دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی

دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی

Dr. AliAkbar Ahmadi Afarmjani

گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انسان، غایتی بیکران تبیین نظری و عملی فرمول غایت فی نفسه و بررسی تفسیر نتیجه گرایانه دیوید کامیسکی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 13، شماره: 51
2 بررسی مهمترین نقدهای وارد بر فایدهگرایی عملمحور (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی نقدهگل موسوم به صورت گرایی تهی به اخلاق کانتی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 15، شماره: 58
4 پلورالیسم تاریخی و نسبی گرایی از نظر آیزایا برلین (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 12، شماره: 2
5 تحلیل تفسیرکریپکی از «عدمتعین معنا» در فلسفه دوم ویتگنشتاین با تکیه بر گرامر مفهوم «شکاکیت» (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 16، شماره: 61
6 تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائودن آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم ارائه می‌دهد؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 5، شماره: 9
7 تحلیل رویکرد ویتگنشتاینی به مسیله خودارجاعی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 12، شماره: 48
8 تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 8، شماره: 3
9 تعمیم پذیری در اخلاق کانت بررسی نظری و عملی فرمول اول اخلاق کانت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 25
10 ثنویت در الاهیات افلاطونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 17، شماره: 2
11 حقوق طبیعی از دیدگاه جان لاک و مرتضی مطهری (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 53، شماره: 1
12 خرد اروسی و ناخودآگاه فردی، راهی برای خروج از بن بست عقل تک ساحتی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 16، شماره: 64
13 ذوحدین هگلی بررسی نسبت «پدیدارشناسی» و «منطق» (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 1، شماره: 2
14 روش نقدی ویتگنشتاین متاخر (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 15، شماره: 57
15 کواین در برابر کریپکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 3، شماره: 1
16 گذار از خلیج ناپیمودنی میان قلمرو طبیعت و قلمرو اخلاق؛ معنا و نحوه ی تحقق آن در زیباشناسی کانت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 15، شماره: 59
17 گودل؛ از نسبیت تا ایدئالیسم سازگاری نسبیت آینشتاین با فلسفه کانت درباب مسئله زمان (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 7، شماره: 26
18 محمول وجود در منطق فرگه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 8، شماره: 1
19 معرفت شناسی و اخلاق شک گرایی در نسبت با صورت زندگی از منظر ویتگنشتاین کاول (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 10، شماره: 24
20 ملاصدرا و معناشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 6، شماره: 2
21 نقدی بر تحلیل زمانی قضایای موجهه (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 4، شماره: 13
22 نقش ضرورت در مواجهه با مسئله شر در فلسفه افلاطون (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 1
23 نلسون گودمن: مسیله وجودشناسانه ارزش هنر (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 12، شماره: 47
24 هوسرل اول و دوم: تطور آرای هوسرل در مورد فلسفه زبان (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 9، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی معانی ضمنی حاصل از نقض اصول همکاری گرایس در منظومه گیلکی محاکمه اثر شیون فومنی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی