حسین پور زاهدی

 حسین پور زاهدی استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

حسین پور زاهدی

Hossein Pourzahedi

استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.