محمد بهرامی

 محمد بهرامی استادیار

محمد بهرامی

Mohamad Bahrami

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرای کلامی و تفسیری اباضیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 4، شماره: 13
2 آسیب شناسی شایعه در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 10، شماره: 37
3 ارزیابی اثر پیش تنیدگی مهارهای فولادی بر جابه جایی دیوار دیافراگمی و خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 92
4 اسماعیلیه و علوم قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 8، شماره: 31
5 اسماعیلیه و علوم قرآنی (2)تفسیر و تاویل و مثل و ممثول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 8، شماره: 32
6 اطلاق یا نسبیت اخلاق از نگاه مفسران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 4، شماره: 13
7 بررسی تاثیر سواد اخلاقی بر رفتار اطلاع یابی و باز نشر اطلاعات در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 26، شماره: 100
8 بررسی رخساره ها، محیط رسوبی دیرینه و زیست چینه نگاری بخش گوری از سازند میشان در جنوب شرقی جهرم زاگرس چین خورده (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 22
9 بهره هاى مولانا از داستان پیامبر اعظم صلى الله علیه وآله وسلم در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 12، شماره: 46
10 پیوند آیات سوره های قرآن در تفسیر فی ظلال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 15، شماره: 59
11 تعدد معنا در قرآ ن پژوهی ابوزید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 18، شماره: 72
12 تفسیر فهم القرآن الحکیم درنگاهی گذرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 16، شماره: 62
13 تفسیرشناخت من وحی القرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 16، شماره: 64
14 چیستی دیپلماسی مردمی در اندیشه امام خمینی و مقایسه آن با دیپلماسی عمومی و سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 7، شماره: 25
15 خوارج و نگرش به قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 3، شماره: 9
16 خیر و شر در منظر علامه طباطبایى (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 12، شماره: 48
17 دانش اسباب نزول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 1، شماره: 1
18 دانش اسباب نزول بخش دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 1، شماره: 2
19 درآمدى بر جامعه شناسى خانواده در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 12، شماره: 48
20 دور هرمنوتیکی در نگاه هرمنوتیست ها و تفسیرگران قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 16، شماره: 62
21 دین گریزی، عوامل و راه حل ها در پرتو قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 10، شماره: 37
22 روش شناسی تفسیرالکاشف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 7، شماره: 27
23 روش شناسى ترجمھ قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 11، شماره: 44
24 ریشه یابى کاستیهاى تفاسیر علمى در قرن معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 2، شماره: 7
25 زیست چینه نگاری نهشته های کامپانین- ماستریشتین سازند تاربور در شمال غرب شیراز (کوه قلعه) بر مبنای اوربیتوئیده آ (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
26 سطح شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 20، شماره: 77
27 شق القمر در ترازو (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 46، شماره: 1
28 عصمت پیامبران در تفسیر من وحی القرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 17، شماره: 65
29 عصمت پیامبران در نگاه ابوالفتوح رازى (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 11، شماره: 41
30 علم و دین از منظر علامه طباطبایى (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 3، شماره: 9
31 علوم قرآنی از دیدگاه امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 5، شماره: 19
32 علی و انسان شناسی قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 6، شماره: 23
33 فواید پیوستگی آیات از منظر موافقان و مخالفان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 80
34 فهم و تفسیر در نگاه علامه طباطبایی نگاهی مقایسه ای با هرمنوتیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 18، شماره: 71
35 قرآن در منظر فرق اسلامى ( 1)تلاشهاى قرآنى معتزله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 1، شماره: 3
36 قرآن و آزادی از منظر استاد مطهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 5، شماره: 17
37 قرآن و حقوق انسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 4، شماره: 15
38 گزایش مذهبی شهرستانی صاحب تفسیرمفاتیح الاسرار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 6، شماره: 21
39 معناشناسى ایمان در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 12، شماره: 46
40 معنای متن در قرآن پژوهی ابوزید و هرمنوتیک هرش (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 18
41 معیارهاى سنجش نظریات تفسیرى در تفسیر روض الجنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 11، شماره: 41
42 منطق تفسیر در نگاه طبرسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 8، شماره: 29
43 میکروفاسیس ها و محیط های رسوبی سازند کژدمی در شمال شیراز (کوه سید محمد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 18
44 نجات بخشی ادیان در پرتو قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 8، شماره: 31
45 نظریه پردازان ترجمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 11، شماره: 43
46 نقد مستندات قرآنی نظریه تحریف کتاب مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 9، شماره: 33
47 نقد و بررسى کتابهاى اسباب نزول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 1، شماره: 2
48 نقدی برقرآن و پلورالیزم بخش دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 9، شماره: 33
49 نقدی برقرآن وپلورالیزم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 8، شماره: 32
50 نگرشی تطبیقی به دانش تفسیر و هرمنوتیک شلایرماخر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 8، شماره: 29
51 هرمنوتیک هرش و دانش تفسیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جایگزینی پودر سنگ آهک به جای سنگدانه بر مقاومت فشاری 28 روزه ی بتن (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
2 ارزیابی دراز مدت تاثیر حساسیت رطوبت برعملکرد مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
3 ارزیابی رفتار ماسه رمبنده با الیاف افزودنی درخت خرما در بارگذاری کرنش صفحه ای و محدود شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
4 اولین گزارش نوبه کلاریدهای فرامینیفری از سازند جهرم در برش چینه شناسی لپویی شمال شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
5 اهمیت و ضرورت حفاظت از گیاه صنعتی، دارویی و خوراکی بن سرخ (Allium Jesdianum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
6 بازسازی محیط رسوبی دیرینه سازند داریان در برش کوزه کوه شمال شرق نورآباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
7 برآورد حجم رسوب (ناشی از فرسایش) در حوضه آبخیز تنگ شیروان واقع در 20 کیلومتری غرب شهر قیر (استان فارس) به روش های تجربی EPM , MPSIAC و Fournier در قالب GIS (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 بررسی اثر تراکم گیاهی و مقادیر مختلف فسفر محلول پاشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارزن در شرایط اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
9 بررسی اثر تراکم و مقادیر مختلف فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارزن در شرایط اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 بررسی اثر تراکم و مقادیر مختلف کود فسفره پایه و محلول پاشی در عملکرد و اجزای عملکرد ارزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
11 بررسی اثر فسفر خاکی و فسفر محلول پاشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارزن در شرایط اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
12 بررسی پالئواکولوژی سازند کژدمی در کوه سید محمد با توجه به فرامینیفرا (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
13 بررسی تاثیر نور در القای حس مکان در اماکن مذهبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
14 بررسی تاثیرات استفاده از سیستم کنترل نیمه فعال و جدا گر کف در جهت کاهش مصالح مصرفی ساختمانهای بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
15 بررسی ترمودینامیکی موتور استرلینگ با در نظر گرفتن حجم مرده در فضای گرم، فضای سرد و بازیافت کننده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
16 بررسی رابطه بین مالکیت روانشناختی و توانایی حل تعارض با توجه به نقش تعدیل گر کانون کنترل بیرونی در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
17 بررسی رخساره های رودیست دار و پالئواکولوژی نهشته های ماستریشتین در منطقه ابنو (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 بررسی رخساره های کوه های قلعه در شمال غربی شهرستان مرودشت و ارائه مدل رسوبی برای این کوه ها (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
19 بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی با بازشوی دایره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
20 بررسی عوامل مؤثر برجذب حداکثری منابع مالی در بانک مهر اقتصاد استانکهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
21 بررسی محیط دیرینه سازند گچساران بر مبنای فرامینیفرها در جنوب غرب شیراز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
22 بررسی نگرش مدیران و معلمان در مورد مدیریت تعارض مدارس متوسطه شهر تبریز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
23 بهسازی خاک رسی کفه نمکی برای ایجاد بستر روسازی راه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
24 بهسازی خاک رسی کفه نمکی برای ایجاد بستر روسازی راه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو
25 بهسازی خاکهای ماسهای لایدار با استفاده از الیاف طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
26 بیواستراتیگرافی سازند کژدمی در شمال شیراز کوه سید محمد (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
27 پالئواکولوژی سازند آسماری بر اساس داده های ژئو شیمیایی در شمال غرب شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
28 پالئواکولوژی سازند تاربور در شمال شرق شیراز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 تاثیر الیاف پلی بست بر استقامت مارشال مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
30 تاثیر درصد رطوبت در عملکرد ملات های آهکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 تاثیر فیلر بر استقامت مارشال مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
32 تحلیل خطر زلزله ساختگاه به روش قطعی در شهر کرمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
33 تحلیل خطر زلزله ساختگاه به روش قطعی(مطالعه موردی بیمارستان 12 فروردین شهرکهنوج) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
34 تعیین شاخص فشردگی - Cc برای خاک رس منطقهای از شهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 چینه شناسی و جغرافیای دیرینه سازند جهرم درمنطقه لپویی (شمال شیراز) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی سازند گچساران در جنوب غرب شیراز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
37 چینه نگاری سنگی و زیستی بخش گوری از سازند میشان جنوب شرقی جهرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
38 چینه نگاری و تاریخچه زمین ساختی سری های پالئوسن- ائوسن در حاشیه جنوبی دشت بیضا (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
39 درس پژهی تیمی موضوع تفریق عدد مخلوط از عدد صحیح پایه پنجم دبستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
40 راندگی یا لغزش؛ سازند جهرم در بین سازند بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
41 زیست چینه نگاری نهشت ههای کامپانین- ماستریشتین در شمال غرب شیراز کوه قلعه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
42 سنگ چین هشناسی، ریز رخسار هها و محیط رسوبی گروه خامی و سازند کژدمی در کوه کله بادی، جنوب دشت مرغاب (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
43 سنگ چین هشناسی، ریز رخسار هها و محیط رسوبی گروه خامی و سازند کژدمی درکوه کله بادی، جنوب دشت مرغاب (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 سنگ چینه نگاری سازند داریان در برش شمال بانش شمال و شمال غرب شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
45 شناسایی اجتماعات کربناته موجود در سازند گچساران در برش چینهشناسی دراک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
46 ضرورت بازاریابی فروش کتاب و توسعه کتابخوانی شهروندان با بکارگیری مدل A. I.D.A دربرنامه ریزی تبلیغات بازرگانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
47 ضرورت بازاریابی فروش کتاب و توسعه کتابخوانی شهروندان با بکارگیری مدل A.I.D.A در برنامه ریزی تبلیغات بازرگانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
48 طراحی دوغاب سازگار با محیط زیست در میخکوبی خاک ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
49 عوامل مؤثر برجذب حداکثری منابع مالی در بانکها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
50 قابلیت اطمینان طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
51 کاربرد رخسارههای میکروسکوپی در تعیین محیط رسوبی سازند داریان در کوه خانه کت، جنوبشرق خرامه (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
52 گزارش دو فصل لایه نگاری تپه فلک الافلاک خرم آباد، لرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
53 مدلسازی و استفاده از میکروپایل جهت افزایش ظرفیت باربری شالوده ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
54 مدیریت مصرف رسانه های اجتماعی با تاکید بر سواد اخلاقی در آموزش های شهروندی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده
55 مروری بر روش های پالایش خاک های آلوده به کروم شش ظرفیتی در ایران وآثار آن بر خواص مکانیکی خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
56 مطالعه سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند آسماری در جنوب خاوری فراشبند ( استان فارس ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
57 مطالعه میکروفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در جنوب خاوری فراشبند ( استان فارس ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
58 مطالعه ی رفتار دینامیکی ساختمان های فولادی با ستون های مورب در ساختمان های با ارتفاع متوسط و مقایسه آن با سیستم های رایج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
59 میکروبایو استراتیگرافی سازند سروک در شمال غربی روستای راشک(شمال غرب نورآباد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
60 میکروبایو استراتیگرافی سازند فهلیان در کوه گدون (شمال شرق شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
61 میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند گچساران در برش کوه دراک شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
62 نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در بهینه سازی مدیریت مشارکتی شهرهای جدید (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر