امیر اعتمادی بزرگ

 امیر اعتمادی بزرگ

امیر اعتمادی بزرگ

Amir Etemadi Bozorg

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.