دکتر محمد امری اسرمی

دکتر محمد امری اسرمی استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، دانشگاه سمنان،  https://mamriasrami.profile.semnan.ac.ir/#about_me

دکتر محمد امری اسرمی

Dr. Mohammad Amri-Asrami

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، دانشگاه سمنان، https://mamriasrami.profile.semnan.ac.ir/#about_me

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Asymmetry in stock returns and accounting information (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 4، شماره: 4
2 اثر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و کارایی کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و اعتبار تجاری (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 4، شماره: 1
3 اثر قدرت و دانش مالی مدیرعامل بر رابطه بین ریسک سازمانی و عملکرد شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی دوره: 2، شماره: 7
4 اثر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین محدودیت مالی با بازده سهام و سرمایه گذاری جدید (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 12، شماره: 4
5 پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
6 تاثیر استراتژی تجاری بر رابطه خطی و غیرخطی مسئولیت پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 1
7 تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 18، شماره: 72
8 تاثیر مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته بر تامین مالی برون سازمانی و سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 11، شماره: 2
9 تجدید فرمول بندی تابع ارزش گذاری بر اساس اطلاعات حسابداری: مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 44
10 رابطه بین معیارهای عملکرد مالی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 4، شماره: 3
11 کیفیت عملکرد ، بازده سهام و نوسان خاص شرکت (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 15، شماره: 59
12 مدلسازی پویایی خطی سودهای باقیمانده حسابداری (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 12، شماره: 1
13 نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت های مدیرعامل با جریان نقد آزاد شرکت (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استراتژی های تجاری بر اقلام تعهدی شرکت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
2 اثر تعدیل کننده منبع کنترل درونی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
3 اثر تعدیلی اهرم مالی بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با سود اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
4 اثر مدیریت سود بر رابطه بین کیفیت حسابرسی با استراتژی تجاری و عملکرد اقتصادی شرکت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
5 اثرتعاملی مدیریت سود و کیفیت حسابرسی با گزارشگری پایداری شرکت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
6 بررسی تاثیر ویژگی های شخص یتی مدیر عامل بر پرخاشگری مالیاتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 بررسی اثر تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه ی بین رقابت بازار محصول با درآمد پسماند و مخارج فروش و بازاریابی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
8 تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین استراتژی تجاری شرکت و فرار مالیاتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 تاثیر تورش های دسترسی و نمایندگی بر تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
10 رابطه گرایش های احساسی سرمایه گذاران و جریان نقد با بازده غیرعادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 رابطه برخی متغیرهای مالی و راهبری شرکتی با سرعت حرکت قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
12 رابطه بین تلاش کارکنان با مدیریت سود، عملکرد، ارزش شرکت و رقابتبازار محصول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 رابطه بین ساختار سرمایه و استراتژی تجاری با عملکرد اقتصادی: اثر جریان نقد عملیاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری
14 رابطه بین عوامل قیمت گذاری اشتباه مبتنی بر مدیریت با فرصت های سرمایه گذاری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
15 رابطه بین عوامل قیمت گذاری اشتباه مبتنی برعملکرد با فرصت های سرمایه گذاری آتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
16 رابطه بین قیمت نفت با شاخص صنایع پتروشیمی و شاخص بورس تهران با رویکردARDL (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
17 رابطه بین نسبت سرمایه گذاران نهادی، نوسانات سود و فرار مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
18 رابطه بین هزینه های تامین مالی و سودهای حسابداری با قیمت سهام براساس مدل سود باقیمانده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
19 رابطه سازوکار های حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
20 رابطه سازوکار های حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
21 رابطه متقابل تنوع بخشی، ساختار سرمایه، و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
22 رتبه بندی عملکرد شرکتهای بیمه عضو بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فرایندتحلیل شبکه ای فازی و معیارهای تصمیم گیری چند شاخصه مبتنی بر ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
23 روابط متقابل چرخه عمر محصول، ساختار سرمایه، جریان نقدی آزاد، تنوع بخشی و عملکرد شرکت با استفاده از سیستم معادلات همزمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری
24 عدم تقارن بازده های سهام و اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
25 کاربرد بلاکچین برای افزایش گزارشگری پایداری و اطمینان بخشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
26 کاربرد و تاثیر بلاکچین بر تجارت، حسابداری، حسابرسی و مالیات در چهارمین انقلاب صنعتی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران