دکتر محمد بای بوردی

دکتر محمد بای بوردی استاد و مدرس دانشگاه

دکتر محمد بای بوردی

Dr. Mohammad Baybordi

استاد و مدرس دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پارامتریک توانایی نگهداشت خاک در حضور نفت خام در حالت سه فازی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی پارامتریک ارتباط بین سطح ویژه ذرات خاک با منحنی مشخصه رطوبتی آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
3 بررسی پارامتریک نفوذ برخی آلاینده های نفتی نامحلول در آب به خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 4
4 بررسی پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده نفت سفید (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی چند عامل سرخشکیدگی پسته و کنترل آن با تغذیه بهینه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
6 بررسی ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور سوخت دیزل در شرایط دوفازی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 4
7 پراکنش مکانی پارامترهای نفوذ آب به خاک در مقیاس ناحیه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
8 تغییرپذیری مکانی غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم زارهای استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 3
9 شبیه سازی تبخیر غیرماندگار از سطح خاک در شرایط متغیر رطوبتی با استفاده از مدل نگهداشت دو پارامتری کمپبل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 1، شماره: 4
10 کمی سازی پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از مقیاس سازی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
11 مقایسه ویژگی های هیدرولیکی آب و نفت خام در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی فرآیند تبخیر غیر ماندگار از سطح خاک به هنگام وجود و عدم وجود زهکش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
2 برآورد تبخیر غیرماندگار از سطح خاک بدون پوشش در سطوح مختلف ایستابی با استفاده از مدل پارامتریک زارعی - همایی بر مبنای معادله رطوبتی بروکز - کوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
3 بررسی توابع مکانی کادمیم تجمع یافتع در بذر گندمزارهای استان خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 زهکشی و احیاء اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
5 نقش تغذیه بهینه در کاهش عارضه سرخشکیدگی پسته (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران