محمدعلی زلفی گل

 محمدعلی زلفی گل رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا

محمدعلی زلفی گل

Mohammad Ali Zolfigol

رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Synthesis of α,αʹ-bis(arylidene)Cycloalkanones using Sulfonic Acid Functionalized Pyridinium Chloride (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 4، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A novel ionically tagged magnetic nanoparticles as a reusable catalyst for synthesis of pyridines via anomeric based oxidation mechanism (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
2 A novel nanosized molten salt catalyst for the preparation of dihydropyrano[2,3-c]pyrazole derivatives (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
3 Anomeric Based Oxidation (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
4 Application of Cobalt Phthalocyanine as a Nanostructured Catalyst for Synthesis of Biological Henna-Based Compounds (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
5 Application of MIL-101(Cr) in the Synthesis of N-Amino-2-pyridones and 1,4-Dihydropyrano[2,3-c]pyrazoles (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
6 Application of novel phosphonium based ionic liquid at the synthesis amidoalkyl naphthols under mild and solvent free conditions (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
7 Application of novel quinoxaline–based nano molten salts in the synthesis of N‑amino-2-pyridones and 1,4-dihydropyrano [2,3-c] pyrazoles (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
8 اثر طول زنجیره هیدروکربنی مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی بر کشش بین سطحی نفت خام/آب در دماها و pHهای مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
9 Biological Based DES Shows Brilliant Catalytic Activity at the Synthesis of Linked Pyridine Derivatives (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
10 C−S Bond Formation Via C-H Bond Activation Catalyzed by Co(ll)-Immobilized Silica- Based Magnetic Retrievable Nanocatalyst (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
11 Design, Synthesis and Application of a Novel Nanomagnetic Functionalized Acetic Acid as a Catalyst for theSynthesis of Amidoalkyl phenols (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
12 Functionalized Magnetic Nanocatalysts Based on Tris-(Hydroxy methyl)amino methane/Triazine as a new inorganic/organic hybrid catalyst for Synthesis of 3,4- dihydropyrano[c]chromene derivatives (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
13 Magnetic Nanoparticles with Acidic Tags Promoted the Synthesis of Pyridine Derivatives viaVinylogous Anomeric Based Oxidation under Mild Conditions (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
14 Multilinker Phosphorous Acid Anchored En/MIL-100(Cr) as a Novel Nanoporous Catalyst for the Synthesis of New N-heterocyclic Pyrimidoquinolines (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
15 Novel crabby biological-based glycoluril with sulfonic acid tags: Application for synthesis of new mono and bis-spiropyrans (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
16 Novel Phosphonium Based Ionic Liquid Catalyzed One-Pot Multicomponent Synthesis of 2-Oxo-4,6-diphenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile Derivatives (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
17 Phenanthroline based ionic liquids as a catalyst in the synthesis of 2‑amino-8-oxo-4,8-dihydropyrano[3,2-b]pyran-3-carbonitrile in water (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
18 Phenanthroline-SO3H as a novel nano-molten salt catalyst: Application in multicomponent synthesis (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
19 Surfactant-catalyzed synthesis of hantzsch 1,4-dihydropyridines in aqueous media (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
20 Synthesis and Application of a Novel Ionically Tagged Polymer as a Nano-Heterogeneous Catalystfor Synthesis of N-Heterocycle Spiropyrans under Mild and Green Conditions (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
21 Synthesis of a Novel and Reusable Acidic Nanomagnetic Catalyst: Application for the Synthesis of New 2-Amino-3-cyanopyridines via Vinylogous Anomeric Based Oxidation (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
22 Synthesis of a novel biological-based glycoluril with phosphorous acid tags: Application for synthesis henna-based compounds (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
23 Synthesis of New (3´-Indolyl)pyrazolo[3,4-b]Pyridine via Vinylogous Anomeric Based Oxidation under Mild and Green Conditions (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
24 Synthesis of Polycyclic 1,4-Dihydropyridine Derivatives in the Presence of a Ionically Tagged Nanomagnetic Catalyst (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
25 Synthesis of pyridine derivatives using a novel nanostructured molten salt catalyst via anomeric based oxidation (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
26 Synthesis of Quinoline-3-carbonitrile Derivatives in the Presence of a Novel and Reusable Nanomagnetic Catalyst (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
27 Theoretical studies of 2,4,6-triarylpyridines, 1,8-dioxo-decahydroacridines and pyrido[2,3-d]-pyrimidine via an anomeric based oxidation (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
28 Theoretical studies of pyramidality of nitrogen in (2-Cyclohexyl-vinyl)-methyl-amine, (2-Cyclopentyl-vinyl)-methyl-amine, (2-Cyclobutyl-vinyl)-methyl-amine and (2-Cyclopropyl-vinyl)-methyl-amine (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
29 Titania Sulfuric Acid/NaNO2 as a Novel Heterogeneous System for the Nitration of Phenols under Mild Conditions (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
30 Zr-based MOF as a Novel Nanoporous Catalyst for the Synthesis of Dihydropyrido [2,3-d]pyrimidines (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
31 بررسی اثر طول زنجیره فاصل در مولکول مایعات یونی دوقلو بر کشش بین سطحی نفت خام/آب به منظور بهبود استخراج نفت خام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی