دکتر عبدالرضا اصغری

دکتر عبدالرضا اصغری استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر عبدالرضا اصغری

Dr. Abdual-Reza Asghari

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجرای علنی مجازات ها در فقه و حقوق کیفری افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گفتمان حقوقی دوره: 8، شماره: 16
2 بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 13، شماره: 24
3 بررسی فقهی حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 4، شماره: 5
4 بررسی مبنای فقهی حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 4، شماره: 6
5 بررسی و نقد نظریه شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 15، شماره: 26
6 پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 4
7 پیشگیری از جرائم مرتبط با چک در قانون اصلاحی ۱۳۹۷ صدور چک (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 18، شماره: 21
8 تحلیل سیاست جنایی مبتنی بر ابزار اداری دولت ایران در قبال اراضی دولتی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 2، شماره: 16
9 تحلیل فقهی ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 105
10 تحلیل فقهی ماده 590 قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه پلک ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 16، شماره: 18
11 تکفیر، از مبانی ممنوعیت فقهی تا ضرورت جرم انگاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 13، شماره: 11
12 جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 28
13 جستاری در باب ماهیت و واژگان بدیل حجاب؛ براساس آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 16، شماره: 64
14 چالش های فقهی تحمیل مجازات های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 16
15 حق تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی با مقایسه تطبیقی در اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 16
16 رویکرد فقه امامیه درباره بیع میته به مستحلین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 15
17 شناسایی و تحلیل پیشرانهای پیشگیری از جرم در محلات شهری تهران در راستای توسعه امنیت پایدار با استفاده از معادلات ساختاری فازی ؛ مورد پژوهی: منطقه ۱۷ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 4
18 قانون جرم سیاسی در سنجه اصل 168 قانون اساسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 14، شماره: 13
19 قانون جرم سیاسی در سنجه اصل 168 قانون اساسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 13
20 کندوکاوی در شاخصه های مدیریت اسلامی؛ با محوریت مدیریت علوی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی دوره: 1، شماره: 4
21 ماهیت شناسی قتل خطیی در آیه 92 سوره نساء (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشمندان حقوق دوره: 4، شماره: 11
22 مبانی جرم انگاری حقوق کیفری کار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 27، شماره: 100
23 مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 9، شماره: 17
24 مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
25 نشانه شناسی منجی موعود در کتب آسمانی ادیان ابراهیمی و منابع روایی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی دوره: 2، شماره: 5
26 واکاوی تعزیر در محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 16، شماره: 46
27 واکاوی ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اصول حمایتی ناظر بر حقوق کیفری اطفال در سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
2 بررسی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق تطبیقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
3 پیشران ها و پارادایم های دفاع از حقوق کودکان در پرتوی مکاتب جرم شناسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
4 تبیین قلمرو سن مسولیت کیفری در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
5 مبانی فقهی رشد کیفری (ماده 91 قانون مجازات اسلامی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
6 نگرش آموزه های اسلام در تحکیم حقوق کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی