دکتر بیژن خلیلی مقدم

دکتر بیژن خلیلی مقدم دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر بیژن خلیلی مقدم

Dr. Bijan Khalilimoghadam

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از نفت سفید به عنوان علف کش بر رشد و شاخص های فیزیولوژیکی و غلظت فلزات سنگین در جعفری، هویج و گشنیز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 2
2 اثر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر مقاومت فروروی و پایداری خاکدانه های خاک زیر کشت ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 12، شماره: 4
3 ارزیابی برخی مدل های انقباض در خاک های آماس پذیر در دشت زرین استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 1
4 ارزیابی تغییرات زمانی فرسایش پاشمانی در شیب های مختلف و کاربری های کشاورزی و جنگل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
5 ارزیابی خطر فلزات سنگین در خاک های اطراف شرکت صنایع فولاد خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 4
6 ارزیابی عملکرد مدلهای ریزمقیاس سازی آماری SDSM و LARSWG جهت غربالگری کمی در پیش بینی سناریوهای اقلیمی مطالعه موردی: کانون گرد و غبار جنوب و جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 28
7 برآورد پارامتریک مدلهای منحنی نگهداشت رطوبتی ونگنوختن و فردلند و زینگ با استفاده از تکنیکهای محاسباتی نرم در برخی از خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
8 بررسی آزمایشگاهی تخریب خاکدانه ها و فرسایش پاشمانی در شرایط مختلف شدت و مدت بارندگی در خاک های منتخب حوضه دشتگل مسجدسلیمان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
9 بررسی آزمایشگاهی کارایی نسبی تله های رسوب گیر ریزگرد MWAC، MDCO،CDS و CDSC (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
10 بررسی اثر پلی آکریل آمید در کنترل فرسایش بادی خاک شنی دشت آزادگان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
11 بررسی اثر کاربرد نفت سفید بر جذب عناصر سنگین در برخی از سبزیها در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
12 بررسی تغییرات کیفیت خاک در اثر آبیاری با استفاده از مدل های شاخص تجمعی و نمورو دربرخی از خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
13 بررسی ظرفیت نگه داشت آب مالچ های نیشکری برای تثبیت شن های روان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
14 بررسی عوامل محدود کننده استقرار مناسب پوشش گیاهی در پارک ساحلی اهواز به روش پایگاه دانش فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 3
15 بررسی غلظت عناصر سنگین در خاک و گیاهان اطراف مجتمع فولاد خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 3
16 بررسی میزان و منشا ترکیبات هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای ذرات معلق فرونشسته روی برگ درختان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
17 تاثیر روش های مختلف خاک ورزی، کاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب و بقایا بر درصد سبز شدن و عملکرد کلزای دیم (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 2
18 تاثیر قار چ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سهژنوتیپ تره با مشخصات ریش های متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
19 تاثیر قارچ مایکوریزای آربسکولار و تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک، جذب برخی عناصر غذایی و پایداری خاکدانه ای خاک در سه گیاه مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 12، شماره: 2
20 تاثیر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر برخی ویژگی های شیمیایی و بیولوژیکی خاک زیرکشت ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
21 تاثیر کشت و کار مکانیزه طولانی مدت بر برخی از ویژگی های فیزیکی خاک در تعدادی ازکشت و صنعت های نیشکر استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
22 تجزیه زیستی نفت سفید توسط باکتری های بومی جداسازی شده از خاک مزارع سبزیجات آلوده به ترکیبات نفت سفید استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 7
23 عوامل تاثیرگذار بر مقاومت فروروی در سه کاربری بایر، زراعی و نیشکر در برخی از خاکهای خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 2
24 کاربرد روشهای رگرسیونی و شبکههای عصبی به منظور تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک منطقه زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
25 مدلسازی فرسایش پاشمانی در بخشی از حوضه آبخیز کارون شمالی با استفاده از روش استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
26 مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری و قلیائیت، شیب و شدت بارش بر نرخ فرسایش پاشمانی خاک در خاک های منتخب استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
27 مقایسه کارایی انواع مالچ سازگار با طبیعت در تثبیت ماسه های روان اهواز (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون تغییر پذیری شاخص مخروطی خاک با کاربرد چند نوع مالچ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
2 اثر فرسایش آبکندی موقت بر کیفیت خاک مزارع کشاورزی زیر حوزه آبخیز شهید مدرس از حوزه آبخیز کارون (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 اثر کاربرد خرده شیشه بر خواص مکانیکی خاک اطراف کانال های آبیاری به منظور کنترل جوندگان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک زیر کشت ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
5 اثر میزان بقایا، سرعت پیشروی و روش های خاک ورزی بر منحنی مشخصه رطوبتی در خاک های شمال خوزستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثرات رطوبت اولیه ماسه های روان بر کارایی تثبیت کنندگی مالچ زیستی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
7 اثرات فرآیندهای جزر و مدی بر تغییر اشکال مختلف آهن در خاک های آبادان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
8 ارزیابی تخریب اراضی در کانون ریزگرد جنوب شرق اهواز با استفاده از روش مدالوس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 اندوخته های کربن آلی در شن های روان تثبیت شده در شرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
10 برآورد مقاومت برشی سطح خاک در کانون گرد و غبارجنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
11 بررسی اثر بارندگی بر پایداری ویژگیهای مکانیکی مالچهای ویناسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
12 بررسی اثر خشک شدن تالاب هورالعظیم بر فرسایش پذیری بادی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 بررسی اثر کیفیت خاک بر تخریب اراضی در بخشی از مراتع زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
14 بررسی اثر مدیریت اراضی بر حساسیت اراضی به تخریب در منطقه حفاظت شیدا شهرکرد (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
15 بررسی اثرات دراز مدت کاربرد مالچ نفتی و کنترل بیولوژیکی بر ویژگی های کانی شناسی ماسه های روان اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
16 بررسی اثرات دراز مدت کاربرد مالچ نفتی و کنترل بیولوژیکی بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ماسه های روان اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
17 بررسی اثرات کاربری و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر پراکنش رس در برخی از خاک های استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
18 بررسی تأثیز مالچ معدنی بز تثبیت ماسه های روان (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
19 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مرفولوژیکی وتحول خاک ها در رسوبات رودخانه کرخه استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
20 بررسی کاربرد بیوچار تهیه شده از باگاس نیشکر، کاه گندم و پوشال برنج در شوری زدایی آب آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 بررسی میزان غلظت عناصر سنگین در ریزگرد های برخی از شهرهای کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
22 بررسی میزان غلظت عناصر سنگین ذرات معلق ترسیب شده در بر روی برگ سه گونه گیاهی در نقاط مختلف شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
23 تاثیر تثبیت شن های روان بر فلور گیاهی در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
24 تاثیر تخریب مراتع بر برخی از عوامل موثر بر فرسایشپذیری خاک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 تاثیر کاربرد توام بیوچار و سرکه چوب بر شاخص های کمی مدیریت خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
26 تاثیر کاربرد توام بیوچار و سرکه چوب بر ویژگی های ظاهری ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
27 تأثیر نفت سفید بر غلظت برخی از عناصر سنگین در سه نوع سبزی: جعفری، گشنیز و هویج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
28 تخمین اندوخته های کربن آلی به کمک سنجش از دور در اکوسیستم شنهای روان تثبیت شده خوزستان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
29 تعیین رطوبت لایه رویین خاک با استفاده از سنجش از دور درکانون گرد و غبار جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
30 تغییرات برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مناطق تثبیت شده متاثر از عنصر شیب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 کاربرد دو نوع مدل ریزمقیاس سازی آماری SDSM و LARSWG جهت پیش بینی سناریوهای اقلیمی در کانون گردو غبار جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 محاسبه نرخ جداسازی کربن آلی خاک تحت تاثیر فرسایندگی باران در خاک هایی با کاربری مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
33 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی مدل UPFLOW در شبیه سازی خیزمویینگی در کشت و صنعت نیشکر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 محور مقاله: گرد و غبار، مسائل زیست محیطی و مهار آن- بررسی کارایی مطلق تله های رسوب گیر ریزگرد مخروطی جدید (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 مدل سازی فرسایش پاشمانی بخشی از حوزه آبخیز کارون شمالی با استفاده از رگرسیون فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
36 مدلسازی هدررفت خاک به روش رگرسیون (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
37 مطالعه آزمایشگاهی فرسایش پاشمانی در دو کاربری مرتع تخریب شده(مطالعه موردی:حوضه آبخیز سد ونک) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران