دکتر جواد احدیان

دکتر جواد احدیان دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر جواد احدیان

Dr. Javad Ahadian

دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ارتفاع و فاصله اولین زبری در استهلاک انرژی سرریزهای کلیدپیانویی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 2
2 اثر افزایش آهک بر خصوصیات تحکیمی خاکهای رسی-گچی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
3 اثر بافت و تراکم خاک غیر اشباع در تحلیل آزمایشگاهی و الاستوپلاستیکی گوه شکست دیوار ساحلی رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
4 اثر جت هیدرولیکی هم فاز بر کاهش آبشستگی در قوس 180 درجه رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 4
5 ارزیابی تاثیر نانوسیلیس و فوق روان کننده بر مقاومت سایندگی بتن در سازه های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 16، شماره: 65
6 ارزیابی عملکرد مدل تلاطمی استاندارد در مقایسه با مدل RNG در پیش بینی ارتفاع غوطه وری جریان غلیظ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
7 انتشار جریان چگال جت دایره ای در محیط پذیرنده بی نهایت کم عمق ساکن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 20، شماره: 1
8 انسداد سرریزهای کلید پیانویی در جریان های آواری با سیستم آزمایش های انفرادی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
9 برآورد ضریب انتشار شعاعی جریان جت سطحی همگرا و شیب دار روی بستر افقی محیط پذیرنده ساکن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 1
10 برآورد ضریب انتشار عمقی جریان جت سطحی صفحه ای همگرا در محیط پذیرنده عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
11 بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه ای بر ضریب دبی و پروفیل های سطح آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 87
12 بررسی آزمایشگاهی اثر دیواره سپری پیوسته و ناپیوسته در جریان عبوری از سرریزهای کلیدپیانویی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
13 بررسی آزمایشگاهی اثر سازه راه ماهی V شکل بر تغییرات زبری راه ماهی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 3
14 بررسی آزمایشگاهی اختلاط و غلظت نهایی منحنی سقوط جریان جت سطحی تحت تاثیر زاویه همگرایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
15 بررسی آزمایشگاهی تخلیه زهاب چگال تحت جت سطحی منفرد و متلاطم در جریان های پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 68
16 بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 3
17 بررسی آزمایشگاهی طرح سازه بیم های متقاطع در کنترل پرش نامتقارن نوع S مقاطع واگرای ناگهانی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 18، شماره: 1
18 بررسی آزمایشگاهی و عددی دینامیک جریان های غلیظ نمکی در مخازن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
19 بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان سرریز کلید پیانویی در ترکیب های مختلف دیواره سپری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
20 بررسی اثر جنگل ساحلی بر تغییرات نیرو و عمق آب گرفتگی امواج شکسته شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
21 بررسی اثر زاویه قائم و خصوصیات هیدرولیکی بر نحوه توزیع جریان جت غلیظ منفرد با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 1
22 بررسی اثر سازه هوادهی بر الگوی جریان و قدرت جریان ثانویه و توزیع تنش برشی در قوس ملایم ۹۰ درجه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 109
23 بررسی استهلاک انرژی جریان گذرنده از روی سرریز کلید پیانویی با کلید خروجی مانع دار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 69
24 بررسی استهلاک انرژی و دبی عبوری از دریچه سالونی- بیضوی در شرایط وجود تبدیل ناگهانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
25 بررسی تاثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 18، شماره: 4
26 بررسی تاثیر تبدیل ناگهانی کانال بر ضریب دبی دریچه سالونی-بیضوی در شرایط جریان مستغرق (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
27 بررسی تاثیر تیغه های گرداب شکن 45 درجه برضریب تخلیه سرریز نیلوفری با استفاده از مدل FLOW-3D (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
28 بررسی تاثیر مقدار رطوبت و درصد تراکم اولیه بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دو نوع خاک رسی و رس ماسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 1، شماره: 2
29 بررسی تاثیر همزمان هندسه جت های مستغرق و غلظت پساب خروجی بر طول شناوری مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 1
30 بررسی تاثیر همزمان هندسه جت های مستغرق و غلظت پساب خروجی بر طول شناوری مثبت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 1
31 بررسی تحلیلی اثر زهکشهای قائم بر روند نشست تحکیمی در خاکهای همسانگرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
32 بررسی تحلیلی-انتگرالی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلید پیانویی با دیواره های سپری پیوسته و ناپیوسته (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 4
33 بررسی جبهه ی پیشرونده و غلظت نهایی جریان جت سطحی در آب های عمیق (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 3، شماره: 2
34 بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی گردوغبار شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 1
35 بررسی شرایط تخلیه جت دایرهای همسو در منابع آب پذیرنده بینهایت کم عمق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
36 بررسی مقاوت جریان کالورت مسلح شده با سرریزهای w شکل نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 3
37 بررسی و ارزیابی مقاومت جریان و انرژی جنبشی آشفتگی درراه ماهی W-W (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 86
38 بهینه سازی ابعاد سیستم انتقال آب کشاورزی از سد کارون ۳ به شهرهای شمال شرق خوزستان (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
39 بهینه سازی سیستم های آب رسانی تحت فشار به روش برنامه ریزی خطی در حالت جریان میرا (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
40 پراکنش حدی جریان جت خروجی در محیط هم فاز و غیر هم فاز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
41 تاثیر سیستم تزریق هوا در کاهش آبشستگی قوس ملایم 90 درجه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
42 تحلیل حساسیت عوامل موثر در هوادهی سرریز با استفاده از روش های هوشمند مصنوعی و ANFIS (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 1
43 تخمین ارتفاع غوطه وری جریان غلیظ با استفاده از مدل تلاطمی Re-Normalized Group (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
44 تخمین سرعت نسبی پیشانی جریان غلیظ برای سیال پیرامون متحرک هم جهت با حرکت جریان غلیظ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
45 سرریزکلید پیانویی با پاراپت وال های زاویه دار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
46 سرریزهای کلید پیانویی با دیوار پاراپت مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
47 شبیه سازی هیدرولیکی تخلیه پساب شبکه های آبیاری و زهکشی با جت دایره ای کفی بر اثر تغییر زاویه عمودی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 16، شماره: 65
48 شبیهسازی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و ژئومتری بر نقطه غوطهوری در جریانهای غلیظ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 1
49 ضریب انتشار جریان جت مستغرق غلیظ کم عمق و عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
50 طول پیشرونده هسته جت سطحی در محیط پذیرنده کمعمق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
51 فرآیند شکست هیدرولیکی خاکر یزهای غیر چسبنده ی حفاظتی ساحلی در اثر جریان روگذر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
52 کارآیی شبکه های آبرسانی تحت پدیده ضربه قوچ بر مبنای ضریب پایداری (مطالعه موردی شبکه آبرسانی شهرستان فریدونشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
53 کاربرد سیستم تطبیقی ANFIS در تخمین پتانسیل تحکیم خاک های رسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 45
54 مدل ریاضی سه بعدی در حل تحلیلی معادله تحکیم در خاک اشباع همگن (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 5، شماره: 1
55 مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
56 مدل سازی عددی اثر کشیدگی بیضوی بر عملکرد هیدرولیکی دریچه سالونی بیضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 2
57 مدل سازی فیزیکی تاثیر طول مهارهای انعطاف پذیر موانع شناور کروی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
58 مدلسازی ریاضی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل عددی ANSYS-CFX (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
59 مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیروی امواج شکنا توسط پوشش های بلند درختی مستغرق و غیرمستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 80
60 مطالعه اثر فاصله و قطر نشت بر مشخصات هیدرولیکی امواج فشاری جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
61 مقایسه روش های آماری، تجربی، شبکه عصبی و ترکیبی فازی- عصبی در برآورد هوای مورد نیاز هواده سرریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
62 هیدرولیک جریان برروی سرریزهای کلیدپیانویی تحت هندسه ی متفاوت پایه ها (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز عددی تاثیر هندسه و موقعیت شکاف، بر پارامترهای شکست گردابه لطراف پایه های پل شکافدار با استفاده از نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی
2 اثر ارتفاع مانع بر استهلاک انرژی جریان در سرریزهای کلیدپیانویی مستطیلی با کلید خروجی مانعدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
3 اثر بافت و تراکم خاک غیر اشباع در تحلیل آزمایشگاهی و الاستوپلاستیکی گوه شکست دیوار ساحلی رودخانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
4 اثر تراکم پوشش گیاهی انعطاف پذیر در جذب مومنتوم جریان رودخانه (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5 اثر تلفیق آهک و خاک گچی بر خصوصیات مکانیکی آن (مطالعه موردی کانال A شبکه آبیاری زهکشی مارون در استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
6 اثر زاویه همگرایی جت چگال بر اختلاط منحنی سقوط جریان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 اثر سرعت نسبی اولیه بر محل رسیدن جریان به بستر محیط پذیرنده (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 اثرپارامترهای هیدرولیکی و هندسی برتنش برشی بستر درمحل تلاقی رودخانه ها با استفاده از CCHE2D (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 ارائه روابط دبی اشل دریچه سالونی بیضوی با فشردگی جانبی ناگهانی در شرایط جریان مستغرق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
10 ارزیآبی و تطبیق معادلات برآورد رسوب با شرایط هیدرولیکی رودخانه کارون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 ارزیابی آزمایشگاهی تغییرات سرعت خط مرکزی تراژکتوری در جت های مستغرق (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 ارزیابی آزمایشگاهی تغییرات غلظت خط مرکزی تراژکتوری در جت های مستغرق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 ارزیابی پتانسیل کاهش هدر رفت آب در رسهای اشباع جهت استفاده در خاکریز کانالها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 ارزیابی تاثیر شاخص های فنی بر عملکرد ایستگا ههای پمپاژ (مطالعه موردی ایستگاه پمپاژ بنه باشت) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
15 ارزیابی ذرات و بررسی رسوب ورودی به مخزن سدگتوند علیا با استفاده ازنرم افزار CCHE2D (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 ارزیابی روش های عددی مختلف جهت تحلیل جریان Transient در مجاری تحت فشار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 ارزیابی ضریب تحکیم در رسهای با خاصیت خمیری کم تا متوسط (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 ارزیابی فنی شرایط ژئوتکنیکی خاک زیرین کانال های انتقال آب برای جلوگیری از هدر رفت آب با تکیه بر زهکشی زیر پوشش لاینینگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 ارزیابی کارایی نرم افزارهای Mike netوwater Gems در شبیه سازی شبکه های آبرسانی : مطالعه موردی فریدونشهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
20 ارزیابی گسترش تنش_کرنش در روش های مختلف پایداری شیب شیروانی (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
21 ارزیابی معادلۀ جهانی شاخص فشردگی با خصوصیات فیزیکی خاک جهت نشست سازه های آبی در منطقۀ خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 استخراج ضریب دبی در دریچه های سالونی-مستطیلی در جریان آزاد به کمک نرم افزار انسیس فلوئنت (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
23 استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی اندیس فشردگی خاک‌های ریزدانه (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
24 استفاده از فن سنجش از دور جهت پیش بینی کردن شرایط کیفی و کمی آب رودخانه ها (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
25 افزایش مدول الاستیسیته خاک مسئله دار جهت احداث سازههای آبی مختلف به کمک سیمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 Experimental investigation of water jet injection system on the stability of asymmetric jumps in expanding channels (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
27 بررسی آزمایشگاهی اثر دانه بندی مصالح غیرچسبنده بر مکانیزم شکست دایک های حفاظتی در شرایط همگنی مواد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی آزمایشگاهی اثر دبی جت کانال تخلیه کننده بر تشکیل حفره آبشستگی در پایین دست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
29 بررسی آزمایشگاهی اثر دبی جت کانال تخلیه کننده بر محل تشکیل حفره آبشستگی در پائین دست کانال تخلیه کننده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
30 بررسی آزمایشگاهی اثر شکل سربار در خاکریز دانه ای بر تغییر شکل دیوار حایل طره ای صاف (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی آزمایشگاهی اثر طوق در کاهش آبشستگی در تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
32 بررسی آزمایشگاهی اثر عدد فرود ذره بر تغییرات بستر ماسه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
33 بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی نامتقارن در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 بررسی آزمایشگاهی تاثیر رطوبت بر تغییرشکل خاکریز دیوار حائل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
35 بررسی آزمایشگاهی تاثیر رطوبت و تنش بر کرنشهای حجمی و محوری خاک حاصل از آزمایش سه محوری مطالعه موردی متروی اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
36 بررسی آزمایشگاهی تاثیر قطر موانع کروی بر عمق ثانویه پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 بررسی آزمایشگاهی تعیین ضریب دبی سرریز جانبی لولایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
38 بررسی آزمایشگاهی جت های چگال سطحی صفحه ای در منابع پذیرنده ساکن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
39 بررسی آزمایشگاهی درصد بهینه آهک در کاهش میزان واگرایی خاک های گچی به کمک آزمون تحکیم ( مطالعه موردی کانالهای شبکه های آبیاری مارون ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
40 بررسی آزمایشگاهی سرعت بارگذاری دینامیکی بر خاکریز دیوار حائل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
41 بررسی آزمایشگاهی فشار وارده ناشی از سربار بر تغییرشکل دیوار حایل طره ای صاف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
42 بررسی آزمایشگاهی فشار وارده ناشی ازسربار مستطیل شکل بر جابجائی دیوار حائل صاف (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
43 بررسی آزمایشگاهی مقاومت هیدرولیکی پوشش کیاهی صلب و انعطاف پذیر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
44 بررسی آزمایشگاهی مقاومت هیدرولیکی پوشش گیاهی صلب و انعطاف پذیر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
45 بررسی آزمایشگاهی میزان رطوبت در خاکریزهای متفاوت پشت دیوار حایل تحت اثر بلوک لغزشی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 بررسی آزمایشگاهی میزان نشست خاک حاصل از تحکیم مطالعه موردی متروی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
47 بررسی آزمایشگاهی نیروی درگ وارده از طرف جریان بر راه ماهی w-w شکل در مجاری کالورت با شیب تند (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
48 بررسی آزمایشگاهی نیروی درگ وارده از طرف جریان بر راه ماهی w-w شکل در مجاری کالورت با شیب تند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
49 بررسی آزمایشگاهی و عددی توزیع سرعت در بدنه جریان غلیظ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
50 بررسی آزمایشگاهی و عددی خاک ریزدانه با آزمایش سه محوری زهکشی نشده در خاکریز دیوار های حائل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
51 بررسی آزمایشگاهی و عددی سرعت پیشروی جریان غلیظ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
52 بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان عبوری از دریچه سالونی بیضوی با فشردگی جانبی ناگهانی در شرایط جریان مستغرق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران
53 بررسی اثر برخی سازههای حفاظتی بر کاهش ضربه قوچ با استفاده از روش خطوط مشخصه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 بررسی اثر پارامتر های تراکم و مقاومت برشی در پایداری و ظرفیت باربریخاکریز ها در سیستم های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
55 بررسی اثر دبی ورودی به پرتابکننده جامی شکل بر طول پرتابه با استفاده از نرمافزار Flow3D - مطالعه موردی سر ریز سد مخزنی گتوند علیا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
56 بررسی اثر رطوبت و تراکم بر تغییرات مدول الاستیسیتهخاکرسی مسئله دار و خاک- ماسه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 بررسی اثر زاویه جت جانبی بر طول پرش هیدرولیكی در مقطع واگرای ناگهانی در پایین دست سرریز اوجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه
58 بررسی اثر سرریزهای V شکل در سازه راه ماهی بر مهاجرت ماهی ها (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 بررسی اثر سرریزهای w شکل در سازه راه ماهی بر مهاجرت ماهی ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
60 بررسی اثر سرریزهای w شکل دو سویه بر خصوصیات هیدرولیکی در سازه راه ماهی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 بررسی اثر قرارگیری آبشکن های L شکل، بر الگوی جریان و فرسایش آبی در قوس ملایم با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
62 بررسی اثر متغیرهای مختلف بر پارامتر شناوری در جریان جتهای مستغرق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 بررسی اثر موانع سرریز V شکل مضاعف بر روی ضریب زبری در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
64 بررسی اثر موانع کروی معلق بر استهلاک انرژی پرش هیدرولیکی نوعA در حوضچه آرامش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
65 بررسی اثر هندسه پرتاب کننده جامی شکل بر توزیع پرتابه مطالعه موردی سد گتوند علیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
66 بررسی اثر هندسه پرتابکننده جامی شکل بر توزیع پرتابه با استفاده ازنرمافزار Flow3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
67 بررسی اثر یک سازه جدید (بیم های متقاطع) جهت کنترل اثر پرش های نامتقارن در بازشدگی ناگهانی و اتصال به رودخانه (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
68 بررسی اثرات شرایط هیدرولیکی بر الگوی جریان و آبشستگی اطراف آبشکنهای L شکل در قوس 180 درجه ملایم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
69 بررسی اثرطول بال آبشکن L شکل درقوس 180درجه برآبشستگی اطراف آن با استفاده ازCCHE2D (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
70 بررسی ازمایشگاهی اثرقطر کانال تخلیه کننده بر محل تشکیل حفره (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
71 بررسی ازمایشگاهی عوامل تاثیر گذار در پخشیدگی جریان های غلیظ در آب های سطحی وکم عمق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
72 بررسی الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه های پل شکاف دار با تغییر طول وجابجایی شکاف به روش حجم محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
73 بررسی الگوی جریان و پارامترهای هیدرولیکی آبشکنهای احداثی رودخانه شطیط درسیلاب 25ساله با استفاده ازمدل ریاضی CCHE2D مطالعه موردی محدوده چاه های فلمن شوشتر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
74 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و کانی شناسی گردوغبار ریزشی بر فضای شهر اهواز در تابستان 1390 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
75 بررسی تاثیر آرایش ژئوتکستایل در پایداری شیب ها و دیوارهای خاکی با استفاده از PLAXIS (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
76 بررسی تاثیر افزودنیهای مختلف در خاک ماسهای ساحلی با استفاده از مدل سازی در نرم افزارplaxis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
77 بررسی تاثیر پارامترهای محیطی، هندسی و هیدرولیکی جتهای دایره ای همسو در منابع آب ساکن پذیرنده رودخانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
78 بررسی تاثیر تغییر طول سرریز بر مشخصات هیدرولیکی سرریزهای زیگزاگی با پلان ذوزنقه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
79 بررسی تاثیر تغییر طول سرریز بر مشخصات هیدرولیکی سرریزهای زیگزاگی با پلان ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
80 بررسی تاثیر توامان عدم قطعیت های پارامترهای ژئوتکنیکی و هندسی بر عملکرد سدخاکی مطالعه موردی : سد خاکی کرخه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 بررسی تاثیر خصوصیات هیدرولیکی جت بر ژئومتری تراژکتوری در جت‌های دایره‌ای مستغرق در منابع آب پذیرنده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
82 بررسی تاثیر درجه حرارت بر طول اختلاط جتهای مستغرق با استفاده از FLOW-3D (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 بررسی تاثیر زاویه قرار گیری سری آبشکن بر تنش برشی حاصل از آن در قوس 90 درجه با استفاده از نرم افزار SMS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
84 بررسی تاثیر فشردگی ناگهانی مقطع کانال بر هیدرولیک جریان عبوری از دریچه سالونی-بیضوی در شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
85 بررسی تاثیر ماده ترمیم کننده بتن ویژه بر مقاومت فشاری و خصوصیات تورمی خاک رسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
86 بررسی تاثیر مواد پلیمری بر فرسایش خاکهای رمبنده بکار رفته در کانالها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
87 بررسی تاثیر نانو رس برروی تراکم و خواص خمیرایی خاک رسی بندر امام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
88 بررسی تأثیر عوامل مختلف بر تغییر شکل و مقاومت محوری خاک های رسی مسئله دار در شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
89 بررسی تأثیر موقعیت و تعداد جت جانبی بر طول پرش نوع S در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
90 بررسی تثبیت شرایط ژئوتکنیکی بستر کانال های خاکی هنگام اجرای پوشش بتنی کانال های انتقال (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
91 بررسی تراژکتوری جریان جت مستغرق و ریزشی تحت اثر زاویهی همگرایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
92 بررسی تراژکتوری جریان جت مستغرق و ریسشی تحت اثر زاویهی همگرایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
93 بررسی تغییرات تراکم بهینه خاک های گچی در درصد های متفاوت اختلاط با آهک (شن + آهک + خاک گچی) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
94 بررسی تغییرات ضریب دبی در دریچه های سالونی مستطیلی با فشردگی جانبی توسط مدل سازی با نرم افزار Flow۳d (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
95 بررسی تغییرات منحنی دبی اشل جریان عبوری از دریچه های سالونی مستطیلی چندگانه توسط شبیه سازی با نرم افزار Flow۳d (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
96 بررسی تغییرات مومنتم جریان جت ورودی در منابع آب پذیرنده کم عمق با استفاده از FLOW-3D (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
97 بررسی توزیع طولی تنش برشی دریچه های سالونی مستطیلی چندگانه توسط شبیه سازی با نرم افزار Flow۳d (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
98 بررسی روند تغییرات منحنی دبی اشل جریان عبوری از دریچه های سالونی مستطیلی چندگانه در شرایط جریان مستغرق توسط مدلسازی با نرم افزار Flow۳d (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
99 بررسی زاویه شکست خاکریز تحت تاثیر دوران دیوار ساحلی حول پاشنه آن (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
100 بررسی زیر ساخت های خدماتی رفاهی در سازه های آبی شهرستان شوشتر و گتوند به لحاظ توسعه گردشگری آبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
101 بررسی ضریب دبی دریچه سالونی بیضوی توسط مدل سازی با نرم افزار Flow۳d (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
102 بررسی ضریب گذردهی جریان در سرریزهای کنگرهای با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
103 بررسی عددی الگوی جریان اطراف یک سری آبشکن سرکج در قوس رودخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
104 بررسی عددی الگوی جریان و جریان های گردابه ای اطراف آبشکن های سرکج به روش حجم محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
105 بررسی عددی پارامترهای خاک زهکشی شده چسبنده با مدل خاک سخت شونده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
106 بررسی عددی متغیرهای مقاومت برشی خاک چسبنده با آزمایش سه محوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
107 بررسی فشار و سرعت جریان وارد بر تاج سرریز نیلوفری با مدل FLOW-3D (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
108 بررسی فشار وارده بر دیوار حائل در اثر وجود خاکریزهای دانه ای متفاوت (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
109 بررسی مدل فیزیکی سرریز لولایی و راندمان بهینه ضریب دبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
110 بررسی مشکلات ناشی ازعدم انطباق طرح زهکشهای اصلی با شبکه فرعی زهکشی در مزارع یک طرح (مطالعه موردی شبکه ساحل چپ شادگان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
111 بررسی میزان استهلاک انرژی درسرریزهای کلیدپیانویی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
112 بررسی نقص ستون سنگی در مسلح سازی خاکریزهای ساحلی با استفاده از Plaxis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
113 بررسی نوع و تراکم خاک بر حرکت عمومی جریان آب در خاک (seepage) از زیر شمع های سپری سازه های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
114 بررسی و مدیریت آلودگی های زیست محیطی بلند مدت ناشی از سدهای باطله (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
115 بررسی واژگونی دیوار های حایل در مجاورت خاکریز ناهمگن در حالت اشباع و غیر اشباع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
116 بررسیعملکرد طرحهای الگویی آبیاری تحت فشار در مناطق اهواز و دزفول (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
117 پتانسیل تحکیمی اولیه رس بنتونیت ترکیب شده با سیمان به دو روش تر و خشک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
118 پتانسیل نشست تحکیمی اولیه مخلوط خاک های گچی و آهک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
119 پهنه بندی سیلاب ناشی از شکست سد باطله معدن چادرملو جهت تعیین محدوده ریسک زیست محیطی، توسط نرم افزار MIKE FLOOD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
120 پیش بینی مقدار تنش قائم و تغییر مکان قائم در سد خاکی کرخه کاربرد مدل شبیه ساز هوشمند احتمالاتی شبکه های بیزی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
121 تاثیر عمق پایاب بر میزان عمق حفره آبشستگی توسط جت های دیواره ای با نرم افزارFlow3D (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
122 تاثیر عوامل هیدرودینامیکی بر لغزش شیب شیروانی رودخانه و تشکیل سد زمین لغزشی (LSD) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
123 تاثیر نحوه اختلاط بر روی تغییرات نفوذپریری سیمان با بنتونیت (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
124 تاثیرسازه Barrage در کنترل رقوم آبگیر جهت شبکه های آبیاری (مطالعه موردی شبکه قلعه مدرسه بهبهان) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
125 تاثیرعوامل هیدرودینامیکی برلغزش شیروانی های خاکی حاشیه مخزن سددز وتعیین مقادیرضرایب اطمینان برای هرشیروانی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
126 تأثیر پارامترهای هندسی و هیدرولیکیبر ضریب پخشیدگی جت سطحی چگال و دارای اختلاف دما در منابع آبی خیلی کم عمق و ساکن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
127 تثبیت شرایط بدنه وبستر زیر پوشش کانالهای آبیاری با تکیه برضرورت اجرای فیلتر (مطالعه موردی کانال E2L3 شبکه دز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
128 تحلیل آزمایشگاهی ضریب انتشار و طول پیشرونده هسته جت در آبهای کم عمق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
129 تحلیل شکل گیری گردابه افقی و حداکثر سرعت متوسط در اثر وجود و عدم وجودآبشکن L شکل با استفاده از Flow-3D (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
130 تحلیل عددی شرایط هیدرولیکی دریچه های سالونی در جریان مستغرق (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
131 تحلیل هیدرولیکی آبگیری و برآورد رسوب رودخانه خیر آباد پس از بهره‌برداری از سد مخزنی کوثر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
132 تحلیل هیدرولیکی جریان تخلیه شونده کانال مستطیلی همگرا در منابع آب ساکن (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
133 تحلیل هیدرولیکی جریان و رسوب رودخانه خیر آباد در بازه روستای قلعه مدرسه بهبهان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
134 تغییرات غلظت در طول پیشرونده جت سطحی ، درمحیط پذیرنده کم عمق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
135 خصوصیات پرش نوع S و T در کانال واگرای ناگهانی تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
136 ساماندهی هیدرولیکی و سازه ای حوضه آبراهه دره V سد شهید عباسپور (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
137 سیستمهای کاربردی مدیریت سیل (مطالعه موردی رودخانه های حوضه دز در محدوده استان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
138 شبی هسازی اثر شرایط هیدرولیکی و زاویه قرارگیری آبشکن L شکل برالگوی جریان در قوس های 180 درجه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
139 شبیه سازی اثر شرایط هیدرولیکی و هندسه ابشکن های L شکل برالگوی جریان در قوسهای 180 درجه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
140 شبیه سازی اثر طوق و شکاف بر نیروهای موثر و الگوی جریان اطراف پایه پل (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی
141 شبیه سازی اثرات افت سطح آب در رودخانه بر پایداری دایک ها با استفاده از PLAXIS (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
142 شبیه سازی الگوی جریان در کانال زانویی آبگیر T شکل کانال سبیلی با استفاده از Flow-3D (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
143 شبیه سازی بهترین آرایش نصب صفحات ژئوتکستایل برای بازسازی و مسلح سازی دایک های رودخانه ای (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
144 شبیه سازی تاثیر استفاده از ژئوتکستایل در پایداری بدنه کانال های خاکی تحت اثر بارهای گسترده ساکن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
145 شبیه سازی جریان بازگشتی در پرتاب کننده مثلثی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
146 شبیه سازی خصوصیات جت مستغرق پایین دست نیروگاهها با استفاده از گرادیان حرارتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
147 شبیه سازی ریاضی هیدرولیک جریان در بهسازی حوضه آبریز دره V شکل با استفاده از بند خاکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
148 شبیه سازی فیزیکی و عددی نشت در جریانهای غیرماندگار سریع (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
149 شبیه سازی هیدرولیکی پرش اسکی در پرتاب کننده جامی مثلثی با استفاده از Flow 3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
150 شبیهسازی الگوی جریان و محل تشکیل گردابه ها اطراف آبشک نهای L شکل عمود بر ساحل و بررسی تاثیر آن بر آبشستگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
151 طرحی برای نجات تالاب هورالعظیم ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
152 علاج بخشی و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ، مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ اصلی بنه باشت بهبهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
153 علاج بخشی و بهینه سازی ایستگاههای پمپاژ مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ اصلی بنه باشت بهبهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
154 علاج بخشی وترمیم گورههای آب بند تخریبی به علت شرایط نامتعارف خاک (مطالعه موردی -گوره شاه ولی) (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
155 کارایی شبک عصبی ترکیبی فازی عصبی در تخمین موقعیت نقطه تعادل جت هیدرولیکی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
156 کاربرد لحاف بتنی در حفاظت دیواره ها و بستر مسیلهای طبیعی و کانالهای انتقال آب و مقایسه آن با سایر روش ها، مطالعه موردی: کانالE2 شبکه دز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
157 کنترل پرش هیدرولیکی نوع S با وجود سیستم تیرک های افقی تحت اثر تغییرات عمق پایاب (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
158 مدلسازی اثر دانه بندی مصالح در شکست هیدرولیکی دایک های حفاظتی رودخانه ها در شرایط همگنی مواد (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
159 مدلسازی اثرات سناریو اصلاح کانال سیلاب بر به همراه لایروبی مخزن سد رامشیر در پخش و کنترل سیلاب (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
160 مدلسازی عددی سرریز نیلوفری با نرمافزارFLOW-3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
161 مدیریت LP در بهینه سازی جریان آب در خطوط انتقال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
162 مدیریت در بهینه سازی سازه حفاظتی شبکه های تحت فشار با استفاده از سیستم LP (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
163 مدیریت در بهینه سازی، سازه حفاظتی شبکه های تحت فشار با استفاده از سیستم LP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
164 مشکلات زیست محیطی ناشی از لغزش شیروانیهای خاکی حاشیه مخزن سد دزتحت تاثیر عوامل هیدرودینامیکی وتعیین مقادیر ضرایب اطمینان برای پایداری هر شیروانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
165 مطالعه آزمایشگاهی تخلیه سطی فاضلاب از کانال های مستطیلی همگرا در آب های کم عمق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
166 معیار های هیدرولیکی و سازه ای طراحی سدهای انفجاری در رودخانه های کوهستانی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
167 معیارهای هیدرولیکی و سازه ای طراحی سدهای انفجاری در رودخانه های کوهستانی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
168 مقایسه آماری روابط تجربی برآورد جریان عبوری از سرریز کلید پیانویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
169 مقایسه اثر ترمیم کننده بتن ویژه بر روی خصوصیات مکانیکی و پارامترهای مقاومت برشی خاک چسبنده و رمبنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
170 مقایسه روش های مختلف آنالیز پایداری در شیب های یک سد خاکی به کمک برنامهslop/w (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
171 مقایسه روش های هوشمند و آماری در تحلیل و برآورد جریان عبوری از سرریز زیگزاگی با پلان مثلثی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
172 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از روش چاهک معکوس (پورشه) با روش پمپاژ به داخل چاهک در چنیبیه اهواز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
173 مقایسه فشار وارده ناشی ازسربار مستطیل شکل بر دیوار حائل در اثر وجود خاکریزهای مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
174 نشت یابی در خطوط پلیمری با استفاده از بازتاب موج فشاری جریان گذرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
175 نقطه پخش جت سطحی دارای اختلاف دما در محیط پذیرنده خیلی کم عمق ساکن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور