حسین اسلامی

 حسین اسلامی استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک

حسین اسلامی

Hossein Eslami

استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تناسب کیفیت آب زیرزمینی دشت گلگیر برای استفاده در کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 5، شماره: 3
2 ارزیابی توزیع مکانی نیترات آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت دزفول) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 6، شماره: 1
3 ارزیابی روند تغییرات بارندگی با روش من کندال و رگرسیون خطی در استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 5، شماره: 2
4 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: دشت گلگیر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 5، شماره: 3
5 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای استفاده در کشاورزی و شرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 5، شماره: 1
6 Preparation and study of the inhibitory effect of nano-niosomes containing essential oil from artemisia absinthium on amyloid fibril formation (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 7، شماره: 3
7 برآورد بهینه غلظت بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی استان خوزستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 1، شماره: 1
8 برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی اثر تغییر شرایط هیدرولیکی و هندسه پلکان بر رژیم جریان و استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با بکارگیری مدل 3D-Flow (مطالعه موردی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 3
10 بررسی تغییرات زمانی و مکانی خطر خشکسالی استان خوزستان با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش(SPI ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 5، شماره: 2
11 بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان میان آب شوشتر بعد از احداث شبکه آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 5، شماره: 1
12 بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 4، شماره: 2
13 بررسی قابلیت ها و مزایای را یا نش ابر ی در توسعه خدمات ارتباطات الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 6، شماره: 22
14 بررسی نقش روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع بر عملکرد سازمانی؛ سازمان پزشکی قانونی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 4
15 بکارگیری شاخص الکنودر مکانیابی دفن زباله شهرستان شوش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 2، شماره: 2
16 پیامدهای افراط گرایی دینی در خاورمیانه بر سیاست خارجی ایالات متحده در دوران بوش و اوباما (دریافت مقاله) فصلنامه سپهر سیاست دوره: 4، شماره: 12
17 پیش بینی زمان واقعی سیلاب میان حوضه سدهای مسجدسلیمان و گتوندعلیا با استفاده از مدل بارش رواناب (قبل و بعد از آبگیری سد گتوند علیا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 2، شماره: 2
18 تهاجم یا تبادل فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 10، شماره: 8
19 سنجش میزان رضایت مندی شهروندان تهرانی از خدمات و کارکنان شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 5
20 مقایسه روشهای تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 3D Printed TCP-based scaffold incorporating VEGF-loaded PLGA microspheres for craniofacial tissue engineering (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
2 Amniotic fluid-derived stem (AFS) cell-seeded collagen-glycosaminoglycans scaffoldfor wound healing (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
3 Applying Genetic Algorithm for Allocating Students to the Dormitory Rooms (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
4 اخلاق مدیریت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
5 ارایه مدلی جامع از عوامل موثر بر خریدهای تکانشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
6 ارزیابی استفاده از مدل برنامه ریزی بیان ژن جهت شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
7 ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر جهت شرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
8 ارزیابی راندمان کاربرد آب در مزارع نیشکر شرکت کشت و صنعت کارون (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 ارزیابی روش های زمین آماری در پراکنش مکانی کلر و سولفات آب زیرزمینی در دشت میاناب شوشتر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
10 ارزیابی روند تغییرات بارندگی استان خوزستان با روش من کندال (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
11 ارزیابی مدلهای ET0 Calculator و AquaCrop در مدیریت مزارع (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
12 ارزیابی میزان EC و TDS در منابع آبی زیرزمینی روستاهای دشت مسجدسلیمان با کاربرد GIS (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
13 ارزیابی و ساماندهی دفع آب های سطحی شهرستان مسجد سلیمان ناشی از رواناب ها سال اخیر (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
14 استفاده از تکنیکهای آنالیز چندمتغیره در پیاده سازی رویکرد مشتری مداری در صنعت فولاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
15 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل های عددی در تحلیل مسیر آبراه ها ( مطالعه موردی سد انحرافی دز ) (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
16 Comparison of Modified Perturbed Hard-Sphere-Chain Equation of State with Peng-Robinson and ISM Equation of State (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
17 Determination of the Stable Structures and Phase Transitions of Adamantane Nanoclusters by Molecular Dynamics Simulation (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
18 Evaluation of commercial procell Rand selmanexR product supplements effect on growth performance body composition of Common carp (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
19 Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA)/TiO2 nanotube bioactive composite as a novel scaffold for bone tissue engineering (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
20 Prediction of the phase behavior of pure polar compounds (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
21 Preparation and characterization of PLGA/Layered double hydroxide scaffolds for bone tissue engineering (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
22 بازارگرایی، کارآفرینی و نوآوری پایه های اساسی عملکرد برتر شرکت ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
23 برآورد شاخص فرسایندگی باران با استفاده از خصوصیات ماهانه بارندگی در حوضه دریاچه نمک (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
24 بررسی آب زیرزمینی استان بوشهر برای استفاده از آب شرب با توجه به TDS و TH (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
25 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه آبگیری برالگوی رسوب گذاری در آبگیر(مطالعه موردی :آبگیر غرب دز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
26 بررسی اثر تغییر شرایط هیدرولیکی و هندسه پلکان بر رژیم جریان و استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با بکارگیری مدل Flow-3D (مطالعه موردی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
27 بررسی پارامترهای فیزیکی و اثرنویز بر روی خطوط ارتباطی نانولوله های کربنیباندل شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
28 بررسی پراکنش مکانی بارندگی متوسط سالانه استان قزوین با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
29 بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر عملکرد شغلی آنها در بانک سپه استانقزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
30 بررسی تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینی بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
31 بررسی تاثیر عوامل شخصیتی و عوامل درون فروشگاهی بر رفتار خرید تکانشی با تاکید بر نقش میانجی خصیصه تکانش گرایی خریدار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
32 بررسی تاثیر نوآوری، کارآفرینی و شیوه های حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران
33 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
34 بررسی تخریب و تجدید پوشش گیاهی طی سال های 2000 و 2009 در منطقه سگزی اصفهان با استفاده از تصاویر ماهوارهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
35 بررسی تغییرات بارش و دما در شرایط تغییر اقلیم آتی برای حوضه رود زرد در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
36 بررسی تغییرات زمانی و الگوی مکانی روندهای بارندگی استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
37 بررسی تغییرات شاخص فرسایندگی Aim در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
38 بررسی تغییرات مکانی برخی آلاینده های آب های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت خرم آباد) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
39 بررسی تغییرات مکانی خصوصیات کمی آب های زیر زمینی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی تغییرات منطقه ای بارش سالانه استان خوزستان با کاربرد روش زمین آماری کریجینگ مبتنی بر GIS (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
41 بررسی چگونگی افزایش میزان آلودگی از تخلیه کننده دایره ای در محیط پذیرنده ساکن (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
43 بررسی رابطه ارتباطات میان فردی با خودپنداری و عزت نفس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد میبد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
44 بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی با سبک زندگی و نشاط خانوادگی دانشجویان دانشگاه یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
45 بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و احساسات کارکنان باتوجه به نقش درک سیاستهای سازمانی مطالعه موردی: بیمارستاان شهدای کارگر شهر یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
46 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی باعملکردکارکنان استانداری استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
47 بررسی رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهرو ندی سازمانی کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
48 بررسی رابطه مهارت های ارتباط کلامی و غیرکلامی با خودپنداری و عزت نفس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
49 بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان های استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
50 بررسی عوامل کلیدی موفقیت برندسازی داخلی در بانک ملت (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
51 بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
52 بررسی فرماندهی حوادث اکولوژیک ناگهانی با قدرت و شدت کافی(ICS Disaster) توسط سازمان آتش نشانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
53 بررسی فلوراید در آب شرب روستاهای شهرستان اندیمشک با کاربرد GIS (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
54 بررسی کیفی آب زیرزمینی براساس طبقه بندی ویلکوکس به منظور مصارف کشاورزی در بخشی از حوزه آبخیز شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
55 بررسی کیفی آب زیرزمینی دشت الشتر جهت استفاده در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
56 بررسی مدل درون یابی معکوس وزنی فاصله (IDW) در پهنه بندی بارش ( مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
57 بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقشآن در بهبود عملکرد سازمان های دولتی و غیردولتی ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
58 بررسی معماری نوگرای ایرانی و آثاری از هوشنگ سیحون در این سبک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
59 بررسی معیار های کیفیت خدمات مهندسین مشاور در مرحله طراحی پروژه های ساختمانی کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
60 بررسی و ارائه مدل عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی مورد مطالعه در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
61 بررسی و پیاده سازی ربات های امدادگر در عملیات جستجو و نجات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
62 بررسی و تخمین خطر جذب سدیم و هدایت الکتریکی آب زیرزمینی دشت خرم آباد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
63 بررسی، تخمین و پهنه بندی نیترات آبهای زیرزمینی به روش کریجینگ (مطالعه موردی: شهرستان خرم اباد) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
64 برنامه ریزی منابع آب مخزن سدزیبا محمدبااستفاده ازنرم افزارHEC-RESSIM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
65 بکارگیری هوش مصنوعی در برآورد میزان آبشستگی در پایاب سرریزهای جام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
66 به کارگیری شاخص الکنودر مکان یابی دفن زباله شهرستان دزفول (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
67 بهینه سازی شبکه ایستگاه های باران سنجی استان خوزستان با روش کریجینگ (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
68 بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
69 پهنه بندی شاخص (EI(30 ماهانه با استفاده از روش های زمین های آماری (مطالعه موردی حوضه آبخیز دریاچه نمک) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
70 پهنه بندی کیفیت آب شرب روستاهای شهرستان اندیمشک با استفاده از GIS و تاکید بر وجود فلزات سنگین روی، مس، آلومینیوم، کرم (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
71 پیش بینی زمان واقعی سیلاب میان حوضه سدهای مسجدسلیمان و گتوند علیا با استفاده از مدل بارش رواناب (قبل و بعد از آبگیری سد گتوند علیا) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
72 پیش بینی مصرف میلگردهای فولادی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
73 تاثیر روش های آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر بر روی راندمان کاربرد و حجم مصرف آب در کشت ذرت دانه ای در شمال خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
74 تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر ابتکار و نوآوری شغلی در مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
75 تاثیروب دارکردن میل لنگ بربالانس دینامیکی موتورچهارسیلندردیزلی وکاهش نیروهای یاتاقانی (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
76 تحلیل میدان آکوستیک حاصل از جریان تراکم نا پذیر بر روی شناور زیرسطحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
77 تحلیلی برعوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
78 تعیین مناسب ترین روش میان یابی برای بررسی تغییرات مکانی EC و SAR آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: میاناب شوشتر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
79 تغییر طرح اتصال شاتون از پین به دندانه دار در موتور چهار سیلندر دیزلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی
80 تهیه نقشه فرسایندگی باران استان قزوین با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
81 تهیه و بررسی خواص رئولوژی نانوسیال های مغناطیسی بر پایه مگنتیت (Fe3O4) با و بدون پوشش پلی ونیل الکل (PVA) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
82 ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت با پوشش PVA (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
83 سرمایه اجتماعی زیربنای حیاتی در جهت دست یابی و ارتقا سلامت سازمانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
84 سنتز و مشخصه یابی ساختاری سرامیک های هیدروکسی آپاتیت فلوئوردارشده سینترشده (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
85 سنتزکنترل شده، مشخصه یابی و بررسی سینترپذیری فلوئور الحاق شده در هیدروکسی آپاتیت نانوکریستالین (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
86 شناخت عوامل موثر بر بهبود ارتباطات و ایجاد همدلی سازمانی در بینکارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
87 شناسایی رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری با تاکید برنقش میانجی عدالت سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
88 شناسایی مکانهای مناسب جمع آوری آب باران با استفاده از روش ANP در حوضه آبخیز کوهرنگ (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
89 شناسایی مکانهای مناسب جمع آوری آب باران با استفاده از روش ANP در حوضه آبخیزکوهرنگ (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
90 شناسایی نقش گرایش کارآفرینانه، نوآوری و بازارگرایی در ارتقا عملکرد شرکت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
91 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتبارسنجی مشتریان جهت پرداخت تسهیلات در بانک ملت شهر یزد به کمکFTOPSIS (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
92 شناسایی و مدیریت ریسک ها در مجموع قراردادهای B.O.T نیروگاه های برق کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
93 شناسایی وارزیابی مولفه های ویژگیهای روسای شعب بانک صادرات یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
94 طراحی مدل ارزیابی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در شرکت کاشی و سرامیک درسا سرام میبد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اصول فناورانه در مدیریت و مهندسی صنایع
95 فرماندهی حریق های بزرگ و مدیریت نیروهای آتش نشان بوسیله RFID BAboard (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
96 کاربرد سنجش از دور ، GIS و AHP در پتانسیل یابی منابع آب (مطالعه موردی : تاقدیس شیرگون) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
97 کاربرد سنجش از دور، GIS و AHP در پتانسیل یابی منابع آب ( مطالعه موردی: تاقدیس شیرگون) (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
98 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی کیفیت آب شرب روستاهای شهرستان اندیمشک با تاکید بر میزان سختی و TDS (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
99 کاربرد مبانی مشترک مدل های بالندگی مدیریت پروژه در شرکت های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
100 مدل سازی پارامترهای کیفی اکسیژن محلول (DO) و اکسیژن مورد نیاز (BOD) رودخانه کرخه در بازه پای پل الهایی با استفاده از نرم افزار WASP6 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
101 مدل سازی پارامترهای کیفی نیترات و آمونیاک در رودخانه کرخه بازه پای پل الهایی با استفاده از نرم افزار WASP6 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
102 مدل سازی دینامیکی موتور چهار سیلندر دیزلی در نرم افزار ADAMS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
103 مدیریت بحران در تاسیسات آب و فاضلاب (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
104 مروری بر اثرات تغییر اقلیم بر محیط و سازگاری با آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
105 مروری بر تاثیر سنگیزه ای در کاهش فرسایش بادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
106 مروری بربررسی تاثیرمالچ های نفتی درتثبیت ماسه های روان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
107 معرفی عوامل موثر بر رفتار خرید تکانشی در محیط آنلاین (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
108 مقایسه روش های مختلف زمین آماری برای میان یابی بارندگی روزانه ایستگاه های باران سنجی استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
109 مقایسه رویش های درون یابی عناصر شیمیایی آب زیرزمینی دشت میاناب شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
110 نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در بین دانشجویان داوطلب و غیر داوطلب اهدای خون شهر بندرعباس (1396) (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
111 نقش رسانه های ارتباط جمعی در توسعه مدیریت بحران (با رویکرد زلزله آبان ماه استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
112 نقش رهبری تحول آفرین در بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
113 واسنجی و صحتسنجی مدل AquaCrop در مزارع کلزا تحت مدیریت زارعین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی