دکتر علی حاجی نژاد

دکتر علی حاجی نژاد دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر علی حاجی نژاد

Dr. Ali hajinejad

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.