محمدرضا بی همتا

 محمدرضا بی همتا استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

محمدرضا بی همتا

Mohamad Reza Bi Hamta

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی گندم ایران از نظر برخی صفات زراعی تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی (دیم) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 3
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک ژرم پلاسم های نخود کابلی و دسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
4 ارزیابی روابط بین عملکرددانه وعملکرد بیولوژیک بابرخی ازصفات مهم زراعی درسویا به وسیله تجزیه علیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
5 ارزیابی نژادگان های مقاوم و حساس گندم نان به بیماری پاخوره از نظر صفات زراعی در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
6 بررسی اثر جهش ژنتیکی پرتوهای لیزر روی صفات زراعی و DNA در نخود زراعی (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
7 بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مهم فیزیولوژیک در ژنوتیپ های سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
8 بررسی الگوی پروتیوم و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت جوتحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
9 بررسی برخی صفات مرفو فیزیولوژیک و پایداری عملکرددانه درژنوتیپ های امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین درمناطق سردکشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 3
10 بررسی پارامترهای ژنتیکی در برخی از صفات گندم با استفاده از روش تلاقی دی آلل در دو شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
11 بررسی تاثیر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
12 بررسی تأثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annua (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
13 بررسی ترکیب پذیری و نحوه توارث برخی صفات مورفولوژیکی در گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه دی آلل (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 2
14 بررسی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در ژنوتیپ های تجاری گندم نان Triticum aestivum L ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
15 بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های گندم دوروم Triticum turgidumبا استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
16 بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه رگرسیون برخی صفات در 30 رقم زیتون ایرانی و خارجی با استفاده از صفات کمی و کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
17 بررسی تنوع مورفولوژیکی در جمعیت های گندم های وحشی Aegilops tauschii در ایران و واکنش آنها به نژاد +EA زنگ زرد در مرحله گیاهچه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
18 بررسی توزیع ژن های مقاوم به ویروس موزاییک معمولی لوبیا در ژنوتیپ های لوبیا Phaseolus vulgaris L با استفاده از نشانگرهای مولکولی اسکار (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
19 بررسی رابطه صفات رویشی و مقاومت به بیماری پاخوره در گندم نان در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 1
20 بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روشهای مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
21 بررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
22 بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مولفه های جوانی زنی بذر و ارتباط آن با شاخص های تحمل به خشکی در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
23 بررسی صفات تعیین کننده عملکرد جوHordeum vulgare L در دو شرایط تنشو بدون تنشخشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
24 بررسی صفات موثر بر قابلیت پخت و درصد پروتیین در 15 ژنوتیپ لوبیای قرمزPhaseolus vulgaris L.در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 2
25 بررسی صفات و تحمل به خشکی در ژنوتیپهای لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
26 بررسی فعالیت بعضی از آنزیم های پاداکسندگی و پراکسیداسیون چربی های غشا در ژنوتیپهای لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط عادی و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
27 بررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های مختلف آجیلوپس تایوچی (Aegilops tauschii) ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
28 بهینه سازی محیط کشت تولید باکتری بومی گرمادوست ،Cohnella sp. A01خالص سازی آنزیم کیتیناز و بررسی فعالیت قارچ کشی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 1، شماره: 1
29 تاثیر تنش خشکی پس از مرحله گلدهی بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
30 تاثیر تنش خشکی در آغاز فصل و آبیاری دوباره بر شاخصهای فلورسانس سبزینه و برخی صفات فیزیولوژیک گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 2
31 تاثیر تنش شوری بر تجمع و آزادسازی مواد نورساختی میانگره های ساقه در ژنوتیپ های مختلف جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
32 تاثیر جداگانه و ترکیبی علف کش ها بر روی علف های هرز مزارع ذرت (.Zea mays L) در دو الگوی کشت تک ردیفه و دو ردیفه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
33 تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جولخت (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
34 تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلویید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
35 تجزیه ژنتیکی عملکردوصفات زراعی گندم نان تحت شرایط تنش وبدون تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
36 تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 3
37 تجزیه سازگاری و پایداری عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از روش الگوی پراکنش ژنوتیپی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
38 تعیین رابطه زیرواحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا وکیفیت نانوایی درگندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
39 تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر عملکرد دانه و حرکت مجدد ماده خشک به دانه در دو شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
40 تنوع ژنتیکی و روابط بین برخی صفات زراعی ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
41 گروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 2
42 گزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 2
43 گزینش برای تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
44 مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات موثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم پلاسم منوژرم چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 22، شماره: 2
45 مطالعه تنوع ژنتیکی برخی لاین های فلفل (Capsicum annuum L.) با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
46 مقایسه برخی ژنوتیپ های لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L از لحاظ تحمل به خشکی به وسیله شاخص های ارزیابی تنش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
47 مقایسه عملکرد و ارزیابی صفات در ارقام لوبیاقرمز Phaseolus vulgaris L تحت شرایط متداول و کم آبیاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
48 مقایسه واکنش انواع بهاره و پاییزه ژنوتیپ های مختلف گندم نان Triticum aestivum در مقابل بیماری پاخوره گندم Take-all disease (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 2
49 مکان یابی QTL های کنترل کننده یون های سدیم و پتاسیم در ریشه و اندام هوایی گندم تحت شرایط نرمال و تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر میزان پرولین و قندهای محلول در لوبیا Phaseaolus vulgaris L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر رایزوباکتریهای بهبود دهنده رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم تحت تنش سرب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 اثر سطوح مختلف نانوذره دی اکسیدتیتانیوم بر تولید رزمارینیک اسید در گیاه دارویی بادرشبو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 اثرات اکسایشی و احیاکنندگی نانوذره دیاکسیدتیتانیوم بر میزان تولید ترکیبات فنلی در گیاه بادرشبی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 اثرات Fusarium proliferatum بر میزان تولید سیلیمارین در ریشه های مویین گیاه خار مریم (Silybum marianum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 ارزیابی ارقام وارداتی پنبه (Gossypium hirsutum L.) از طریق آزمون مقدماتی عملکرد و تحلیل همبستگی ساده صفات کمی و کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 ارزیابی پلی مورفیسم الکتروفورزی مکان ژنی GLU-A1 و ارتباط آن با کیفیت در گندم دوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 ارزیابی تحمل به خشکی درارقام و لاینهای امیدبخش گندم نان با استفاده ازشاخص های تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی تنش خشکی برروی رنگیزه های فتوسنتزی و میزان آب نسبی برگ ژنوتیپ های سویا (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 ارزیابی تنوع ژنتیکی 394 ژنوتیپ نخود دسی با استفاده ازصفات زراعی و مورفولوژیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های نخودکابلی با استفاده ازصفات زراعی و مورفولوژیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک درلاین های خالص گندم دوروم بومی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای خالص گندم نان ازلحاظ صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 ارزیابی تنوع ژنتیکی نخود سفید(Cicer arietinum. L) بر اساس صفات ریخت شناسی و زراعی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های نخود کابلی و دسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 ارزیابی تنوع کیفی و همبستگی موجوددرژنوتیپ های بومی گندم دوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 ارزیابی دوره کمون و تیپ آلودگی نسبت به بیماری زنگ سیاه در لاین های گندم دوروم بومی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 ارزیابی ژنوتیپهای گندم مصنوعی از لحاظ صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 ارزیابی گندم های بومی کلکسیون بخش تحقیقات غلات تحت شرایط تنش شدید خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 ارزیابی مورفولوژیکی لاین های گنم مصنوعی درمقایسه با گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 ارزیابی میزان تولید کلروژنیکاسید و رزمارینیکاسید درگیاه بادرشبی تحت تاثیر تنش کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 ارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای متحمل به خشکی جوی اسپانتانئوم hordeum spontaneum ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 ارزیابی و گروه بندی ژنتیکی گندم های بومی کلکسیون بخش تحقیقات غلات تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 استفاده ازتجزیه به مولفه های اصلی درارزیابی عملکردواجزای آن در648 ژنوتیپ لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L تحت شرایط آبیاری نرمال و محدود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 انتخاب غیرمستقیم ارقام لوبیا چیتی و قرمز با عملکرد بالا تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش کم آبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
27 High throughput deep sequencing revealed different molecular mechanisms in cereals are mediated by miRNAs (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
28 The similar miRNAs have different missions in the dissimilar plant tissues (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
29 بادرشبو دانه روغنی با آلفا لینولنیک اسید(امگا 3) بسیار بالا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
30 ببرسی اثر Pb2+ بر میزان تولید سیلی بین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم (Silybum marianum) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 بررسی اثر Pb2+ بر میزان تولید سیلی بین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم (Silybum marianum) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی علف کشها برروی علفهای هرز مزارع ذرت (Zea Mays L.) دردوالگوی کشت تک ردیفه و دوردیفه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی اهمیت گونه حرا Avicennia Marina به عنوان یک بیو اندیکاتور بالقوه آلودگی های نفتی در اکوسیستم ساحلی در معرض تهدید آلاینده های زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
34 بررسی پاسخ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از پروتئومیکس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
35 بررسی پایداری عملکرد دانه در کنجد بر اساس روش اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
36 بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر محتوای هورمون های گیاهی در ژنوتیپ های گیاه لوبیا تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی تاثیرکودهای بیولوژیک بربرخی صفات فیزیولوژیک درژنوتیپ های مختلف گیاه لوبیا تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی تنوع بیماریزایی پاتوتیپی سفیدک پودری جو بر اساس دوره کمون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
39 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام لوبیا از نظر عملکرد و برخی صفات زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
40 بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیت های لوبیای معمولی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 بررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از نشانگرهای اختصاصی در گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
42 بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عاملها برای ویژگیهای زراعی درگندم دوروم بومی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
43 بررسی تنوع طولی درژنهای Glu-D3 Glu-A3 درخویشاوندان وحشی گندم نان بوسیله نشانگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 بررسی تنوع مقاومت به سفیدک پودری جو براساس دوره کمون در جو اسپانتانئوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
45 بررسی چندمتغیره خصوصیات کمی و کیفی ارقام وارداتی پنبه ( Gossypium hirsutum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 بررسی رابطه برخی صفات کمی گندم نان (Triticum asetivm با عملکرد دانه ازطریق تجزیه علیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 بررسی رابطه صفات زراعی با عملکرد در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 بررسی ژن های مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژرم پلاسم جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
49 بررسی ژن های مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژنوتیپ های جو وحشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
50 بررسی شاخص های مقاومت به خشکی درتعدادی ازارقام لوبیا سفید و مطالعه میزان همبستگی این شاخصها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 بررسی صفات کمی و کیفی درتعدادی ازژنوتیپ های لوبیا سفید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 بررسی عکس العمل ژنوتیپهای مختلف گندم به بیماری زنگ نواری در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
53 بررسی عمل ژن برای بعضی صفات کمی جو دردو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پایان فصل درتلاقی EC84-12×1-BC-80455 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 بررسی عوامل موثر بر روی زنده مانی و القاء جنین زایی در کشت میکروسپور رز( Rosa(hybrid (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
55 بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف زراعی درذرت ازطریق تجزیه گرافیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 بررسی مقاومت به bean common mosaic necrosis virus BCMNV در25ژنوتیپ لوبیا PHASEOLUS VULGARIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا سفید (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
58 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
59 بررسی مقاومت و اجزای مقاومت در ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به بیماری زنگ زرد (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
60 بررسی نتایج حاصل از تلاقی دایآلل در گندم نان با استفاده از روشهای AMMI و GGE-biplot (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
61 بررسی و شناسایی miRNA های ریشه گیاه برنج در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
62 بررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی تعدادی ازژنوبیپ های آجیلوپس ناشی از(Aegilops tauschii) ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 بیوتکنولوژی گیاهی و مولفه های اثر گذار آن برمحیط زیست در استان های تهران و گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
64 پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند RAPD شناسایی یک نشانگر مولکولی ناجفت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
65 تاثیر تنش کادمیوم برفعالت آنزیم های آنتی اکسیدانت درژنوتیپهای مختلف لوبیا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
66 تایید حضور یک نشانگر مولکولی RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در ژنوتیپ های مختلف چغندرقند (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
67 تایید حضور یک نشانگر مولکولی جفت PCR) STS اختصاصی)، پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا در ارقام تجاری چغندر قند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
68 تجزیه QTL برای مقاومت به سن گندم با استفاده ازنشانگرهای AFLP,SSR (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی درذرت ازطریق تجزیه میانگین نسلها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 تجزیه ژنتیکی برخی صفات مهم جو در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پایان فصل به روش دیالل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
71 خالص سازی آنزیم پلی گالاکتروناز تولید شده توسط قارچ Macrphomina phaseolina عامل بیماری پوسیدگی ذغالی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
72 روابط بین عملکرد و و برخی صفات زراعی در لوبیا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
73 شناسایی برخی مکان های ژنی کنترل کننده مقاومت به سن گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
74 شناسایی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های گلایل (ایریداسه) شمال شرقی کشور با روش های آماری چند متغییره (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
75 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
76 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
77 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
78 شناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
79 شناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
80 شناساییmiRNAهای دخیل در سیگنالینگ خشکی ریشه برنج با استفاده از توالی یابی با کارایی بالا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
81 شناساییQTLهای پیوسته به برخی صفات دانه گندم نان با استفاده از نقشهیابی ارتباطی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
82 عکس العمل هیبریدهای سینگل کراس ذرت دانه ای نسبت به تنش خشکی با استفاده از روش های چندمتغیره آماری (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
83 گروه بندی بخشی از ژرم پلاسم نخود کابلی با استفاده از نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
84 گروه بندی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی با استفاده ازشاخصهای تحمل به خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
85 گروه بندی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط تنش خشکی آخرفصل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 مروری جامع بر تغییر بیان miRNAها در پاسخ به تنشهای غیرزیستی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
87 مطالعه اثر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
88 مطالعه پایداری عملکرد دانه ارقام کنجد با استفاده از روش بایپلات (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
89 مطالعه تحمل به تنش خشکی درگندم های بومی ایران درشرایط مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
90 مطالعه تنوع ژنتیکی درارقام مختلف گندم با استفاده ازنشانگرهای میکروستلایت DNA درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
91 مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد با استفاده از تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
92 مطالعه ژنتیکی صفت زودرس در توتون با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
93 مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده ازروش تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
94 مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده ازروش دای آلل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 مطالعه عکس العمل 30 ژنوتیپ لوبیا سفید نسبت به آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
96 مطالعه عکس العمل تعدادی از ژنوتیپ های لوبیای قرمز نسبت به آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
97 مطالعه فاکتورهای بیماریزائی پاتوتیپ های سفیدک پودری جو در چند منطقه ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
98 مطالعه گندمهای بومی ایران جهت دستیابی به منابع ژنتیکی تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
99 مطالعه نحوه توارث طول دوره کمون درگندم نان نسبت به زنگ قهوه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
100 مطالعه نحوه توارث مقاومت به ویروس BCMNV درلوبیا با استفاده ازتجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
101 مطالعه همبستگی بین صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز تحت شرایط کم ابی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
102 مقایسات مستقل بین گروههای مختلف علف کشی مورد استفاده در مزارع ذرت ( Zea Mays (L (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
103 مقایسه عملکرد ارقام کنجد در محیط های مختلف با استفاده از روش گرافیگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
104 مقایسه میزان تولید فلاونولیگنان ها در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم( Silybum marianum) تیمار شده با Pb2+ ،Ag+سالیسیلیک اسید و عصاره مخمر (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
105 نقشه یابی برخی QTL های کنترل کننده صفات مورفولوژیک در گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
106 واکنش ارقام مختلف گندم نان نسبت به بیماری پاخوره (Take-all) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
107 واکنش برخی ژنوتیپهای گندم به تنش خشکی توسط شاخصهای مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران