محمد بنایان

 محمد بنایان دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

محمد بنایان

Mohammad Bannayan Aval

دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دما و پتانسیلاسمزی بر جوانهزنی بذور گلجالیز مصری Orobanche aegyptiaca (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 1
2 اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد و بهره وری نیتروژن دو رقم عدس دیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 10، شماره: 1
3 استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
4 بررسی آسیب پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک(مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
6 بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
7 بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
8 بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 3
9 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ا ANZAN-Wheat Model: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره II تعیین پتانسیل عملکرد منطق های (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ا ANZAN*-wheat: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره I توصیف و ارزیابی مدل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر نوسانات پارامترهای اقلیمی بر بازار گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
4 بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
5 تاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد کدو پوست کاغذی Cucurbita pepo . L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 تأثیرات تغییر اقلیم بر روی طول دوره، شدت و زمان خشکی و آسیب پذیری گندم دیم ناشی از خشکی در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
7 شاخص خشکی پارامترهای اقلیمی و نوسانات سالانه تولید گندم دیم درشمال شرق ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 شبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
9 محاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دوساله زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
10 مدلی برای شبیه سازی مراحل نمو گیاهان CDSS-Model زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 مدلی ساده برای شبیه سازی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
12 مطالعه اثرات تداخلی تراکم های تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد ذرت (Zea maize) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 مطالعه عدم قطعیت پارامترهای مدل گیاهی vsm گندم زمستانه با استفاده از روش بیزی در مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی ، مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی