دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی

دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز

دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی

Dr. Saeedreza Akbarian

گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر امنیت بر وفاداری گردشگران به مقصد با تاکید بر نقش میانجی رضایتمندی و تصویر مقصد (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 2
2 ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی با تاکید بر دیدگاه ساکنان محلی مطالعه موردی: دهستان خیر (شهرستان استهبان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 2
3 ارزیابی زیست پذیری در نواحی روستایی پیراشهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
4 ارزیابی عملکرد شهرهای میانی در تعادل جمعیت و اقتصاد منطقه ای (نمونه موردی: شهر فسا- استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 3، شماره: 9
5 بررسی رابطه ی توسعه ی گردشگری و سرمایه ی اجتماعی در نواحی روستایی مطالعه ی موردی: دهستان سولقان (شهرستان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 6
6 بررسی و اولویت بندی نواحی روستایی از لحاظ شاخص های کیفیت محیطی (مورد مطالعه: دهستان همت آباد شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 45
7 تاثیر سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی روستاییان جنوب استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 36
8 تاثیرپذیری توسعه منطقه ای در ابعاد اقتصادی و نهادی-مدیریتی از سرمایه های ارسالی مهاجران در جنوب استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 26، شماره: 18
9 تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 3
10 تبیین و تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگر از مقصدهای گردشگری مطالعه موردی: شهر درگهان (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 4
11 تحلیل پایداری کشاورزی و عوامل موثر بر آن در نواحی روستایی مورد: دهستان رونیز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 31
12 تحلیل درک ذی نفعان از آثار و پیامدهای توسعه ی گردشگری در نواحی روستایی نمونه موردی: منطقه لواسانات (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 38
13 تحلیل عوامل موثر بر گرایش به اعتیاد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان رونیز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 27
14 تحلیل فضایی عوامل موثر بر شهر شاد از نگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
15 تحلیل مقایسه ای آثار اقتصادی گردشگری خانه های دوم با گردشگری روزانه بر نواحی روستایی، با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: شهرستان شمیرانات، استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 8
16 تحلیل و اولویت بندی پایداری اجتماعی محیط های روستایی (مطالعه موردی: دهستان قلعه بیابان شهرستان داراب) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 4
17 تحلیل و تبیین پایداری توسعه گردشگری در مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دماوند) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 1
18 خزش شهری، الحاق روستا به شهر و تحلیل اثرات و پیامدها از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: روستاهای الحاقی به کلان شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
19 سنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری (مورد مطالعه:شهرستان سپیدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 1
20 ظرفیت تحمل توسعه گردشگری روستایی و تدوین برنامه راهبردی روستای قلات(شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 4
21 عوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری مطالعه موردی: شهر قشم (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 2
22 مطالعه ی تطبیقی کاربرد روش های سنجش توسعه یافتگی در مطالعات ناحیه ای مورد: شهرستان اسفراین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 7
23 نقش شهرهای کوچک در بهبود کیفیت زندگی روستاهای پیرامون (مورد مطالعاتی: بخش رونیز- شهرستان استهبان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 4
24 نقش گردشگری در پایداری شهری مورد: شهر سی سخت(شهرستان دنا) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 4
25 نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب پذیری کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان زرین دشت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 2
26 نقش مدیریت ریسک زلزله در کاهش آسیب پذیری نواحی روستایی با تاکید بر دیدگاه ساکنان محلی (مطالعه موردی: بخش ایزدخواست شهرستان زرین دشت) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 2
27 نقش مدیریت محلی در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی؛ (مطالعه موردی: شهرستان آران و بیدگل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 2
28 نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 41، شماره: 4
29 هوش فرهنگی جامعه میزبان و توسعه گردشگری روستایی مورد شناسی: منطقه رودبار قصران (شهرستان شمیرانات) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی با تاکید بر جامعه میزبان مورد روستاهای کوهستانی استان البرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارزیابی پایداری توسعه گردشگریخانههایدوم در نواحی روستایی مورد: شهرستان شمیرانات (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
3 ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش دفاعی منطقه جنوب شرقی ایران با تاکید بر ویژگی های ژیومورفولوژیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 ارزیابی و پهنه بندی توان اکولوژیک توسعه شهری و روستائی در سواحل شرقی تنگه هرمز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
5 بررسی تاثیرات فرونشست زمین بر اراضی کشاورزی و مناطق روستائی در جنوب شرق استان فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
6 بررسی جاذبه های گردشگری ژئومورفوسایت تنگه هایقر استان فارس (شهرستان فیروزآباد) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
7 تعلق خاطر به مکان عنصری مهم در ارتقاء امنیت شهرهای مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
8 گردشگری و توسعه پایدار مناطق روستایی مورد: منطقه بهشت گمشده فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
9 گردشگری ومکانیسم تغییر کاربری زمین درنواحی روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 معادن استخراج سنگ: ناپایداری محیطی یا جاذبه ژئوتوریستی (نمونه موردی: معادن خرم بید- استان فارس) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
11 نابرابری در توزیع امکانات و خدمات درون منطقه ای مورد: منطقه فارس (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای