دکتر پیمان اخوان

دکتر پیمان اخوان استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم

دکتر پیمان اخوان

Dr. Peyman Akhavan

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تأثیر کیفیت زنذگی کاری بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز مخابراتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 44
2 توسعه فرایند اکتساب و انتشار دانش ضمنی و مستندسازی تجارب به منظور آموزش وتوانمندسازی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 45
3 سنجش تعاملات و همکاری های فناورانه و دانشی با ساز و کارها و ابزارهای مدل تریپل هلیکس (بررسی موردی: مقالات ISI نانوی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 2
4 A Smart Model for Financing Startups with Blockchain, Case Study: HamiChain Platform (دریافت مقاله) مجله حسابداری ، حسابرسی و امور مالی ایران دوره: 7، شماره: 2
5 ارائه الگوی مدیریت راهبردی دانش با کاربست اینترنت اشیاء مبتنی بر زنجیره بلوکی در بخش دفاع (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 7، شماره: 26
6 ارائه مدل پذیرش مدیریت دانش درسازمان های ایرانی (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 5، شماره: 2
7 ارائه مدل یکپارچه لایه بندی تامین کنندگان و گروه بندی قطعات مبتنی بر قابلیت ها (مورد مطالعه: صنعت موتورهای الکتریکی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 25، شماره: 78
8 ارایه یک چهارچوب مفهومی برای تعامل بین چالشها و راهکارهای تسهیم دانش در مراحل چرخه حیات پروژه در سازمانهای پروژه محور(مطالعه موردی: شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 4
9 ارزیابی عملکرد تیم های سلامت خانواده صنعت نفت اصفهان: رویکردی تلفیقی از تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری Malmquist (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 4
10 ارزیابی نقش بازی پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه های اینترنتی (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی مدیسه) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 111
11 افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز (مطالعه موردی در یک سازمان پژوهشی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 2، شماره: 2
12 الزامات دانش بنیان کردن اقتصاد درچهارچوب سیاست های کلی اقتصادمقاومتی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 16
13 الگوی ارزیابی راهبردهای کسب وکار سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 29
14 الگوی طراحی ساختار اجتماعات کاری بر مبنای متغیرهای سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 2، شماره: 4
15 الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 69
16 EXPLORING THE BASIC ELEMENTS OF SUCCESSFUL KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM WITH PRESENTING A THEORY THROUGH A SEMANTIC NETWORK (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 18، شماره: 3
17 Introducing a Model of Human-Social Infrastructure Enabling Knowledge Management Practices (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 10
18 Towards Knowledge Management: an Exploratory Study for Developing a KM Framework in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 20، شماره: 3
19 بررسی امکان ریسک آفرینی فرایند اشتراک دانش در سازمان های دانش محور (نمونه پژوهش: یک سازمان دانش محور در حوزه فناوری اطلاعات) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 2، شماره: 7
20 بررسی تاثیر اشتراک دانش بر جدایی دانشکاران و خطرپذیری های سازمانی آن در سازمان های دانش محور (نمونه پژوهش: یک سازمان دانش محور در حوزه فناوری اطلاعات) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 4، شماره: 14
21 بررسی تاثیر بکارگیری فناوری بلاکچین بر تعاملات همکارانه و بهبود عملکرد در زنجیره تامین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
22 بررسی تاثیر کیفیت زنذگی کاری بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز مخابراتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 47
23 بررسی تاثیر ویژگی شخصیت افراد بر فرایند اکتساب دانش خبرگان (مطالعه ی موردی: خبرگان حوزه ی صنعتی برق ) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
24 بررسی تطبیقی پویایی تعاملات دانشگاه-صنعت-دولت درپژوهش های فناوری نانوی ایران و سوییس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 2
25 بررسی توام نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
26 بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
27 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 5، شماره: 9
28 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری در یک سازمان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 19، شماره: 45
29 بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 4، شماره: 4
30 بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کار آفرینی و ارایه یک رویکرد چند وجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه سازی خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 17
31 تاثیر عوامل فردی و محیطی بر روی عوامل شکل دهنده اشتراک دانش شامل تمایل، قصد و رفتار با نقش تعدیلگر تحصیلات (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 16
32 تاثیر مدیریت دانش بر شاخص های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات در نداجا با تاکید بر نقش آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 3
33 تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی گری مدیریت دانش (مطالعه موردی؛ بانک کشاورزی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 59
34 تأثیر اشتراک دانش بر ارتقای سرمایه های انسانی؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 3، شماره: 9
35 تبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش بارویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 21
36 تبیین الگوی شبکه ملی دانش با استفاده از روش نظریهسازی دادهبنیاد و دیمتل فازی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 14
37 تبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
38 توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 2
39 توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 15
40 توسعه مدلی برای مدیریت دانش در شرایط بحران (مطالعه موردی: زلزله کرمانشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 1
41 توسعه ی مدل مفهومی زنجیره ی تامین پایدار با قابلیت های ناب و چابک (مورد مطالعه: سازندگان تجهیزات چرخشی در صنعت نفت و گاز) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 39، شماره: 1
42 رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و نوآوری در خدمات با توجه به نقش اخلاق حرفه ای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
43 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت اجتماعات کاری درسازمانهای آموزشی؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 3، شماره: 11
44 شناسایی موانع کلیدی مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 19، شماره: 76
45 شناسایی و استخراج عوامل کلیدی موفقیت اجتماعات کاری در سازمان های فناوری محور ایران با استفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 1
46 شناسایی و تحلیل ابعاد خدمت ناب در راستای افزایش بهره وری با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 4
47 شناسایی و رتبه بندی عوامل انگیزشی موثر بر اشتراک دانش در یک سازمان پژوهشی-صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 1، شماره: 2
48 طراحی الگوی مدیریت دانش در سطح ملی با استفاده از روش تئوری داده بنیاد و مدلسازی تفسیری ساختاری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
49 طراحی چارچوبی جامع برای ارزیابی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: صنعت برق) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 2
50 طراحی مدل ساختاری تاثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی در یک واحد صنعتی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 9، شماره: 2
51 طراحی یک مدل یکپارچه مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی برای مدیریت موجودی توسط تامین کننده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 25، شماره: 78
52 کارآفرینی: مقایسه ای بین شرکت های خدماتی و تولیدی در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 9، شماره: 2
53 کاربرد روش شناسی تریز برای شناسایی و اولویت بندی مسائل ابداعی و تضادهای تعامل ارکان مارپیچ سه جانبه در ایران: مطالعه موردی در فناوری نانو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 6، شماره: 4
54 کشف و ساخت شبکه و نقشه مضامین هم راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب وکار بر مبنای نظریه دامنه فعالیت در یک دانشگاه سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 22، شماره: 86
55 مدل ترکیبی مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی: رویکردی مناسب برای مواجهه با بحرانها در جمهوری اسلامی ایران مطالعه ی موردی: بانک انصار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 5، شماره: 2
56 مدل سنجش تاثیر مدیریت دانش بر بهبود شاخص های عملکردی سازمان (مورد مطالعه: تامین کنندگان شرکت صنعتی نیرومحرکه) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 2
57 مدل کاربردی اشتراک دانش کارکنان و مقایسه ی آن در مراکز تحقیقاتی و تولیدی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
58 مدل کاربردی اشتراک دانش کارکنان و مقایسه ی آن در مراکز تحقیقاتی و تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
59 مدلی برای بهینه سازی تسهیم دانش در تشکیل تیم های پروژه ی توسعه ی محصول جدید (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
60 مدیریت دانش و اصول اخلاقی: واکاوی تبدیل دانش در یک سازمان صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 3
61 مقاله پژوهشی: بررسی ابعاد و ویژگیهای اجتماعهای کاری در صنایع سازمان هوافضا (براساس مطالعه تطبیقی در پنج حوزه بالستیک، پدافند برد متوسط، ضد زره، کروز و پدافند بردبلند) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 13، شماره: 1
62 مقاله پژوهشی: بررسی تاثیر عوامل الگوی سهشاخگی بر مدیریت دانش مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 12، شماره: 3
63 مقاله پژوهشی: بررسی و تببین تاثیر جهت گیری راهبردی بر ظرفیت نوآوری با بهره گیری از متغیرهای میانجی درصنعت هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 3
64 مقاله پژوهشی: بررسی و رتبه بندی توانمندسازهای مدیریت دانش مطالعه موردی: سامانه فرماندهی و واپایش یک سازمان دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 13، شماره: 2
65 مقاله پژوهشی: تبیین مولفههای اقتصاد مقاومتی در کشور با بهرهگیری از روش دیمتل- آی. اس. ام فازی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 1
66 مقاله پژوهشی: شناسایی و اولویت‏بندی چالش‏های فراروی مدیریت راهبردی در یک صنعت دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 1
67 موانع پیاده سازی تکنولوژی بلاکچین در لجستیک بشردوستانه در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 12، شماره: 47
68 نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای تسهیم دانش و بهره وری کارکنان در سازمان های صنعتی دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 3
69 نقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت های بازاریابی مطالعه موردی شرکت های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 41
70 وضعیت اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد دانش بنیان-اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق در فناوری اطلاعات : چالشها و ریشه ها (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
2 ارائه چارچوبی امن و یکپارچه در سیستم مراقبتهای بهداشتی و درمانی ایران با استفاده از فناوری بلاکچین و مکانیزم اینترنت اشیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
3 ارائه چهارچوب تلفیقی EFQM,BSC جهت ارزیابی دانش سازمانی ( مطالعه موردی: مجتمع صنعتی بعثت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
4 ارائه چهارچوبی جهت تعیین نقش مدیریت دانش در مدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
5 ارائه مدل تبیین تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: بانک انصار (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
6 ارائه مدل مفهومی جهت بکارگیری بلاکچین در مدیریت بیمه وسایل نقلیه با تاکید بر اهمیت قراردادهای هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
7 ارائه یک چارچوب مفهومی برای تسهیم دانش درسازمان ها مطابق رویکرد AKRI (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
8 ارایه متدلوژی به منظوراستحصال دانش کارکنان دانش فنی بالحاظ ویژگی های تاثیر گذار براین فرآیند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 ارایه مدل پذیرش بانکداری تلفن همراه (مطالعه موردی: شعب بانک شهر در شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
10 ارایه مدل مفهومی توسعه پایدار زیست محیطی برای سازمان های ایرانی بر اساس شرکت های موفق جهانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
11 ارزیابی عملکرد سازمانی در معیارهای نامشهود: الگویی مبتنی بر مدیریت دانش ومدیریت نوآوری در شرکتهای تولید محصولات شیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
12 استفاده از ابزارهای TRIZ بمنظور تسهیل دسترسی به اهداف مثلث طلایی هزینه، زمان و کیفیت در سازمانهای تحقیقاتی پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
13 الزامات نظام مدیریت دانایی در سطح ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
14 اولویت بندی حوزه های نوآوری در سازمان با رویکرد چابک سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
15 اولویت بندی حوزه های نوآوری در سازمان با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
16 اولویت بندی عوامل موثر در اشتراک دانش :مطالعه موردی شرکت تولید کننده قطعات خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
17 Blockchain Technology in the Construction Industry: Integrating BIM in Project Management and IOT in Supply Chain Management (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
18 Exploring the impacts of Structural Capital on e-business implementation (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
19 Ranking the Efficiency of Iranian Project-Based Companies in Terms of Knowledge Management, Based on Robust Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین و جو ارتباطی بر تسهیم دانش مطالعه موردی (کارکنان شرکت های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو) (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
21 بررسی چالش های بکارگیری بلاکچین در پرونده های سلامت الکترونیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
22 بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات در کارآفرینی بنگاه های کوچک و متوسطاستان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
23 بررسی نقش فرآیندهای مدیریت دانش بر مولفههای اقتصاد مقاومتی با بهرهگیری ازروش نگاشت ادراکی فازی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
24 بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
25 بررسی و تحلیل تعاملات دانشی بین انجمنهای علمی کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
26 بررسی و مقایسه مدل های مدیریت دانش در دانشگاه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
27 بکارگیری تکنیک FMEA برای تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
28 بکارگیری نقشه های دانش در توانمندسازی کارکنان سازمان های دانش محوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
29 تاثیر ریسک ادراک شده بر خدمات بانکداری الکترونیک(مطالعه ی موردی : همراه بانک شعب بانک شهر در شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
30 تبیین معیارهای دانشگاه کارآفرین؛ مطالعه موردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
31 تحلیل نقش مدیریت دانش درانتقال موفق فناوری مطالعه موردی: مراکز دانش بنیان و صنایع تولیدی استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
32 تحلیل و بررسی تأثیر بکارگیری همزمان سیستم های مدیریت دانش (KM) و اطلاعات مدیریت (MIS) در سازمان با استفاده از مدل استراتژیک دیوید 1990 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
33 تحلیل هم واژگانی مقالات مستخرج از پایگاه اسکوپوس در حوزه گردشگری سلامت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 تعیین عوامل بومی کلیدی موفقیت مدیریت دانش سازمانی در کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
35 توسعه مدل دینامیکی مدیریت دانش در سازمانهای دانش محور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 توسعه معیارهای CRM با استفاده از معماری سازمانی فناوری اطلاعات ( مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
37 توسعه نقشه دانش ژنتیک با استفاده از نقشه های سلسله مراتبی و منابع دانشی: مطالعه موردی سازمان تکنولوژی سطح بالا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
38 رویکردی جدیدبرای اندازه گیری بهره وری دانشکاران برمبنای کارائی و اثربخشی آنهابااستفاده ازروش Dea فازی؛ مطالعه موردی یک شرکت مشاوره صنعتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
39 سنجش تعاملات و همکاری های فناورانه و دانشی با سازوکارها و ابزارهای مدل تریپل هلیکس (بررسی موردی: مقالات ISI نانوی ایران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
40 شناسایی سازوکارهای افزایش انگیزش در سیستم های مدیریت دانش با بهره گیری از بازی وارسازی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
41 شناسایی فاکتورهای تأثیرگذار بر هوشمندی رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
42 شناسایی و بررسی عوامل محیطی بر کارآفرینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
43 عارضه یابی و ارائه الگوی پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
44 عوامل موفقیت و شکست مدیرت دانش مطالعه موردی شرکت های دایملر کرایسلر ، آی بی ام و ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
45 مدل مفهومی آموزش الکترونیکی تطبیقی در آموزش و پرورش (مطالعه موردی مدارس شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
46 مدل مفهومی آموزش الکترونیکی تطبیقی در آموزش و پرورش (مطالعه موردی مدارس شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
47 مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
48 مدیریت دانش در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
49 مدیریت دانش مشتری فاکتوری موثر در کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
50 مدیریت دانش و کارآفرینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
51 مطالعه تطبیقی رویکردهای اندازهگیری دارائیهای دانش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
52 مطالعه تطبیقی سیاستهای تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته و ارائه یک چهارچوب پیشنهادی برای توسعه دانایی محور تکنولوژیک کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
53 مطالعه تطبیقی سیاستهای مدیریت دانایی و علم و تکنولوژی در سطح ملی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
54 مطالعه روند پژوهش در حوزه مدیریت دانش در کشور ایران در بازه زمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۰ و ترسیم ساختاری نظام مند از آن (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
55 نقش بلاکچین در آینده صنعت مدیریت پسماند خدمات شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
56 هوش رقابتی در بازار رقیبان: چگونه اطلاعات رقیبان را جمع آوری و استفاده کنیم؟ (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری