دکتر حمید ماجدی

دکتر حمید ماجدی استاد عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر حمید ماجدی

Dr. Hamid Majedi

استاد عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of Ingredients Affecting the Private Sectures Inclination Towards Housing Supply (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 3
2 An analysis of key factors affecting the recreation of dysfunctional neighborhoods with emphasis on Housing providing (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 24
3 ارائه راهبردهای بهینه جهت مقابله با پیامدهای زیست محیطی آینده در معماری ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 39
4 ارائه مدل تاثیر عوامل معمارانه بر درک دانش آموزان از محیط به منظور ارتقای حس تعلق به مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 41
5 ارائه یک مدل ترکیبی جهت سنجش هویت مکانی در فضاهای شهری (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 74
6 ارایه الگوی مفهومی از معیارهای انسجام و امتزاج در بافت محلات تاریخی با یکدیگر (نمونه موردی: محلات بافت تاریخی کرمان، منطقه 1) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 61
7 ارتقاء کیفی آمیختگی اجتماعی با تاکیدی بر نمایانگر ریخت شناسی (مطالعه موردی: محلات آبادان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 4
8 ارزیابی الگوی های اجتماعی و اقتصادی در بازآفرینی شهری بافت های رو به زوال، در جستجوی راه حل (بررسی نظریات جهانی در مواجه با زوال شهری) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 372
9 ارزیابی شاخص های امنیت برارتقاءتعاملات اجتماعی عرصه های همگانی شهری (مطالعه موردی :محله دوهزار شهربندرعباس) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 39
10 ارزیابی فرا تحلیل مقالات آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 14، شماره: 1
11 ارزیابی کیفی ریخت شناسی میدان شهری بر اساس دو مدل HSE و AGE (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 48
12 ارزیابی مولفه های ریخت شناسی عرصه های همگانی امن مطالعه موردی: محله دوهزار بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 66
13 ارزیابی میزان توفیق و پیامدهای محدودسازی رشد شهری در ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 23، شماره: 3
14 ارزیابی و تبیین مدل طراحی شهری پایدار با رویکرد تراکم مبنا در بافت شهری (نمونه موردی :منطقه ۲تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
15 ارزیابی و تحلیل اثرات عناصر بازسازی پس از سانحه بر بعد کالبدی – فیزیکی شهرها (مورد مطالعه: شهر منجیل) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 46
16 ارزیابى تعریف حدود رشد شهر در طرح هاى توسعه شهرى ایران (از طریق پایش 11 گونه شهرى) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 15
17 اصول و معیارهای تاثیر گذار بر هویت کالبدی معماری معاصر ایران (مطالعه موردی دوره ی پهلوی دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه طراحی و برنامه ریزی در معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
18 امکان سنجی شکل گیری منطقه ی خلاق با تئوری گردشگری صنعتی مطالعه موردی: شهرستان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
19 Comparative Study of the Impact of Location on the Constructive Components of Housing Quality in the Mind of the Residents (Case Study: Shahrak-e-Gharb Neighborhood and Monirieh Neighborhood) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 1
20 Criteria and Indicators of Presence Quality Improvement in Urban Spaces (Case Study: Historical Texture of Kashan city) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 3
21 Evaluating Visual Preferences of Architects and People Toward Housing Facades, Using Multidimensional Scaling Analysis (MDS) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 4
22 Evaluation the Role of Factors Affecting the Feasibility of Urban Development Plans through Structural Equation Model (A Case Study in Shiraz City) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 4
23 Examining the Role of Vitality Components of Commercial Centers in Different Ages (Case Example: Commercial Centers of Tehran) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 8، شماره: 2
24 Institutionalism in Strategic Structural Plans (A Grounded Theory Approach) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 1
25 Investigating Adaptive Behaviors in Urban Spaces in Relation to Dialectical Concepts of Isolation and Congestion (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 2
26 Investigating Factors Affecting Urban Growth of Large Cities in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 2
27 Investigating Urban Expansion and Its Drivers in Ardebil (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 4
28 Japanese Garden as a Physical Symbol of Japanese Culture (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 4
29 Participatory Design; A New Approach to Regenerate the Public Space (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 4
30 Place as an Output of Codes: Importance of Being Place-Character Base of Form-Based Codes (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 5، شماره: 1
31 Rereading the Ideas of Spatial Justice in Reducing Urban Poverty (Case Study: The Historical Fabric of Shiraz) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 34
32 Selecting the Appropriate Approach to Reorganize the Deteriorated Textures (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 2
33 The Role of Urban Design on the Branding of Urban Space (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 2
34 Urban Design and Social mixing in the Neighborhood Districts (Case Study: Abadan, Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 4
35 Urban Growth Carriers; An Alternative Policy for Urban Growth Management in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 1، شماره: 1
36 Using Urban Smart Growth Approaches in Planning Terms of Tehran Metropolis Green Belt (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 4
37 باز زنده سازی اماکن تاریخی فرهنگی (مطالعه موردی: هتل باغ مشیرالممالک شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 4
38 باز شناسی ویژگی های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 4
39 باززنده سازی هویت در محله ی امام زاده یحیی با تاکید بر مفهوم ارزش های فرهنگی هنری (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 55
40 بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی؛ سرای محله تجریش و شهادت) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 4
41 بررسی پارامترهای ریخت شناسی شهری در آسایش دمایی خرد اقلیم( نمونه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
42 بررسی تاب آوری کالبدی-اجتماعی بافت فرسوده تاریخی با تاکید بر فرم شهری پایدار با روش میانگین فاصله از حد بهینه (نمونه موردی: محلات بافت تاریخی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 8، شماره: 32
43 بررسی تاثیر جهانی شدن بر مدیریت فضای شهری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 23
44 بررسی تاثیر طبیعت و محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 2
45 بررسی تاثیرگذاری بازارتهران بر پهنه بندی کاربری های محله بازار با تحلیل نقشه های GIS (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 4، شماره: 16
46 بررسی طراحی ساختمان های همساز در دریافت میزان انرژی تابشی (دریافت مقاله) مجله علمی شهرسازی ایران دوره: 3، شماره: 4
47 بررسی عوامل موثر در رشد شهری با استفاده از مدل F’ANP (مطالعه موردی: شهر بجنورد) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 1
48 بررسی محله‌های همگن اقتصادی-اجتماعی شهری با رویکرد برخورداری فضای سبز از منظر عدالت اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
49 بررسی معیارهای تاثیرگذار برافزایش میزان فعالیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: محله پونک( ۲۰ متری گلستان) شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 14
50 بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
51 بررسی نقش اقتصاد ایران بر الگو مسکن معاصر شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
52 بروز مدرنیسم در معمارى ترکیه و تقابل با جنبش هاى ملى معمارى (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 5، شماره: 9
53 پایش شاخص های حمل و نقل پایدار در جهت ارتقاء کیفیت محیط های شهری (نمونه موردی: محله زندهای همدان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
54 تاب‌آوری کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی بافت تاریخی (نمونه موردی منطقه 12 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
55 تاثیر فقر شهری برالگوهای رفتاری شهروندان (نمونه موردی: محله شیرآباد زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 14، شماره: 51
56 تاثیر گرایشات فردی بر شکل گیری الگوهای جابجایی در مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق ۴ و ۱۰ شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 20
57 تاثیر مولفه های فرم کالبدی شهری بر آسایش حرارتی فضاهای باز شهری (مطالعه موردی: اراضی پشت سیلو شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 23
58 تاثیر مولفه های فرم کالبدی شهری بر آسایش حرارتی فضاهای باز شهری (نمونه موردی: اراضی پشت سیلو شهر یزد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 22
59 تأویل کارکرد شناختی فضاهای عمومی محل های از منظر هویت نمونه موردی: محله نازی آباد و مهران تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 28
60 تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 2
61 تبیین اخلاق زیست محیطی شهروندان در تعالی محیط زیست: ارائه مدل مفهومی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 44
62 تبیین الگوهای کاهش آسیب پذیری هویت فرهنگی، اجتماعی شهرک اکباتان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
63 تبیین الگوی بوم‌آورد از رهیافت توسعۀ خوشه‌ای شهر (CCD) (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های غرب استان تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
64 تبیین الگوی توسعه منطقه ای از طریق خوشه های فعالیتی در استان تهران با تاکید بر رقابت پذیری (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 2
65 تبیین چارچوب مفهومی حکمروایی خوب شهری مبتنی بر مدیریت یکپارچه شهری(نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
66 تبیین راهنمای طراحی فضاهای شهری امن به منظور ارتقاء ارزش املاک (نمونه موردی: پارک قلمستان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 2
67 تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط ۱ و ۲ متروی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 342
68 تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص های کیفی مسکن (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 4
69 تبیین مدل برندسازی شهری در راستای ارتقای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری با استفاده (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 22
70 تبیین معیارهای ارتقاء حس دلبستگی به مکان با رویکرد برنامه ریزی طراحی محور (شهر پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 4
71 تبیین مولفه های کالبدی ریخت شناسانه در فضای شهری (نمونه مطالعاتی :محله قیطریه شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 49
72 تبیین نقش عوامل موثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 9، شماره: 34
73 تبیین نقش, جایگاه و تاثیرپذیری برنامه ریزی معماری در سیستم برنامه ریزی کالبدی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
74 تحلیل الگوهای پراکنده رویی در مجموعه شهری تهران با تاکید بر رویکردهای نظام مدیریت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 65
75 تحلیل الگوهای رفتاری-ادارکی در فضاهای شهری منطقه پنج تهران به کمک روش چیدمان فضا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 4، شماره: 1
76 تحلیل حضور نور در راسته و چهارسوق قیصریه بازار اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
77 تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت محیط مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجموعه وحدت بتن شهر صدرا) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 17، شماره: 1
78 تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی شهر رشت (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 17، شماره: 3
79 تحلیل کیفیت باز آفرینی فضا عمومی شهری برمبنای رضایتمندی کاربران فضا (نمونه موردی میدان منیریه تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
80 تحلیل نقش رویکردهای شهری در پاسخ به تغییرات اقلیم با تاکید بر شهرسازی بیوفیلیک، مورد پژوهی: شهر تنکابن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 1
81 تحلیلی بر جایگاه سرمایه های اجتماعی در بازآفرینی بافت فرسوده تاریخی محله امامزاده یحیی با بکارگیری معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 2
82 تحولات ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 21
83 تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
84 تدوین متغیرهای رشد و توسعه اقتصادی شهرها در جهت رقابت‎پذیری مجموعه‎های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 33
85 تدوین مدل مفهومی باز آفرینی نوآورانه شهری در تعامل با شهر هوشمند: با استفاده از روش فراترکیب (۲۰۱۰-۲۰۲۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
86 توسعه های شهری امروز، بافت های فرسوده آینده (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 6
87 جایگاه الگوهای رفتاری روستاییان در شیوه های نوسازی کالبدی روستا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 361
88 جستاری تحلیلی در طیف سنجی و بررسی تطبیقی وجوه متفاوت برنامه ریزی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
89 خوانشی جدید از سطوح مشارکت شهروندی مبتنی بر سنت های برنامه ریزی جان فریدمن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 1، شماره: 4
90 رتبه بندی سطوح پایداری شهری و تبیین ارتباط آن با فرم و ساختار فضایی با استفاده از مدل FANP و رگرسیون؛ نمونه موردی: مناطق ۲۲گانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 10، شماره: 35
91 رتبه بندی شاخص های کمی و کیفی مسکن با کاربست فن دیمتل فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 1
92 روش شناسی تبارشناسانه تیپومورفولوژی شهری باهدف استخراج الگو برای تهیه ضوابط فرم محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 38
93 رویکرد تعاملی سطوح و مقیاس طراحی شهری در فرآیند برنامه ریزی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 22
94 سکونت گاه های غیر رسمی شهری در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 1، شماره: 1
95 سناریوسازی تفکیک قطعات زمین در فرایند توسعة شهری (مطالعة موردی: نواحی پیرامونی شهر سمنان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 3
96 سنجش تاثیرگذاری بازار تهران بر پهنه بندی کاربری محله سنگلج با تحلیل نقشه های GIS (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 6، شماره: 2
97 سنجش نوآوری منطقه ای،نمونه موردی منطقه شهری شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 4
98 سیاست‌های فرهنگی – هویتی پروژه‌های معماری با تأکید بر شهرک اکباتان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 38
99 شناخت و دسته بندی پدیدارشناسانه میدان شهری و کاربرد ماتریس USCCM * (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 2
100 شناسایی اصول و تدوین مدل بازآفرینی محله با رویکرد پایداری اجتماعی با بهره گیری از روش دلفی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 3
101 شناسایی شاخص های مؤثر بر مشارکت زنا ن در طرح های توسعه شهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 32
102 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ارتقاء حس دلبستگی به مکان با تاکید بر رویکرد برنامه ریزی طراحی محور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
103 شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی موثر بر بازآفرینی بافت های ناکارآمد با رویکرد آینده پژوهی مطالعه موردی: منطقه ۱۲ کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
104 شهر نشان دار به مثابه شهر زمینه گرا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 11
105 طراحی نظام کارآمد ساخت و ساز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 4
106 طراحی همه شمول و معماری اخلاق مدار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
107 طراحی هویت مند سکونت گاه های انسانی "رویکردی کل نگر در ارتباط با سکونت" (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 2، شماره: 2
108 عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 13
109 غربالگری عوامل محیطی موثر بر حس مکان در مجموعه های مسکونی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 46
110 کاربرد ابزار متاسوات در ارزیابی تطبیقی راهبردهای شهرهای بیوفیلیک با تاکید بر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 19
111 کاربرد مدل معادلات ساختاری در تبیین نقش عوامل موثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 42
112 کارکرد پل به عنوان فضای شهری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 16
113 گونه شناسی فرم شهر و ساختار فضایی پایدار؛ با نظری بر کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 1
114 مدل مفهومی ارتﻘاء کیفیت محیطی مراکز شهری با تاکید بر سیاست های مدیریت تقاضای حمل ونقل (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 16، شماره: 1
115 مدل مولفه های روانشناختی محیط یادگیری با تاکید بر حس تعلق، امنیت روان و روابط همسالان در راستای ایجاد فضایی کیفیت محور (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 18، شماره: 73
116 مطالعه ی تطبیقی خواص مورفولوژیکی ساختار شهری تبریز در دوره ی قاجار و دوره ی پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 361
117 معیارهای تاثیرگذار بر هویت کالبدی معماری بناهای عمومی معاصر شهر تهران(نمونه مورد مطالعه دوره پهلوی دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
118 معیارهای موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 28
119 مفهوم شناسی جمال و جلال در معماری اسلامی از دو دیدگاه ادراک و تجلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 38
120 مفهوم کاربردی ساختمان هوشمند سبز (مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 5، شماره: 9
121 مقایسه تطبیقی تاثیر مورفولوژی بر کارایی انرژی با استفاده از روش I.M.M ، در محلات هفت حوض و چیذر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 391
122 نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران تحلیلی بر نظام اجرایی طرح ها و برنامه های توسعه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 2
123 نظریه تهیه طرح هاى ساختارى- راهبردى (ناحیه اى و محلى) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 6، شماره: 11
124 نظریه شهر تعالی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 24
125 نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 1
126 نقش مادی ها در شکل گیری ساختار فضایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 2، شماره: 3
127 نقش مولفه های کالبدی در حس مکان مجموعه های مسکونی: مقایسه دو مجموعه مسکونی کوی استادان و شهرک نیوساید اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 36
128 نوآوری و فناوری های بام سبز، با تاکید بر منطقه یک تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 61
129 واکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا با رویکرد ارتقای رقابت پذیری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 70
130 واکاوی جایگاه ادراک و تجلی در رویکردهای دوگانه به زیبایی شناسی با تاکید بر مفهوم زیبایی در عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 71
131 واکاوی مفهوم خاطره جمعی و بازیابی آن در فضاهای شهری با رویکرد نشانه شناسی (نمونه موردی میدان حسن آباد) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 56
132 واکاوی منطق پنهان طراحی همه شمول در معماری بومی ایران با رویکرد پایداری؛ مطالعه موردی: منطقه 12 تهران (حصار صفوی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 77
133 واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری و انطباق پذیری با شهر معاصر ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 2
134 واکاوی و تبیین سیر تحول ضوابط شهری در شهرهای ایران، مورد مطالعه: کلانشهر شیراز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقا ی ادراک، سرزندگی و خوانایی شهری به واسطه کاربرد رنگ در شهرها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست
2 ارزیابی تاثیر خودکفایی محلات بر میزان پایداری مصرف انرژی (نمونه موردی شهرک مینودر) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
3 ارزیابی راهبردهای توسعه گردشگری بارویکرد مدلهای تصمیم گیری نمونه مورد: شهرتبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
4 ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری مصرف انرژی در ساختمانها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
5 از طرح های ساختاری راهبردی شهرها تا معماری مسکن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی
6 الگوواره ای برای مورفولوژی شهری به منظور آفرینش عرصه عمومی سرزنده (شاد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
7 الگوواره ای برای مورفولوژی شهری در عرصه های همگانی پاسخده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 The function of color in urban branding, a casestudy of Bonnyville city,Canada (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
9 The impact of colors in enhancing urban identification (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
10 بازخوانی فضاهای بینابینی معماری معاصر با رویکرد بینامعماری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
11 بررسی تاثیر حمل و نقل پایدار بر میزان رضایتمندی ساکنین از منطقه (نمونه مورد مطالعه منطقه 11 شهرتهران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 بررسی تاثیر معماری مجموعه های سینمایی بر تعاملات انسانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
13 بررسی تاثیرعناصراقلیمی برمعماری وبافت شهرهای اقلیم گرم و خشک نمونه موردی: شهریزد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 بررسی چالش های موجود در نقش فضایی کارکردی بازار ایرانی و تاثیرگذاری بر کیفیت محلات مسکونی مجاور (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
15 بررسی شهرهای جدید از دیدگاه زیبایی شناسی و هویت شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
16 بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر کیفیت معماری وسیمای شهرنمونه موردی: محله زعفرانیه تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
17 بررسی عوامل موثر بر ادراک محیط و ارایه راهکارهای طراحی شهری آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
18 بررسی نقش ورزش در طراحی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
19 برنامه ریزی توسعه مسکن و معماری آن (در تداوم معماری ایرانی) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی
20 برنامه ریزی زیست محیطی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا -شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
21 برنامه ریزی کالبدی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا-شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
22 برنامه ریزی محله پایدار با بهره گیری از رویکرد نوشهرگرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
23 بهره گیری از سرمایه اجتماعی جهت حفظ ساکنین روستاهای الحاق شده به شهر در جهت ایجاد جامعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
24 تبیین مفهوم فضاهای میانی معماری خانه سنتی ایران با رویکرد ریخت شناسانه (نمونه موردی: سریال پدر سالار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری
25 تبیین نظم موسیقیایی نماهای شهری با تاکید بر ادراک بصری فضایی (نمونه موردی: بزرگراه نواب) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 تبیین نقش فضاهای شهری در شهرهای دانش بنیان در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
27 تبیین و بررسی چالش های سیاست گذاری های کلان در مدیریت شهری تهران با تاکید بر مدیریت یکپارچه شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
28 تحلیل فضایی توسعه ناحیه ای در استان مرکزی با تاکید برجایگاه شهر خمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
29 تحلیل فضایی و سطح بندی توسعه شهرستان های شمالی استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
30 تدقیق مولفه های سبک هنر رمانتیک در معماری دوره ی پهلوی با رویکرد بینامعماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
31 تعیین معیارها و اصول کلی طراحی عرصه های عمومی در محله چیذر با تاکید بر تاثیرات متقابل نور و رنگ برانسان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
32 توسعه یافتگی بخش مسکن در مناطق شهری استان البرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
33 جایگاه رنگ نمای شهری در برندسازی شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
34 دیالکتیک ادبیات، معماری و نجوم، در بازشناسی فضاهای بینابینی معماری معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
35 دیبا و ترسیم تصویری زیبا از شهر ایرانی در شهرک شوشترنو (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
36 راهنمای تدوین مقاله کامل کنفرانس بین المللی روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا پدیدار شناسی و روح مکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
37 رویکردی تحلیلی بر روند مدیریت، استاندارد، سیاست گذاری و چالش ها در برنامه ریزی مسکن در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
38 شناسایی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذار در شهرداری شیراز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
39 طراحی کتابخانه با رویکرد سبز و شوق مطالعه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
40 طراحی مجموعه تفریحی توریستی کویربارویکرد معماری پایدار نمونه موردی کویربافق (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 طراحی مجموعه های فرهنگی و تاثیر آن بر ارتقاء کیفیت محیط شهری به منظور افزایش رضایت شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
42 کاربرد تأسیسات نوین در جهت بهره برداری از انرژی های پاک (خورشید و باد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید
43 مطالعه ی تطبیقی نقوش نقاشی های دیواری در دوره ی قاجار و پس از انقلاب اسلامی نمونه های موردی خانه ی امام جمعه تهران خیابان ناصر خسرو و پانزده خرداد تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
44 مکانیابی علمی شهرهای جدید بر پایه مبانی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
45 نقش سازه های آبی شوشتر در ارزشمند سازی فضای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
46 واکاوی مشارکت شهروندان در شهر هوشمند و بسط مفهوم شهر هوشمند شهروندمداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان