دکتر محمد علی فیروزی

دکتر محمد علی فیروزی مدیرگروه جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمد علی فیروزی

Dr. Mohammad Ali Firoozi

مدیرگروه جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات بیرونی پارک های محله ای و عناصر چشم انداز در ارزش مجتمع های مسکونی (مورد مطالعه: مجتمع های مسکونی شهر نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 24
2 ارزیابی تحقق پذیری شهر هوشمند اهواز با توجه به شرایط کنونی مولفه های کلیدی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 4
3 ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تاکید بر توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 28
4 ارزیابی شاخص های پایداری زیست محیطی با تاکید بر آلودگی هوا و آلاینده های صنعتی، مطالعه موردی: کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 8، شماره: 15
5 ارزیابی شاخص های ناپایداری زیست محیطی با تاکید بر آلودگی آب، آلودگی خاک و آلودگی صدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 3
6 ارزیابی شاخص های ناپایداری زیست محیطی در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 2
7 ارزیابی مناطق کلانشهر اهواز از منظر شاخص های رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 14، شماره: 51
8 ارزیابی میزان تاثیرگذاری گویه های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگر در شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 4
9 ارزیابی وضعیت ازدحام و خدمات رسانی پارکینگ های وسایل نقلیه سبک در ناحیه مرکزی منطقه یک شهرداری اهواز (دریافت مقاله) مجله اندیشه های نو در علوم جغرافیایی دوره: 1، شماره: 2
10 ارزیابی وضعیت کنونی برندآفرینی کلانشهر اهواز با پیروی از نگرشی پس آیند محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 3
11 انتخاب بهترین روش توسعه فضای سبزآبی با رویکرد احیاء و توسعه رودخانه های شهری براساس روش AHP (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 50
12 Identifying the Effect of Behavioral and Functional Components of Urban Management on Improving Urban livability (Case Study: Ahvaz Metropolis) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات سلامت دوره: 6، شماره: 1
13 Investigating the role of lighting in increasing security and developing tourism in new cities (the case of the new city of Baharestan, Iran) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 3، شماره: 3
14 Structural Equation Modeling of Factors Affecting Rural Knowledge-Based Realization (Case Study: Dekhkoda Village of Hamidieh County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 9، شماره: 1
15 بازشناسی ابعاد بسترآفرین طرح رود کارون به مثابه برند موثر کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 2، شماره: 4
16 بررسی آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی معکوس(IHWP) در سیستم اطلاعات جغرافیایی: مطالعه موردی شهر مسجد سلیمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 11
17 بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت های کارآفرینی مدیران محلی روستایی (مطالعه موردی دهیاران استان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 9
18 بررسی نابرابری منطقه ای در شهرستان های استان خوزستان (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 2
19 بررسی نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: بخش بردخون؛ شهرستان دیر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 27
20 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری غذا در خیابان انوشه شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 4
21 بررسی و تحلیل موانع اجتماعی - فرهنگی توسعه ی حمل ونقل عمومی پایدار در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 29
22 بررسی و تحلیل موانع توسعه گردشگری آبی در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 52
23 بررسی و تحلیل موانع توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی در کلان شهر اهواز با تاکید بر موانع فیزیکی خودروها (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 43
24 بررسی و تحلیل موانع سیاسی- مدیریتی توسعه حمل ونقل عمومی در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 3
25 بررسی و تحلیل موانع مورفولوژی شهری اثرگذار بر توسعهنیافتگی حملونقل عمومی اهواز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 30، شماره: 2
26 بررسی و تحلیل موانع هوشمندسازی حمل ونقل درون شهری اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 33
27 برنامه ریزی توسعه گردشگری با استفاده از مدل Swot (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 2
28 به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی در برنامه ریزی راهبردی توسعه تاکسیرانی (مطالعه موردی: کلان شهر اهواز) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 4
29 تاثیر مدرنیسم در بازار کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 3
30 تبارشناسی به مثابه روشی برای تحلیل تحولات نقش شهر (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 1
31 تبارشناسی نقش زیارتی-گردشگری شهرمشهد (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 1
32 تحلیل درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 5
33 تحلیل ساختاری شکوفایی شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 9، شماره: 35
34 تحلیل عوامل توزیع فضایی فقر و محرومیت شهری در سکونتگاه های غیررسمی مطالعه موردی: محلات شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 4
35 تحلیل عوامل موثر برگسترش اسکان غیررسمی در شهرهای استان خوزستان و ارائه راهبرد توان مندسازی و ساماندهی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 4، شماره: 1
36 تحلیل عوامل موثر در مدیریت اسکان اضطراری (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 3، شماره: 1
37 تحلیل عوامل موثر در مدیریت اسکان اضطراری مطالعه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 2، شماره: 1
38 تحلیل فضایی الگوی تجمع و پراکنش فعالیت در شبکه شهری استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 15، شماره: 1
39 تحلیل فضایی تصادفات درون شهری با تاکید بر نقش عوامل جوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 12، شماره: 3
40 تحلیل مناسبات میان‌نهادی در مدیریت بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 29
41 تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در ابعاد کالبدی-فضایی و محیطی کیفیت زندگی روستایی(مطالعه موردی: روستای میداوود وسطی، شهرستان باغملک) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
42 تحلیل وضعیت شاخص های ساختاری- کارکردی کیفیت شهرنشینی در شهرهای کوچک (مورد پژوهی: شهر نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
43 تحلیلی بر مدخلیت حکمرانی شهری شایسته اسلامی در تعمیق الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 2
44 تحلیلی تطبیقی بر روند کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در ایران با کشورهای پیشرو در جهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 43
45 تدقیقی بر موانع تحقق شهر هوشمند در کلان شهر اهواز از منظر نظریه آشوب (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 2
46 تدوین چارچوب نظری معرفت‌شناسی مکان در مطالعات میان‌رشته‌ای (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
47 تدوین سناریوهای اندرکنش جغرافیایی در زیرساختهای حیاتی حین مخاطرات شهری در اهواز (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 14، شماره: 2
48 تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه اتوبوس رانی در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
49 دیدمانی بر تنگناهای نظریه پردازی در تحقیقات جغرافیایی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 25
50 روندشناسی کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در کشور ایران با توجه به روند جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 44
51 سنجش اصول مجاورت کاربری های ویژه از منظر پدافند غیرعامل شهری مطالعه همجواری بیمارستان ها در شهر اهواز (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 2
52 سنجش تاب آوری کالبدی - محیطی در اجتماعات شهری، پژوهش موردی: شهرهای آبادان و خرمشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 29
53 سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروندان و کارشناسان به مفهوم کیفیت محیط شهری در طرح مسکن مهر(مطالعه موردی: شهر امیدیه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 2
54 سنجش خطرپذیری کاربری های شهری از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر آبادان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 3، شماره: 12
55 سنجش ظرفیت نهادی تحقق شهر هوشمند در کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 69
56 سنجش و ارزیابی آثار اجتماعی محلات مسکونی با تاکید بر احساس نابرابری اجتماعی(مطالعه موردی شهر امیدیه) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 14
57 سنجش و ارزیابی پایداری اجتماعی– اقتصادی نواحی روستایی با تاکید بر محصول غالب کشاورزی(مورد مطالعه: دهستان گلاب شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 29
58 سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در طرح مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر امیدیه) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 3، شماره: 11
59 سنجش و رتبه بندی مناطق کلانشهر اهواز در زمینه تناسب با شاخص های رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 10، شماره: 2
60 سنجش وضعیت کنونی کلانشهر اهواز به لحاظ بهره گیری از فناوری در راستای ارتقای کیفیت محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 10، شماره: 36
61 شناخت و ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های حکمروایی شهری از منظر رویکرد مدیریت دانش مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 37
62 شناسایی پیشران های موثر بر تاب آوری شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر آبادان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 66
63 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و مدل همبستگی در پیش بینی پدیده گرد و غبار در کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 18، شماره: 3
64 متاورس و شهرهای «متاورسی» و «کریپتویی»؛ تدقیقی بر بهره گیری آگاهانه در کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 13، شماره: 49
65 مدخلی بر شناسه های تشخص بخش شهر سازی و برنامه ریزی در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 34
66 مدل استراتژیک SOAR گامی به سوی برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 25
67 مرور نظام مند روند مطالعات حوزه شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 1
68 مکان یابی هتل های شهر اهواز با استفاده از GIS و AHP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 46
69 مکان‎های ناپایدار شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر خرم‎آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 54
70 واکاوی آسیب های اجتماعی در محلات فرسوده شهری (نمونه موردی: منطقه سه شهر ساری) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 24
71 واکاوی روند کاوش ها در مطالعه شهرهای هوشمند در ایران و کشورهای منتخب همسایه جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 11، شماره: 41
72 واکاوی شهر هوشمند آینده اهواز از منظر کلان مولفه های شکل گیری (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 2، شماره: 2
73 هرآینگی «تکنوشهر» در منظومه شهری کشور و مفهوم پردازی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 13، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی بهینه مداخله دربافت های فرسوده شهری با استفاده از GIS و روش AHP (موردی:محله سرتپوله شهرسنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
2 ارائه الگوی بهینه مداخله دربافت های فرسوده شهری بااستفاده ازgisوروش AHP موردی:محله سرتپوله شهرسنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 ارزیابی اثرات پدیده گرد و غبار در شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا
4 ارزیابی ایجاد شهرک صنعتی بر افزایش میزان آلودگی زیست محیطی(نمونه موردی:شهرک صنعتی علی آباد کتول) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
5 ارزیابی توزیع فضایی سطوح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
6 ارزیابی توسعه یافتگی کشاورزی در توسعه پایدار روستایی دهستان حومه شهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 ارزیابی رضایت مندی گردشگران از فضای گردشگری شهر علی آباد کتول (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
8 ارزیابی رضایتمندی شهروندان از خدمات رفاهی و امنیتی پارک های شهری نمونه موردی منطقه 6 اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
9 ارزیابی سطح توسعه یافتگی خدمات بهداشتی و درمانی روستاهای شهرستان اندیمشک (مطالعه موردی، دهستان حومه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
10 ارزیابی شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق شهری شهرستان بویراحمد طی سالهای 5731 الی 1390 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
11 ارزیابی عملکرد شهرداری گرگان در چهارچوب حکمروایی خوب شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
12 ارزیابی میزان استفاده دانشجویان از ماسک در روزهای غباری در شهر اهواز با تاکید بر مکتب جغرافیای رفتاری ( مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
13 ارزیابی میزان استفاده دانشجویان از ماسک در روزهای غباری در شهر اهواز با تاکید بر مکتب جغرافیای رفتاری( مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
14 استقرار بهینه مکانی فضاهای سبز شهری با استفاده منطق فازی و تحلیل نزدیکترین همسایه در سیستم اطلاعات مکانی (نمونه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
15 برآورد خطر زلزله و عدم کارایی بیمه و روشهای کنونی تأمین اعتبار بانکی در مقاوم سازی سازه های بخش قابل توجهی از جمعیت کلانشهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
16 بررسی پیاده سازی سیستم حمل و نقل دوچرخه و تاثیر آن بر شاخص های ترافیکی و کاهش مصرف سوخت (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
17 بررسی تجربه آمایش آموزش عالی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
18 بررسی مؤلفه های توانمند سازی زنان روستایی و تبیین عوامل مؤثر بر آن ها:مطالعه ی موردی روستای دونه شهرستان امیدیه (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
19 بررسی مشارکت مردم درساماندهی بافت های فرسوده مطالعه موردی: کوی یوسفی اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
20 بررسی میزان تاثیرگذاری حضور گردشگران در ارتباط با شاخصهای روانی و هویتی شهر هویزه از دیدگاه جامعه میزبان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
21 بررسی و ارزیابی فرهنگ اسلامی با تاکید بر شاخص های فرهنگی و دینی با مطالعه موردی در استان یزد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
22 بررسی و تحلیل مخاطرات شهری اثرگذار در عدم توسعه یافتگی حمل ونقل عمومی کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
23 بررسی و تحلیل موانع جایگاه های عرضه سوخت حمل و نقل در کلانشهر اهواز از دیدگاه شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
24 بررسی و تحلیل نقش کاربری اراضی در شکل گیری جزایر حرارتی با استفاده از R.S و GIS: نمونه موردی شهر اهواز (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
25 تاب آوری ساختن شهرها؛رویکردی راهبردی برای مدیریت مخاطرات طبیعی درراستای دستیابی به توسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
26 تاریخچه و نقش پدافند غیرعامل در جنگ و ایران باستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
27 تحلیل سلسله مراتب توسعه اقتصادوصنعت گردشگری درایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
28 تحلیل ماتریس فضایی شکاف پایداری در جوامع جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
29 تحلیل ماتریس فضایی شکاف توسعه در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
30 تحلیلی بر پراکنش فضایی پارک ها و فضای سبز شهر اهواز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
31 تهیه نقشه LST با استفاده از تصاویر ماهواره ای نمونه موردی شهراهواز (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
32 خلیج فارس، امنیت، تروریسم و توریسم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
33 در جستجوی مفهومی بومی از توسعه روستایی با تکیه بر اندیشه حضرت امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی
34 درآمدی برنیازمندی های توسعه حمل ونقل عمومی درون شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
35 ساماندهی کالبدی بافت های فرسوده، رویکردی به سوی توسعه درون زا و پایدار شهری مطالعه موردی: کوی یوسفی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
36 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های خوزستان با مدل شاخص توسعه انسانی (HDI) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
37 سیاستگذاریهای جمعیتی قدرتهای فرامنطقه ای و لزوم شناسایی عوامل اساسی هویت ساز منطقه ای در تامین امنیت منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس
38 کاربرد دورسنجی در ارزیابی فازی از جابجایی پیچان رود (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
39 مدلسازی توسعه عملکردهای شهری و کاربرد مدلهای زیست محیطی در در محیط GIS برای تعیین مناطق مستعد برای توسعه فیزیکی شهر (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
40 نقش ابزار سنجش از دو ر در پایش (مانیتورینگ) خشکسالی به منظور مدیریت و برآورد الگوی مصرف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
41 نقش بازارچه های مرزی دررشد و توسعه اقتصادی استان کردستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
42 نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه دهستان سراب باغ شهرستان آبدانان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
43 نقش مکتب امانیسم در پهنه محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی