دکتر هاشم داداش پور

دکتر هاشم داداش پور دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر هاشم داداش پور

Dr. Hashem Dadashpour

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرگذاری بنادر دریای خزر بر ارتقای هم پیوندی ساختار فضایی کشور (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 15، شماره: 1
2 ادراک معنایی بانوان از فضاهای شهری پس از طرح توسعه با استفاده از نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 10، شماره: 36
3 ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای توان اکولوژیکی در شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 9
4 ارزیابی تاثیر ساختار شبکه ای صنعتی بر ارتقاء ظرفیت های یادگیری در مناطق صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 69
5 ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های توسعه و عمران ناحیه ای در ایران (مورد مطالعاتی: طرح توسعه و عمران ناحیه ای ساوه) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 11، شماره: 41
6 امکان سنجی استفاده از الگوی انتقال حقوق توسعه برای حفاظت از اراضی کشاورزی شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 25
7 Investigating the Evolution of Spatial Structure Patterns of Migration in West-Azerbaijan Province (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 5، شماره: 4
8 The Impact of Land Tenure Security on Housing Investment at Informal Settlements (The Case of Eslamabad Neighborhood, Tehran) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 1
9 بررسی تاثیر جدایی گزینی فضایی- اجتماعی گروه های شغلی و تحصیلی بر ساختار فضایی منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
10 بررسی تاثیر یادگیری منطقه ای در نوآوری بنگاه هایصنعتی(مورد مطالعاتی: بنگاه های صنایع غذایی و صنایعقطعه سازی در شهرک صنعتی توس مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 23، شماره: 12
11 بررسی رابطه بین تخصصی شدن، تنوع، رقابت صنعتی و تمرکز فضایی صنایع در شهرستان های ایران، در دوره زمانی ۱۳۷۵تا۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 1
12 بررسی ظرفیت های سرمایه اجتماعی در چارچوب برنامه- ریزی محله مبنا - نمونه مورد مطالعه محله فیروزسالار گوگان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
13 بررسی عوامل موثر بر ساختار فضایی شهری و منطقه ای با استفاده از روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 4
14 بررسی نقش ادراک ریسک مردم بر رفتارهای کاهش ریسک زلزله در شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 2
15 بررسی و تبیین جایگاه اعتماد در اجتماعات محلی(مطالعه موردی محله دولاب شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 11
16 بررسی و تحلیل توزیع عادلانه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 12
17 بررسی و تحلیل روند توسعه یافتگی و نابرابری های فضایی در شهرستان های استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 18، شماره: 53
18 بررسی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعه منطقه ای با رویکرد آینده نگاری منطقه ای، مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 2
19 بررسی و تحلیل مدل تجربی رفتارهای کاهش خطر زلزله خانوارهای شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 15
20 بررسی و تحلیل نحوه ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه ی موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 1
21 برنامه ریزی کاربری اراضی ساحلی غرب مازندران با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 3، شماره: 3
22 پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در مجموعه شهری مشهد با استفاده از سلول های خودکار و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 1
23 تبیین روابط قدرت در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری؛ نمونه مطالعاتی طرح توسعه دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 7، شماره: 20
24 تبیین مولفه های موثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 11، شماره: 4
25 تحلیل الگوهای فضایی پراکنده رویی در منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 1
26 تحلیل الگوهای فضایی مهاجرت بین شهرستانی در فضای سرزمینی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 62
27 تحلیل الگوی استقرار نظام فضا و توزیع فعالیت های صنعتی در منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 2
28 تحلیل تاثیر عوامل جمعیتی و توسعه اراضی ساخته شده بر پراکنده رویی در شهر- منطقه مرکزی مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
29 تحلیل تغییرات فرم فضایی و جمعیتی در روند توسعه فضایی منطقه کلان شهری شیراز طی دوره ۱۳۷۵ - ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 1
30 تحلیل خوداتکایی شهرهای جدید در مناطق کلانشهری. مطالعه موردی شهر جدید پردیس در منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 10
31 تحلیل ریخت شناسانه ساختار فضایی توزیع جمعیت در منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
32 تحلیل عوامل محرک انسانی اثرگذار بر تغییرات کاربری زمین در شهرستان چالوس (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 20
33 تحلیل فضایی و مکانیابی مراکز اسکان موقت با استفاده از تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
34 تحلیل نقش الگوهای سفر در ساختاریابی فضایی مناطق کلان شهری: مورد مطالعاتی منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
35 تحلیل نقش توانمندسازی ساکنان در بهسازی کالبدی- محیطی سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی: محدوده شرق کال عیدگاه شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 41
36 تحلیل و پیش بینی تغییرهای کاربری زمین ها در نواحی ساحلی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 3
37 تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره ۱۴۲۰-۱۳۷۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 5، شماره: 18
38 تحلیلی بر ارتباط فضامندی بی عدالتی و بی عدالتی فضامندی در شهر کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 2
39 تحلیلی برسازمان یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 8، شماره: 14
40 تدوین مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 2
41 توصیف و تبیین تحولات ساختار فضایی لجستیک و عوامل موثر بر آن در منطقه کلان شهری تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 2
42 رابطه بین امنیت تصرف و کیفیت مسکن در سکونتگا ه غیررسمی اسلام آباد شهر تهران (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
43 رابطه ی بین قابلیت دسترسی به شبکه حمل ونقل و عدالت فضایی: مرور نظامند از ادبیات (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 3
44 سازمان فضایی در نظام شهری ایران با استفاده از تحلیل جریان هوایی افراد (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 1
45 سازوکارها و قانونمندی های حاکم بر قفل شدگی توسعه منطقه ای در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 3
46 سنجش توان اکولوژیک جهت رشد و توسعه ی کالبدی و محدوده پیرامونی شهر سبزوار با استفاده از منطق IHWP (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
47 سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده (مطالعه موردی: مهرشهر کرج) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 3
48 سنجش سطوح توسعه یافتگی و نابرابری های فضایی در استان خراسان شمالی با استفاده از مدل منطق فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 2
49 سنجش ظرفیت زیست پذیری محله های شهری در کلان شهر تهران موارد مطالعاتی: محله های هرندی، تختی و کوثر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
50 سنجش ظرفیت های تاب آوری در مجموعه ی شهری قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 4، شماره: 2
51 سنخ شناسی الگوهای فضایی پراکنده رویی در شهر- منطقه ها (مورد مطالعه: شهر- منطقه مرکزی مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 27
52 شبیه سازی تحولات کاربری اراضی در شهر- منطقه مرکزی استان مازندران با استفاده از مدل SLEUTH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 12، شماره: 23
53 شناسایی پهنه های همگن جریانی بر اساس جابه جایی های فضایی و الگوهای سفر- مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 14
54 شناسایی و تحلیل شاخص‌های مؤثر بر ترجیحات حضوری شهروندان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه‌ی موردی: پارک دانشجو تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 29
55 صورتبندی انتقادی مساله ی فضا، با تاکید بر فضای عمومی شهری فضا چگونه از خلال روابط نیروها تولید و بازتولید می شود؟ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 3
56 ظرفیت سازی اجتماعات محلی به مثابه ی رویکردی در توانمندسازی نهادهای اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
57 عقلانیت معرفتی و نظری نوین حاکم بر سازمان فضایی سیستم های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
58 فرامطالعه مطالعات مرتبط با ساختار فضایی شهری و منطقه ای در ایران در بازه زمانی ۱۳۸۰-۱۳۹۸ (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 1
59 فضا را چگونه بخوانیم؟ از خوانش پدیدارشناسانه تا خوانش انتقادی فضا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 2
60 کمی سازی رابطه بین انتشار گاز دی اکسید کربن با بعد فشردگی شکل شهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 2
61 گونه شناسی سیر تکوینی منطقه شهری چند مرکزی مازندران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 1
62 گونه شناسی مفهومی عدالت در نظریه های برنامه ریزی شهری در چهارچوب رویکردی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
63 مسیله ی حضور در فضا: آگاهی و عاملیت فضایی، با تاکید بر فضای عمومی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
64 مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغ ها در شهر تهران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 23
65 مقایسه تطبیقی رتبه بندی کارکردی کلان شهرهای ایران بر اساس داده های صفتی و رابطه ای (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 2
66 مکانیابی سایت های اسکان موقت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)؛ مطالعه موردی منطقه ۱۶ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 46
67 نابرابری فضایی و رابطه مرکز پیرامون در ایران: ارائه یک مدل نظری با استفاده از روش نظریه پردازی لینهام (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 14، شماره: 1
68 نقش تمرکز جغرافیایی صنایع و تخصصیشدن منطقهای در شکلدهی به ساختار فضایی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۷۶ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 1
69 نقش شبکه های درون منطقه ای در ارتقاءظرفیت های نوآوری منطقه کلان شهری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
70 واکاوی رویکرد فضایی عدالت در پژوهش های نابرابری منطقه ای؛ مروری نظام مند در حوزه میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 3
71 هدایت و مهار شهر- منطقه های چندمرکزی: به کارگیری رهیافت برنامه ریزی فضایی راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی قابلیت دستیابی سالمندان به خدمات در شهر تهران با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
2 بررسی ابعاد نظری تئوری مناطق یادگیری به عنوان الگویی برای افزایش نوآوری مناطق کلانشهری با نمونه های از اورولامدیو ، سائو خوزه دوس کمپوس و صنایع فولاد اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 بررسی تغییرات سیمای سرزمین شکل شهر نکاء با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
4 بررسی مفهوم منطقه گرایی و راهبرد های آن در مدیریت مناطق کلانشهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
5 تبیین قاعده مندی ها و مکانیسم های حاکم بر تشدید نابرابری های فضایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
6 تحلیل ساختاری (عامل بازیگر) در آینده نگاری توسعه منطقه ای، مورد مطالعه: استان تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
7 کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در معرفی شهرهای کم کربن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم