مهدی امیدیان

 مهدی امیدیان دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.

مهدی امیدیان

Mahdi Omidian

دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
2 بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 8، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش ناسازگاری دانشآموزان پسر متوسطه اول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 اثربخشی آموزش والدین با استفاده از رویکرد شناختی – رفتاری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر متوسطه دوم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 اثربخشی آموزش والدین با استفاده از رویکرد شناختی – رفتاری بر کاهش مشکلاترفتاری دانشآموزان دخترمتوسطه اول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 اثربخشی آموزش والدین با استفاده از رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر متوسط اول (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
5 اثربخشی آموزش والدین با استفاده از رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش ناسازگاری دانش آموزان پسر متوسطه دوم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
6 اثربخشی آموزش والدین بااستفاده ازرویکرد شناختی رفتاری برکاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان دخترابتدایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 ارزشیابی کیفی توصیفی از نظریه تا عمل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 ارزیابی نقش معلم در فرآیند آموزش و یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت تعزیه خوانی بر کاهش پرخاشگریمددجویان پسر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت تعزیه خوانی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
12 بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری بر کاهشپرخاشگری زندانیان مرد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
13 بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسردبیرستانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 بررسی رابطه بین جو سازمانی با ارتقا انگیزش کارآفرینی معلمان مقطع دوم متوسطه شهرستان اردل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 بررسی رابطه بین خودکارامدی و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان اردل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 بررسی علل ترس از ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17 بررسی فقهی حمایت از خانواده زندانیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
18 بررسی فقهی حمایت از خانواده زندانیان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
19 بررسی فقهی و حقوقی حمایت از خانواده زندانیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
20 بررسی فقهی و حقوقی حمایت از خانواده زندانیان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
21 بررسی نقش معلم در ارتقاء روحیه ی پژوهشی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
22 بررسی و شناسایی مشکلات اجرایی طرح ارزشیابی کیفی-توصیفی در مدارس چندپایه مختلط دوره ابتدایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
23 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مولفه های تمایز یافتگی و واکنش های ناکارآمد منفی در مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
24 تأثیر آموزش گروهی به شیوه یکپارچه توحیدی در کاهش پرخاشگریدانش آموزان پسر دبیرستانی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
25 تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش پرخاشگری دانش آموزانپسر دبیرستانی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
26 تأثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری بر سازگاری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 مروری بر روشهای تشخیص چهره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
28 مطالعه تطبیقی نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران و آمریکا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی