دکتر محمد بنایان

دکتر محمد بنایان دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

دکتر محمد بنایان

Dr. Mohammad Bannayan Aval

دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز رشد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar. pepo var. Styriaca) با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده تحت تیمارهای متفاوت آبیاری و مالچ پلاستیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 4، شماره: 1
2 اثر دما و پتانسیلاسمزی بر جوانهزنی بذور گلجالیز مصری Orobanche aegyptiaca (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 1
3 اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد و بهره وری نیتروژن دو رقم عدس دیم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 10، شماره: 1
4 ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی اقاقیا معمولی و کاج در فضای سبز شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 4
5 ارزیابی خشکسالی و آسیب پذیری در نوسانات تولید محصول زعفران در اثر کمبود بارش - مطالعه موردی: خراسان رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
6 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره گیری از مدل پنمن-مونتیث فائو (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 4، شماره: 1
7 استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
8 WheatPot: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد دانه گندم بهاره I- توصیف و ارزیابی مدل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
9 برآورد هدایت روزنه ای برگ های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 32
10 بررسی آسیب پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
11 بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
12 بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک(مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
13 بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
14 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 34
15 بررسی تغییرات تبخیر و تعرق مرجع طی سده ی بیست و یکم در برخی مناطق نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 2
16 بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
17 بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی RCP۴.۵ درپیشبینی خشکسالیهای هواشناسی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
18 بررسی روند تغییرات شاخص خشکی طی دوره ۲۱۰۰-۱۹۶۶ در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 4
19 بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 3
20 بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
21 بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
22 بهره گیری از رهیافت مدل سازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 4، شماره: 10
23 پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرداقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرم ترین دوره سال (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 3
24 پیش بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 14
25 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
26 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 3
27 تأثیر سطوح مختلف آبیاری و مالچ پلاستیکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar.pepo var. styriaca) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 2
28 تحلیل روندهای بارش و خشکسالی در برخی مناطق مرطوب تا نیمهخشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
29 طراحی و ساخت لایسیمتر کوچک وزنی هوشمند قابل حمل به منظور اندازه گیری دقیق نیاز آبی گیاه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 3
30 فشرده سازی بوم شناختی از طریق افزایش کارایی مصرف نور در بوم نظام زراعی کم نهاده تولید شنبلیله (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 10
31 کمی کردن تنش ناشی از فعالیت های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
32 مطالعه نیاز حرارتی، صفات رشدی و عملکرد دو گونه موسیرایرانی Allium altissimum و A. hertifuliumدر تیمارهای مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل دهنده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ا ANZAN-Wheat Model: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره II تعیین پتانسیل عملکرد منطق های (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ا ANZAN*-wheat: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره I توصیف و ارزیابی مدل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر نوسانات پارامترهای اقلیمی بر بازار گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
4 بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
5 تاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد کدو پوست کاغذی Cucurbita pepo . L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 تأثیرات تغییر اقلیم بر روی طول دوره، شدت و زمان خشکی و آسیب پذیری گندم دیم ناشی از خشکی در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
7 شاخص خشکی پارامترهای اقلیمی و نوسانات سالانه تولید گندم دیم درشمال شرق ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 شبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
9 محاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دوساله زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
10 مدلی برای شبیه سازی مراحل نمو گیاهان CDSS-Model زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 مدلی ساده برای شبیه سازی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
12 مطالعه اثرات تداخلی تراکم های تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد ذرت (Zea maize) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 مطالعه عدم قطعیت پارامترهای مدل گیاهی vsm گندم زمستانه با استفاده از روش بیزی در مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی ، مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی