دکتر سیدرضا حسین زاده

دکتر سیدرضا حسین زاده دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدرضا حسین زاده

Dr. Seyed Reza Hossein Zadeh

دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه نقشه های حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (LR) و مدل عمومی تجمیع یافته (GAM) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
2 ابن سینا و یونیفرمیتاریانیسم (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 3
3 اثر فعالیت‌های آنتروپوژنیک بر مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از آلودگی فلزات سنگین در اکوسیستم های کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
4 اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک مکانی اکوسیستم های خشک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 2
5 ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاع (DEMs) حاصل از نقشه های توپوگرافی و مقایسه‎ی تطبیقی آن با DEM های ماهواره ای (مطالعه‎ی موردی: DEM های توپوگرافی و ASTERمنطقه‎ی آبغه در خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 1
6 ارزیابی نظریه ی عدم تغییرات مکانی ریگ زارها با استفاده از سنجش ازدور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 27
7 Paradoxical role of the spatial heterogeneity in the functioning of drylands (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 9، شماره: 2
8 بازسازی سیلاب های قدیمی رودخانه سه هزار با استفاده از دندروژیومورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 2
9 بازسازی فراوانی و سطح سیلاب های قدیمی رودخانه نکا با استفاده از دندروژیومورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 19
10 برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 33
11 بررسی الگوهای همدید موثر بر آلودگی هوا در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 2
12 بررسی تغییرات توپوگرافی در اثر معدنکاری سطحی با استفاده از تداخل سنجی راداری روشSBAS (مطالعه موردی:معدن سنگ آهن سنگان خواف( (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 15، شماره: 3
13 بررسی تغییرات توپوگرافی معادن روباز با استفاده از تداخل سنجی راداری الگوریتم PS - مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان خواف (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 120
14 بررسی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS و RS (مطالعه: موردی سد دوستی) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 4
15 بررسی فرونشست زمین، چشم اندازها وتحولات ژیومورفولوژی ناشی ازآن در دشته ای تراکمی مطالعه ی موردی: دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 24
16 بررسی نقش فرایندهای ژئومورفیک در مورفولوژی نبکاهای مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
17 بررسی ویژگی های مورفو رسوبی مخروط افکنه رودخانه کال شور نیشابور در شمال شرق ایران با تاکید بر کنترل های اقلیمی کواترنر (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 4
18 پایش ماهواره ای و تحلیل همدید پدیده ی گرد و غبار در کلان شهر مشهد طی دوره آماری 2013-2009 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 14
19 پهنه بندی پتانسیل های توپوکلیمایی کشت گندم دیم در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 2
20 پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 6
21 تاثیر تکتونیک فعال بر شواهد ژئومورفولوژیکی مخروط افکنه ها(مطالعه موردی : مخروطه افکنه های بین بردسکن و کاشمر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 3
22 تاثیر سولی فلوکسیون های حوضه آبریز درونگر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 3
23 تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضه رودخانه درونگر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 49
24 تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 3
25 تحلیل فضایی فرونشست سطح زمین با استفاده از تداخل سنجی راداری (موردمطالعه: دشت مرکزی شهرستان قاین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 4
26 تحلیل همدیدی امواج سرمایی در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
27 تعیین پهنه های حساس به وقوع لغزش با استفاده از روش آنتروپی شانون (مطالعه موردی : حوضه آبخیز چهاردانگه استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
28 تعیین ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیره کیش (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 16
29 توسعه فیزیکی کلانشهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستمهای رودخانهای (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 4
30 تهیه ی نقشه ی حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از نوع پیش خور پس انتشار (BP) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 38
31 ژئوشیمی نهشته های کواترنری رودخانه کال شور بینالود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 1
32 ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 63
33 سنجش قابلیت انواع رخساره های ژئومورفولوژی در تامین منابع گرد و غبار غرب خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
34 شناسایی پیشران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 2
35 شناسایی منابع تأمین کننده گردوغبار غرب خوزستان با استفاده از الگوریتم‌ های بهبود یافته دمای روشنایی گردوغبار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
36 مدل سازی و برآورد حجم زمین لغزش ها بر پایه مساحت در حوزه آبخیزچهاردانگه (استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
37 مطالعه سیلاب های بزرگ رودخانه کلات با استفاده از شواهد دیرینه تراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 17
38 نقش پدیدههای ژئومورفولوژی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق (مطالعه موردی: لطفآباد، یاقول، نوخندان و باجگیران) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 7، شماره: 4
39 هیدرولوژی پالئوسیلاب، رویکرد ژئومورفولوژی مدرن در ارزیابی مخاطره سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 4
40 هیدرولوژی پالیوسیلاب، رویکرد ژیومورفولوژی مدرن در ارزیابی مخاطره سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی پدیدهی گرد و غبار بر روی شهر مشهد با پردازش تصاویر MODIS (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
2 ارزیابی تحولات ژئومورفیک در حوضه های بسته داخلی (مطالعه موردی: دریاچه های طشک و بختگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 ارزیابی توان مدل اقلیمی- منطقه ای RegCM4 در شبیه سازی یخبندان فراگیر منطقه ایران در دسامبر2003 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
4 ارزیابی دقت روش های معمول برآورد داده های اقلیمی منطقه مورد مطالعه: دما و بارش در حوضه آبریز کشف رود مشهد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
5 ارزیابی دیدگاه های ارزشی گردشگران ساحلی نسبت به اهمیت آبسنگهای مرجانی جزیره کیش (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
6 ارزیابی میزان نقش عوامل طبیعی و انسانی در خشک شدن دریاچه های طشک و بختگان (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
7 Interactions among processes, vegetation dynamics anddesertification (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
8 بازسازی ژیومورفولوژیک رودخانه کشف رود در جهت توسعه پایدار زیست محیطی کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
9 بازسازی محیطهای ژیومورفیک دوره کواترنری با استفاده از رسوبات لسی (مطالعه موردی : شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
10 بازسازی و احیاء رودخانه کشف رود، یک چالش ژئومورفیک توسعه یافته (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
11 برآورد دبی و سطح سیلاب های بزرگ با استفاده از هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی : سیلاب بزرگ سال 1365 دررودخانه قره آغاج استان فارس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
12 بررسی اثرات ژئومورفیک معادن روباز (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
13 بررسی تاثیر فشارهای روانی بر میزان اثر بخشی منابع انسانی در موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
14 بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک در توسعه اشکال گالیمنطقه مورد مطالعه: حوضه شورلق سرخس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
15 بررسی نهشته های کواترنری و مخاطره محیطی فرونشست زمین در دشت نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
16 بررسی ویژگی های هندسی و مورفومتریک زمین لغزش های حوزه آبخیز چهاردانگه (استان مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
17 پایش فعالیت زمین لغزش های قدیمی حوضه کالپوش با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
18 پهنه بندی مخاطرات دمایی در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
19 تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
20 تحلیلی بر پهنه بندی مناطق حساس به زمین لغزش با استفاده از مدل اثر نسبی (مطالعه موردی : حوضه آبریز کارده) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
21 تحلیلی کلی بر ژیومورفولوژی شمال شرق ایران با نگاهی به چالش بحران آب در دشت های این منطقه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
22 تدوین استراتژی های تاب آوری شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
23 تدوین مدلی مفهومی جهت ارزیابی تاب اوری شهری با رویکرد راهبردی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
24 تعیین آستانه های عوامل موثر بر گسترش حجمی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
25 تهیه ی نقشه ی فرسایش آبکندی با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل جغرافیایی تصاویر با رویکرد شی ء گرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
26 جایگاه ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
27 رسوبات آب راکد، کلید کشف و بازسازی پالئوسیلابها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
28 ژئومورفولوژی شهری سبزوار با تاکید بر مخاطرات طبیعی (سیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
29 ژیومورفولوژی منطقه ای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد تا باجگیران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
30 شناسایی و اولویت بندی مناطق با تنوع زمینی بالا با رویکرد گسترش ژئوتوریسم پایدار ‏(مطالعه موردی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
31 مانیتورینگ زمین لغزش ناشی از زلزله براساس تکنیک تداخل سنجی راداری منطقه مورد مطالعه: روستای حسین آباد کالپوش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
32 مدلسازی وقوع فرسایش گالی در حوضه آبریز گرگانرود (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
33 مدیریت مهار سیل و فرسایش رودخانه ای با استفاده از تکنیک های مهندسی با تاکید بر روش بیومهندسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
34 مطالعه اثرات ژئومورفیک احداث کمربند جنوبی شهر مشهد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
35 مطالعه ویژگی های ژئومورفولوژی رودخانه کشف رود ( مطالعه موردی از قوچان تا مشهد ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
36 مکانیابی نقاط منشأ و تجمع جریان مواد با استفاده از مدل منطق فازی در حوضه آبریز تنگراه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
37 منشایابی عوامل موثر بر تشکیل دریاچه بزنگان- شرق زون کپه داغ (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
38 نقش پدیده های ژیومورفولوژی در مسایل امنیتی و دفاعی مرزها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
39 نقش تغییر کاربری اراضی حوضه آبریز نکا در رفتارهای هیدرولوژیکی وژئومورفولوژیکی رودخانه نکا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها