفسیر دوبعدی داده های مگنتوتلوریک برای پی جویی ذخایر عمیق آب های شور حاوی ید در منطقه شمال آق قلا، دشت گلستان (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 2
25 تفسیر یک بعدی داده های مگنتوتلوریک میدان ژئوترمال تراواله در ایتالیا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 2
26 دیرینه مغناطیس آتشفشان دماوند در طی نیم میلیون سال گذشته (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 40، شماره: 1
27 شناسایی زون گسله جنوب بم با استفاده از روش CSTMT (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 4
28 کاربرد روش مگنتوتلوریک در اکتشاف مخازن زمین گرمایی با مثالی از ایسلند (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 4
29 مدل سازی دوبعدی داده های بسامد بسیار کم VLF بر نیم رخی از گسل شمال تهران در منطقه شهران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 2
30 معکوس سازی شبه دوبعدی داده های الکترومغناطیس هلی کوپتری حوزه فرکانس بر پایه روش اکام میرا شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 5، شماره: 2
31 مقایسه تبدیل مستقیم و معکوس داده های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه بسامد برای یک مدل زمین لایه ای (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 1
32 مقایسه روش گرادیان افقی سیگنال تحلیلی و روش ترکیبی سیگنال تحلیلی- واهمامیخت اویلر با استفاده از داده‎های مصنوعی در تفسیر ساختارهای زمین‎شناسی با خاصیت مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 4
33 مقایسه روشهای گوناگون برآورد عمق، مکان و نوع چشمه میدانهای مغناطیسی و گرانی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 42، شماره: 2
34 وارون سازی دو و سه بعدی داده های مگنتوتلوریک به منظور اکتشاف ساختارهای هیدروکربنی در میدان نفتی سه قنات، جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 42، شماره: 3
35 وارون سازی سه بعدی داده های مغناطیس سنجی با روش بولانگر و شوتو: مطالعه موردی روی داده های مغناطیس سنجی شهر قدیمی پمپی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 46، شماره: 2
36 وارون سازی سه بعدی داده های مغناطیسی منطقه آهن دار سرخه-دیزج زنجان با استفاده از الگوریتم غیرخطی مارکوارت-لونبرگ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 3
37 وارون سازی مقید داده های RMT با مقاطع GPR در مقایسه با تفسیر تلفیقی آنها در بررسی یک آبخوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اهمیت اکتشاف و بهره برداری از ذخایر انرژی زمین گرمایی موجود در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
2 استفاده از روش ژئومغناطیسی در پیش نشانگری زمین لرزه (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
3 استفاده از روش گرادیانهای قائم غیرخطی در وارون سازی داده های مگنتو تلوریک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
4 Implementation of time domain filtering in the complex wavelet framework for GPR noise attenuation (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
5 برآورد عمق، اندیس ساختاری و مکان منابع بازالت های منطقه پلور از روی داده های مغناطیسی با استفاده از روش ترکیبی AN-EUL (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
6 بررسی داده های زمین شناسی و مغناطیس هوابرد منطقه زمین گرمایی محلات با استفاده از نرم افزار جی آی اس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
7 بررسی روش های پتانسیلی و لرزه ای به عنوان روش های ژئوفیزیکی ساختاری در اکتشاف منابع زمین گرمایی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
8 بررسی ساختار رسانایی زمین در زونار بخیه اروپا به کمک پاسخهای مغناطیسی بین ایستگاهی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
9 بررسی ساختار زمین شناسی با استفاده از تفسیر دوبعدی داده های مگنتوتلوریک در دشت میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
10 بررسی ساختار زمین گرمایی منطقه محلات با استفاده از برگردان دو بعدی داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
11 بررسی ساختارهای رسانای آب شور حاوی ید در شمال غرب استان گلستان با استفاده از روش نوین مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
12 بررسی محدوده زمین گرمایی سبلان با استفاده از روش مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 بررسی محدوده ی دگرسانی در منطقه زمین گرمایی محلات با استفاده از فنآوری سنجش از دور (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی و مقایسه پسماند مغناطیس طبیعی و خودپذیری مغناطیسی سنگ های سازند زاگون درفشم (شمال شرق تهران) وهشتگرد (استان البرز) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
15 پردازش ۲ بعدی و تصحیح جابجایی ایستا در داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
16 تحلیل بعدیت و ارون سازی داده های مکنتوتلوریک به منظور شناسایی ساختار ژئوالکتریکی پوسته بالایی منطقه زاگرس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
17 تحلیل حساسیت مجموعه کامل توابع تبدیل مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
18 تحلیل حساسیت مجموعه کامل توابع تبدیل مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
19 تخمین عمق و اندیس ساختاری چشمه های مغناطیسی دوبعدی با استفاده از ضریب همبستگی سیگنال تحلیلی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
20 تخمین مرز بی هنجاری های گرانی و مغناطیسی به کمک مشتقات میدان پتانسیل و ترکیبات مکانی و فازی بین آنها (دریافت مقاله) همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه
21 تعیین شکل و عمق کانسار های آهن با استفاده از برگردان سه بعدی داده‌های مغناطیسی زمینی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
22 تفسیر 1D و 2D داده های CSTMT جهت آشکارسازی زون شکستگی گسل تلخاب در منطقه هفتاد قله، اراک، ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
23 تفسیر اولیه داده‌های مگنتوتلوریک منطقه ژئوترمال تراواله ایتالیا (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
24 تفسیر دو بعدی داده های رادیومگنتوتلوریک جهت به نقشه در آوردن آلودگی محل دفن زباله مثالی از هلند (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
25 تفسیر دو بعدی داده های مگنتوتلوریک دشت میقان اراک (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
26 تفسیر یک بعدی و دو بعدی داده های مگنتوتلوریک شمال شرق دشت گرگان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 تفسیر یک بعدی و دو بعدی داده های مگنتوتلوریک شمال شرق دشت گرگان (دریافت مقاله) کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی
28 تفسیر یک بعدی و دو بعدی داده های مگنتوتلوریک شمال شرق دشت گرگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور
29 شبیه سازی دوبعدی CSEM دریایی با روش المان محدود با شبکه مثلثی بی ساخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
30 شناسایی زون گسلی بم با استفاده از روش مگنتوتلوریک Recognition of Bam fault zone using magnetotelluric method (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
31 کاربرد روش های ژئوفیزیکی گرمایی، مقاومت ویژه و پتانسیل خودزا به عنوان روش های مستقیم ژئوفیزیکی، برای اکتشاف منابع زمین گرمایی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
32 کاربرد روش های ژئوفیژیکی در بررسی سیالات مناطق فرورانش (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
33 مدل سازی پیشرو داده های الکترومغناطیس حوزه فرکانس با استفاده از نرم افزار کامسول بر مبنای روش المان محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
34 مدلسازی معکوس دو بعدی داده های مغناطیس سنجی : مطالعه موردی روی داده های آثار باستانی پمپی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
35 مدلسازی و برگردان دوبعدی داده های مغناطیسی منطقه شهمیرزاد استان سمنان به منظور تعیین عمق و شکل کانسارهای آهن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
36 مراحل شناسائی و اکتشاف منابع زمین گرمایی مطالعه موردی منطقه زمین گرمایی سبلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
37 مطالعات ژئوفیزیکی به روش مگنتوتلوریک به منظور شناسائی آبهای زیرزمینی عمیق حاوی ید در منطقه شمال استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
38 مطالعات مغناطیس سنجی در نواحی مستعد زمین گرمایی شمال شرق محلات (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 مطالعات مغناطیسسنجی و مگنتوتلوریک در مناطق مستعد زمینگرمایی شمال شرق محلات (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
40 مطالعه ساختار زمین گرمایی چشمه های آبگرم محلات با استفاده ازبرگردان سه بعدی داده های مغناطیسسنجی زمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
41 مطالعه مخزن زمین گرمایی منطقه محلات استان مرکزی با استفاده از برگردان یک بعدی و دو بعدی داده های مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 معرفی پیش نشانگر الکترومغناطیسی ULF (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
43 معرفی پیش نشانگرهای الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
44 معرفی پیش نشانگرهای الکتریکی زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
45 مقایسه روش های واهمامیخت چندگانه، کمینه مربعات خطی شده و استفاده از انحنای تابع در تحلیل داده های مغناطیسی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
46 وارون سازی داده های مقاومت ویژه با روش معادلات انتگرالی و مقایسه با نرم افزار Res2dinv (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
47 وارون سازی دو بعدی داده های مگنتوتلوریک با استفاده از نرم افزار WinGlink برای مطالعه رسانایی لایه های زیرسطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
48 وارون سازی مشترک داده های مگنتوتلوریک و لرزه برای اکتشاف ساختارهای زمی نشناسی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
49 وارونسازی دوبعدی داده های مگنتوتلوریک شرق دریاچه اینچه به منظور بررسی ساختارهای رسانایزیر سطحی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
50 وارونسازی یک بعدی داده های مگنتوتلوزیک شرق دریاچه اینچه به منظور بررسی ساختارهای رسانای زیر سطحی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی