دکتر محمدرضا بی همتا

دکتر محمدرضا بی همتا استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا بی همتا

Dr. Mohamad Reza Bi Hamta

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Melon Genetic Diversity Based on Fruit Phenotypic Traits and Flowering Habits (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 9، شماره: 1
2 اثر تاریخ کاشت و رقم بر مراحل رشد، صفات مورفولوژیکی، شاخص های رشد و عملکرد ذرت دانه ای در شهرستان کرج (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 26، شماره: 1
3 اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و کیفیت نانوایی ژنوتیپ های گندم هگزاپلویید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
4 اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود کابلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 14، شماره: 3
5 اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
6 اثر سطوح مختلف نانوذره دی اکسید تیتانیوم (TiO۲) بر دو ترکیب فنلی مهم در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 3
7 ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی از نظر صفات زراعی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 3
8 ارزیابی بیوشیمیایی و مولکولی شماری از ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 4
9 ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
10 ارزیابی تحمل ژنوتیپ های لوبیا نسبت به تنش کادمیوم در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 4
11 ارزیابی تحمل ژنوتیپ های نخود به رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 28، شماره: 4
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی گندم نان (.Triticum aestivum L) ایران با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 1
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی گندم ایران از نظر برخی صفات زراعی تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی (دیم) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 3
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
15 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) در برابر تنش خشکی با استفاده از تجزیه کلاستر و تجزیه تشخیص کانونیکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 4، شماره: 10
16 ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در توده های بومی و ارقام زراعی گندم های ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
17 ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک ژرم پلاسم های نخود کابلی و دسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
18 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های نخود (Cicerarietinum L.) کابلی تحت شرایط تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 3، شماره: 7
19 ارزیابی تنوع صفات اگرو مورفولوژیک جو در شرایط آبیاری مطلوب و محدود و گروه بندی ژرم پلاسم خارجی آن با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 3
20 ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 2
21 ارزیابی چندین صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 21
22 ارزیابی روابط بین عملکرددانه وعملکرد بیولوژیک بابرخی ازصفات مهم زراعی درسویا به وسیله تجزیه علیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
23 ارزیابی روابط میزان روغن و پروتئین دانه با برخی از صفات مهم زراعی در سویا با استفاده از تجزیه علیت و تجزیه همبستگی های متعارف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
24 ارزیابی ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط آبیاری و تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
25 ارزیابی ژنوتیپ های نخود زراعی (Cicer arietinum L.)از نظر مقاومت به سرما در کشت پاییزه در منطقه رفسنجان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 29
26 ارزیابی صفات فیتوشیمیایی در اکوتیپ های مختلف گل ختمی (Althaea sp.‎) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
27 ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات زراعی ژنوتیپ های لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
28 ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم نان بهاره ایران نسبت به بیماری زنگ سیاه در مرحله گیاهچه (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 4
29 ارزیابی مقاومت به زنگ زرد (Puccinia striiformis West) در برخی ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 39
30 ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای(Puccinia tritici Eriks.) در مرحله گیاهچه ای در ژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 4
31 ارزیابی مقاومت گیاهچه ای ارقام تجاری گندم نان نسبت به بیماری زنگ سیاه با استفاده از روش GGE بای پلات (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 42
32 ارزیابی نژادگان های مقاوم و حساس گندم نان به بیماری پاخوره از نظر صفات زراعی در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
33 ارزیابی واکنش ژنوتیپ های لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) به بیماری ویروس موزائیک نکروز لوبیا (BCMNV) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
34 ارزیابی واکنش لاین های خالص ذرت (Zea mays L.) به تنش گرما در شرایط خوزستان با استفاده از شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
35 ارزیابی وراثت پذیری صفات مربوط به جوانه زنی بذر برای تحمل به خشکی در ارقام گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
36 ارزیابی هم بستگی صفت های موثر و اثر آنها بر عمل کرد غده بزرگ در سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 102
37 انتخاب لاین های متحمل به خشکی در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 28
38 Estimation of gene effects and combining ability of latent period of stripe rust in advanced lines of wheat (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 1، شماره: 1
39 Evaluation of rain-fed wheat (Triticum aestivum L.) genotypes for drought tolerance (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 9، شماره: 1
40 Mapping Some Seed Quality Traits in Bread Wheat (Triticum aestivum L.) by Association Mapping Using SSR Markers (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 5، شماره: 3
41 PLOIDY DETERMINATION OF AEGILOPS CYLINDRICA HOST ACCESSIONS OF IRAN BY USING FLOW CYTOMETRY AND CHROMOSOME COUNTING (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 2
42 Variation analysis of wheat F۳ lines produced by crossing between Azar۲ and ۸۷-Zhong۲۹۱ cultivars using RAPD method in drought stress condition (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 1، شماره: 1
43 برآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاین های ذرت با استفاده از یک طرح دی آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
44 برآورد ترکیب پذیری واثر ژن در لاین های ذرت با استفاده از تجزیه لاینتستر در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
45 برآورد قدرت ترکیبپذیری عمومی و خصوصی صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه در گندم نان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 25
46 بررسی اثر تنش خشکی بعد از دوره گلدهی بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد برخی از ژنوتیپ‎های زمستانه کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 30
47 بررسی اثر جهش ژنتیکی پرتوهای لیزر روی صفات زراعی و DNA در نخود زراعی (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
48 بررسی اثر کیتوزان و نانوکیتوزان بر خصوصیات زراعی و اسیدهای چرب امگا ۳، ۶ و ۹ در برخی ارقام گیاه دارویی (Nigella sativa L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 7، شماره: 4
49 بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مهم فیزیولوژیک در ژنوتیپ های سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
50 بررسی اثرات کودهای آلی بر صفات مورفو-فیزیولوژیک گیاه انگور (Vitis vinifera) در برخی تاکستان های استان زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 7، شماره: 1
51 بررسی الگوی پروتیوم و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت جوتحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
52 بررسی برخی صفات مرفو فیزیولوژیک و پایداری عملکرددانه درژنوتیپ های امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین درمناطق سردکشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 3
53 بررسی پارامترهای ژنتیکی در برخی از صفات گندم با استفاده از روش تلاقی دی آلل در دو شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
54 بررسی پایداری عملکرد دانه برخی ارقام کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش GGE biplot (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 40
55 بررسی پایداری عملکرد دانه در ارقام آفتابگردان با استفاده از روش های تک متغیره و مدل AMMI (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 42
56 بررسی تاثیر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
57 بررسی تأثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annua (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
58 بررسی ترکیب پذیری و نحوه توارث برخی صفات مورفولوژیکی در گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه دی آلل (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 2
59 بررسی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در ژنوتیپ های تجاری گندم نان Triticum aestivum L ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
60 بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‎ پلاسم گندم نان (Triticum aestivum) بر اساس جابجایی‎ های گندم-چاودار (۱AL.۱RS و ۱BL.۱RS) با استفاده از نشانگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 35
61 بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های گندم دوروم Triticum turgidumبا استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
62 بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه رگرسیون برخی صفات در 30 رقم زیتون ایرانی و خارجی با استفاده از صفات کمی و کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
63 بررسی تنوع ژنوتیپ های گندم نان بر اساس عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد تحت شرایط تنش بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 1
64 بررسی تنوع صفات زراعی درتیپ های رشدی متفاوت سویا با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 3
65 بررسی تنوع مورفولوژیکی در جمعیت های گندم های وحشی Aegilops tauschii در ایران و واکنش آنها به نژاد +EA زنگ زرد در مرحله گیاهچه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
66 بررسی توزیع ژن های مقاوم به ویروس موزاییک معمولی لوبیا در ژنوتیپ های لوبیا Phaseolus vulgaris L با استفاده از نشانگرهای مولکولی اسکار (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 5، شماره: 1
67 بررسی حضور، پراکنش و دوره ی فعالیت حشره ی کامل پروانه ی جوانه خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله های فرمونی در استان کردستان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 1
68 بررسی ذخایر ساقه و انتقال مجدد آن ها در برخی ارقام و لاین های جو تحت تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 32
69 بررسی رابطه صفات رویشی و مقاومت به بیماری پاخوره در گندم نان در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 1
70 بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روشهای مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
71 بررسی روابط عملکرد و اجزای عملکرد در هیبریدهای ذرت با استفاده از روش های چند متغیره و گرافیکی در منطقه کرج (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 41
72 بررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
73 بررسی ژنتیکی صفت مقاومت به بیماری پاخوره (Gaeumannomyces graminis var. tritici) جدایهT-۴۱ در گندم نان ((Triticum aestivum L. با استفاده از روش تلاقی دای آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 2
74 بررسی ژنتیکی مقاومت به خشکی در گندم نان با استفاده از روش های گرافیکی GGE bi-plot و مدل AMMI (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 2
75 بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مولفه های جوانی زنی بذر و ارتباط آن با شاخص های تحمل به خشکی در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
76 بررسی صفات تعیین کننده عملکرد جوHordeum vulgare L در دو شرایط تنشو بدون تنشخشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
77 بررسی صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های لوبیا سفید L.) (Phaseolus vulgaris و رابطه آنها با عملکرد در شرایط آبیاری بهینه و محدود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
78 بررسی صفات موثر بر قابلیت پخت و درصد پروتیین در 15 ژنوتیپ لوبیای قرمزPhaseolus vulgaris L.در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 2
79 بررسی صفات و تحمل به خشکی در ژنوتیپهای لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
80 بررسی عملکرد دانه و پایداری عملکرد ارقام گندم معرفی شده در بیش از نیم قرن اخیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 9، شماره: 2
81 بررسی فعالیت بعضی از آنزیم های پاداکسندگی و پراکسیداسیون چربی های غشا در ژنوتیپهای لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط عادی و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
82 بررسی مقادیر درجه روز رشد مراحل فنولوژیک در تعدادی از ارقام زراعی و توده های بومی گندم های نان ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 34
83 بررسی مقاومت ۱۹ ژنوتیپ لوبیا به کنه ی تارتن دولکه ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه ی مختلف ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
84 بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
85 بررسی نوع عمل ژن در کنترل ژنتیکی صفات زراعی ذرت با استفاده از تلاقی دی آلل* (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
86 بررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های مختلف آجیلوپس تایوچی (Aegilops tauschii) ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
87 بهینه سازی محیط کشت تولید باکتری بومی گرمادوست ،Cohnella sp. A01خالص سازی آنزیم کیتیناز و بررسی فعالیت قارچ کشی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 1، شماره: 1
88 پایداری عملکرد دانه در لاین های امید بخش گندم (Triticum aestivum L.) زمستانه و بینابین٭ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
89 پیامد کاربرد قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی ارقام گندم در خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 2
90 تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن اتمسفری و نیتروژن بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 4
91 تاثیر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شهرستان کرج (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 2
92 تاثیر تنش خشکی بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانی و صفات فیزیولوژیکی در ژنوتیپ های نخود (Cicer Arietinum L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 30
93 تاثیر تنش خشکی پس از مرحله گلدهی بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
94 تاثیر تنش خشکی در آغاز فصل و آبیاری دوباره بر شاخصهای فلورسانس سبزینه و برخی صفات فیزیولوژیک گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 2
95 تاثیر تنش شوری بر تجمع و آزادسازی مواد نورساختی میانگره های ساقه در ژنوتیپ های مختلف جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
96 تاثیر جداگانه و ترکیبی علف کش ها بر روی علف های هرز مزارع ذرت (.Zea mays L) در دو الگوی کشت تک ردیفه و دو ردیفه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
97 تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک و کلروفیل فلورسانس ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 31
98 تاثیر سطوح مختلف محلول پاشی عناصر ریزمغذی روی، آهن و منگنز بر خصوصیات زایشی و عملکرد انگورVitis vinifera L. در برخی تاکستان های استان زنجان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 2
99 تاثیر غلظت دی اکسید کربن و فراهمی نیتروژن خاک بر شاخصهای رشد و فیزیولوژیکی گندم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 4
100 تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جولخت (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
101 تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
102 تجزیه پایداری و گزینش ژنوتیپ های متحمل شوری جو (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 29
103 تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلویید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
104 تجزیه ژنتیکی عملکردوصفات زراعی گندم نان تحت شرایط تنش وبدون تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 1
105 تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری پاخوره Gaeumannomyces graminis var. tritici جدایه T-۴۱ در گندم نان با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‎ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 33
106 تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 3
107 تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده از روش دای آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
108 تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده از روش دای آلل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
109 تجزیه سازگاری و پایداری عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از روش الگوی پراکنش ژنوتیپی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
110 تجزیه عاملی عملگرا در گلرنگ (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 41
111 تجزیه علیت عملکرد دانه گندم با غلبه بر چندهم خطی صفات (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 39
112 تعیین رابطه زیرواحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا وکیفیت نانوایی درگندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
113 تنوع ژنتیکی برای عملکرد میوه و صفات مرتبط با آن در ژنوتیپ های بادمجان (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 39، شماره: 3
114 تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر عملکرد دانه و حرکت مجدد ماده خشک به دانه در دو شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
115 تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های لوبیا (L. vulgaris Phaseolus) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 26
116 تنوع ژنتیکی و روابط بین برخی صفات زراعی ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
117 ساختار ژنتیکی دو جمعیت از گونه‎ داروئی پونه سای خوشه ای (Nepeta racemosa) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 2
118 شناسایی QTL‌های پیوسته به برخی صفات دانه در گندم نان با استفاده از نقشه‌یابی ارتباطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 2
119 شناسایی منابع مقاومت به عامل بیماری زنگ قهوه ای (Puccinia triticina Erikss.) در ژنوتیپ های گندم بومی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 52، شماره: 2
120 شناسایی میکرو RNAهای جدید در کلزا (.Brassica napus L) و نقشی که در سرکوب ژن های هدف بهعهده دارند (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 3
121 شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
122 شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
123 شناسایی و بررسی الگوی بیان برخی ژن های دخیل در تحمل به تنش خشکی در عدس (Lens culinaris) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
124 صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی و ارتباط آن با نشانگر AFLP در ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 9، شماره: 4
125 عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
126 غربالگری نتاج حاصل از تلاقی برخی ارقام دانه دار و بی دانه انگور به منظور شناسایی نژادگان های بی دانه برتر (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 4
127 کشف، تعیین و ژنوتیپسنجی نشانگرهای SNP و گروه بندی لاینهای پیشرفته گندم نان به روش ddRAD-Seq (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 3
128 گروه بندی ژنوتیپ های لوبیای قرمز بر اساس ارتباط صفات مختلف کمی و کیفی با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
129 گروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 2
130 گروه‎بندی شاخص‎های تحمل و واکنش نژادگان های نخود تیپ کابلی و دسی نسبت به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
131 گزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 2
132 گزینش برای تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
133 مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات موثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم پلاسم منوژرم چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 22، شماره: 2
134 مطالعه تنوع ژنتیکی برخی لاین های فلفل (Capsicum annuum L.) با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
135 مطالعه توارث برخی صفات در گندم نان با روش دی آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 1
136 مطالعه شاخص های جوانه زنی بذر در ژنوتیپ های گندم نان (.Tritium aestivum L) تحت تنش خشکی شبیه سازی شده با پلی اتیلن گلیکول (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 1
137 مطالعه صفات زراعی و مورفولوژیک ژنوتیپ های لوبیا سفید از طریق تجزیه های چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 1، شماره: 3
138 مطالعه صفات کمی مرتبط با پایداری عملکرد دانه در ذرت با استفاده از روش های آماری چند متغیره و تجزیه گرافیکی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
139 مطالعه فعالیت آنزیم های پاداکسندگی در برگ ژنوتیپ های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط نرمال و تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 2
140 مقایسه برخی ژنوتیپ های لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L از لحاظ تحمل به خشکی به وسیله شاخص های ارزیابی تنش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
141 مقایسه عملکرد و ارزیابی صفات در ارقام لوبیاقرمز Phaseolus vulgaris L تحت شرایط متداول و کم آبیاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
142 مقایسه واکنش انواع بهاره و پاییزه ژنوتیپ های مختلف گندم نان Triticum aestivum در مقابل بیماری پاخوره گندم Take-all disease (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 2
143 مکان یابی QTL های کنترل کننده یون های سدیم و پتاسیم در ریشه و اندام هوایی گندم تحت شرایط نرمال و تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 3
144 مکان یابی یک ژن ABC-Transporter مرتبط با بیماری اسکالد جو (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis) با استفاده از یک نشانگر CAPS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
145 واکنش عملکرد ژنوتیپ های لوبیا به تنش کم آبیاری و سطوح کود نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 4، شماره: 1
146 وراثت پذیری صفات زراعی در نتاج حاصل از تلاقی دو ژنوتیپ جو متحمل و حساس به خشکی در شرایط تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آخر فصل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 اثر تنش خشکی بر میزان پرولین و قندهای محلول در لوبیا Phaseaolus vulgaris L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر رایزوباکتریهای بهبود دهنده رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم تحت تنش سرب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 اثر سطوح مختلف نانوذره دی اکسیدتیتانیوم بر تولید رزمارینیک اسید در گیاه دارویی بادرشبو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 اثرات اکسایشی و احیاکنندگی نانوذره دیاکسیدتیتانیوم بر میزان تولید ترکیبات فنلی در گیاه بادرشبی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 اثرات Fusarium proliferatum بر میزان تولید سیلیمارین در ریشه های مویین گیاه خار مریم (Silybum marianum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
7 ارزیابی ارقام وارداتی پنبه (Gossypium hirsutum L.) از طریق آزمون مقدماتی عملکرد و تحلیل همبستگی ساده صفات کمی و کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 ارزیابی پلی مورفیسم الکتروفورزی مکان ژنی GLU-A1 و ارتباط آن با کیفیت در گندم دوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 ارزیابی تحمل به خشکی درارقام و لاینهای امیدبخش گندم نان با استفاده ازشاخص های تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی تحمل ژنوتیپ های نخود زراعی در برابر علف های هرز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
11 ارزیابی تنش خشکی برروی رنگیزه های فتوسنتزی و میزان آب نسبی برگ ژنوتیپ های سویا (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی 394 ژنوتیپ نخود دسی با استفاده ازصفات زراعی و مورفولوژیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های نخودکابلی با استفاده ازصفات زراعی و مورفولوژیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
15 ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک درلاین های خالص گندم دوروم بومی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای خالص گندم نان ازلحاظ صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 ارزیابی تنوع ژنتیکی نخود سفید(Cicer arietinum. L) بر اساس صفات ریخت شناسی و زراعی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های نخود کابلی و دسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 ارزیابی تنوع ژنتیکی و همبستگی صفات مورد بررسی در 49 ژنوتیپ لوبیای معمولی )Phaseolus vulgaris L( (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
20 ارزیابی تنوع کیفی و همبستگی موجوددرژنوتیپ های بومی گندم دوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 ارزیابی دوره کمون و تیپ آلودگی نسبت به بیماری زنگ سیاه در لاین های گندم دوروم بومی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 ارزیابی ژنوتیپهای گندم مصنوعی از لحاظ صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 ارزیابی صفات مورفولوژیکی در کلکسیون Aegilops.cylindrica ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تحمل به خشکی در ژنوتیپ های گندم در دو شرایط آبی و دیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 ارزیابی گندم های بومی کلکسیون بخش تحقیقات غلات تحت شرایط تنش شدید خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 ارزیابی مقاومت به سفیدک پودری در کلکسیون Aegilops.Cylindrica ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 ارزیابی مقاومت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put) در تعدادی ازارقام و لاین های گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 ارزیابی مورفولوژیکی لاین های گنم مصنوعی درمقایسه با گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 ارزیابی میزان تولید کلروژنیکاسید و رزمارینیکاسید درگیاه بادرشبی تحت تاثیر تنش کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
30 ارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای متحمل به خشکی جوی اسپانتانئوم hordeum spontaneum ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 ارزیابی و گروه بندی ژنتیکی گندم های بومی کلکسیون بخش تحقیقات غلات تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 استفاده از روش های مبتنی بر تجزیه واریانس در مطالعه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جو در اقلیم سرد ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 استفاده ازتجزیه به مولفه های اصلی درارزیابی عملکردواجزای آن در648 ژنوتیپ لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L تحت شرایط آبیاری نرمال و محدود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 انالیز مقایسه‌ای و فیلوژنتیکی miRNA ها در میان چهارگونه جو، پاپلوس، آرابیدوپسیس و سویا (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
35 انتخاب بهترین شاخص ها جهت بررسی تحمل ژنوتیپ های نخود زراعی در برابر علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
36 انتخاب غیرمستقیم ارقام لوبیا چیتی و قرمز با عملکرد بالا تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش کم آبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
37 Effect of lead on expression of genes in synthesis of Menthol in peppermint (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
38 High throughput deep sequencing revealed different molecular mechanisms in cereals are mediated by miRNAs (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
39 The similar miRNAs have different missions in the dissimilar plant tissues (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
40 بادرشبو دانه روغنی با آلفا لینولنیک اسید(امگا 3) بسیار بالا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 ببرسی اثر Pb2+ بر میزان تولید سیلی بین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم (Silybum marianum) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 بررسی اثر Pb2+ بر میزان تولید سیلی بین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم (Silybum marianum) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 بررسی اثر پیش تیمار بذر بر بهبود جوانه زنی و قدرت گیاهچه در ۱۱ ژنوتیپ لوبیا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
44 بررسی اثر ژنوتیپ، محیط کشت و تنش بر القای جنین زایی میکروسپور در رز (Rosa hybrida) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
45 بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی علف کشها برروی علفهای هرز مزارع ذرت (Zea Mays L.) دردوالگوی کشت تک ردیفه و دوردیفه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 بررسی اهمیت گونه حرا Avicennia Marina به عنوان یک بیو اندیکاتور بالقوه آلودگی های نفتی در اکوسیستم ساحلی در معرض تهدید آلاینده های زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
47 بررسی باززایی مستقیم دو واریته پروانش( var roseus and alba Catharanthus roseus ) با استفاده از تنظیم کننده های رشد در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
48 بررسی بیان ژن های درگیر در تنظیم اسمزی در برخی ژنوتیپ های گندم نان تحت تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
49 بررسی بیان ژن های کلیدی دخیل در متابولیسم فروکتان در دو رقم حساس و متحمل جو تحت تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
50 بررسی پاسخ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از پروتئومیکس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
51 بررسی پایداری عملکرد دانه در کنجد بر اساس روش اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
52 بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر محتوای هورمون های گیاهی در ژنوتیپ های گیاه لوبیا تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 بررسی تاثیرکودهای بیولوژیک بربرخی صفات فیزیولوژیک درژنوتیپ های مختلف گیاه لوبیا تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 بررسی ترکیب پذیری عمومی لاینها و ارزیابی هیبریدهای ذرت برای تحمل به خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
55 بررسی تغییر بیان miRNA های موثر در سیگنالینگ اکسین در شرایط تنش خشکی در برنج (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
56 بررسی تنوع بیماریزایی پاتوتیپی سفیدک پودری جو بر اساس دوره کمون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
57 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام لوبیا از نظر عملکرد و برخی صفات زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
58 بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیت های لوبیای معمولی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
59 بررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از نشانگرهای اختصاصی در گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
60 بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک در گندم های وحشی آجیلوپس تاوشی (Aegilops tauschii) دربانک ژن گیاهی ملی ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 بررسی تنوع ژنتیکی نتاج برتر جمعیت های وحشی گونه Secale montanum بوسیله مارکرهای پروتئین های محلول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
62 بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عاملها برای ویژگیهای زراعی درگندم دوروم بومی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
63 بررسی تنوع طولی درژنهای Glu-D3 Glu-A3 درخویشاوندان وحشی گندم نان بوسیله نشانگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 بررسی تنوع مقاومت به سفیدک پودری جو براساس دوره کمون در جو اسپانتانئوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
65 بررسی چندمتغیره خصوصیات کمی و کیفی ارقام وارداتی پنبه ( Gossypium hirsutum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
66 بررسی رابطه برخی صفات کمی گندم نان (Triticum asetivm با عملکرد دانه ازطریق تجزیه علیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 بررسی رابطه صفات زراعی با عملکرد در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
68 بررسی روابط بین صفات در ارقام لوبیای قرمزتحت شرایط آبیاری متداول و محدود (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
69 بررسی ژن های مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژرم پلاسم جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
70 بررسی ژن های مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژنوتیپ های جو وحشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
71 بررسی شاخص های مقاومت به خشکی درتعدادی ازارقام لوبیا سفید و مطالعه میزان همبستگی این شاخصها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 بررسی صفات کمی و کیفی درتعدادی ازژنوتیپ های لوبیا سفید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 بررسی عکس العمل ژنوتیپهای مختلف گندم به بیماری زنگ نواری در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
74 بررسی عمل ژن برای بعضی صفات کمی جو دردو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پایان فصل درتلاقی EC84-12×1-BC-80455 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
75 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام آفتابگردان با استفاده از روش های چند متغیره (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 بررسی عوامل موثر بر روی زنده مانی و القاء جنین زایی در کشت میکروسپور رز( Rosa(hybrid (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
77 بررسی کالزایی و باززایی از کالوس در دو واریته پروانش (Catharanthus roseus var roseusand alba) با استفاده از تنظیم کننده های رشد در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
78 بررسی کالزایی و ساقه زایی با استفاده از ریز نمونه وسطوح هورمونی مختلف بر روی گیاه باریجه (Ferula gummosa B.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف زراعی درذرت ازطریق تجزیه گرافیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 بررسی مقاومت برخی نمونه های آجیلوپس تاوشی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران به زنگ زرد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 بررسی مقاومت به bean common mosaic necrosis virus BCMNV در25ژنوتیپ لوبیا PHASEOLUS VULGARIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
82 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا سفید (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
83 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
84 بررسی مقاومت و اجزای مقاومت در ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به بیماری زنگ زرد (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
85 بررسی نتایج حاصل از تلاقی دایآلل در گندم نان با استفاده از روشهای AMMI و GGE-biplot (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
86 بررسی و شناسایی miRNA های ریشه گیاه برنج در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
87 بررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی تعدادی ازژنوبیپ های آجیلوپس ناشی از(Aegilops tauschii) ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
88 بررسی همبستگی ژنتیکی عملکرد غده با برخی از صفات مهم زراعی در سیب زمینی از طریق تجزیه علیت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 بررسی همبستگی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
90 بیوتکنولوژی گیاهی و مولفه های اثر گذار آن برمحیط زیست در استان های تهران و گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
91 پایداری در هیبریدهای ذرت با استفاده از روش های پارامتری تک متغیره (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند RAPD شناسایی یک نشانگر مولکولی ناجفت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
93 تاثیر تنش کادمیوم برفعالت آنزیم های آنتی اکسیدانت درژنوتیپهای مختلف لوبیا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
94 تایید حضور یک نشانگر مولکولی RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در ژنوتیپ های مختلف چغندرقند (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
95 تایید حضور یک نشانگر مولکولی جفت PCR) STS اختصاصی)، پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا در ارقام تجاری چغندر قند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
96 تجزیه QTL برای مقاومت به سن گندم با استفاده ازنشانگرهای AFLP,SSR (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
97 تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی درذرت ازطریق تجزیه میانگین نسلها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
98 تجزیه ژنتیکی برخی صفات مهم جو در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پایان فصل به روش دیالل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 تجزیه علیت ارقام سیب زمینی از نظر عملکرد غده و اجزای آن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
100 تجزیه مسیر و رابطه عملکرد دانه و درصد روغن با صفات مورفولوژیک در گلرنگ (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
101 تجزیه میانگین نسل ها برای عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
102 تشخیص آلل واکسی در مکان ژنی Wx-B1 در برخی از ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
103 تعیین ملاک های گزینش غیر مستقیم در مطالعه عملکرد دانه جو آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
104 خالص سازی آنزیم پلی گالاکتروناز تولید شده توسط قارچ Macrphomina phaseolina عامل بیماری پوسیدگی ذغالی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
105 روابط بین عملکرد و و برخی صفات زراعی در لوبیا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
106 روابط لاین های ذرت ایرانی با لاین های استاندارد و انتساب آن ها به گرو ه های هتروتیک شناخته شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
107 شناسایی برخی مکان های ژنی کنترل کننده مقاومت به سن گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
108 شناسایی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های گلایل (ایریداسه) شمال شرقی کشور با روش های آماری چند متغییره (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
109 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
110 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
111 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
112 شناسایی و بررسی عناصر تنظیم کننده بالادست ژن های MIRNA برنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
113 شناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
114 شناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
115 شناساییmiRNAهای دخیل در سیگنالینگ خشکی ریشه برنج با استفاده از توالی یابی با کارایی بالا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
116 شناساییQTLهای پیوسته به برخی صفات دانه گندم نان با استفاده از نقشهیابی ارتباطی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
117 عکس العمل هیبریدهای سینگل کراس ذرت دانه ای نسبت به تنش خشکی با استفاده از روش های چندمتغیره آماری (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
118 عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
119 گروه بندی بخشی از ژرم پلاسم نخود کابلی با استفاده از نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
120 گروه بندی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی با استفاده ازشاخصهای تحمل به خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
121 گروه بندی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط تنش خشکی آخرفصل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
122 مدیریت ژن های مقاومت به تنش های زیستی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
123 مروری جامع بر تغییر بیان miRNAها در پاسخ به تنشهای غیرزیستی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
124 مطالعه اثر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
125 مطالعه پایداری عملکرد دانه ارقام کنجد با استفاده از روش بایپلات (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
126 مطالعه تحمل به تنش خشکی درگندم های بومی ایران درشرایط مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
127 مطالعه تنوع ژنتیکی درارقام مختلف گندم با استفاده ازنشانگرهای میکروستلایت DNA درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
128 مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد با استفاده از تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
129 مطالعه ژنتیکی صفت زودرس در توتون با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
130 مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده ازروش تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
131 مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده ازروش دای آلل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
132 مطالعه عکس العمل 30 ژنوتیپ لوبیا سفید نسبت به آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
133 مطالعه عکس العمل تعدادی از ژنوتیپ های لوبیای قرمز نسبت به آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
134 مطالعه فاکتورهای بیماریزائی پاتوتیپ های سفیدک پودری جو در چند منطقه ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
135 مطالعه گندمهای بومی ایران جهت دستیابی به منابع ژنتیکی تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
136 مطالعه نحوه توارث طول دوره کمون درگندم نان نسبت به زنگ قهوه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
137 مطالعه نحوه توارث مقاومت به ویروس BCMNV درلوبیا با استفاده ازتجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
138 مطالعه همبستگی بین صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز تحت شرایط کم ابی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
139 مقایسات مستقل بین گروههای مختلف علف کشی مورد استفاده در مزارع ذرت ( Zea Mays (L (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
140 مقایسه تیپ های بهاره و پاییزه نمونه های مختلف گندم نان (Triticum aestivum. L) در مقابل بیماری پاخوره گندم (Take-all disease) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
141 مقایسه روش کلاستربندی و روش گزینش دو مرحله ای ژنوتیپهای گندم با عملکرد مطلوب در دو شرایط بهینه وب تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
142 مقایسه ضرایب همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت لوبیای قرمز در دو محیط آبیاری معمولی و تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
143 مقایسه عملکرد ارقام کنجد در محیط های مختلف با استفاده از روش گرافیگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
144 مقایسه میزان تولید فلاونولیگنان ها در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم( Silybum marianum) تیمار شده با Pb2+ ،Ag+سالیسیلیک اسید و عصاره مخمر (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
145 میزان ترکیب پذیری، وراثت سیتوپلاسمی و هتروزیس در ذرت به روش تلاقی های دای آلل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
146 نقشه یابی برخی QTL های کنترل کننده صفات مورفولوژیک در گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
147 واکنش ارقام مختلف گندم نان نسبت به بیماری پاخوره (Take-all) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
148 واکنش برخی ژنوتیپهای گندم به تنش خشکی توسط شاخصهای مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران