دکتر لعیا الفت

دکتر لعیا الفت استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

دکتر لعیا الفت

Dr. Laya Olfat

استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Interval Type-2 Fuzzy DEMATEL for Evaluation of Environmental Good Governance Components (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 9، شماره: 9
2 Application of Interval Type-۲ Fuzzy DEMATEL for Evaluation of Environmental Good Governance Components (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 8، شماره: 1
3 ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری سازمانی در صنعت چرم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 3
4 ارائه چارچوبی برای برنامه ریزی جامع منابع انسانی در سازمان های پروژه محور در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 44
5 ارائه سه مدل جدید برای سطح اهمیت اقلام طبقه ABC با هدف کاهش هزینه های موجودی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 55
6 ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان خدمات لجستیک طرف سوم پایدار در زنجیره تامین بر پایه رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک کوکوسو (مورد مطالعه: صنعت لبنی) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
7 ارایه مدل بهینه سازی زنجیره تامین چرخشی تحت عدم اطمینان: مورد مطالعه صنعت MDF (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 21، شماره: 74
8 ارتباط به کارگیری فناوری های پیشرفته تولید، با اولویت های رقابتی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در صنعت نساجی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 4
9 ارتباط تصمیمات استراتژیک تولید با اولویتهای رقابتی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتها در صنعت قطعهسازی خودرو در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 2
10 ارزیابی، انتخاب و مدیریت عملکرد شرکت های ارائه کننده خدمات لجستیکی (مطالعه موردی: شرکت ساپکو) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 3
11 الگوی رابطه زنجیره تامین ناب / سبز و پایداری شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 44
12 الگوی عوامل تصمیم برونسپاری لجستیک با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 42
13 انتخاب تامین کنندگان مناسب برای برون سپاری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و بر مبنای مدل BOCR مورد مطالعه: شرکت آذین تنه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 35
14 اولویت بندی پیشران های پیچیدگی زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 1
15 برخی از عوامل موثر بر اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت صنعتی در مشاغل مرتبط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی تاثیر کاربرد ترکیبی روش های پیش بینی بر اثر شلاق چرمی در زنجیره های تامین چند سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 4
17 بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب وکار در صنایع الکترونیک ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 3
18 بررسی شرایط حاکم بر مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودرو: نظریه ای برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 4
19 بررسی علم رده بندی تولید و عدم اطمینان محیطی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
20 بهبود توان عملیاتی بندر شهید رجایی با استفاده از شبیه سازی و تصمیم گیری های چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 2، شماره: 4
21 پژوهشی در زمینه کاربرد سیستم تولید به موقع در صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 23
22 پیچیدگی زنجیرۀ تأمین به‌عنوان یک دارایی راهبردی و جایگاه عملکرد مالی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 4
23 پیکربندی زنجیره تامین مبتنی بر قیمت گذاری پویا و بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 3
24 پیکره بندی شبکه زنجیره تامین یکپارچه راهبردی تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 1
25 تبیین الگوی استقرار ماشین های خودپرداز (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 5
26 تبیین شرایط حاکم بر مدیریت روابط قدرت در لایه خرده فروشی زنجیره تامین محصولات غذایی: نظریه ای برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 17
27 تحلیل اهمیت عملکرد شاخص های مدیریت روابط زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط صنعت قطعه‎سازی خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
28 تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیره موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 29
29 تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل موثر بر ابعاد مختلف آن (مورد مطالعه: صنعت خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
30 تصمیم ساخت یا خرید در حالت عدم اطمینان با رویکرد منطق فازی با استفاده از شبیهسازی و تصمیمگیری چند معیاره (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 3، شماره: 2
31 تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 45
32 توسعه رویکرد تحلیل پوششی دادههای شبکهای پویا و ترکیب آن با نظریه مجموعههای فازی بازهای نوع دوم- مطالعه موردی: کارایی فرودگاههای مسافربری کشور باتوجهبه اصول پایداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 9، شماره: 2
33 چابکی: روایتی نوین از مفاهیم گذشته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 11
34 چارچوبی برای تصمیم برون سپاری راهبردی مطالعه موردی: تعیین راهبردهای تامین مجموعه های تولیدی بدنه خودرو سمند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 25
35 حداقل دیرکرد در زمان بندی مسائل جریان کارگاهی با موعد تحویل میانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 3
36 رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین بابه کارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی در صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 32
37 رویکرد برنامه ریزی فازی استوار جدید به منظور طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 3
38 رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تامینکننده و تخصیص سفارش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 40
39 رویکردی ترکیبی برای توسعه مدل ساختاری عوامل موثر بر همکاری در زنجیره تامین صنایع لوازم خانگی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
40 سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 82
41 شناسایی عوامل ایجاد همکاری زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 1
42 شناسایی عوامل موثر بر خرید اینترنتی و اولویت بندی آن‎ها با استفاده از ANP فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 1
43 شناسایی و اولویت بندی ریسک پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK با رویکرد فازی مورد مطالعه: پروژه های ساخت تقاطع غیر همسطح در استان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 19
44 شناسایی و دسته بندی توانمندسازهای عملکرد زنجیره تامین صنعت فرش دست باف ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 26
45 شناسایی و مقوله بندی فعالیت های مرتبط با توسعه تامین کننده در صنعت خودرو (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 3
46 طبقه بندی و تخصیص تامین کنندگان به مشتری در زنجیره تامین تاب آور با استفاده از یادگیری ماشین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 3
47 طراحی زنجیره تامین چند دوره ای-چندسطحی جهت کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت در شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 70
48 طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان بخشی نرمال (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 101
49 طراحی شبکه زنجیره تامین چنددوره ای و چندمحصولی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی ریاضی چندهدفه و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
50 طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته کاغذسنگی با استفاده از برنامه ریزی محدودیت شانس انعطاف پذیر امکانی تصادفی استوار (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
51 طراحی مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیر سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 50
52 طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد همراه با بهبود قدرت تفکیک پذیری واحدهای تصمیم در تحلیل پوششی داده ها به اتکاء سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 4
53 طراحی مدلی برای تاب آوری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 1
54 طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تامین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تامین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 4
55 طراحی مدلی برای موازنه زمان-هزینه-کیفیت در یک شبکه PERT چندحالته با استفاده از شبیه سازی و الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 2
56 طراحی و تنظیم سیستم های توسعه تامین کننده با استفاده ازANFIS و الگوریتم های فراابتکاری در صنعت خودرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 12، شماره: 3
57 طراحی یک مدل کاربردی از مهندسی ارزش به منظور بکار گیری در مدیریت پروژه های خدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 2
58 عوامل کاهنده اثر شلاقی و نقش کسب و کار الکترونیک بر آن در صنعت خودروی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 26
59 کاربرد روششناسی سطح پاسخ در بهینهسازی یک سیستم موجودی سه سطحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 4، شماره: 2
60 محاسبه سطح ذخیره احتیاطی در زنجیره ی تامین با چندین کانال و چندین سطح با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 21
61 مدل انتخاب تامین کننده، تخصیص سفارش و قیمت گذاری در مدیریت زنجیره تامین چند کالایی تک دوره ای و چند تامین کننده با رویکرد روش های سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
62 مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 22
63 مدل تعاملی روابط زنجیره ی تامین در شرکت های کوچک و متوسط صنعت قطعه سازی خودرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 10
64 مدل ریاضی انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین با لحاظ عدم اطمینان در متغیرهای طراحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 1
65 مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیره تامین صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 41
66 مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجیره تامین چابک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 2
67 مدل سازی مسئله مسیریابی- مکان یابی- موجودی در زنجیره توزیع پایدار داروی دام و طیور در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن تخفیف (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 14، شماره: 1
68 مدل یکپارچه انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین: رویکرد قابلیت های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 4
69 مدلی برای روابط ریسک های زنجیره تامین صنعت پتروشیمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 3
70 مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابتپذیری درشرکتهای خودروسازی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 1
71 مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای مورد: زنجیره تامین شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 26
72 مدلی جهت اندازهگیری پایداری زنجیره تامین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 33
73 مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 58
74 مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 50
75 مدیریت تاب آور پروژه، رویکردی نوظهور برای توسعه دانش مدیریت پروژه (مورد مطالعه: مدیریت طرحهای زیرساختی عمرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 8، شماره: 30
76 مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 57
77 مطالعه ای در زمینه ی سیستم کنترل تولید در صنعت خودرو سازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 21
78 مکان یابی دستگاههای خودپرداز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی منطقه ۱۰ شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 18
79 موازنه زمان-هزینه-کیفیت در شبکه های PERT با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم-های تکاملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 1
80 نقش به کارگیری مدیریت امنیت اطلاعات در کاهش تقویت پذیری سفارشات در زنجیره های تامین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 2
81 نقش فناوری در دستیابی به چابکی در شرکت های الکترونیک ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A system dynamics approach for perishable product inventory management in FMCG supply chains considering passion branding via sustainability principles: case of Iranian dairy supply chain (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
2 Application of Interval Type-2 Fuzzy DEMATEL for Evaluation of Environmental Good Governance components (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
3 ابزارهای مدیریت کیفیت درنظام آموزش عالی (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
4 ارائه الگویی جهت جایابی تسهیلات ارائ هدهنده خدمات شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 ارائه چارچوب مدیریت روابط مشتری در یک شرکت داروسازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارائه رویکردی جدید برای سطح اهمیت اقلام طبقه A ، B و C با هدف کاهش هزینههای موجودی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 اعمال محدودیتهای کنترل " وزن نسبی " ورودیها و خروجیها در مدلهای DEA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 Investigating the effectiveness of quality management system in supply chain of S.G.S Co (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
9 بکارگیری تکنیکهای داده کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
10 بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای پشتیبانی تصمیم گیری متخصصین در خصوص اولویت دهی به منابع انرژی تجدید پذیر درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
11 تعیین اندازه محموله سفارش موجودی در زنجیره تامین و انتخاب تامین کننده با رویکرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
12 مدل بسط یافته ای از برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی (HPPr) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
13 مدلی کارا بر ای انتخاب تامین کننده در زنجیره تا مین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 مدیریت ناب پروژه، رویکردی برای بهبود شاخص های عملکرد مدیریت پروژه (مورد مطالعه: مدیریت طرح های زیرساختی عمرانی) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 ملاک های ارزیابی تصمیم برون سپاری در کسب و کارهای تولیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 موانع پیاده سازی تولید ناب و راه حل های غلبه بر آنها در صنعت پلاستیک در صنایع کوچک و متوسط استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت