دکتر غلامعباس بارانی

دکتر غلامعباس بارانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر غلامعباس بارانی

Dr. Gholamabbas Barani

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پایداری و تعیین الگوی کشت سیستم های زراعی با برنامه ریزی ریاضی چندهدفه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
2 ارزیابی شاخص های پایداری زیست محیطی و کشاورزی در حوزه های آبریززرینه رود و سیمینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 4
3 Developing a framework for compatibility analysis of predictive climatic variables distribution with reference evapotranspiration in probabilistic analysis of water requirement (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 1، شماره: 2
4 برآورد نیاز آبی تالاب های هویزه با رویکرد کنترل ریزگردها و بهبود شرایط زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 3
5 بررسی آرایش مکانی صفحات مستغرق برای کاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیر با مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 18، شماره: 2
6 بررسی آرایش مکانی صفحات مستغرق برای کاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیر با مدل فیزیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 18، شماره: 2
7 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جانبی (در راستای افقی و قائم و هم زمان در هر دو راستا) سرریز کلید پیانویی ذوزنقه ای بر ضریب تخلیه جریان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 1
8 بررسی اثر دیواره ی آب بند بر نیروی زیر فشار و شیب خروجی زیر سازه های آبی با استفاده از نرم افزار Seep ۳D (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 15
9 بررسی تاثیر مشخصات هندسی صفحه شکست جت بر استهلاک انرژی در چاهک ریزشی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 1
10 بررسی تاثیر مشخصات هندسی صفحه شکست جت بر جریان هوا در منهول ریزشی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
11 بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی آبخوان شهداد (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
12 بکارگیری الگوریتم ژنتیک در مساله معکوس تخمین ضرایب زبری لوله ها در شبکه های تحت فشار (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 3
13 بهینه سازی ابعاد هسته رسی سدهای خاکی با روش تکامل رقابتی جوامع (SCE) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
14 بهینه سازی شبکه توزیع آب با الگوریتم ژنتیک موجود در مدل Water Gems (مطالعه موردی: شهر رویدر استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 32، شماره: 3
15 پیش بینی خطر وقوع جریان های گردابی در آبگیر قائم با استفاده از مدل k نزدیک ترین همسایگی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 2
16 پیش بینی دبی جریان در مقاطع مرکب، مقایسه روش های داده محور و تجربی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 4
17 تاثیر شیب کف حوضچه آرامش بر آبشستگی بستر در پایین دست سرریز پلکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 74
18 تحلیل حساسیت فاصله اولیه بین ذرات در روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده در شبیه سازی امواج ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
19 حل معادله عمومی انتقال آلودگی در سفره های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 4
20 شبیه سازی مقاومت فرسایشی مصالح سنگی با استفاده از مدل هیدرولیکی مطالعه موردی: حوضچه استغراق سد کارون ۳ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 1
21 کاربرد الگوریتم نزدیک ترین همسایگی در پیش بینی میزان آسیب پذیری سرریز سدها در اثر پدیده کاویتاسیون (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 4
22 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه پل در بستر با رسوبات چسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
23 محاسبه ابعاد و آرایش بهینه صفحات مستغرق در دهانه های آبگیر با روش جهات امکانپذیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 20، شماره: 2
24 محاسبه ابعاد و آرایش بهینه صفحات مستغرق در دهانه های آبگیر با روش جهات امکانپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 20، شماره: 2
25 محاسبه شماره منحنی رواناب حوضه آبریز با استفاده از شیوه های GIS و RS (مطالعه موردی:حوضه آبریز منصورآباد بیرجند) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 3، شماره: 2
26 مدل سازی عددی شکست موج در کانال با مانع با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 3
27 مدلسازی نشت از پی و بدنه ی سدهای خاکی با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
28 مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت شبکه های آبرسانی در محیط WaterGEMS؛مطالعه موردی مجتمع آبرسانی دوحصاران خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 1
29 مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر شکل دهانه ی ورودی لوله ی مکش بر کارایی میزان تخلیه ی رسوب از مخازن سد با روش هیدروساکشن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 78
30 مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر نیروی امواج بر رفتار هیدروالاستیک یک سازه شناور دارای مهاربند (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 7، شماره: 4
31 معادلات مستقیم برای تعیین عمق ثانوین و افت انرژی پرش هیدرولیکی در کانال های ذوزنقه ای با شیب کم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 65
32 مقایسه هیدروگراف سیلاب حاصله از شکست در رویکردهای مختلف (مطالعه موردی سد پلرود) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 5، شماره: 52
33 واسنجی چند هدفه مدل هیدرولوژیکی مفهومی مبتنی بر هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفلوژیکی (مطالعه موردی: زیر حوضه قره سو) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
34 واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاک امریکا با روش حداقل مربعات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
35 واسنجی و اعتبارسنجی مدل WEAP۲۱ برای حوضه های آبریز زرینه رود و سیمینه رود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز عددی تفرق امواج خطی و غیرخطی حول بدنه یک پایه استوانه ای به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
2 آنالیز موجکی دبی های ورودی به مخزن سد ونیار(تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
3 اثرات رسوب بر کیفیت آب تالاب های پایین دست حوزه های آبخیز هراز و بابلرود و ضرورت برنامه ریزی کیفی تالاب ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 ارزبابی خطر سیلاب حاصل از شکست سد در حالت روگذری (مطالعه موردی سد پلرود) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
5 ارزیآبی مقدار بار معلق در مخازن سدها با تفکیک دوره های زمانی خشک و تر (مطالعه موردی سد زاینده رود) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 ارزیابی اقتصادی تکنولوژی های مختلف آب شیرین کن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 ارزیابی بیشترین عمق آبشستگی در پایین دست دهانه خروجی کالورت با استفاده از مدل توسعه یافته NF-GMDH-PS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
8 ارزیابی تآثیر طرح تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران با کمک مدل ریاضی و استفاده از کد MODFLOW (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
9 ارزیابی تاثیر مدل هیدروگراف واحد اشنایدر در تلفیق با دو مدل تلفات، جهت برآورد رواناب سطحی حوضه ابریز ابوالعباس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
10 ارزیابی خسارت ناشی از سیلاب با استفاده از منحنی های ضریب خسارت مطالعه موردی شهر جیرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
11 ارزیابی دو طرح انتقال آب در منطقه ماهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 ارزیابی روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخزن سد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 ارزیابی روش های بررسی نشت در پی و بدنه سدهای خاکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
14 ارزیابی روشهای هیدروگراف واحد SCS وکلارک دربرآورد هیدروگراف سیل حوضه آبریز ابوالعباس (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 ارزیابی روند رسوب گذاری در پشت سدهای انحرافی (مطالعه موردی: سد انحرافی دز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
16 ارزیابی عملکرد سد خاکی در مقابل نشت با استفاده از نرم افزار seep-w و مقایسه نتایج با داده های ابزار دقیق (مطالعه موردی سد خاکی بافت) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 ارزیابی عملکرد مدل بارش-رواناب یکپارچه MILC در تخمین رواناب روزانه ( مطالعه موردی : زیر حوضه قره سو) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
18 ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه­گیری شده و نتایج تحلیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 ارزیابی مدل هیدروگراف واحدکلارک، با استفاده از مدل ریاضی، جهت برآورد سیلاب حوضه آبریز ابوالعباس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
20 ارزیابی هیدرولیکی شبکه های ابرسانی و کاهش نشت با استفاده از تنظیم شیرالات توسط نرم افزار Water gems (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
21 استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی به منظور پیش بینی دبی جریان در کانالهای مرکب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
22 استفاده از روش scs در برآورد پیک سیلاب (مطالعه موردی: سیلاب حوضه ابوالعباس خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
23 استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر به منظور شبیه سازی ریزش ناگهانی ستون آب (شکست سد) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 استفاده از سازه های فضاکار به عنوان پشت بند سدهای پشت بنددار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
25 استفاده از شیکه های عصبی مصنوعیANN در پیش بینی مقدار بار معلق رودخانه زاینده رود(روش پرسپترون چند لایهMLP ) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
26 استفاده از مدل فیزیکی در بررسی اثر آبشکنها در کنترل رسوب و کاهش فرسایش در قوس 90 درجه رودخانه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 استفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاکی(مطالعه موردی سد خاکی دوستی) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 استفاده الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی عملکرد سدها با بکارگیری نرم افزار مطلب 7 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
29 استفده از مدل k-3 اصلاح شده در حل معادلات جریان غیرماندگار در کانال غیر مستقیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 استنتاج قوانین بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از سیستمهای عصبی فازی مطالعه موردی: سد جیرفت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
31 استهلاک انرژی در سرری زهای پلکانی شی بدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
32 اصلاح محدودیتهای روش الگوریتم ژنتیک به روش ترکیبی Hillclimber در بهینه سازی بهره برداری از سیستمهای توزیع آب (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
33 اعمال سیاست های مدیریت یکپارچه منابع آب ، منطقه مورد مطالعه : دشتنیشابور (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
34 انتخاب مناسبترین روش آبیاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
35 اندرکنش سیال- سازه در سیستم لوله در حوزه فرکانس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 اهمیت انتخاب نوع لوله در شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
37 اهمیت لوله در شبکه توزیع آب با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 ESTIMATION WAYS REVIEW OF BRIDGE LEG SCOUR DEPTH ANDCOMPARING THEIR ACCURACY AND APPLICATION WITHEACHATHER (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
39 NUMERICAL MODELING OF DIKE BREACHING USING SPH METHOD (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
40 THE STUDY OF DENSE CURRENTS EFFECT ON SCOUR BRIDGE PIERDEPTH AND REPRESENTING TWO MODEL FOR ESTIMATION OFWATER-WASHING DEPTH AND THEIR COMPARISON EACHATHER (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
41 TWO-PHASE NUMERICAL MODELING OF BED LOAD TRANSPORTUSING ISPH METHOD (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
42 بحرانی ترین تراز برای شکست سد در حالت پایپینگ (مطالعه موردی سد پلرود) (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
43 برآورد اجزای پرش هیدرولیکی در کانال های ذوزنقه ای با شیب کم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 برآورد دبی رودخانه با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیان و مفهوم مدل سازی کانال های مرکب روباز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
45 برآورد عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل باآرایش مرکب تحت اثرجریان آب زلال با استفاده ازروش دسته بندی گروهی داده ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 برآورد میزان انتقال رسوب در حوزه آبریز سد میناب با روش EPM (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
47 برآورد نیاز آبی طرح آبرسانی(مطالعه موردی: سیمک کوهپایه) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
48 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سرریز پلکانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
49 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی درگروه پایه های پل ها (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
50 بررسی آزمایشگاهی آرایش و محل مناسب آبشکن های دولبه زاویه دار جهت کنترل رسوب در آبگیر 90 درجه با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
51 بررسی آزمایشگاهی اثر شکل صفحات مستغرق در کنترل رسوب دهانه های آبگیر رودخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
52 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر آب شستگی پایه پلها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
53 بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر تثبیت بستر رودخانه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
54 بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی پروفیل بستر با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
55 بررسی آزمایشگاهی تغییرات غلظت جریان چگال درمخازن سدها در اثر جریان ورودی رودخانه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
56 بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی ومدل سازی با روش شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
57 بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی در ساحل خارجی رودخانه ها با استفاده از آبشکن (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
58 بررسی آزمایشگاهی نقطه شروع هوادهی در جریان رویه ای در سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
59 بررسی آیین نامه های مختلف در بهینه سازی شکل سدهای وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 بررسی اثر آبشکنهای (groyne) نفوذ پذیر (مشبک) در کنترل رسوب و کاهش فرسایش در خم خارجی رودخانه ها به کمک مدل فیزیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
61 بررسی اثر ابعاد مدل گروه پایه با استفاده از نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
62 بررسی اثر باز و بسته بودن دریچه های سد دوستی بر منحنی ضریب آبگذری آن با استفاده از نرم افزار FLOW_3D (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
63 بررسی اثر تغییرات نفوذپذیری آبشکنها در کنترل رسوب و کاهش فرسایش در قوس 90 درجه با مدل فیزیکی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
64 بررسی اثر تغییرات نوع پوشش گیاهی در شرایط مختلف استغراق و تراکم برضریب زبری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
65 بررسی اثر شیب بستر بر جریان شکافی (Rip Current) با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
66 بررسی اثر صفحات مستغرق در جلوگیری از ورود رسوبات به داخل آبگیر با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
67 بررسی اثر صفحات مستغرق درانتقال رسوب درانحناءرودخانه با مدل فیزیکی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
68 بررسی اثر صفحات مستغرق درکاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیرها با استفاده ازمدل فیزیکی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
69 بررسی اثر عوامل اقلیمی در فرآیند بهره برداری از معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
70 بررسی اثر هندسه سرریز در جریان عبوری از روی سرریز اوجی بااستفاده از روش VOF (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
71 بررسی اثرات زیست محیطی انتقال آلودگی در سفره های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
72 بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریز های پلکانی لبه دار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
73 بررسی الگوی فرسایش و رسوب در پیچان رودها بر روی کانالی با مولد سینوسی و زاویه 70 درجه با استفاده از مدل ریاضیSSIIM (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
74 بررسی برخی شاخص های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه دو رقم ارزن تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
75 بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر پایداری موج شکن های توده سنگی (دریافت مقاله) کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
76 بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه رودخانه آجی چای در محل ایستگاه سد ونیار با استفاده از تبدیل موجکی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
77 بررسی پتانسیل‌های استفاده از پساب فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
78 بررسی پیش بینی پیشروی تخریب در موج شکن های توده سنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
79 بررسی تاثیر اشکال هندسی در کانال های مرکب با مدل ریاضی SKM در جریان ثانویه (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
80 بررسی تاثیر پیوستگی و گسستگی جریان از منبع ورودی بر مدیریت بهینه مواد افزاینده به سیستمهای چند مخزنه به روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
81 بررسی تاثیر تعداد مخازن در حوضه رودخانه ها بر تامین بهینه نیازمندیها به روش الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
82 بررسی تاثیر تعداد و مکان هواده ها برروی تنداب سرریز با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (مطالعه موردی: سرریز سد آزاد مریوان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
83 بررسی تاثیر جریان چگال بر عمق آبشستگی خط لوله و ارائه چندین مدل تخمین عمق آبشستگی خط لوله و مقایسه آنها با یکدیگر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
84 بررسی تاثیر جریان های چگال بر عمق آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
85 بررسی تاثیر مکان گالری در پایداری سدهای وزنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
86 بررسی تاثیرات افزایش راندمان آبیاری بر تامین آب مورد نیاز کشاورزیحوضه ی نیشابور با استفاده از مدلWEAP (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
87 بررسی تأثیر اشکال هندسی در بروز سیلاب بعنوان شریان‌های حیاتی در کانال‌های مرکب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
88 بررسی تأثیر جریان های چگال بر عمق آبشستگی پایه پل و ارائه دو مذل برای تخمیه عمق آبشستگی و مقایسه آنها با یکدیگر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
89 بررسی تأثیر جریان های ورودی و نیازمندیهای پایاب مخازن بر میزان بهینه جریانات حدفاصل سدها در سیستم های چند مخزنه  (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
90 بررسی ترکهای ناشی از هیدراتاسیون در سازه های هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
91 بررسی تطبیقی توزیع سرعت به دست آمده از داده های تجربی با مدل دو بعدی SKM در کانال مرکب (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
92 بررسی توزیع غلظت مواد معلق در طول مخزن سد با استفاده از مدل هیدرولیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
93 بررسی توزیع فشاردرتخلیه کننده تحتانی سد (مطالعه موردی:تخلیه کننده سد نرماشیر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
94 بررسی جریان ثانویه در انحناء 90 درجه با مدل عددی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
95 بررسی چاههای پیزومتری دشت سیرجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
96 بررسی چگونگی پایش خشک سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
97 بررسی چگونگی کنترل فشار جریان در طول سرریز به منظورکاهش خطر وقوع پدیده کاویتاسیون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
98 بررسی دقت و کاربرد برنامه نویسی ژنتیکی برای تخمین عمق آبشستگی پایه پل زیرخط لوله وپایین دست سرریز جامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
99 بررسی دقت و کاربرد روش دسته بندی گروهی داده ها (GMDH) در پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل قرار گرفته بر روی خاک چسپنده و غیر چسپنده (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
100 بررسی رفتار لرزه ای مخازن زمینی استوانه ای فولادی با فونداسیون های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
101 بررسی رفتار مخازن زمینی دارای سیستم جداسازی لرزه ای به روش شبیه سازی عددی توسط نرم افزار آباکوس (ABAQUS) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
102 بررسی رفتار هیدرودینامیکییکسازه شناور تحت شرایطتکیه گاهی مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
103 بررسی روش اجزاء محدود و تفاضل محدود در کمانش سازه های جدار نازک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
104 بررسی روش اجزاءمحدود تفاضل محدود در کمانش سازه های جدار نازک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
105 بررسی روش های تخمین عمق آبشستگی پایه پل و مقایسه آن ها با یکدیگر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
106 بررسی روش های مختلف تعیین ضریب زبری مانینگ (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
107 بررسی روشهای بهینه سازی شبکه های آبرسانی و عملکرد آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
108 بررسی روند تغییرات کیفیت آبهای زیر زمینی دشت مشهد با استفاده از نرم افزار هیدروشیمی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
109 بررسی شکست سد در اثر نیروی زلزله بر پهنه سیلاب دشت و ارزیابی میزان خسارت آن به اراضی پایین دستمطالعه موردی سد پیشین واقع در شهرستان سرباز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
110 بررسی شکل مقطع سدهای بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
111 بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
112 بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
113 بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
114 بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
115 بررسی عددی تاثیر قطر ذرات رسوبی در فرایند رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
116 بررسی عددی روند تغییرات غلظت هوا در جریان های عبوری از روی شوت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
117 بررسی عددی وآزمایشگاهی اثر شکل صفحات مستغرق در کنترل رسوبگذاری در محل دهانه آبگیر رودخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
118 بررسی علل رسوب گذاری و تخریب در کانال های قنات کاظم آباد ماهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
119 بررسی علل وقوع سیلاب های شهری مورد مطالعه شهر گرگان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
120 بررسی عوامل موثر بر overtopping با استفاده از معادلات USBR و Wilson (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
121 بررسی عوامل موثر بر کاهش جابجایی پوشش های شناور کاهش دهنده تبخیر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
122 بررسی عوامل موثر در هوادهی و نقش هواده ها در جلوگیری از کاویتاسیون در سرریز سدها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
123 بررسی عوامل موثردرایجادوگسترشجریانهای شکافی ( rip currents) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
124 بررسی قابلیت اطمینان الگوریتمهای وراثتی در بهینه سازی منابع چند منظوره: مطالعه موردی سد دز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
125 بررسی قابلیت اطمینان روش اجزاءمحدود و تفاضل محدود در کمانش سازه های جدار نازک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
126 بررسی کارایی الگوریتمهای مختلف در بهینه سازی مخازن چند منظوره: مطالعه موردی سد دز (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
127 بررسی کارایی روش داده محور شبکه بیزین در شبیه سازی رسوب بار معلق رودخانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
128 بررسی کارایی سازه فضاکار به عنوان پشت‌بند سد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
129 بررسی کارایی مدل هیدروگراف واحد اشنا یدر در تلفیق با دو مدل تلفات ، در برآورد سیلاب توسط مدل ریاضی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
130 بررسی کاربرد و دقت روش دسته بندی گروهی داده ها (GMDH) در تخمین عمق آبشستگی پایه پل و خط لوله (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
131 بررسی کاهش پاسخ هیدروالاستیکی سازههای شناور بسیاربزرگ به وسیلهی سلولهای گیل و اتصالات انعطافپذیر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
132 بررسی کمی و کیفی انتقال آلودگی از چاه های جذبی فاضلاب به چاههایآب شرب و تعیین ناحیه مناسب جهت حفر چاه با استفاده ازنرم افزار Visual Modflow (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
133 بررسی کنترل رسوبگذاری جریان چگال توسط مانع در مخازن سدها ،با استفاده از نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
134 بررسی کیفیت منابع آبهای سطحی مناطق معدنی تحت تأثیر آلودگی حاصلاز فعالیت معادن؛ منطقه موردمطالعه: معدن مس میدوک شهرستان شهر بابک (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
135 بررسی گسترش عرضی جریان چگال در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
136 بررسی مدل ریاضی SKM در تخمین های توزیع عرضی سرعت با استفاده از ضریب جریان ثانویه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
137 بررسی مدل ریاضیSKMبرای تخمین توزیع عرضی سرعت در کانال مرکب (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
138 بررسی مدل شکست سه بعدی 3D و روشهای پیش بینی شکست سدهای خاکی در تعیین حداکثر دبی خروجی و پارامترهای شکست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
139 بررسی مدلهای چندفازی در شبیه سازی جریان بر روی سرریزهای تاج دایره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
140 بررسی مدلهای چندفازی در شبیهسازی جریان بر روی سرریزهای تاج دایرهای (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
141 بررسی مسئله کاویتاسیون در سرریز سد ها به روش دینامیک سیالات محاسباتی(مطالعه موردی:سرریز سد دوستی) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
142 بررسی مطالعات انجام شده در زمینه بهینه سازی و تنظیم شیرهای فشار شکن برای به حداقل رساندن تلفات در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
143 بررسی نحوه پایش خشکسالی با استفاده از شاخص درصدی از نرمال و دهک های بارندگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
144 بررسی نشست زمین با استفاده از رادارInSAR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
145 بررسی نقش سد گلستان 1 در مهار سیل سالهای 0 و 81 استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
146 بررسی و ارائه مدلهای اصلاح شده بارش - رواناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
147 بررسی و ارزیابی سه بعدی اثر رسوبات پشت سد انحرافی بر آبگیرهای جانبی(مطالعه موردی سد انحرافی دز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
148 بررسی واحد آرمور ایکس بلاک در موج شکن های توده سنگی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
149 بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون درعملکرد توام دریچه های اضطراری و سرویس درتخلیه کننده تحتانی سدنرماشیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
150 بررسیتغییرات خط آب شور در آبخوان های ساحلی ( مطالعه موردی آبخوان بابل-آمل) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
151 بزرسی تاثیز صفحات نشت پذیز بز آبشستگی پلانج پول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
152 بکارگیری پارامترهای منطقه ای موثر بر توان نگهداشت حوضه ابخیز با استفاده از روش SCS اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
153 بکارگیری سیستم فازی - عصبی تطبیقی در مدلسازی بارش - رواناب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
154 بهره برداری بهینه از آبهای سطحی با توجه به اثر تغییر اقلیم بوسیله الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی حوضه آبریز زاینده رود) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران
155 بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از ترکیب برنامه ریزی پویا و ANFIS مطالعه موردی: سدجیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
156 بهرهبرداری بهینه از مخزن سد جیرفت با استفاده از برنامهریزی غیرخطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
157 بهسازی و تقویت سامانه جمع آوری آب های سطحی سیلاب (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
158 بهینه سازی برنامه ریزی زمانی پمپاژ آب به مخزن تامین آب شبکه آبرسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
159 بهینه سازی بهره برداری از آب های سطحی بوسیله الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی حوضه آبریز زاینده رود) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
160 بهینه سازی تعداد و مکان شیرهای آتش نشانی در طراحی شبکه های آبرسانی شهری به روش مکان یابی بر خط تسهیلات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
161 بهینه سازی جایگزینی لوله های شبکه آبرسانی با استفاده از الگوریتم مورچگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
162 بهینه سازی جایگزینی لوله های شبکه ابرسانی با استفاده از الگوریتم مورچگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
163 بهینه سازی خرپاهای فضایی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
164 بهینه سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه های ابگیر (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
165 بهینه سازی شبکه کانال های آبیاری جیرفت (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
166 بهینه سازی شبکه های ابرسانی با مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت درم حیط water GEMS مطالعه موردی: مجتمع ابرسانی دو حصاران خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
167 بهینه سازی شعاع پرتاب کننده جامی شکل مسطح با استفاده از روش آنالیز ابعادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
168 بهینه سازی عملکرد سدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرایط عدم قطعیت ورودیها (مطالعه موردی : سد جیرفت) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
169 بهینه سازی عملکرد سیستم سد چند منظوره مهاباد با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تئوری موجک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
170 بهینه سازی فشار در شبکه توزیع آب شهری با هدف حداقل سازی نشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
171 بهینه سازی مقطع کانالهای قابل کشتیرانی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
172 بهینه سازی نشت در شبکه توزیع آب شهری به وسیله مدیریت فشار با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
173 بهینه سازی وزن سکوهای دریایی با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
174 بهینه سازی هزینه آب شیرین کن خورشیدی بافرآیند رطوبت زنی ورطوبت زدایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
175 بهینه سازی یک سیستم چند مخزنه به روش الگوریتم زنتیک چند جمعیتی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
176 بهینه یابی هوشمند شکل سدهای وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
177 بهینهسازی سیستمهای انحراف سیلاب با استفاده از روش ریسک-هزینه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
178 بهینهسازی مدل بارش رواناب - SCS با استفاده از نرمافزار HEC-HMS ,و الگوریتم PSO مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه شورجره در استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
179 پیش بینی دبی جریان در کانالهای مرکب با استفاده ازالگوریتم شبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
180 پیش بینی ذخیره مخزن سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
181 پیش بینی روند گسترش آلودگی در سفره های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
182 پیش بینی ضریب امطکاک در کانال های آبرفتی باروشmetamodeling (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
183 پیش رانش فویل نوسانگر با الهام از مکانیزم شنای ماهی (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
184 پیشبینی بارش سالانه شهر کرمان با استفاده از مدل رگرسیون بردارپشتیبان (SVR) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
185 پیشبینی تغییرمکانهای سد با استفاده از مدلANFIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
186 تاثیر انحنای سینوسی بر توزیع سرعت در کانال های مستطیلی پیچ و خم دار (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
187 تاثیر رژیم آبی بر تغییرات هندسی پلان رودخانه دز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
188 تاثیر سدهای زیرزمینی روی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی ( مطالعه موردی دشت یزد- ارکان) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
189 تأثیر تراکم پذیری آب و جذب انرژی موجهای هیدرودینامیکی مخزن در اندرکنش - مخزن با استفاده از روش SBFEM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
190 تحلیل استاتیکی با استفاده از المان چهارگوش منیفلد مرتبه بالا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
191 تحلیل استاتیکی سد بتنی وزنی با استفده از المان چهارگوش منیفلد مرتبه بالا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه زیرساخت های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
192 تحلیل پخش سیلاب در پهنه سیلابگیر و مسیل رودخانه با استفاده از نرم افزار هیدرولیکی Hec-Ras مطالعه موردی (سیلابهای متوالی استان گلستان) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
193 تحلیل دینامیکی تاثیر استفاده از جداسازهای لرزه ای در رفتار مخازن زمینی به روش شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
194 تحلیل دینامیکی رایزرهای مربوط به سکوهای دریایی در برابر امواج دریا با استفاده از نرم افزارANSYS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
195 تحلیل دینامیکی سدخاکی باتوجه به ویژگیهای لرزه زمین زلزله بم مطالعه موردی سدخاکی تنگوئیه سیرجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
196 تحلیل دینامیکی شیب های سد خاکی ( مطالعه موردی سد خاکی تنگوئیه سیرجان ) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
197 تحلیل دینامیکی شیب های سد خاکی تنگوئیه سیرجان و سدخاکی بافت بااستفاده از نرم افزار Plaxis (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
198 تحلیل عددی ایجاد جریانهای بازگشتی در سواحل با شیب ملایم در اثر وجود موانع متقاطع با خط ساحلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
199 تحلیل عددی رفتار سدهای خاکی و پیش بینی رفتار آنها تحت اثر تغییر ناگهانی تراز آب مطالعه موردی سد خاکی مسجد سلیمان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
200 تحلیل لرزه ای مخازن استوانه ای فولادی ذخیره مایعات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
201 تحلیل نیروهای وارده بر سد بتنی با نرم افزار Ansys (مطالعه موردی:سد Friant آمریکا) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
202 تحلیل هیدرولیکی شکست سد صفارود با استفاده از HEC-HMS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
203 تخمین افت انرژی روی سرریز پلکانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
204 تخمین تنش برشی درکانال مرکب با استفاده ازمدل ریاضی دو بعدی SKM (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
205 تخمین دبی رودخانه با استفاده از روش درختی CART (مطالعه موردی: رودخانه هلیل رود) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
206 تخمین دبی هواده های سریزهای شوت به منظور جلوگیری از پدیده کاویتاسیون با بکارگیری روشهای تجربی و رگرسیون خطی چندگانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
207 تخمین ضریب جریان ثانویه با استفاده از مدل ریاضی SKM در کانال مرکب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
208 تخمین ضریب جریان ثانویه سیلاب در کانال های مرکب (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
209 تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه پل تحت شرایط جریان بستر زنده و آب زلال با استفاده از روش روش دسته بندی گروهی داده ها GMDH (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
210 تخمین عمق آبشستگی موضعی درزیرخطوط لوله مدفون دربستر دریابااستفاده از مدل درخت (MT) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
211 تعیین پروفیل جریان آشفته دوفازی روی سرریز اوجی بااستفاده از روش VOF (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
212 تعیین پهنه سیلاب با دوره های بازگشت مختلف با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
213 تعیین حریم بهداشتی چاههای آب شرب با استفاده از نرمافزارVisual Modflow (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
214 تعیین دبی جریان درمقاطع مرکب با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی و مقایسه آن با روشهای یک بعدی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
215 تعیین دبی رواناب حاصل از بارندگی در یک حوضه آبریز کوچک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
216 تعیین دوره های خشکسالی با استفاده از شاخص دهک های بارندگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
217 تعیین شماره منحنی حوضه ابریز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
218 تعیین شماره منحنی رواناب حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی از دور (تصاویر لندست+ETM) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
219 تعیین ضریب آبگذری سد دوستی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
220 تعیین محل مناسب برای سد خاکی(مطالعه موردی حوضه ی آبریز بردسیر) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
221 تعیین مدل منطقه ای براورد سیلاب در حوضه های جنوبی استان کرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
222 تعیین مقادیر مناسب پارامترهای الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی حجم مخازن سدها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
223 تعیین مقادیر مناسب پارامترهای الگوریتم ژنتیک در هیدرولیک مخازن و سازه های آبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
224 تعیین منحنیهای شدت-مدت- فراوانی(IDF) در ایستگاه باران نگاری ایدنک واقع در حوضه آبریزرود مارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
225 تعیین وضعیت هیدرولوژیکی حوضه آبریز با استفاده از GIS (مطالعه موردی:حوضه آبریز منصور آباد بیرجند) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
226 تغییرات خط آب شور درابخوان های ساحلی استان آذربایجان شرقی مطالعه موردی دشت آذرشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
227 تکنولوژی trenchless (بدون حفاری) و جنبه های اقتصادی واجتماعی آن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
228 تهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهIRS (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
229 حل عددی معادلات سه بعدی حاکم بر جریان و انتقال رسوب در کانالهای کشتیرانی با روش حجم محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
230 حل عددی معادله هیدرودینامیک جریان دو فازی آب صاف و گل آلود در دریاچه به روش تفاضلهای محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
231 حل معادلات غیر دائمی جریان در کانالهای غیر مستقیم ذوزنقه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
232 خشکسالی و بررسی آن با استفاده از شاخص های خشکسالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
233 روش SCS -CN بر اساس روابط تحلیلی با حل رابطه نفوذ فلیپ (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
234 روش عددی برای مدل سازی جریان آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
235 ساخت مدل آزمایشگاهی یک سازه شناور بزرگ و بررسی پارامترهای موثر بر جابجایی آن تحت نیروی موج (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
236 شبیه سازی آبشویی رسوب دریاچه پشت سد با استفاده از روش تفاضلات محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
237 شبیه سازی پدیده مخروطی شدن در چاه های افقی نفت با در نظر گرفتن افت انرژی جریان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
238 شبیه سازی جریان بر روی سرریزهای تاج دایره ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
239 شبیه سازی جریان سیلابی حاصل از شکست سد با وجود مانع مثلثی و با استفاده از مدل های عددی آب کم عمق و معادلات ناویر استوکس متوسط گیری شده رینولدز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
240 شبیه سازی جریان شکست سد در کانال با وجود تغییر ناگهانی در توپوگرافی بستر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
241 شبیه سازی جریان شکست سد در کانال با وجود موانع ذوزنقه ای شکل جانبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
242 شبیه سازی رفتار جریان رودخانه با استفاده از مدل RAS-HEC مطالعه موردی رودخانه هلیل (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
243 شبیه سازی شکست سد با وجود مانع منفرد با استفاده از مدل عددی CCHE2D (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
244 شبیه سازی عددی پروفیل آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از روش حجم محدود (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
245 شبیه سازی عددی تراوش از بدنه و پی سد خاکی با استفاده از روش بدون شبکه هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
246 شبیه سازی عددی جابه جایی افقی و قائم در سدهای هسته آسفالتی، مطالعه موردی سد میجران رامسر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
247 شبیه سازی عددی جریان درراه ماهی ازنوع سرریز و روزنه درسد انحرافی کرخه - حمیدیه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
248 شبیه سازی عددی جریان دوفازی آب هوا بر روی طرحهای مختلف -سرریز پلکانی معمولی و مستغرق (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
249 شبیه سازی عددی جریان و بار رسوبی در مجاری تخلیه کننده تحتانی سد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
250 شبیه سازی عددی دو بعدی جریان در دیواره جانبی تونل های انتقال آب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
251 شبیه سازی عددی رفتار مخازن زمینی دارای سیستم جداسازی لرزه ای با استفاده از نرم افزار آباکوس ABAQUS (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
252 شبیه سازی وضعیت انباشت رسوب در مخزن سد توسط نرم افزار Gsrars3 (مطالعه موردی سد شهرستان میناب) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
253 شبیهسازی عددی جریان دوفازی آب-هوا بر روی چند طرح نوین سرریزپلکانی مستغرق متخلخل (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
254 شبیهسازی عددی ضربه قوچ در یک خط لوله با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
255 طراحی ساخت لایسیمز وزنی و ابزار الکترونیکی جهت اندازه گیری میزان تبخیر و تعریق کوتاه مدت واقعی و سایر پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
256 طراحی بهینه سدخاکی ،مطالعه موردی شهرستان هشجین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
257 طراحی بهینه هندسی تالابهای آب سطحی مصنوعی با استفاده از روش حجم محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
258 طراحی شبکه آبرسانی شهری با استفاده از روش نیوتن - رافسون مطالعه موردی منطقه اختیار آباد - شهرستان کرمان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
259 طراحی شبکه های آبیاری با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
260 طرح بهینه بهره برداری مخازن سدهای چند منظوره با استفاده از تلفیق شبکه عصبی موجکی و الگوریتم تکاملی (EBWN) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
261 فرصت ها و چالش های روش مهندسی ارزش در پروژه های آبی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
262 کاربرد جت آب برای برش در صنعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
263 کاربرد روش SPH تراکم ناپذیردر شبیه سازی عددی دینامیکی موج حاصل از شکست سد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
264 کاربرد روش بدون شبکه پترو گالرکین (MLPG) در مدل سازی نشت اب از زیر سد (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
265 کاربرد گراف خطی (LGT) در آنالیز شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
266 کاربرد مدل ریاضی ترکیبی تئوری موجک و الگوریتم ژنتیک در مدیریت بهینه سیستم مخازن رودخانه ها (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
267 کاربرد نرم افزار ILWIS در تهیه مدل رقومی ارتفاع DEM نقشه هیپسومتری و محاسبه خصوصیات فیزیکی حوضه های ابریز مطالعه موردی حوضه آبریز راین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
268 کاربرد های مفید پدیده کاویتاسیون (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
269 کاهش خطر پدیده کاویتاسیون در سرریز سدها با کنترل شاخص کاویتاسیون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
270 کنترل آب های سطحی وپخش سیلاب به منظورتغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
271 محاسبه پارامترهای هیدرولیکی سرعت و عمق جریان در سرریز سدها با استفاده از نرم افزار Flow-3D مطالعه موردی سرریز سد دوستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
272 محاسبه خصوصیات فیزیوگرافی حوزه های آبخیز با نرم افزار GIS(Ilwis) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
273 محاسبه نیروهای حاصل از امواج دریا بر سازه های عمودی (شمع ها) با فواصل مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
274 مدل بندی رفتار هیدروالاستیک سازه شناور بصورت آزمایشگاهی تحت اثر نیروی موج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
275 مدل بندی رفتار هیدروالاستیک سازه های شناور با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
276 مدل بندی رفتار هیدروالاستیکسازه شناور بصورت آزمایشگاهیتحتاثر نیروی موج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
277 مدل بندی ریاضی تولید محصول پسته دیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
278 مدل ریاضی برآورد تراوش از بدنه سدهای خاکی غیر همگن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
279 مدل ریاضی برآورد گرادیان هیدرولیکی از بدنه سد خاکی با استفاده از نرم افزار SEEP/W (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
280 مدل سازی افت فشار سیال دو فازی ناشی از برداشت منابع زیر زمینی در محیط های متخلخل درشت دانه تغییر شکل پذیر (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
281 مدل سازی جریان آب زیرزمینی به دو روش بدون شبکه المان تحلیلی و هم آیی نقطه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
282 مدل سازی جریان ناشی از شکست سد و انتقال رسوب به روش حجم محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
283 مدل سازی حرکت سیال تراکم پذیر غیر دارسی در محیط متخلخل تغییر شکل پذیر (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
284 مدل سازی عددی بررسی پارامتر های مؤثر در آبشستگی پایه پلها با استفاده از نرم افزار HEC-RAS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
285 مدل سازی عددی پدیده آبشستگی در مجاورت گروه پایه و تک پایه پل با استفاده از نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
286 مدل سازی عددی جریان بر روی سرریز سد ملاصدرا با استفاده از روش VOF (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
287 مدل سازی عددی شکست سدباروش هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
288 مدل سازی عددی فشار هیدرودینامیک جریان در بدنه سدها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
289 مدل سازی عملکرد سرریز کلید پیانویی با تاج مثلثی و ذوزنقه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
290 مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی جریان ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
291 مدل شناسایی منطقه نشت در سیستمهای توزیع آب شهری (مطالعه موردی شهر ماهان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
292 مدل عددی هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر با استفاده از معادلات ناویر استوکس برای مدل سازی جریان های سطح آزاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
293 مدل نمودن تبخیر و تعرق با استفاده از نرم افزار jandel و مقایسه آن با سایر روشها ( مطالعه موردی در مناطق باجگاه و کوشکک در شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
294 مدلسازی برآورد ضریب پایداری در سدهای خاکی غیرهمگن با استفاده از نرم افزار SLOPE/W (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
295 مدلسازی برآورد میزان تراوش و ضریب پایداری در سدهای خاکی غیر همگن با استفاده از بسته نرم افزار Geo Studio (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
296 مدلسازی جریان نشت از پی سد با استفاده از نرم افزار Seep3D مطالعه موردی: سد شهید عباسپور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
297 مدلسازی شکست سد ملاصدرا و اثرات آن بر پایین دست با استفاده از نرم افزار MIKE11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
298 مدلسازی عملکرد سد با رویکرد پویایی سیستم ها (مطالعه موردی: سد مخزنی صفا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
299 مدلسازی نشت آب از زیر سد با استفاده از روش بدون شبکه MLPG (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
300 مدلسازی و تجزیه و تحلیل مساله الدر با استفاده از نرم افزارvisual MODFLOW 4.2 مدلSEAWAT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
301 مدلسازی و تجزیه و تحلیل مساله الدر با استفاده ازنرم افزار visual MODFLOW 4.2،مدل SEAWAT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
302 مدیریت بهینه تنظیم مواد افزاینده در سیستمهای توزیع آب چند مخزنه به روش الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
303 مدیریت پایدار منابع آب (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
304 مدیریت شریانهای حیاتی شهر کرمان در مواقع بروز زلزله با تاکید بر شبکه آبرسانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
305 مدیریت مصرف آب در شبکههای آبرسانی و کنترل نشت با استفاده از نرمافزارWaterGEMS(مطالعه موردی: مجتمع آبرسانی دوحصاران خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
306 مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت رفسنجان با استفاده از مدل ریاضی مادفلو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
307 مروری بر روش های تخمین عمق آبشستگی پایه پل و مقایسه کاربرد و دقت آن ها با یک دیگر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
308 مصرف سرانه کل آب شهری با استفاده از مدل تجربی(مطالعه موردی:شهر رویدر) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
309 مطالعه عددی و آزمایشگاهی خصوصیات جریان روی سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
310 معرفی مدل تلفیقی تبدیل موجکی و شبکه های عصبی برای پیش بینی خشکسالی حوضه های آبخیز سدها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
311 معرفی و مقایسه روشهای برآورد دبی در کانالهای باز مرکب مستقیم (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
312 مقاسیه روشهای Uf, Ro, Nano, Micro در تصفیه آب (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
313 مقایسه آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق تخت و انحنادار برتثبیت سواحل رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
314 مقایسه اثر آبشکنهای ( groyne ) نفوذپذیر به صورت شمع کوبی و حالت پره ای در کنترل فرسایش در خم خارجی رودخانه ها به کمک مدل فیزیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
315 مقایسه اثر آبشکنهای نفوذپذیر مختلط (میله ای - پره ای) باآبشکنهای نفوذ پذیر میله ای، پره ای و نفوذپذیر در کنترل فرسایش خم خارجی رودخانه به کمک مدل فیزیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
316 مقایسه استهلاک انرژی در سرریز اوجی و پلکانی با استفاده از نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
317 مقایسه تطبیقی پهنه بندی سیلاب توسط مدلهای HEC-RASوMIKE11 در رودخانه تجن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
318 مقایسه راندمان هیدرولیکی در تالابهای آب سطحی مصنوعی مستطیلی و گرد گوشه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
319 مقایسه روش الگوریتم ژنتیک و روشهای ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تئوری موجک در ارائه سیاست بهینه بهره برداری از مخازن سدهای چند منظوره (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
320 مقایسه روش GA و روش تلفیقی GAW در بهینه سازی بهره برداری مخازن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
321 مقایسه روش های مختلف تکنولوژی بدون ترانشه trenchless و کاربرد آن در شبکه ی فاضلاب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
322 مقایسه عملکرد­صفحات­مستغرق­انحناءدار­و زاویه­دار ­در کنترل­رسوب در انحناء رودخانه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
323 مقایسه کیفی بهینه سازی اجزای مختلف یک سیستم چند مخزنه به روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
324 مقایسه مدل ISPH و مدل های عددی VOF، MPSو CIP برای مدلسازی جریان های سطح آزاد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
325 مقایسه نتایج استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی عملکرد سدها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
326 مقایسه نقشه های پوشش گیاهی تهیه شده از تصاویر ماهواره ای لندست و IRS با کمک شاخصهای NDVI و VI (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
327 مقایسه هیدروگراف سیلاب حاصله از شکست در رویکردهای مختلف (مطالعه موردی سد پلرود) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست
328 مکان یابی اولیه محل احداث سد و محاسبه حجم بهینه ی مخزن با نرم افزار GIS(مطالعه موردی: حوضه جیرفت) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
329 مکانیابی مناسب جهت احداث سدهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
330 نوسازی مدیریت ابیاری -نگرش ماسکاته (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
331 واسنجی پارامترهای مدل مفهومی هیدرولیکی با الگوریتم فراکاوشی ازدحام ذرات ( مطالعه موردی : زیر حوضه قره سو ) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
332 واسنجی مدل ریاضی HEC-HMS و ارزیابی این مدل در پاسخ به سیلاب حوضه آبریز ابوالعباس (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر