دکتر سید محمدرضا امیری طهرانی زاده

دکتر سید محمدرضا امیری طهرانی زاده استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر سید محمدرضا امیری طهرانی زاده

Dr. mohammad reza Amiri tehranizade

استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.