دکتر حمیدرضا اولیایی

دکتر حمیدرضا اولیایی دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج

دکتر حمیدرضا اولیایی

دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار درخت بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر برخی خصوصیات خاک در منطقه جنگلی یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
2 اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و زیستی خاک منطقه سروک، شهرستان یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
3 اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
4 اثرات کشت طولانی مدت برنج بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی رس خاک در منطقه یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
5 اثرهای تغییر کاربری بر برخی ویژگی های حاصل خیزی و زیستی خاک در منطقه جنگلی یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
6 ارتباط شکل های مختلف پتاسیم با کانی های رسی و تکامل خاک در برخیخاک های استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
7 ارتباط شکل های مختلف پتاسیم با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های آهکی جنوب شرقی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
8 ارزیابی تغییرات مکانی نفوذ آب به خاک و پارامترهای مدلهای مربوطه با استفاده از زمینآمار (مطالعه موردی: دشت منصورآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
9 ارزیابی روش های زمین آمار برای پهنه بندی برخی ویژگی های خاک منطقه دارنگان با کاربری های مختلف، استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 55، شماره: 1
10 ارزیابی منشاء پذیرفتاری مغناطیسی با استفاده از تیمارCBD و تصاویر میکروکت اسکن در برخی از خاک های استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
11 ارزیابی منشاء پذیرفتاری مغناطیسی با استفاده از تیمارCBD و تصاویر میکروکت اسکن در برخی از خاک های استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
12 The effect of isolated phosphorus solubilizing bacteria and molasses on Soluble and available P in wheat straw medium (دریافت مقاله) مجله فناوری محیط زیست ایران دوره: 2، شماره: 1
13 بررسی اثرات میزان، منبع و روش مصرف کودروی بر صفات کمی و کیفی برنج زارعی رقم چرام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 5، شماره: 1
14 برهمکنش پساب تصفیه شده شهری و نیتروژن بر ویژگی های شیمیایی خاک در کشت ذرت شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
15 پایش تغییرات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور در منطقه زاهد شهر، استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 3
16 تاثیر آبیاری با پساب و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفیت علوفه ذرت شیرین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 20، شماره: 4
17 تاثیر افزودن ورمی کمپوست و زئولیت بر تغییرشکل های مختلف پتاسیم در خاک های آهکی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
18 تاثیر پساب شهری تصفیه شده و نیتروژن بر عملکرد کمی، کیفیت دانه ذرت شیرین و برخی ویژگی-های خاک در منطقه یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
19 تاثیر پساب و کود نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی در ذرت شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
20 تاثیر تراکم بوته بر عملکرد سه رقم لوبیاچیتی Phaseolus vulgaris در شرایط آب و هوایی یاسوج (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 1
21 تاثیر سطوح ورمی کمپوست بر قابلیت تحرک سرب و کادمیم در ستون های خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 3
22 تاثیر کودهای زیستی فسفر بر عملکرد و جذب فسفردر سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
23 تاثیر مقدار رطوبت و خاک فسفات بر فسفر محلول در حضور قارچ های حل کننده فسفر در طی زمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 2
24 تاثیر ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات شیمیایی پساب غنی شده با کادمیم خروجی از ستون های خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
25 تغییر شاخص های مغناطیسی و اکسیدهای آهن خاک در پی تغییر کاربری (مطالعه موردی: دشت مختار استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 2
26 تغییر ویژگیهای زیستی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک در نتیجه تغییر کاربری (مطالعه موردی: منطقه مختار یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
27 تغییرات شکل های نیکل تحت تاثیر زمان و مصرف ورمی کمپوست و زئولیت در دو خاک آهکی با بافت متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
28 تغییرات کادمیم قابل دسترس در طی زمان و ارتباط آن با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای شدیدا آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
29 تغییرپذیری مکانی برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک متاثر از تغییرات کاربری اراضی درمنطقه یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 1
30 توزیع شکلهای روی در تعدادی نمونه خاک آهکی از دشتهای ماهیدشت و هلیلان استانهای کرمانشاه و ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
31 تهیه نقشه آلودگی کلی خاک به فلزات سنگین با استفاده از راهکار امتیازهای محدودیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 4
32 جداسازی و شناسایی گونه های قارچ حل کننده فسفر از خاک های جنگلی اطراف کوه سپیدلار به روش ITS-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
33 سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در ارتباط با کانی شناسی رس برخی از خاک های آهکی استان کهگیلویه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
34 سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در افق های سطحی و زیرسطحی سری های غالب خاک های استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
35 مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی خاک های یک ردیف پستی و بلندی مطالعه موردی: دشت بشار، استان کهگیلویه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
36 مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی در برخی خاکهای اکوییک و غیراکوییک استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
37 مطالعه خاک شناسی و تناسب اراضی خاک های شور و گچی منطقه برم الوان استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 13، شماره: 3
38 مطالعه ژنتیکی ارتباط خاک و زمین نما در منطقه خشک فاریاب، استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
39 مطالعه شکل های شیمیایی آهن و منگنز درخاک یک کاتنا در منطقه یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
40 مطالعه ی اثر پستی و بلندی و کاربری اراضی بر پذیرفتاری مغناطیسی خاک (مطالعه موردی: دشت مادوان، استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
41 مطالعه ی ژنتیکی و میکرومورفولوژیکی خاک های یک کاتنا در منطقهی یاسوج (مطالعه ی موردی: منطقهی دشت روم) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
42 مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی خاک های شالیزاری منطقه نورآباد ممسنی و اراضی بکر مجاور (استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
43 مقایسه کارایی سامانه های رده بندی آمریکایی (ST)و جهانی (WRB) در گروه بندی خاک های گچی- آهکی غرب استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید سیتریک بر فسفر بومی خاک ها و فسفر افزوده شده به سه خاک آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات خاک در دو دشت مختار و سروک، شهرستان یاسوج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر رژیم رطوبتی بر بازیابی فسفر افزوده شده به خاک های آهکی در شکل های مختلف فسفر معدنی و ارتباط آنها با خصوصیات خاک ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A- 200 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافتهای متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
5 اثر سطوح مختلف کود نیتروژن، تراکم بوته و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر گوگرد بر فسفر بومی خاک ها و فسفر افزوده شده به سه خاک آ]کی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 اثر ورمی کمپوست و اسیدهای آلی(سیتریک،مالیک و اگزالیک)بر تغییر شکل پتاسیم در برخی خاک های انتخابی استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
8 اثرپساب تصفیه شده ی شهری و نیتروژن برعملکرد علوفه و برخی ازصفات مورفولوژیک ذرت شیرین درمنطقه ی یاسوج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارتباط بین شکل های پتاسیم خاک و مینرالوژی در خاک های آهکی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 ارتباط شکل های مختلف پتاسیم با جذب آن توسط لیمو و پرتقال در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 ارزیابی تناسب اراضی تحت کشت محصولات عمده منطقه برم الوان استان کهگیلویه و بویراحمد برای بهبود مدیریت منابع آب و خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 استفاده از پساب تصفیه شده ی شهر یاسوج در تولید ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
13 انحلال خاک فسفات در بستر کاه گندم غنی شده با کنسانتره خاک فسفات اسفوردی یزد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 بررسی اثر پستی و بلندی بر منشا کانی های رسی در خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
15 بررسی الگوی کشت مناسب اراضی شور و گچی تحت کشت محصولات عمده منطقه برم الوان استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 بررسی جذب سطحی کادمیوم با غلظتهای مختلف توسط جاذبهای مختلف آلی و معدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
17 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی، تکامل و رده بندی خاک های یک ردیف پستی و بلندی در دشت جنوبی یاسوج (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
18 بررسی سینتیک رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی در خاک های مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 بررسی شکل های مختلف پتاسیم در ارتباط با کانی رسی در برخی از خاک های انتخابی استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
20 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش رطوبتی و کاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب (A-200) در دو نوع خاک با بافت های متفاوت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 بررسی قابلیت داده های سنجنده ASTER در تهیه ی نقشه ی شوری خاک (مطالعه ی موردی: دشت مهارلو- استان فارس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
22 بررسی منشاء و اثرات تیمارهای حرارتی بر قابلیت مغناطیسی خاک های استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
23 بررسی نقش اقلیم بر تغییرات خصوصیات مورفولوژیکی، ژنتیکی و طبقهبندی خاکهای دشت رستاق و کاکان در استانهای فارس و کهگیلویه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 پتانسیل استفاده از پساب تصفیه شده ی شهریاسوج درمحصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
25 پیشبینی مقادیر هدایت الکتریکی و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از مدلهای درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: منطقه داراب) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
26 تاثیر آبیاری پساب فاضلاب و آب چاه بر غلظت برخی عناصر مغذی در چند گیاه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
27 تاثیر انواع مختلف بیوچار بر ویژگیهای شیمیایی و قابلیت استفاده عناصر غذایی در برخی از خاکهای انتخابی داراب، استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
28 تاثیر پساب تصفیه شده شهری و نیتروژن بر عملکرد بلال و کیفیت دانه ی ذرت شیرین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 تاثیر پساب تصفیه شده ی شهری و نیتروژن بر خصوصیات خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 تاثیر تاج پوشش درختچه بادام کوهی ( Amygdalus lycioides ) بر برخی خصوصیات خاک در منطقه یاسوج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
31 تاثیر کاربرد بیوچارهای مختلف بر تغییر شکلهای مختلف پتاسیم در برخی خاکهای آهکی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
32 تاثیر کاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب وکود آلی برخواص کیفی و عملکرد دانه سویا تحت آبیاری محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم برنج در منطقه یاسوج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 تأثیر پساب فاضلاب شمال غرب اصفهان بر تجمع فلزات سنگین در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
35 تشخیص و جداسازی باکتری های تجزیه کنندة علف کش آترازین در برخی از خاکهای آهکی مزارع ذرت استان فارس (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
36 تغییرپذیری مکانی سطحی و زیرسطحی برخی از ویژگی های حاصلخیزی خاک در دشت مختار یاسوج (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
37 تفاوت در شکلهای مختلف پتاسیم بین خاکهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
38 جذب و آزادسازی فسفر توسط برخی خاک فسفات های معادن ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 رهاسازی پتاسیم در یک ردیف پستی و بلندی در دشت بشار، کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در خاک های آهکی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 سینتیک جذب فسفر در تعدادی نمونه خاک فسفات معادن ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 سینتیک غیرقابل جذب شدن فسفر در شرایط غرقاب و ظرفیت مزرعه خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
43 سینتیک قابلیت جذب روی افزوده شده به خاکهای شدیدا آهکی استان کهگیلویه وبویراحمد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
44 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در ارتباط با تکامل خاک وکانی شناسی رس در راسته های غالب خاکاستان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- مطالعه شکل های مختلف پتاسیم در راسته های غالب خاک استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- مقایسه روشهای شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم برای پیش بینی مقادیر کربن آلی و کربنات کلسیم معادل خاک (مطالعه ی موردی: منطقه ی داراب استان فارس) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 مطالعه اثر پساب تصفیه شده از ستون های خاک با سطوح مختلف ورمی کمپوست بر مقدار نیترات خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
48 مطالعه تاثیر شرایط آب گرفتگی بر پذیرفتاری مغناطیسی برخی خاک های جنوب ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 مطالعه تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر جذب پتاسیم توسط پرتقال و لیمو عمانی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
50 مطالعه تغییرات غلظت عناصر غذایی در برگ درخت بلوط در طول دوره رشد (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
51 مطالعه ژنتیکی یک ردیف پستی و بلندی در منطقه فاریاب، استان کرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
52 مطالعه کانیشناسی رس خاکهای دشت کاکان و رستاق در استانهای کهگیلویه و فارس با اقلیمهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
53 مطالعه موردی پیرامون رفتار های جذبی و واجذبی آترازین در خاک یک مزرعه ذرت در استان فارس (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
54 مطالعه میکرومورفولوژی و کانی شناسی رس خاک های دشت آبریگون استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 معرفی عصارهگیر مناسب برای استخراج پتاسیم قابل جذب گیاه برنج درخاکهای استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
56 منشأ و پراکنش کانی های رسی در خاک های مناطق مختلف اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
57 میکرومورفولوژی افق آرجیلیک در تعدادی از خاک های آهکی و گچی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
58 میکرومورفولوژی کربنات کلسیم ثانویه در برخی خاک های آهکی استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
59 نقش فرایندهای پدوژنیکی در توزیع قابلیت مغناطیسی خاک های استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
60 واجذب فسفر از برخی خاکهای آهکی در شرایط اکسایش و کاهش و ارتباط آن با خصوصیات خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
61 ویژگی های بیوچار حاصل از بقایای گندم و ذرت تحت تاثیر دماهای مختلف گرماکافت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب