دکتر شهین اوجاقعلی زاده

دکتر شهین اوجاقعلی زاده

دکتر شهین اوجاقعلی زاده

Dr. shahin ojaghalizade

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش یابی و تطبیق داستان رستم و شغاد با برجسته ترین مدل های ساختاری فیلم نامه سه پرده ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 12، شماره: 21
2 ارزشیابی سبکی قصص الخاقانی نوشته ولی قلی بیگ شاملو (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 44
3 استثمارستیزی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریه اریک فروم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 4، شماره: 7
4 بازخوانی اساطیری – علمی نظریه ذره در اشعار عرفانی عطار (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 7، شماره: 13
5 بررسی ابعاد هویت زنان ایرانی در آثار ادبی زنان معاصر برمبنای نظریه اریک فروم (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 12، شماره: 45
6 بررسی پیوند عاطفه و تصویر در غزلیات شمس (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 240
7 بررسی زبان عامیانه و جایگاه تمثیل در آثار داستان نویسان زن معاصر با تکیه بر مجموعه داستان حنای سوخته (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 9، شماره: 33
8 بررسی نشانه معناشناسی گفتمانی گرماس در منتخب حکایت های حدیقه الحقیقه سنایی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 51
9 تبیین شاخصه های ادبی مکتب مینی مالیسم در اشعار شفیعی کدکنی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 55
10 تجربه مشترک انحلال فردیت در عرفان اسلامی و عرفان هندی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 74
11 تحلیل ارتباطات غیرکلامی در مخزنالاسرار با تکیه بر نشانهشناسی اجتماعی آداب معاشرت پییر گیرو (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 3
12 تحلیل اسطوره ی آفرینش در منطق الطیر عطار با تکیه بر قداست اصل و بن (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 10، شماره: 1
13 تحلیل رمان «خانه پریان» اثر تورج زاهدی بر مبنای الگوی فرایند فردیت یونگ (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 48
14 تحلیل روانکاوی دین در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریه اریک فروم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره: 3، شماره: 1
15 تحلیل قلمروهای مشبه و مشبهٌ‌به در اشعار فریدون تولّلی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 4
16 تحلیل کهن الگوی خویشتن در منطق الطیر عطار (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 3
17 تحلیل مقام توبه در حکایت پیرزن و ملکشاه «مصیبت نامه عطار» بر اساس کهن الگوی «بازگشت قهرمان» جوزف کمپبل (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 53
18 تحلیل نشانه معناشناسی حکایت سلطان محمود و غلام هندوی در دفتر ششم مثنوی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 14، شماره: 3
19 تحلیل نشانه - معناشناختی حکایت طوطی و بازرگان از مثنوی معنوی مولانا (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 53
20 تحلیل و مقایسه­ ی کلیت ­گرایی در منطق ­الطیر عطار و فیزیک نوین (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 14، شماره: 2
21 تحلیل و نقد نشانه شناسی اجتماعی مخزن الاسرار نظامی با تکیه برنظریه هویت پی یرگیرو (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
22 تخیل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی (داستان بهرام گور در شاهنامه و هفت پیکر) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 11، شماره: 20
23 تطبیق نظریه ی کمال و فردیت در غزلیات شمس و آراء یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 34
24 تعالی شخصیت انسان در اشعار سیمین بهبهانی بر پایه نظریه اریک فروم (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 91
25 تفسیر اشعار عطار بر اساس ایده تناظر (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 31
26 تفسیر کاربردی گونه های مختلف معشوق در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریات اریک فروم (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 32
27 تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 2، شماره: 3
28 تمثیل، سمبول و استعاره در عاشقانه های فروغ فرخ زاد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 8، شماره: 29
29 خردستایی و خردگریزی در حدیقه الحقیقه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 6، شماره: 11
30 خوانش حماسه نو در عاشقانه های مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 13، شماره: 2
31 درآمدی بر تاثیرپذیری عرفانی شهریار از غزلیات سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 57
32 سازوکار های روانی برای گریختن از جنبه های منفی آزادی برمبنای دیدگاه اریک فروم در اشعار سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 8، شماره: 19
33 سازه آوایی زبان در اشعار سید حسن حسینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 11، شماره: 20
34 سیر تحول مفهومی واژه "خود" در منطق الطیر بر اساس فرایند فردیت (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 4
35 صفیر سیمرغ در کارگاه عنکبوت (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 5، شماره: 8
36 عناصر فرهنگ عامیانه در داستان حنای سوخته و رمان چنار دالبتی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 81
37 منطق الطیر و موضوع سفر در زمان یا سفر در جهان های موازی در فیزیک نوین (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 10، شماره: 18
38 نردبان سلوک (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 3، شماره: 5
39 واکاوی نشانه معنا شناسی مثنوی معنوی در حکایت مرد بغدادی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 19، شماره: 73
40 وحدت آفرینش؛ بن‌مایة حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی قواعد بازنویسی های حماسی در ادبیات کودک و نوجوان (مطالعه موردی: داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی در گروه های سنی ج و د) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی
2 بررسی حس آمیزی در اشعار سیمین بهبهانی بر اساس چگونگی تلفیق و بسامد حواس (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
3 بررسی فرم و فضای سوررآلیستی در اسرارالتوحید (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
4 بررسی و تحلیل نشانه شناسی داستان اپیزودیک رستم و گردآفرید بر اساس نظریه گریماس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی
5 پیشنهاد گروه بندی جدید برای کتاب های کودک و نوجوان در ایران با تکیه بر مشخصه های رشد (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
6 تحلیلی از هویت شناسی دفاع مقدس با تکیه بر شاهنامه فردوسی ، هفت پیکر و اسکندر نامه نظامی گنجوی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
7 سیر معنایی توحید از سنایی تا عراقی (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
8 شاخصه های مینی مالیسم در اشعار شفیعی کدکنی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
9 عبادت در شعر معاصر فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهدویت در جهان معاصر
10 عشق و نفرت فردی و اجتماعی در آثار فروغ فرخ زاد (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی