دکتر ایرج مهدوی

دکتر ایرج مهدوی ریاست دانشگاه علوم و فنون مازندران

دکتر ایرج مهدوی

Dr. Iraj Mahdavi

ریاست دانشگاه علوم و فنون مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A bi- evel M athem atical Progra mming for C ell Formation Problem Considering Workers’ Interest (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 3
2 A hybrid multi-objective algorithm to solve a cellular manufacturing scheduling problem with human resource allocation (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 2
3 A Mathematical Model for Designing Optimal Urban Gas Networks, an Ant Colony Algorithm and A Case Study (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 4
4 A Multi-objective Optimization Model for Dynamic Virtual Cellular Manufacturing Systems (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 33، شماره: 2
5 A Public Bicycle Sharing System Considering Renting and Middle Stations (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 13، شماره: 2
6 ALGORITHMS FOR BIOBJECTIVE SHORTEST PATH PROBLEMS IN FUZZY NETWORKS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 8، شماره: 4
7 An Integrated Decision Making Model for Manufacturing Cell Formation and Supplier Selection (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 1
8 An Integrated Model of Cellular Manufacturing and Supplier Selection Considering Product Quality (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 22
9 An Interactive Allocation for Depot-Customer-Depot in a Multi Aspect Supply Chain Network (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 24، شماره: 5
10 Ant Colony Optimization for Multi-objective Digital Convergent Product Network (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 16
11 Application of the Mixed-Integer Programming Method in Fishery Supply Chain Network Management‎: ‎A Case Study of Shrimp in Golestan Province (دریافت مقاله) مجله کنترل و بهینه سازی در ریاضیات کاربردی دوره: 7، شماره: 2
12 ارائه روش حل دقیق و فراابتکاری برای مسئله کمینه سازی زمان تکمیل پروژه با در نظر گرفتن محدودیت بودجه (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 3
13 ارایه یک مدل چند هدفه برای حل مسیله مکانیابی تسهیلات پایا در طراحی شبکه زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 3، شماره: 2
14 الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان برای مساله مسیریابی اتوبوس مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
15 Cell Forming and Cell Balancing of Virtual Cellular Manufacturing Systems with Alternative Processing Routes Using Genetic Algorithm (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 20
16 Designing an Integrated Production/Distribution and Inventory Planning Model of Fixed-life Perishable Products (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 19
17 Investigating the Effect of Functional and Flexible Infprmation Systems on Supply Chain Operation: Iran Automotive Industry (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 5، شماره: 3
18 The Preemptive Just-in-time Scheduling Problem in a Flow Shop Scheduling System (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 2
19 بررسی نقش کنترل کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 10، شماره: 3
20 به کارگیری مجموعه های فازی فاصله ای نوع دوم والگوریتم خوشه بندی درمساله انتخاب تامین کننده: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 3
21 بهینه سازی چند هدفه مسئله مسیر یابی و زمانبندی سبز وسایل نقلیه ناهمگون با عرضه و تقاضای احتمالی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 2
22 تاثیر CRM اجتماعی بر روی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تجزیه و تحلیل رفتار خرید مشتری در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 3، شماره: 3
23 تاثیر شتاب دهنده در ارتباط صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
24 حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه سبز با در نظر گرفتن وضعیت ترافیک شهری و کاهش سوخت مصرفی در توزیع کالاهای فاسدشدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 1
25 حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن سفرهای چندگانه و پنجره های زمانی در مدیریت پسماند شهری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 17، شماره: 57
26 رتبه بندی عوامل موثر برکانال های توزیع مواد غذایی شرکت های پخش مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه جهان نوین دوره: 4، شماره: 14
27 زمانبندی جریان کارگاهی با فرض محدودیت بافر و زوال پذیری کارها در فضای عدم قطعیت با رویکرد یکپارچه شبیه سازی فازی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 1
28 سیستم های پیشنهادگر رژیم غذایی شخصی سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
29 شناسایی تاثیر کارت هوشمند سلامت در ارتقای کیفیت خدمات درمانی (مطالعه ی موردی: سازمان بیمه ی تامین اجتماعی استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 5
30 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته با در نظر گرفتن قیمت گذاری و چرخه عمر محصول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 2، شماره: 2
31 طراحی مجدد بهینه زنجیره تامین و توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کاربردی مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
32 مدل سازی فازی زمان بندی کارکنان هواپیما و حل آن با الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
33 مدلسازی وضعیت ایمنی گذرگاه همسطح به کمک مهندسی ریسک (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
34 مدلسازی یکپارچه برنامه ریزی و زمانبندی تولید و نگه داری تعمیرات در محیط جریان کارگاهی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 2
35 مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه سبز با ناوگان ناهمگن شامل لجستیک معکوس در قالب کالاهای مرجوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 3، شماره: 2
36 مسیریبای وسایط نقلیه وتعیین تعدادماشین های جمع آوری زباله بااستفاده ازیک روش فراابتکاری ـ یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Center Location Problem with Probabilistic Customer Locations and a Line Barrier with K Passages (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
2 A conceptual model for Customer Experience Management using big data in business management (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
3 A Dynamic Programming Approach forFinding Shortest Chains in a Fuzzy Network (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
4 A Mathematical Programming Approach for Multi Echelon Supply Chain Network with Various Products and Transferring Vehicles (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 A model for multi-period production planning in cellular manufacturing systems (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
6 A new cell formation model with the consideration of multifunctional machine and worker capabilities (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 A NEW MATHEMATICAL MODEL FOR FACILITY LAYOUT DESIGN IN CELLULAR MANUFACTURING SYSTEM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
8 A STUDY OF COMBINED CUSUM-SHEWHART (???) CONTROL CHARTS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
9 A system dynamics model for performance measurement of a dairy supply chain (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 An Agent Based Decision Support System for Inventory Management of Perishable Products: A Case Study (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
11 Applying Mathematical Programming Approach to Design an Optimal Hierarchical P-hub Center network (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارائه مدل جدید چندهدفه برای مسأله انبار متقاطع با محدودیت های تخصیص نیروی انسانی، مکان وظرفیت انبار متقاطع و حل آن با روش های فراابتکاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 ارائه مدل جدید چندهدفه برای مسأله انبار متقاطع با محدودیت های مکان و ظرفیت و حل آن با روش های فراابتکاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
14 ارائه مدل زنجیره تأمین با رویکرد سود وکیفیت محصولات تولیدی با در نظر گرفتن دسته بندی مواد واپراتور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
15 ارائه ی یک مدل مفهومی برای مساله انتخاب تامین کننده پایدار - تاب آور- چابک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
16 ارائه یک الگوریتم ژنتیک کارا برای مساله ترکیبی نیروی انسانی - مسیریابی وسایل حمل و نقل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
17 ارائه یک سیستم پذیرش اولویت محور درواحد اورژانس بیمارستانی با استفاده از شبیه سازی گسسته ـ پیشامد با رویکرد فرایندگرا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 ارائه یک سیستم هوشمند مبتنی بر دانش برای انتخاب تامینکنندگان بالقوه در فروشگاههای زنجیره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
19 ارائه یک مدل تئوری بازی ها برای کنترل حجم گاز مصرفی مشترکین صنعتی در شرکت گاز استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
20 ارائه یک مدل ریاضی زنجیره تأمین یکپارچه با هدف بهینه سازی کیفیت محصول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
21 ارانه رویکردی کاربردی جهت حل مسایل MADM متشکل از هر دو نوع معیارهای کیفی و کمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
22 ارایه متدولوژی انتخاب سبد سهام با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در بازار بورس ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
23 ارایه مدل بهینه سازی دو هدفه طراحی شبکه خطوط هوایی با در نظر گرفتن تواتر و امکان پذیری پروازهای غیر مستقیم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 ارایه مدل چند هدفه زمانبندی پروژه در صنعت نفت با رویکرد بهینه سازی شبیه سازی فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 ارایه مدل یکپارچه زمانبندی چند پروژه ای تخصیص نیروی انسانی چند مهارتی با در نظر گرفتن اثر یادگیری در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 ارایه یک سیستم هوشمند تدوین فرمول مبتنی بر دانش برای توسعه محصول جدید در صنایع لبنی مطالعه موردی شرکت کاله (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
27 ارایه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای مکانیابی تسهیلات با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان در طراحی شبکه زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 ارایه یک مدل بهینه سازی در زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن دوکانال مستقیم و غیر مستقیم برای توزیع کالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
29 ارایه یک مدل ترکیبی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و دیمتل فازی برای انتخاب بهینه سبد سهام در بازار بورس ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
30 ارایه یک مدل جدید غیرخطی عدد صحیح برای استراتژی چیدمان مسافران در خطوط هوایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
31 ارایه یک مدل خوشه بندی فازی جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتریان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 ارایه یک مدل ریاضی جهت تعیین اندازه انباشته محصولات درزنجیره تامین سه لایه ای با درنظرگرفتن تقاضای فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
33 ارایه یک مدل ریاضی فازی برای مسیله زمان بندی پالایشگاهی تخلیه و تبدیل در زنجیره تامین نفت خام (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 ارایه یک مدل زنجیره تامین سه سطحی با تقاضای فازی و امکان ایجاد اختلال (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
35 ارایه یک مدل هزینه محور برای مسیله بالانس خط تولید چند محصولی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
36 ارایه یک معماری برای بکارگیری هوش تجاری در بستر رایانش ابری درآموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
37 ارزیابی پارامترهای کیفی سرویس با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
38 ارزیابی توسعه زیست توده کشاورزی در استان مازندران با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
39 ارزیابی عملکرد شعب سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده هاو کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
40 ارزیابی کارایی زنجیره تامین شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی ایران خودرو (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و pso و مقایسه آنها درحل مسئله زمان بندی خدمه هواپیما (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
42 استفاده از روش DEA برای مقایسه کارای جواب در مسیله بالانس خط لا - شکل با رویکرد برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
43 استفاده از رویکرد استخراج، بارگذاری، تبدیل و تحلیل برای داده کاوی در محیط سلامت (مطالعه موردی : بیماری کبد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
44 افزایش بهره وری انرژی در بخش تولید در سطح فرایند (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
45 الگو تحلیل شبکه های اجتماعی با کلان داده در محیط سلامت (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
46 انتخاب تامین کنندگان سبز ازطریق طراحی ماتریس سبز وروش AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
47 اولویت بندی راهکارهای مناسب برای تولید سبز با استفاده از روش های AHP-TOPSIS و ORESTE (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
48 اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری سازمان با استفاده از تکنیک فرآیند سلسله مراتبی تحلیلیAHPمورد مطالعه بیمه پاسارگاد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
49 Data Envelopment Analysis in Cellular Manufacturing Systems with machine-partworker incidence matrix (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
50 Desiging Autonomous Decision Maker Agents for Semi-structured MADM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
51 Designing a Cellular Manufacturing System with Incremental Cell Formation (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
52 DESIGNING A NEW INTEGRATED DYNAMIC CELLULAR MANUFACTURING SYSTEM WITH PRODUCTION PLANNING AND MACHINE LAYOUT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
53 Designing a Petri net Model for Resource Allocation in an Automated Assembling Shop (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
54 Finding the shortest path in network with variable arc length and probabilistic nodes (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
55 From Word Embedding to Inferring user latent Interests (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 Improving features selection for customer churn prediction using Whale Optimization Algorithm (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
57 Mixed Zero-One Programming for Cell Formation Group Technology (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
58 Modeling the Location Problem in the Presence of arc-Shaped Barrier (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
59 Multi-dimensional Cellular Manufacturing System: A New Mathematical Model (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
60 Multi-objective Optimization for Two-echelon Green Routing Problem with Intermediate Depots in Perishable Product Distribution (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
61 Network Design for Multi-product, Multi-echelon Closed-loop Supply Chain in dairy industry (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
62 Nonlinear Programming Model for the Facility Location Problem in the Presence of Arc-Shaped Barrier (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
63 Optimal inventory model in which the imperfect items will be repaired after the screening process (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
64 Possibility Linear Programming for Permutation Flow Shop Scheduling Problems (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
65 Prediction of customer churn using dynamic criterion based on Least Squares Support Vector Machine and Optimization Algorithm Ant Lion (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
66 RANKING DECISION ALTERNATIVES FOR EFFICIENCY ANALYSIS BY INTEGRATED FUZZY DEA AND FUZZY AHP-PROMETHEE (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
67 Sentiment-Based DUser Interests etection By Analyzing User Profile Data (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
68 Simultaneous optimization of product family configuration and supply chain configuration under environmental consideration (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
69 Simultaneous Product Family Configuration and Supply Chain Configuration using Systems Engineering Concept (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
70 Solving Manufacturing Cell Formation Problems Using Single Depot Multiple Traveling Salesman Problem (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
71 Solving the multi-dimensional Cellular Manufacturing System using Simulated Annealing (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
72 The Effects of Delay Due to Lot Size in a Shop with Assembled Products (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
73 The Euclidean distance Capacitated LocationAllocation Problem in the Presence of k Connections (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
74 THE MULTI-FACILITY LOCATION–ALLOCATION PROBLEM WITH POLYHEDRAL BARRIERS AND PROBABILISTIC CUSTOMER LOCATIONS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
75 THE PERIODIC VEHICLE ROUTING PROBLEM WITHSOFT TIME WINDOWS AND SPLIT DELIVERY (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
76 Trends and Prospects of Cyber-Physical Systems in Manufacturing: Concept, Components and Applications (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
77 بالانس حجم کاری رانندگان جهت برآورده سازی خدمات مشتریان در مساله مسیریابی وسایل نقلیه دارای مراکز تامین چندگانه با دریافت و تحویل همزمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
78 بررسی اهمیت بهره مندی از اینشورتک در ساختار بیمه ی سازمانها (مطالعه موردی: آموزش و پرورش) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک
79 بررسی تاثیر بکار گیری شبکه های اجتماعی مجازی درمدارس با محوریت شایستگی های بیان شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، مطالعه موردی هنرستان شهید بهشتی آمل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
80 بررسی تاثیرکارت هوشمند سلامت درارتقاء کیفیت خدمات درمانی مطالعه موردی سازمان بیمه تامین اجتماعی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
81 بررسی تعامل رویه بهبود فرآیند و مدل پ‍ایه مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه
82 بررسی عوامل موثر بر بانکداری اینترنتی با استفاده از یک مدل تلفیقی (مطالعه موردی بر روی مشتریان شعب بانک سپه شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
83 بررسی فاکتور های موثر در پذیرش فناوری مالی (مورد مطالعاتی: سامانه 780) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
84 بررسی و اولویت گذاری عوامل موثر بر توسعه تامین مالی شرکتهای تعاونی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
85 برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه زنجیره تامین سبز تحت عدم قطعیت تقاضا از طریق بهینه سازی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
86 برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
87 برنامه‌ریزی زمان بر اساس هزینه پروژه با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
88 بهبود کیفیت در بهداشت و درمان با بکارگیری کارت هوشمند سلامت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
89 بهینه سازی چند هدفه برای زنجیره تأمین حلقه بسته از طریق رویکرد شبیه سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
90 بهینه سازی زنجیره تامین پایدار با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ازدحام ذرات چند هدفه و الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
91 بهینه سازی ظرفیت ترافیک شبکه جاده ای شهری با افرازخطوط جاده ای و تنظیم هوشمندسیگنالهای کنترل ترافیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
92 تاثیر جستجو بر خرید تکانه ای از طریق تمایل به خرید تکانشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
93 تاثیر سیاست بازگشتی بر قرارداد تعهد سفارش از قبل جهت هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
94 تامین در یک صنعت تولیدی خودرو یک روش دو فازی برای مسائل مکان یابی چند پلکانی در زنجیره های (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
95 تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان در سیستم تولیدی پیشرفته با رویکرد شبکه بیزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
96 تخصیص مناسب ریسک به کارفرما و پیمانکار در اجرای پروژه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
97 تدوین استراتژی شرکت های شتاب دهنده جهت تحقق اهداف شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
98 تدوین ماتریس فازی رضایت شغلی با معیار عملکردی دینامیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
99 تشخیص سرطان سینه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
100 تعیین اندازه دسته در محیط جریان کاری ترکیبی با هدف کمینه کردن زمان تولید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
101 تعیین روابط دینامیکی بین شاخص های تاثیرگذار بر فرآیند توسعه محصول جدید با رویکرد سیستم های پویا در نرم افزار Vensim (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
102 تعیین روابط علی و معلولی بین عوامل تاثیرگذار بر فرآیند توسعه محصول جدید در نرم افزار Minitab (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
103 توسعه ی یک مدل ریاضی جدید برای مدیریت شبکه تولید و توزیع زنجیره تأمین همراه با رویکرد حمل و نقلسبز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
104 حل مدل دو سطحی در زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
105 حل مدل ریاضی دوهدفه درسیستم تولید سلولی پویا با درنظرگرفتن برنامه ریزی تولید و آرایش سلول درمحیط فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
106 حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه سبز با در نظر گرفتن وضعیت ترافیک شهری و کاهش سوخت مصرفی در توزیع کالاهای فاسد شدنی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
107 حل مساله مکان یابی تسهیلات دارای ظرفیت محدود مختص به جمع آوری زباله شهری با رویکرد زیست محیطی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
108 رویکردی برای ترکیب سرویس ها بر اساس ویژگیهای کیفی با استفاده از الگوریتم چکهآب های هوشمند (دریافت مقاله) همایش منطقه ای برق و کامپیوتر
109 زمان بندی بهنگام جریان کارگاهی فازی مبتنی بررویکردترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی گسسته پیشامد فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
110 زمان بندی جریان کار کارگاهی ترکیی بازمان های پردازش و تحویل فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
111 زمانبندی بهنگام در سیستم جریانی منعطف رباتیک با محدودیت بلوکه شدن ماشین و ارائه الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
112 زمانبندی دومعیاره ی جریان کارگاهی با فرض بلوکه شدن ماشین ها درمحیط فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
113 زمانبندی محصولات چند قطعه ای دریک سیستم جریان کارگاهی ترکیبی دو مرحله ای نوع مونتاژ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
114 سلامت الکترونیکی با کارت هوشمند سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
115 سیاست گذاری زنجیره تامین دیجیتال در حوزه کشاورزی دقیق استان مازندران به روشAHP (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
116 سیاست گذاری زنجیره تامین دیجیتال در صنعت مفتول ایران (مطالعه موردی شرکت سیم آبدیده بشل) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
117 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
118 شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مشتریان بانکداری الکترونیک با استفاده از مدل تصمیم گیری چندشاخصه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
119 شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی بانک براساس مدلAHP-BSC؛ مطالعه موردی در بانک سپه استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
120 شناسایی و رتبه بندی شاخص های زیست محیطی و سلامت در مدیریت پایدار زنجیره تامین خوراک آبزیان با استفاده از تکنیکFAHP(مطالعه موردی: شرکت تعاونی تولیدی خوراک آبزیان بهدانه شمال) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
121 شناسایی و رتبهبندی فاکتورهای مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید با رویکرد TOPSIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
122 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با روش تاپسیس فازی مطالعه موردی: واحدهای صنعتی تولید محصولات لبنی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
123 طراحی الگوی مدیریت فرآیند کسب و کار در شهرداری مطالعه موردی شهرداری ساری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
124 طراحی زنجیره تامین پایدار با در نظر گرفتن استراتژی تعویق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
125 طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار دو کاناله با در نظرگرفتن زمان تدارک و عدم قطعیت در تقاضا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
126 طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چند محصولی، چند سطحی در شرایط فازی در صنایع لبنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
127 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته با سیاست قیمت گذاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
128 طراحی شبکه زنجیره دفع ضایعات مراکز درمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
129 طراحی ماتریس سبز در فضای زنجیره تأمین با داده های بزرگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
130 طراحی مجدد بهینه زنجیره تامین و توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
131 طراحی مدل ارتباطات یکپارچ بازاریابی با استفاده از متدولوژی ANP-DEMATEL مطالعه موردی بانک تجارت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
132 طراحی و آنالیز شبکه خطوط هوایی پرواز با در نظر گرفتن تواترو امکان پذیری پروازهای غیر مستقیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
133 طراحی یک الگوریتم جدید برای مساله کوتاهترین مسیر با داده های فازی در شبکه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
134 کاربرد روش برنامه ریزی عدد صحیح مختلط در مدیریت شبکه ی زنجیره تامین صنعت شیلات: مطالعه موردی میگوی استان گلستان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
135 کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه سلامت با کارت هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
136 کشف رفتار خرید مشتریان شرکت تولید سسهای خوراکی با استفاده از RFM و مدلی مبتنی بر تکنیک داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
137 مدل بهینه سازی چندهدفه آرایش نیروی انسانی در فرآیند توسعه محصول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
138 مدل ریاضی دو هدفه ی مسئله مکان یابی-مسیر یابی حمل و نقل با زمان سفر احتمالی و پنجره ی زمانی و قابلیت اطمینان مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
139 مدل ریاضی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز با در نظرگیری قابلیت اطمینان محصولات مونتاژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
140 مدل سازی سیستم های پویا برای مدیریت زنجیره تامین استراتژیک زنجیره های غذایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
141 مدل لجستیک غیرخطی جهت بهینه سازی زنجیره تامین پایدار- مطالعه موردی صنایع روشنایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
142 مدلسازی چند هدفه فازی به منظور بهینه سازی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
143 مدلسازی شبکه زنجیره تأمین چند لایه ای چند محصولی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
144 مدلسازی مساله زمانبندی دوهدفه ماشین های پردازشگردسته ای موازی و حل آن با الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
145 مدلی برای تخمین عملگر جمع فازی روی اعداد فازی مختلف با استفاده از ـ برش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
146 مدیریت برنامه ریزی حمل و نقل براساس کلان داده در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
147 مدیریت پروژه های بالافن (High Tech) برای توسعه سیستم های پیچیده با کمک ماتریس ساختار طراحی مرکب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
148 مدیریت ریسک درپروژه های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP با بهره گیری ازروش فازی TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
149 مرور ادبیات رویکرد بهینه سازی در انتخاب استراتژی پاسخ به مدیریت ریسک پروژه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
150 مروری بر تعاریف و مدل های ریاضی انبار عبوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
151 مروری بر مدل سازی ریاضی و برنامه ریزی تولید شبکه زنجیره تامین چند لایه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
152 مزیت رقابتی سازمان در مدل تلفیقی مهندسی مجدد و مدیریت دانش از دیدگاه ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
153 مساله مکان یابی ـ تخصیص ظرفیت دهی شده ی استراتژی محور باتقاضای برنولی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
154 مساله مکان یابی ـ تخصیص ظرفیت دهی شده ی استراتژی محور باتقاضای برنولی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
155 مساله مکانیابی- مسیریابی کمان چند دورهای فازی با در نظر گرفتن سفرهای چندگانه سکوهای تخلیه میانی: مدیریت پسماند شهری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
156 مسئله چنددوره ای مکان یابی - تخصیص حداکثرپوشش برای تسهیلات ظرفیت بندی شده سیارخون گیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
157 مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه سبز با ناوگان ناهمگن شامل لجستیک معکوس درقالب کالاهای مرجوعی به همراه زودکرد و دیرکرد وزنی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
158 مصالحه بین سود تامین کننده و هزینه مصرف کننده درمدیریت انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
159 نقش FMEA برای شناسایی خطر، مخاطره سنجی و کنترل مخاطرات در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
160 نقش مدیریت دانایی در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
161 یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای ارزیابی آموزش های مهارتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
162 یک مدل جدید آرایش سلولی با خوشه بندی خانواده قطعات در سیستم های تولید سلولی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
163 یک مدل جدید مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی روی مسیرهای چندگانه در شرایط ترافیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
164 یک مدل دو سطحی برای مصالحه بین سود و رضایت مشتریان در بهینه سازی مدیریت انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
165 یک مدل دو هدفه ی مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی روی توزیع مرحله ای با بیشینه سازی رضایت مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
166 یک مدل ریاضی جدید برای مساله مسیر یابی و سائل نقلیه با ملاحضات مکانیابی هاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
167 یک مدل ریاضی دو هدفه مسأله مکان یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
168 یکپارچه سازی زمانبندی و حمل و نقل در زنجیره تامین چند کارخانه ای (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات