بی بی عشرت زمانی

 بی بی عشرت زمانی دانشیار، دانشگاه اصفهان

بی بی عشرت زمانی

Bibi Eshrat Zamani

دانشیار، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک الگوی مفهومی برای بررسی عوامل عمده نگرانی وبازدارنده های مشارکت اساتید دانشگاه ها در آموزش مجازی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 2
2 استفاده از فناوری ها و شیوه های جدید آموزشی برای پیشگیری از اعتیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 21
3 بررسی رابطه راهبردهای انگیزشی یادگیری و ارزش دهی به تکلیف در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی نقش برگزاری کارگاه های آموزشی در توسعه سواد اطلاعاتی متخصصین رشته برق در شرکت فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 4، شماره: 3
5 بی اخلاقی علمی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 12، شماره: 2
6 رابطه بین میزان ونوع استفاده ازتلفن همراه و صفات شخصیتی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 13، شماره: 19
7 رابطه سبک های یادگیری با روش های تدریس ترجیحی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان میبد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 56
8 راهبردهای افزایش کارآیی و اثر بخشی اساتید در آموزش های مجازی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 3
9 راهکارهای نوین برای آموزشگران به منظور کاربرد فناوری های اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 32
10 سنتزپژوهی بازده های آموزشی کلاس معکوس در فعالیت های یاددهی-یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 2
11 شناسایی چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره های الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 9، شماره: 3
12 فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 8، شماره: 15
13 قابلیت ها و عوامل مهم در خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در استفاده از اینترنت (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
14 کاربرد اینترنت بر مبنای خودکارآمدی و کلیشه های جنسیتی در دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 12، شماره: 2
15 مقایسه ابعاد مختلف کمک طلبی تحصیلی دانشجویان مجازی و حضوری برحسب عوامل دموگرافیک (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 1
16 مقایسه پشتوانه های انسانی و غیرانسانی حمایتگر دانشجویان در دورههای آموزش الکترونیکی و حضوری (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2
17 مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان دانشکده فنی - مهندسی با دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه اصفهان براساس پرسشنامه وارک VARK (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 41
18 مقایسه میزان خودکار آمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در به کارگیری فناوری اینترنت و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 3
19 مقایسه میزان خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیتمعلم در به کارگیری فناوری اینترنت و عوامل مؤثر برآن (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 4
20 یادگیری سیار: پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته زبان انگلیسی بر اساس اهداف پیشرفت، باورهای سودمندی- انگیزشی و نوع استفاده از تلفن همراه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی عدم همخوانی موضوعات پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی با نیازهای جامعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
2 آسیب های ناشی از اعتیاد به بازی های رایانه ای خشن بر کودکان 7-5 ساله شهر شیراز: مطالعه تلفیقی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها
3 ارائه یک الگوی مفهومی برای بررسی عوامل عمده نگرانی و بازدارنده های مشارکت اساتید دانشگاهها در آموزش مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
4 ارتباط تمدن سازی دینی با نهضت تولید علم با نگاهی راهبردی (دریافت مقاله) همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی
5 بررسی تاثیرمولفه های رهبری رمعنوی برقابلیت یادگیری سازمانی سامانه جامع آموزش ویادگیری معلمان LTMS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
6 بررسی تطبیقی تلفیق فناوری در برنامه درسی آموزش عالی ایران وچین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
7 بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران شهر اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 بررسی ساختار سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان (LTMS) به منظور شناسایی مولفه های ارزیابی و مطلوبیت آنها از دید کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
9 بررسی کمپ مسکونی درمانی خود اکتشافی برای درمان اعتیاد به اینترنت در کشور ژاپن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
10 بررسی میزان کارایی سیستم نماد ازدیدگاه کاربران آموزشکده های فنی وحرفه ای شهراصفهان درسال 1393 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
11 تبیین ابعاد اخلاق حرفهای درمدیریت پژوهشهای علوم انسانی سازمانها؛مفاهیم، رویکردها و الگوها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
12 تعیین محتوا در نظام های باز و الکترونیکی و مقایسه آن با نظام های سنتی (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
13 تفاوت های جنسیتی درعوامل مرتبط با اعتیاد به بازیهای رایانه ای درنوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
14 رابط بین میزان تعامل، حضور اجتماعی و موفقیت تحصسلی دانشجویان مجازی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
15 شناسایی عوامل موفقیت سیستم های مدیریت یادگیری در مؤسسه های آموزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
16 فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی مقطع ابتدایی کشور کانادا (دریافت مقاله) سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
17 گ/مدلی برای ارزیابی توانمندسازهای سیستمهای اطلاعات مدیریت موسسات آموزشیبا استفاد از سیستم استىتاج فازی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
18 مرور توصیفی مهارتهای اساتید برای ارائه آموزش مجازی و بررسی سطح توانمندی اساتید دانشگاه اصفهان در ارتباط با این مهارتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
19 مقایسه اعتیادبه اینترنت و کامپیوتردانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه بدون کیف دولتی و غیردولتی شهراصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
20 نقش تکنولوژی آموزشی در نوآوری آموزش مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در 1404
21 نقش کارپوشه الکترونیک در توسعه ی شایستگی های حرفه ای دانشجو معلمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
22 نگاهی به بسته های درمانی اعتیاد به اینترنت در کشور آمریکا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی