دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی

دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی گروه برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی، موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی، ایران.

دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی

Dr. Seyed Ahmadreza Jalali Naini

گروه برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی، موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی J براساس یک الگوی VECM) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
2 اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی های نفت خام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 9
3 ارزیابی رژیم های مختلف ارزی در یک اقتصاد باز کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 2
4 بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 5، شماره: 15
5 بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 20، شماره: 5
6 تاثیر فاصله جغرافیایی استان های ایران بر تاثیرگذاری دستمزد و درآمد استان ها بر یکدیگر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 15، شماره: 2
7 تاثیرات نامتقارن تکانه های اسمی (پولی) بر تولید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 3، شماره: 9
8 تخمین اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی و تقاضای کل در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 27، شماره: 4
9 تکانه خارجی، فشار هزینه، و رکود تورمی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 28، شماره: 2
10 تکانه های خارجی، تغییرات نرخ ارز، و نقش کالاهای واسطه ای در توضیح رکود تورمی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 27، شماره: 2
11 سیاست گذاری پولی و ارزی صلاحدیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 70
12 عدم تقارن تاثیرگذاری تکانههای پولی در دورههای فراوانی و کمبود درآمدهای نفتی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 78
13 مدیریت درآمدهای نفتی با رویکرد پایداری در سرمایه گذاری دولت: مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 28
14 نقش نهادها در نابرابری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 20، شماره: 3
15 یک الگوی تلفیقی تورم: فشار هزینه و اضافه تقاضا (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون توابع خطی غیرخطی سیاست پولی در ایران (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
2 چارچوبی برای اصلاح سیاستگذاری پولی در ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
3 سلطه مالی سیاست های پولی پادچرخه در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
4 سیاست های پولی ارزی در یک اقتصاد باز، کوچک، در حال توسعه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی