دکتر عباس خورشیدی

دکتر عباس خورشیدی استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

دکتر عباس خورشیدی

Dr. Abbas Khorshidi

استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسایی عوامل سازنده شایستگی های مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 4
2 آسیب شناسی فرآیندآمادگی دانشگاه ها برای استقرار اعتباربخشی آموزشی موسسات و مراکز آموزشی درمانی(یک پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
3 ارا ئه الگوی جانشین پروری برای فرماندهان دانشگاه امین بارویکرد نظری داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 4
4 ارائه الگوی آموزش های مهارتی اثربخش جهت ارتقای آموزش در مراکز علمی کاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 2
5 ارائه الگوی انتخاب مدیران مراکز آموزش مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 22، شماره: 88
6 ارائه الگوی برنامه درسی پژوهش محور دوره پیش دبستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 3
7 ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 2
8 ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای معلمان دوره اول ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 1
9 ارائه الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 1
10 ارائه الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (با رویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 3
11 ارائه الگوی حکمرانی آموزش‌های مهارتی در سطح فروملی با رویکرد نظری داده‌بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 3
12 ارائه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 7، شماره: 2
13 ارائه الگوی شایستگی های حرفهای مربیان مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 7، شماره: 27
14 ارائه الگوی مدیریت توانمندسازی برای مدیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 45
15 ارائه الگوی مناسب جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی وحرفه ای با رویکرد آمیخته تشریحی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 5
16 ارائه ی الگوی شادکامی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش (مورد مطالعه شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 17، شماره: 70
17 اعتباریابی الگوی انتخاب مدیران آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور (بارویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 2، شماره: 4
18 الگوی بالندگی شغلی منابع انسانی در آموزش وپرورش دوره دوم متوسطه استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 2، شماره: 3
19 الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد نوظهور) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 3
20 الگوی سازمان یادگیرنده برای دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 1
21 اولویت بندی و ارزیابی ابعاد و مولفه های آموزش خلاقیت مدیران میانی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب الگوی مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 17، شماره: 70
22 Educational Styles as Perceived by Tehran Pre-University Students (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 14
23 Presenting a Model of Customer Experience Management in Mobile Banking Industry for Commercial Banks Customers in Dubai (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 14، شماره: 2
24 تبیین الگوی ارتقای مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 1
25 تشخیص عوامل سازنده رهبری و مدیریت فرماندهان نیروی انتظامی در افق ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 8، شماره: 3
26 تعامل با ذینفعان راهبردی از طریق مدل تعاملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 33
27 رهبری آموزشی در آموزش و پرورش دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 26، شماره: 56
28 رهبری دانشگاهی بر پایه کارآفرینی مدیر (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
29 شناسایی الگوی رهبری آموزشی مدیران مدارس (مطالعه موردی: دوره اول ابتدایی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 2
30 شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی راهبران آموزشی وتربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 2، شماره: 1
31 طراحی الگوی پذیرش خدمات درمانی نوآورانه با روش آمیخته اکتشافی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 4
32 طراحی الگوی پذیرش خدمات نوآورانه؛راهبردی نوین در حوزه بازاریابی سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 4
33 طراحی الگوی شادمانی سازمانی اعضای هیئت علمی؛ الگویی برآمده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 40
34 طراحی مدلی بومی برای مدیریت استعداد فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین با تاکید بر مولفه های جغرافیای انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 4
35 طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 21، شماره: 84
36 طراحی و رتبه بندی الگوی شادمانی سازمانی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران (الگوی داده بنیاد – روش دلفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
37 عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان پسر دوره پیش دانشگاهی به مواد مخدر از دیدگاه آنان، مجریان قانون و متخصصان تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 4
38 عوامل و شاخص های موثر بر بهره وری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 5
39 عوامل و شاخص های موثر در کلاس های درس فعال مدارس متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 12
40 محتوای اطلاعاتی شاخصهای سرمایه فکری و عملکرد مالی در پیش بینی درماندگی مالی با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 24
41 مولفه هاوشاخص ها ی حکمرانی آموزش های مهارتی در سطح فروملی ومحلی مطالعه موردی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 7، شماره: 27
42 نقش مولفه های مدیریت در آموزش تعامل با مشتریان در بانک سامان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد، مدل ها و شاخص های فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
2 ارزیابی استقرار مدیریت دانش در مدارس دولتی مرکز شهر و فاز ۲ و ۵ در دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهریار براساس نظریه نوناکا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
3 ارزیابی صلاحیت های مربیان مراکز آموزش دولتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای شهرتهران با هدف طراحی برنامه های آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
4 اولویت بندی بخش های صنعتی جهت اعطای تسهیلات بانکی با تاکید بر شاخص های عملکردی مالی) (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
5 Prioritization of Industrial Sectors for Banking Facilities (With an Emphasis on Performance and Financial Indicators) (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
6 بررسی نقش مدل همکارانه درآموزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
7 تاثیر شخصیت بر سبک تصمیم گیری مدیران صنایع دفاعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری (ICMEAB ۲۰۱۹)
8 تأثیر آموزش های ضمن خدمت (برونسپاری) بر عملکرد کارکنان بانک مسکن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
9 ترکیب بهینه نظریه های رهبری در فرآیند رهبری مدرسه (نقدی بر نظریه های رهبری در مدرسه؛ یک مطالعه تطبیقی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
10 رابطه مهارتهای سازمانی مدیریت زمان مدیران برعملکردشغلی دبیران شهراردبیل ازدیدگاه خود دبیران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
11 سبک رهبری توزیعی در مدرسه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری،اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
12 شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران براساس سلسله مراتب نیازهای مازلو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
13 مدیریت تعالی سازمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
14 مدیریت و ممیزی دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
15 نیاز سنجی پژوهشی پژوهش سرای آموزش و پروش شهرستان رباط کریم دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
16 نیاز سنجی پژوهشی پژوهش سرای آموزش و پروش شهرستان رباط کریم دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
17 نیاز سنجی پژوهشی پژوهشسرای آموزش و پروش شهرستان رباط کریم در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت