دکتر مهدی پورهاشمی

دکتر مهدی پورهاشمی استاد موسسه تحقیقات جنگلها، مراتع کشور

دکتر مهدی پورهاشمی

Dr. Mehdi Pourhashemi

استاد موسسه تحقیقات جنگلها، مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی رخداد تغییر اقلیم براساس شاخص های دمایی گرم در اکوسیستم جنگلی زاگرس؛ استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 3
2 اثر تنک کردن بر رویش جست گروه های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 1
3 اثر جهت دامنه و موقعیت کاشت بر میزان ظهور و زنده مانی نهال های حاصل از بذرکاری بنه، کیکم و ارژن در جنگل های ایلام (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 4
4 اثر محلول پاشی مواد غذایی بر اندازه عناصر پرمصرف درختان بلوط (Quercus brantii) سالم و دارای خشکیدگی در منطقه منج استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 19
5 اثر مدیریت بر لاش‎ ‎ریزه، اندوخته کربن خاک و برخی از ویژگی های خاک توده های گلابی وحشی (Pyrus syriaca and P. globra) (بررسی موردی: جنگل ده کهنه سپیدان، استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 2
6 ارزیابی اثر گردوغبار و بیماری زغالی بلوط بر مشخصه های زیستی بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) در استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 4
7 ارزیابی روش های چشمی برآورد میزان بذردهی مازودار (Quercus infectoria Olivier) در جنگل های بانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 2
8 ارزیابی روند تغییرات ویژگی های شیمیایی و زیستی خاک جنگل های بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 31، شماره: 1
9 ارزیابی شدت بحران زوال در جنگل های استان کهگیلویه و بویراحمد (منطقه مورد مطالعه: تنگ سولک) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 4
10 ارزیابی فعالیت ها و مولفه های ضروری به منظور معرفی الگوی چابکی سازمانی در کنترل زوال بلوط جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 1
11 ارزیابی مقدار گال برگی بلوط (.Quercus brantii Lindl) در توده های جنگلی سالم و دچار زوال در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 30، شماره: 1
12 ارزیابی ویژگی های رویشی بذر و نونهال بلوط های گروه Quercus libani (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 4
13 امکان استفاده از باکتری های محرک رشد در عملیات احیای جنگل های بلوط (مطالعه موردی: ایستگاه گاران، مریوان) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 3
14 Estimation of biomass, carbon storage and economic value of felled trees in the Yasouj-Dena road construction project (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 5
15 Evaluation of occurrence, tracing and origin of dust phenomenon in Zagros forest degradation monitoring sites of Chaharmahal and Bakhtiari province (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
16 MORPHOLOGICAL VARIATION OF FAGUS ORIENTALIS LIPSKY IN THE HYRCANIAN FORESTS OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
17 ببررسی ظهور نهال حاصل از بذرکاری بلوط ایرانی، بنه و کیکم در شرایط طبیعی جنگل های دالاب ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 17
18 برآورد ارزش اقتصادی و مقایسه ذخیره کربن در رویشگاه های مختلف جنگلی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 2
19 برآورد شمار بذر مازودار (Quercus infectoria Olivier) در جنگل های بانه با استفاده از روش چشمی Koenig (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 2
20 بررسی تنوع گونه های چوبی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگل باباکوسه علیا، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 1
21 بررسی عوامل موثر بر تمایل به مشارکت مردم محلی در بازسازی جنگل های بلوط دچار خشکیدگی در استان ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 19
22 بررسی کیفی دانش سنتی و دانش رسمی بهره برداری از میوه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 18
23 پیامدهای گلازنی (سرشاخه­ زنی) بر مشخصه­ های زیست­ سنجی درخت وی­ول (Quercus libani Oliv.) در جنگل های بلکه شهرستان بانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 4
24 تاثیر پدیده زوال بلوط بر ویژگی های مکانیکی ریشه درختان برودار (Quercus brantii Lindl.) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 2
25 تاثیر عملیات پرورشی بر رویش درختان شاخه زاد برودار (Quercus brantii Lindl.) (پژوهش موردی: جنگل چگنی خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 2
26 تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر ساختار جست گروههای بلوط در جنگل باباکوسه علیا، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 16، شماره: 3
27 تاثیر قرق بر ویژگی های ساختاری توده های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل های ایذه، خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 4
28 تاثیر موخور بر کربوهیدرات، پرولین و کلروفیل در گونه های مختلف درختی جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 1
29 تجزیه و تحلیل دانش بومی برداشت های چوبی در جنگل های زاگرس به منظور استفاده در اکوسیستم های باغی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 7، شماره: 13
30 تحلیل‎ ‎ساختار‎ ‎توده های جنگلی بلوط‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎شاخص های‎ ‎مبتنی‎ ‎بر‎ ‎نزدیک ترین‎ ‎همسایه (جنگل های چهارزبر و برزه استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 9، شماره: 1
31 تحلیل سازوکارهای جوامع محلی در سقزگیری از درختان بنه (Pistachia atlantica Desf.) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه جنگلی چیگو استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 9، شماره: 17
32 تغییرات تنفس میکروبی و پتانسیل نیتریفیکاسیون خاک در توده های جنگلی با ساختار متفاوت در استان کردستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 20
33 خشکیدگی توده های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های زاگرس جنوبی، منطقه کوهمره سرخی استان فارس (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 2
34 دانش سنتی جنگل نشینان زاگرس در ارتباط با ارزش های دارویی گیاهان چوبی و علفی (پژوهش موردی: جنگل-های خرم آباد، استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 3
35 رخداد تغییر اقلیم براساس شاخص های دمایی سرد در اکوسیستم جنگلی زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 8، شماره: 2
36 زی توده و شاخص سطح برگ داغداغان (Celtis caucasica Willd.) در جنگل شهری تایله سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 4
37 کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه در برآورد تراکم جنگل در جنگل-های باغان مریوان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 7، شماره: 4
38 گیاه مردم نگاری کمی گیاهان چوبی دارویی در منطقه هرابلوط شهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 3، شماره: 1
39 گیاه مردم نگاری گیاهان خودروی منطقه بسطام از شهرستان سلسله، استان لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 8، شماره: 15
40 محصولات چوبی و غیرچوبی درختان بنه و بعضی دانش های سنتی مرتبط با آنها در جنگل های بانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 28، شماره: 3
41 مروری بر علل بوم شناختی پدیده زوال بلوط در جنگل های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
42 معرفی معیار‌های شناسایی درختان مادری بلوط (مطالعه موردی: جنگل‌های پلدختر استان لرستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 4، شماره: 1
43 معرفی و ارزیابی مدل جهانی همسان سازی داده های زمینی با داده های مشاهده ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
44 مقایسه زی توده و اندوخته کربن روی زمینی، لاش ریزه و خاک در توده های جنگلی سالم و دچار زوال بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) در استان چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 2
45 مقایسه سطح ویژه برگ سه گونه بلوط بومی زاگرس در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 1، شماره: 2
46 موانع توسعه زراعت چوب در استان کردستان و تعیین راهبردهای مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 31، شماره: 3
47 نقش برش های بهداشتی در زنده مانی و شادابی درختان بلوط ایرانی در معرض خشکیدگی حوضه رویشی زاگرس (مطالعه موردی، جنگل مله سیاه، شهرستان ایلام) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 3
48 نقش عوامل توپوگرافی و سازند زمین در شدت تاج خشکیدگی جنگل های حوزه زاگرسی استان ایلا (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 4
49 نوسان های بین پایه ای و سالانه تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل داربادام کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 2
50 واکاوی زوال جنگل های استان ایلام و ارتباط آن با تغییرات بارش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 3
51 وراثت پذیری و تجزیه رشد در سنین اولیه رشد بلوط ایرانی (Quercus brantii) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 2
52 ویژگی های خاک و عناصر غذایی برگ در درختان سالم و خشکیده بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشهای دارویی درختان بلوط بومی و محصولات غیرچوبی آنها (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
2 ارزیابی ساختار توده جنگلی با استفاده از شاخص های مبتنی بر نزدیک ترین همسایه در منطقه توتنده شهرستان دنا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
3 برآورد تولید بذر اوری ) (Quercus macranthera) با استفاده از روش Whitehead در جنگل حاتممشکین شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
4 برآورد شاخص های اکولوژیک برگ گونه های درختی قطعه خزر باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 بررسی استفاده از چوب و سرشاخه های درختان بلوط در ساختمان ها و حریم باغات در شهرستان بانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
6 بررسی اهمیت احیاء و توسعه جنگل های زاگرس و ضرورت توسعه جنگل براساس پارامترهای اقلیمی و استفاده از سامانه های سطوح آبگیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
7 بررسی خطرات درختان خیابانی در ارتباط با نحراف از راستای قائم، دوری و نزدیکی به ساختمانهای مجاور و تماس با خطوط برق و تلفن مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
8 بررسی شرایط زیستی گونه های بومی همیشه سبز رویشگاه هیرکانی در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
9 بررسی عمده طرح های جنگلداری اجرا شده و در دست اجرای کشور در راستای احیاء و توسعه جنگل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
10 بررسی وضعیت ساختار توده شاخه زاد جنگل باباکوسه علیا، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
11 بررسی وضعیت کمی جنگلکاری در استان کردستان و ضرورت استفاده از نزولات جوی در قالب جنگل کاری مشارکتی و توسعه جنگل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
12 بهینهسازی کلاس حفاری و نگهداری و صرفهجویی در هزینه مطالعه موردی تونل حکیم ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
13 تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر تنوع گونه های چوبی در جنگلهای واقع در سری دو حوزه آبخیز ثلاث بابا جانی، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
14 تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر قابلیت جست دهی گونه های برو و مازو در جنگل باباکوسه علیا، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
15 تأثیر فعالیت های انسانی بر سیمای جنگل های زاگرس شمالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 تجدیدحیات جنسی وی ول (Quercus libani Oliv.) در جنگل های بانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 تجربه راهبردی در حفاظت و تکثیر درختچه ها و بوته های دارویی بومی جنگلهای زاگرس در باغ گیاهشناسی ملی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
18 ترکیب گونه ای توده های جنگلی و بهره برداری های آسیب زا از جنگل های شهرستان بانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
19 چهارچوب زمانی - مکانی بهره برداری از محصول غیر چوبی گزو در جنگل های شهرستان بانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
20 حفاظت و تکثیر گونه های مختلف بادام Amygdalus spp جنگل های ایران در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
21 دانش بومی مدیریت آب چشمه ها در روستای چشمه بید شهرستان سلسله، استان لرستان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
22 راهکارهای حفاظت و تکثیر برخی گونه های دارویی در کلکسیون گیاهان دارویی و معطر باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
23 روشهای برآورد چشمی وضعیت بذردهی درختان بلوط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
24 سازگاری و تجدیدحیات گونه های پیازی جنگل های هیرکانی در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
25 شناسایی ابزارآلات سنتی مورد استفاده جوامع محلی زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
26 فرصتها و تهدیدهای برداشت گیاهان فصلی عمده از جنگلها و مراتع شهرستان بانه (مطالعه موردی: بخش نمشیر) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
27 کاربرد بذر درختان بلوط شهرستان بانه و محدودیت ها و چالش های فنی برداشت آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
28 کاربرد روش چشمی کونیگ برای برآورد تولید بذر بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl در جنگل های پلدختر، استان لرستاk (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
29 گنجینه ارزشمند دانش بومی حفاظت از خاک و آب در جنگلهای زاگرس، شهرستان نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
30 مطالعه خشکیدگی درختان بلوط در دو سیستم متفاوت مدیریتی در جنگل های پیرانشهر و سردشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
31 نقش زنان در دانش های سنتی (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست