دکتر حبیب تجلی

دکتر حبیب تجلی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز

دکتر حبیب تجلی

Dr. Habib Tajali

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی حسگر زیستی تشدید پلاسمون سطحی شامل بلور فوتونی یک بعدی برای تشخیص بیماری سرطان (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 16، شماره: 2
2 طیف نمایی زیر دوپلری (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن نانو ذرات ZnO بر ایجاد الگوهای برجسته خود سامان ده در پلیمرهای آزو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
2 اثر بلورهای مایع بر روی گشتاور دوقطبی تعدادی از رنگینههای لیزری کومارین (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
3 اثر پیش تابش لیزری بر روی نانو الگوهای خود ساهان ده درفیلم پلیمری آزو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
4 اثر تداخل کوانتومی دمش غیر همدوس در کنترل سرعت گروه (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
5 اثر ذخیره ساز بر نوع تداخل کوانتومی در اتم چهار ترازی تحریکی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
6 اثر ساختار ریز بر طیف گسیل خودبخودی وجذب - پاشندگی اتم چهار ترازی در بلور فوتونیک (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
7 اثر همدوسی ناشی از گسیل خودبخود در دوپایایی نوری (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
8 اسپکتروسکوپی واهلش دی الکتریک یک بلور مایع فروالکتریک (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
9 افزایش بازده لیزر های رنگی با استفاده از شبکه های پلیمری سه بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
10 امواج سطحی TE در فصل مشترک محیط عادی و بلور فوتونیکی یک بعدی حاوی لایه های متناوب مو (µ)- منفی و اپسیلون (ε)- منفی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
11 امواج سطحی پسرو در بلورهای فوتونیکی یک بعدی حاوی شبه مواد تک منفی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
12 امواج سطحی غیر خطی در سطح مشترک میان متامواد و بلور فوتونیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
13 انتشارامواج سطحی درفصل مشترک محیطهای عادی و بلور فوتونیکی یک بعدی حاوی شبه مواد تک منفی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
14 اندازه گیری تجربی گشتاور دوقطبی حالت پایه و حالت برانگیخته برخی رنگینه های لیزری کومارین (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
15 اندازه گیری دوشکستی نور القایی دو پلیمر آزو با رنگینه سولفونامیدی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
16 اندازه گیری ضریب شکست غیرخطی بلورهای مایع نماتیکِ خالص و آلاییده با رنگینه به وسیله اثر خود - مدولاسیون فاِزی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
17 اندازه گیری وابستگی دمایی پذیرفتاری نوری مرتبه سوم در مخلوطهای جدیدی ا ز بلورهای مایع نماتیکی با استخلافهای جانبی فلور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
18 LSPR based biosensor for pancreatic cancer’s detection (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بیو فوتونیک و اپتیک زیست پزشکی
19 بررسی اثر الکترواپتیکی کر مربوط به یک بلورمایع آنتی فروالکتریک جدید در فاز ایزوتروپیک (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
20 بررسی اثر دما بر تشکیل الگوهای برجسته سطحی خودسامانده بر فیلم های پلیمری آزو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
21 بررسی اثر محیطهای همسانگرد بر روی طیفهای جذبی UV/Vis سه رنگینه آزو با استفاده از روابط خطی انرژی حلال پوشی (LSER) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
22 بررسی اثر مد نقص بر طیف گسیل خودبخودی اتم سه ترازی در بلور فوتونیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
23 بررسی اثر میدان الکتریکی بر توزیع زاویة چرخش مولکولهای بلورمایع 1294-1b با رنگینه AQ2 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
24 بررسی امکان تولید سولیتونهای کاواک در میکرومشددهای نیمه هادی بالای استانه لیزری (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
25 بررسی پاسخ نوری غیر خطی بلور مایع نماتیک آلاییده با رنگینه با استفاده از روش جاروب z (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
26 بررسی پاشندگی دوشکستی برخی از بلور مایع ها با استفاده از معادلات کوشی تعمیم یافته (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
27 بررسی پایداری معادلات حاکم بر میکرومشددهای نیم رسانا با جاذب اشباع پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
28 بررسی تاثیر بازترکیب مرتبه دوم حاملین در لیزر سولیتون کاواک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
29 بررسی تأثیر تجمع مولکولی روی ضریب شکست غیر خطی رنگینه اگزاز ین 720 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
30 بررسی تجربی اثر نانولوله کربنی و رنگینه ازو بردینامیک کلیدزنی بلور مایع در مدولاتور الکترواپتیکی شدت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
31 بررسی تجربی جابجایی ترازهای پایه و برانگیخته الکترونی رنگینه های خانواده دیسپرس رد(Disperse Red) تحت تأثیر محیطهای مختلف(همسانگرد و ناهمسانگرد) (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
32 بررسی تجربی جفت شدگی دو پرتویی در بلور مایع نماتیک آلاییده با رنگینه آزو (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
33 بررسی تجربی واهلش زمانی جهت گیری بردار راهنمای بلور مایع نماتیکی جدید با ناهمسانگردی دی الکتریکی منفی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
34 بررسی تجمع مولکولی رنگینه یونی اگزازین 750 در محیط پلیمری پلی آکریل آمید (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
35 بررسی خواص الکترو اپتیکی کر مربوط به یک مخلوط اوتکتیک بلور مایع نماتیکی در فاز ایزوتروپیک (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
36 بررسی خواص فوتوفیریکی رنگینه های کومارین ( رنگینه های لیزری ) در حلالهای همسانگرد و ناهمسانگرد (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
37 بررسی خود مدولاسیون فازی ایجاد شده با لیزر توان پایین توسط پلیمر هایدروژلی الاییده با رنگینه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
38 بررسی دو رنگ نمایی الکتریکی و مغناطیسی برخی از رنگینه های آزو در میزبان بلور مایع (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
39 بررسی دو رنگ نمایی فروسرخ بلورهای مایع 6CHBT,6BOBT جهت یافته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
40 بررسی دوپایداری اپتیکی در بلورهای فوتونی یک بعدی با جفت لایه غیر خطی وابسته به مکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
41 بررسی دوپایداری اپتیکی در ساختار های لایه ای غیر خطی یک بعدی حاوی سه لایه نقص غیر خطی متقارن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
42 بررسی دوشکستی نور القائی و ایجاد توری برجسته سطحی در پلیمرهای متاکریلات با رنگینه جانبی آزو (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
43 بررسی رفتار انباشتگی رنگینه های لیزری یونی در بلورهای مایع لیوترپیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
44 بررسی رفتار سولیتونهای کاواک همبسته در لیزر سولیتون کاواک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
45 بررسی رفتارهای الکترواپتیکی دینامیکی یک نوع بلورمایع پاد فروالکتریک جدید تحت اثر میدان الکتریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
46 بررسی ضرایب شکست و پارامتر نظم تعدادی از بلورهای مایع نماتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
47 بررسی ظرفیت در سیستمهای MIMO OFDM نوری چند کاربری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
48 بررسی غیر خطیت نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی آلائیده با استفاده از طیف سنجی عدسی حرارتی و روش جاروب z (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
49 بررسی ناهمسانگردی الکتریکی و اپتیکی تعدادی از بلورهای مایع سیانیدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
50 تاثیر افزایش رنگینه بر واهلش دی الکتریک یک بلور مایع فروالکتریک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
51 تاثیر غلظت بر روی پارامترهای سلول های خورشیدی آلی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
52 تعیین گشتاور حالت پایه و حالت برانگیخته برخی رنگینه های لیزری مولکولی با استفاده از جابه جایی سولواتوکرومیک طیفهای جذبی و نشری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
53 دوران نقشینه های نوری میکرومشدد نیمه هادی در حالت میدان دور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
54 ساختارهای عرضی در میکرو مشددهای نیمه هادی فعال (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
55 سنتز فاز روتیل نانوساختار یک بعدی دی اکسید تیتانیوم به روش هیدروترمال و رشد روی زیرلایه های SiO2 FTO (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
56 سوئیچ های تمام نوری بر اساس مدولاسیون فاز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
57 شبکه کلیدزنی سولیتونهای کاواک در لیزر سولیتون کاواک با جاذب اشباع پذیر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
58 غیر خطیت بلورهای مایع وذخیره اطلاعات نوری (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
59 کلید زنی امواج سطحی در بلورهای فوتونی شامل متامواد با استفاده از یک کلاهک غیر خطی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
60 کلیدزنی شارش انرژی امواج سطحی در بلور فوتونی با استفاده از لایه کلاهک خود - کانونی کننده (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
61 کنترل طرحهای اپتیکی در یک میکرومشدد نیمرسانا (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
62 کنترل گسیل خودبخود از طریق تداخل کوانتومی دمش غیر همدوس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
63 کنترل ناهمدوس سولیتونهای کاواک در لیزر سولیتون کاواک با استفاده از جریان دمشی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
64 محاسبه تغییرات گشتاورهای دوقطبی تعدادی از رنگینه های لیزری کومارین با استفاده از روش جابه جایی سولواتوکرومیسم برمبنای پارامتر قطبیت حلال (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
65 مطالعات تجربی اثرات حلال برروی گذارهای الکترونی تعدادی از رنگینه های لیزری خانواده کومارین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
66 مطالعات تجربی برای تعیین گشتاورهای دوقطبی حالت پایه و برانگیخته تعدادی ازرنگینههای لیزری خانواده کومارین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
67 مطالعه پراکندگی نور از پلیمر هایدروژلی الائیده با ذرات اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
68 مطالعه تجربی اثر میدان خارجی بر توری نورشکستی ایجاد شده در بلورمایع نماتیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
69 مطالعه تجربی رفتار دینامیکی توری تمام نگاری در بلورمایع نماتیکی آلائیده با رنگینه آزو (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
70 مطالعه محدود کنندگی توان نوری رنگینه های آلی در کریستال مایع نماتیک با استفاده از روش جاروب Z (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
71 مطالعه ویژگی های نوری غیرخطی پلیمر هایدروژلی آلائیده با رنگینه به روش جاروب z (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
72 مطالعهی اثر هارتمن در ساختارهای متشکل از لایههای با ضریب شکست مثبت ومنفی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
73 مقایسه تجربی نقش دو نوع ولتاژی مستقیم و متناوب در ضریب بهره جفت شدگی دو پرتویی در بلور مایع نماتیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
74 وابستگی غیرعادی فاکتور افزایش گشتاور اپتیکی به زاویه تابش در بلورهای مایع نماتیک آلائیده به رنگینه های آزو (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
75 واهلش دی الکتریک تجمعی در محدوده گذار فاز *SmC به *N یک بلور مایع (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
76 ویژگی های پاشندگی امواج سطحی برانگیخته در بلور فوتونیکی تک بعدی شامل نقص غیر خطی نازک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران