هادی قوامی

 هادی قوامی

هادی قوامی

Hadi Ghavami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تحولات ساختاری خود اشتغالی با استفاده از روش شناسی تجزیه طی سال های 1335-1375 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 15
2 رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 20، شماره: 5
3 نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطق های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد با معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و مدیریت بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
2 بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر توسعه بازار صادرات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
3 بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
4 بررسی تاثیرسودآوری واندازه شرکت برتامین مالی ازطریق بدهی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
5 بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
6 بررسی رابطه بین نوسان های جریان های نقدی عملیاتی بر متغیرهای مالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
7 تخمین مدلهای پیش بینی سوددرشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
8 رابطه بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت با نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 مقایسه تاثیر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
10 ملاکهای ارزیابی عملکرد و مالکیت نهادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
11 یررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر عملکرد بنگاه های اقتصادی (مطالعه موردی صنایع تولیدی و خدماتی استان های خراسان) (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها