دکتر افشین اقبال زاده

دکتر افشین اقبال زاده استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک دانشگاه رازی

دکتر افشین اقبال زاده

Dr. Afshin Eghbalzadeh

استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنگ شدگی مقطع ناشی از آبشکن در قوس بر الگوی جریان با نرم افزار FLOW-۳D (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 6
2 اثرات تغییر در شرایط هیدرولوژیکی بر روی کیفیت آب مخزن سد ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
3 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی در دوره‌های آتی، مطالعه موردی: دشت چمچمال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
4 ارزیابی مدیریت منابع آب در حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 10، شماره: 32
5 اولویت بندی پارامترهای موثر بر هزینه های توزیع خرید تصفیه و نگهداری تاسیسات آب مطالعه موردی شرکت های آبفای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 109
6 بررسی آزمایشگاهی اثر آرایش گروه شمع ها بر عمق آب شستگی در پایه های پل (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
7 بررسی اثر آبگیری انتخابی و کاهش شوری ورودی بر نمودارهای توزیع شوری در مخزن سد پانزده خرداد (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 22
8 بررسی اندرکنش میدان متوسط جریان اطراف عرشه پل مستغرق با بستر کانال و سطح آزاد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
9 بررسی عددی اثر دبی بر الگوی جریان حول آبشکن ساده مستغرق در کانال رو باز (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 9، شماره: 28
10 بررسی عددی اثر عرض شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه پل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
11 بررسی عددی تاثیر طول آب شکن مستغرق بر الگوی جریان در کانال باز مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
12 بررسی قابلیت مدل ترکیبیPSO-ANFIS در پیش بینی عمق آبشستگی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 1، شماره: 1
13 پیش بینی بارندگی ماهانه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه تحت سناریوهای اجتماعی- اقتصادی گزارش ششم تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 4، شماره: 1
14 تاثیر عمق آب پایین دست بر مشخصات پرش هیدرولیکی در امتداد سرریز جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
15 شبیه سازی عددی جریان آشفته با سطح آزاد در کانال دارای سرریز جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
16 شبیه سازی عددی غلظت هوا در جریان غیر ریزشی روی سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 12
17 شبیه سازی عددی لایه بندی حرارتی در مخزن سد پانزده خرداد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
18 مدل سازی عددی میدان جریان اطراف پایه پل با هندسه مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
19 مقایسه توابع هدف مختلف در تخمین فراسنج های بهینه ماسکینگام خطی و غیر خطی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 20
20 مقایسه روش های اختلاطی و حجم سیال برای شبیه سازی عددی اختلاط آب و هوا در جریان غیرریزشی روی سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
21 مقایسه مدل های CE-QUAL-W2 و DYRESM در شبیه سازی توزیع دما در مخزن سد پانزده خرداد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
22 هواده های حلقوی در تونل های نعل اسبی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 2
23 یادداشت تحقیقاتی بررسی عددی اثر نسبت شعاع انحنا به عرض بر الگوی جریان در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نسبت دبی آبگیری بر میدان جریان و سطح آزاد در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 اثر هوادهی بر الگو و مشخصات جریان در فلیپ باکت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
3 بررسی اثر سد وحدت بر رژیم آبدهی رودخانه قشلاق در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
4 بررسی اثر عرض کانال بر میدان جریان پرش هیدرولیکی مستغرق (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 بررسی اثرقطرپایه پل برالگوی جریان درکانال مستقیم با استفاده ازنرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 بررسی ارتفاع لبه و حفرههای آبرو روی الگوی جریان عبوری در سرریز پلکانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
7 بررسی پارامترهای کیفیت آب رودخانه ی قره سو درشهرکرمانشاه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 بررسی تاثیر ارتفاع تاج سرریز بر خصوصیات پرش هیدرولیکی تشکیل شده در کانالهای روباز (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
9 بررسی تاثیر ضریب تخلخل رسوبات ته نشین شده بررسوبگذاری ناشی از جریانهای چگالی گل آلود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
10 بررسی تأثیر گردگوشه بودن لبه تاج سرریز لبه پهن بر میدان جریان و سطح آزاد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی دو بعدی الگوی جریان رویه ای برروی سرریزپله کانی لبه داربا استفاده از نرم افزارFLOW 3D (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 بررسی عددی اثر فرود بالا دست بر الگو و مشخصات جریان در لبه ی شیب شکن قائم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی عددی اثرزبری برالگوی جریان درقوس 90درجه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 بررسی عددی اثرسرعت بالا دست سرریزجانبی مستطیلی لبه تیز بر الگو و مشخصات جریان درکانال اصلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی عددی الگوی جریان در اب شکن T شکل با استفاده از نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 بررسی عددی پروفیل سطح آب پیرامون آبشکن های مستغرق با آرایش استقرار مختلف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
17 بررسی عددی تاثیر ارتفاع تاج سرریز بر الگوی جریان درشرایط تشکیل پرش هیدرولیکی درامتداد سرریزهای جانبی درکانالهای روباز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
18 بررسی عددی سرعت و فشار در حوضچه آرامش سرریز پلکانی لبه دار با استفاده از نرم افزار FLOW 3D (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی عددی مشخصات جریان بر روی تاج سرریز جانبی مستطیلی شکل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 تاثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش در دوره ی آتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو و سناریو های انتشار گاز گلخانه ای( مطالعه موردی:دشت چمچمال ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
21 تخمین پارامترهای روش ماسکینگام خطی با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
22 تعیین ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی در جریان فوق بحرانی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 شبیه سازی سه بعدی و بررسی عددی سرعت و اتلاف انرژی بر روی سرریز پلکانی لبه دار با استفاده از نرم افزارFLOW 3D (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 شبیه سازی عددی الگوی جریان اطراف گروه پایه پل های دوتایی با نرم افزارFLOW-3D (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 شبیه سازی عددی الگوی جریان در قوس 90 درجه با استفاده از نرم افزارFLOW-3D (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 شبیه سازی عددی الگوی جریان و سطح آزاد در اطراف یک آبشکن مستغرق در کانال مستقیم شیبدار با استفاده از نرم افزارFLOW3D (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
27 شبیه سازی عددی پروفیل سطح آزاد آب روی سرریزهای لبه پهن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
28 شبیه سازی عددی جت دیواره ای با شکل بستر مقعر و زبر با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 شبیه سازی عددی جت های دیواره ای صفحه ای آشفته درآبهای کم عمق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 شبیه سازی عددی جریان اطراف تک آبشکن مستغرق در کانال مستقیم شیبدار با استفاده از نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 شبیه سازی عددی جریان اطراف عرشه پلهای مستغرق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 شبیه سازی عددی جریان غیر ریزشی روی سرریزهای پلکانی با استفاده ازمدلهای آشفتگی مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
33 شبیه سازی عددی جریانهای چگالی گل آلود در اطراف موانع (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
34 شبیه سازی عددی سرریز جانبی در کانال مستطیلی همگرا شونده (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
35 شبیه سازی عددی میدان جریان در اطراف رئزنه ی جانبی مستطیلی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 شبیه سازی لایه بندی حرارتی درمخزن سد ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
37 کاربرد نرم افزار FLOW-3D در بررسی تاثیر طول سرریز جانبی بر مشخصات جریان در کانالهای روباز (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
38 کاربرد نرم افزار FLOW-3D در بررسی عددی الگوی جریان در خم تند 90درجه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 کاربرد نرم افزار FLOW-3D در شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی در امتداد سرریزهای جانبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
40 کالیبراسیون مدل عددی CE-QUAL-W2 مطالعه موردی مخزن سد پانزده خرداد (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
41 مدل مدیریتی آب در حوضه سد آناهیتا استان کرمانشاه با استفاده از نرمافزار WEAP (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 مدل مدیریتی حوزه سیروان استان کردستان با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی: سد ژاوه) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
43 مطالعه عددی اثرات ارتفاع تاج سرریزجانبی لبه تیز بر الگو و مشخصات جریان درکانال اصلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 مطالعه عددی غلظت هوای موجود در جریان انتقالی روی سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 مطالعه ی عددی و پیش بینی سرعت جریان با استفاده از نرم افزار Flow3d و شبکه ی عصبی مصنوعی (ANN-MLP) در سرریز پلکانی لبه دار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
46 مقایسه حل عددی و تحلیلی موقعیت خط نشت آزاد سد خاکی همگن با استفاده از مدل عددی Matlab مطالعه موردی سد خاکی شیان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
47 مقایسه روش های تحلیلی و هندسی پیش بینی توزیع تنش برشی در کانال فاضلاب (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
48 مقایسه مدل های VOF و Mixture در شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی مستغرق پایین دست دریچه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 مقایسه مدلهای آشفتگی در شبیه سازی سطح آزاد و جریان اطراف عرشه پلهای مستغرق درجریانهای با عدد فرود بالا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
50 مقایسه مدلهای آشفتگی دو معادله ای درشبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی مستغرق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 مقایسه مدلهای آشفتگی مختلف جهت شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی در پایین دست دریچه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 مقایسه مدلهای VOF و Mixture در شبیه سازی جریان ریزشی روی سرریز های پلکانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 مقایسه مدلهای تقریبی و اجزای محدود در موقعیت خط نشت آزاد مطالعه موردی سد خاکی شیان اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 مقایسه مدلهای چند فازی در شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی پایین دست دریچه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
55 مقایسه و توزیع تنش برشی مرزی در کانال مستطیلی با استفاده از شش روش پیش بینی توزیع تنش برشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران